دوره و شماره: دوره 10، شماره 4 - شماره پیاپی 40، اسفند 1398، صفحه 1-206 
تأثیر سیاست پولی بر شکنندگی بازار پول در اقتصاد ایران

صفحه 27-56

10.29252/ecoj.10.4.25

غلامرضا رضائی؛ حمید شهرستانی؛ کامبیز هژبرکیانی؛ محسن مهرآرا


بررسی اثرات نامتقارن سیاست مالی بر رشد اقتصادی در ایران: رویکرد رگرسیون چندکی

صفحه 139-158

10.29252/ecoj.10.4.126

سید علی رضا علوی باجگانی؛ کامبیز پیکارجو؛ کامبیز هژبرکیانی؛ تقی ترابی