بررسی ناپایداری منحنی فیلیپس در اقتصاد ایران با استفاده از رهیافت حالت- فضا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

2 دکتری اقتصاد و مدرس مدعو دانشگاه گیلان، رشت، ایران

3 کارشناس ارشد اقتصاد اسلامی مؤسسه غیرانتفاعی سمنگان، آمل، ایران

10.29252/ecoj.10.4.51

چکیده

مطالعات مربوط به منحنی فیلیپس یکی از موضوعات مهم اقتصاد کلان به شمار می‌رود و از دیرباز در مطالعات تجربی مورد آزمون قرار گرفته است. الگوهای کینزی جدید از منحنی فیلیپس بر مبنای مطالعه‌ی گالی و گرتلر عموماً قائل بر این هستند که در کوتاه‌مدت به دلیل چسبندگی‌های اسمی میان تورم و مازاد تقاضا معاوضه وجود دارد، در حالی که در بلندمدت نرخ بیکاری با تورم غیرشتابنده ثابت است. در نقطه‌ی مقابل، گوردون در الگوی مثلثی خود نرخ بیکاری با تورم غیرشتابنده را در طول زمان متغیر می‌انگارد. در این راستا، پژوهش حاضر با به کارگیری رهیافت ضرایب متغیر در طول زمان می‌کوشد، بینش جدیدی در رابطه با اعتبار منحنی فیلیپس در اقتصاد ایران ایجاد کند. برای این منظور، از داده‌های مربوط به دوره 1395–1339 استفاده شده است. با توجه به شرایط اقتصاد ایران، ضرایب در شش برهه زمانی برآورد شدند. نتایج برآورد نشان می‌دهد پارامترهای منحنی فیلیپس در اقتصاد ایران از ثبات برخوردار نیستند. به طوری که سهم انتظارت آینده‌نگر در این ناپایداری قابل توجه است. ضرایب به دست آمده برای شکاف تولید نشان داد در بیشتر سال‌ها شیب منحنی فیلیپس در اقتصاد ایران مثبت بوده و نمی‌توان اعتبار آن را در حالت کلی تأیید کرد. بر این اساس، نمی‌توان در خصوص فرم تبعی منحنی فیلیپس اظهار نظر قطعی داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Phillips Curve's Instability in Iran's Economy Using the State-Space Approach

نویسندگان [English]

  • Mohammad Abdi Seyyedkolaee 1
  • Saleh Taheri Bazkhaneh 2
  • Nasrin Pahlavan Yali 3
1 Assistant Professor of Economics, Faculty of Economics and Administrative Sciences, University of Mazandaran, Babolsar, Iran
2 Ph.D in Economics and Visiting Assistant Professor in University of Guilan, Rasht, Iran,
3 MA in of Islamic Economics, Samangan Non-Profit Institute, Amol, Iran
چکیده [English]

