دوره و شماره: دوره 10، شماره 4 - شماره پیاپی 40، زمستان 1398، صفحه 1-206 
2. تأثیر سیاست پولی بر شکنندگی بازار پول در اقتصاد ایران

صفحه 27-56

غلامرضا رضائی؛ حمید شهرستانی؛ کامبیز هژبرکیانی؛ محسن مهرآرا


3. بررسی ناپایداری منحنی فیلیپس در اقتصاد ایران با استفاده از رهیافت حالت- فضا

صفحه 57-81

محمد عبدی سیّدکلایی؛ صالح طاهری بازخانه؛ نسرین پهلوان یلی


6. بررسی اثرات نامتقارن سیاست مالی بر رشد اقتصادی در ایران: رویکرد رگرسیون چندکی

صفحه 139-158

سید علی رضا علوی باجگانی؛ کامبیز پیکارجو؛ کامبیز هژبرکیانی؛ تقی ترابی