Philips curve studies are one of the major issues of macroeconomics and have long been tested in empirical studies. Hybrid New Keynesian Phillips Curve developed by Galí and Gertler, generally believes that in the short-run there is a trade-off between inflation and excess demand due to nominal rigidities, while inflation in the long run is constant at the Non-Accelerating Inflation Rate of Unemployment (NAIRU). By contrast, Gordon in his triangle model assumes the NAIRU to be variable over time. In this regard, the present study, using by Time-Varying Parameter approach tries to create a new insight into the validity of the Philips curve in the Iran's economy. In this way, the data for the period 1960-2016 have been used. Given the conditions of the Iran's economy, the coefficients were estimated at six time points. The results show that the Phillips curve parameters in the Iran's economy are not stable. So that the share of forward-looking expectations in this instability is significant. The coefficients obtained for the output gap showed that in the most years the slope of the Philips curve in the Iran's economy has been positive, and its validity cannot be generally confirmed. Accordingly, it is impossible to make a definite statement about the Phillips curve subordinate form. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Inflation Expectation
  • Philips Curve
  • Time–Varying Parameter
- Arevadze, L., Sopromadze, T., Tsutskiridze, G., & Mkhatrishvili, S. (2020). Identifying the Phillips Curve in Georgia. The National Bank of Georgia’s (NBG) Working Papers, WP 2020/01, Retrieved from https://www.nbg.gov.ge/uploads/workingpaper/2020/wp.01.2020_nbg_identifying_phillips_curve_eng.pdf
- Bulligan, G., & Viviano, E. (2017). Has the wage Phillips curve changed in the euro area? IZA Journal of Labor Policy, 6 (9), 1-22.
- Calvo, G. A. (1983). Staggered prices in a utility-maximizing framework. Journal of Monetary Economics, 12 (3), 383-398.
- Claus, I. (2000). Is the Output Gap a Useful Indicator of Inflation? Reserve Bank of New Zealand Discussion Paper, DP 2000/05, Retrieved from https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=320826
- Durbin, J., & Koopman, S. J. (2001). Time Series Analysis by State Space Methods. Oxford: Oxford University Press.
- Dwyer, A., Lam, K., & Gurney, A. (2010). Inflation and the Output Gap in the UK. Treasury Economic Working Paper, No 6.
- Erfani, A., Samiei, N., & Sadeghi, F. (2016). Estimating the Hybrid New Keynesian Phillips Curve for Economy of Iran. The Economic Research, 16(1), 95-119 (In Persian).  
- Faraji, Y. (2006). Macroeconomics. Tehran: The Commerce Printing and Publishing Company (In Persian).
- Friedman, M. (1968). The Role of Monetary Policy. The American Economic Review, 58, 1–17.
- Gali, J., & Gertler, M. (1999). Inflation dynamics: A structural econometric analysis. Journal of Monetary Economics, 44 (2), 195-222.
- Golmoradi, H., Arabmzar, A., & Dejpasand, F. (2012). NAIRU and Core Inflation Simultaneous Measurement in Iran Economy. Journal of Economics and Modelling, 2(7-8), 81-115 (In Persian).
- Harvey, A. C. (1993). Time Series Models. London: Harvester Wheatsheaf.
- Heidari, H., Salehiyan Salehi Nejad, Z., & Feizi, S. (2014). Investigation and Analysis of Iran’s Trade Balance Reaction to Exchange Rate Changes: A Time Varying Parameter Approach. Journal of Economic Research, 14(54), 67-99 (In Persian).
- Kalman, R. E. (1960). A New Approach to Linear Filtering and Prediction Problems. Journal of Basic Engineering, 82 (1), 35-45.
- Kazerooni, A.,  Asgharpuor, H., & Nafisi Moghadam, M. (2017). Investigating the Main Determinants of Inflation in Iran: Application of Hybrid New Keynsian Philips Curve Using Quantile Regression. Financial Monetary Economics, 24(14), 115-135 (In Persian).
- Lee, D. J., & Yoon, J. H. (2016). The New Keynesian Phillips Curve in multiple quantiles and the asymmetry of monetary policy. Economic Modelling, 55, 102-114.
- Lucas, R. E. (1976). Econometric policy evaluation: A critique. Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy, 1, 19-46.
- Lyziak, T. (2019). Do global output gaps help forecast domestic inflation? Evidence from Phillips curves for Poland. International Journal of Forecasting, 35 (3), 1, 1032-1041.
- Machado, V. D. G., & Portugal, M. S. (2014). Phillips curve in Brazil: an unobserved components approach. Estudos Econômicos (São Paulo), 44 (4), 787-814.
- Okun, A. M. (1962). Potential GNP: Its Measurement and Significance. American Statistical Association, Proceeding of the Business and Economics Statistics Section, 98-104.
- Phelps, E. S. (1967). Phillips Curves, Expectations of Inflation, and Optimal Unemployment over time. Economica, 34 (135), 254–281.
- Rahmani, T., & Amiri, H. (2011). Estimation of New- Keynesian Phillips Curve with Co-integration and VAR Methods: The Case of Iran. Quarterly Journal of Economic Research and Policies, 19(59), 81-100(In Persian).
- Roberts, J. M. (1995). New Keynesian Economics and the Phillips Curve. Journal of Money, Credit and Banking, 27 (4), 975–984.
- Romer, D. (2011). Advanced Macroeconomics. New York: McGraw-Hill (4th Edition).
- Song, H., & Wong, K. K. F. (2003). Tourism Demand Modeling: A Time-Varying Parameter Approach. Journal of Travel Research, 42 (1), 57-64.
- Stiglitz, J. (1997). Reflections on the Natural Rate Hypothesis. Journal of Economic Perspectives, 11 (1), 3-10.
- Taheri Bazkhaneh, S. (2018). Financial Cycles, Business Cycles and Monetary Policy in Iran. (PH. D Thesis). University of Mazandaran, Babolsar, Iran (In Persian).
- Tiwari, A. K., Oros, C., & Albulescu, C. T. (2014). Revisiting the inflation–output gap relationship for France using a wavelet transform approach. Economic Modelling, 37, 464–475.
- Vogel, L. (2008). The Relationship between the Hybrid New Keynesian Phillips Curve and the NAIRU over Time. DEP Discussion Papers Macroeconomics and Finance Series, 3/2008, Retrieved from https://www.wiso.uni-hamburg.de/repec/hepdoc/macppr_3_2008.pdf
- Wimanda, R. E., Turner, P. M., & Hall, M. J. B. (2011). Expectations and the inertia of inflation: The case of Indonesia. Journal of Policy Modeling, 33 (3), 426-438.