تأثیر سیاست پولی بر شکنندگی بازار پول در اقتصاد ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه اقتصاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران.

2 استاد گروه اقتصاد دانشگاه اوهایو، اهایو، امریکا

3 استاد گروه اقتصاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران

4 استاد گروه اقتصاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، تهران، ایران

10.29252/ecoj.10.4.25

چکیده

بعد از بحران مالی 2008، مشخص گردید که یکی از دلایل اصلی آسیب‌پذیری و بی‌ثباتی بازارهای مالی، سیاست‌های پولی بوده است.  این مقاله در همین راستا، به بررسی پویاییهای تأثیر سیاست‌پولی بر شکنندگی بازار پول در دوره 1395:4-1370:1 در ایران پرداخته است. در این مطالعه،  ابتدا شاخصی برای شکنندگی بازار پول ایران استخراج گردیده و در ادامه اثر سیاست پولی بر این شاخص مورد بررسی قرار گرفته است. برای نشان دادن عملکرد سیاست‌پولی از سه متغیر نرخ سود حقیقی موزون، نرخ رشد پایه پولی و نرخ ذخیره قانونی  به عنوان ابزار سیاست‌پولی استفاده شده است. نتایج تابع عکس‌العمل آنی نشان می‌دهد که افزایش نرخ سود حقیقی باعث کاهش شکنندگی بازار پول می‌شود و دو ابزار دیگر تأثیری بر شکنندگی بازار پول ندارد.  نتایج تجزیه واریانس نیز بیانگر این است که سهم ابزارهای پولی در توضیح‌دهندگی تغییرات شکنندگی بازار پول در کوتاه مدت و میان‌مدت ناچیز و برای هر کدام کمتر از ده درصد است هرچند نرخ سود حقیقی از بقیه بیشتر است. در نتیجه می‌توان گفت سلطه مالی و شبه مالی دولت و انجماد حجم قابل توجهی از دارایی‌های بانک‌های تجاری، سیاست پولی اثر قابل توجهی بر شکنندگی بازار پول ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Monetary Policy on the Fragility of the Money Market in the Iranian Economy

نویسندگان [English]

  • Qholamreza Rezaei 1
  • Hamid Shahrestani 2
  • Kambiz Hojabr Kiani 3
  • Mohsen Mehrara 4
1 PhD. Candidate in Economics, Faculty of Management and Economics, The Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran.
2 Professor of Economics, Ohio University, Athens, USA.
3 Professor of Economics, Faculty of Management and Economics, The Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
4 Professor of Economics, Faculty of Economics, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

After the 2008 financial crisis, it became clear that monetary policy has been one of the main reasons for the vulnerability and instability of financial markets. This article examines the dynamics of the effect of monetary policy on the fragility of the money market during 1991:Q1-2017-Q4 in Iran. First, an index for the fragility of the Iranian money market is extracted and then the effect of monetary policy on this index is investigated. To show the performance of the monetary policy, three variables of the weighted real interest rates, monetary base growth rate, and excess reserves rate have been used as monetary policy instruments. The results show that an increase in the real interest rate reduces the volatility of the money market, but the other two instruments do not affect the volatility of the money market. The results of the Forecast Error Variance Decomposition also show that the share of monetary instruments in explaining the changes in money market fragility in the short and medium-term is small and less than ten percent, although the effect of the real interest rate is higher. As a result, it can be concluded that financial and quasi-financial dominance of the government, and the freezing of a significant amount of commercial bank assets, monetary policy has no significant effect on the fragility of the money market.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Monetary Policy
  • Financial Fragility
  • Money Market
  • Structural Vector Autoregression Model
- Adrian.T, & Liang. N. (2016). Monetary Policy, Financial Conditions, and Financial Stability. Federal Reserve Bank of New York Staff Reports, 690.
- Ahmadyan, A. (2015). Evaluation of Financial Fragility Using Neural Networks. Economic Development Policy, 3(2), 29-58 (In Persian).
- Allen. F. & Gale D. (2004). Financial Fragility, Liquidity, and Asset Price. Journal of THE EUROPEAN ECONOMIC ASSOCIATION, 2, 1015-1048.
- Alstadheim R., Robstad O., & Vonen N.H. (2017). Financial imbalances, crisis probability and monetary policy in Norway. Working Paper, 2017/21, Norges Bank
- Altunbas, Y., Gambacorta, L. & Marqués-Ibáñez, D. (2014). Does Monetary Policy Affect Bank Risk? International Journal of Central Banking, 10, 95–135.
- Angeloni, I., Faia, E. & Duca, M.L. (2015). Monetary Policy and Risk-taking. Journal of Economic Dynamics & Control, 52, 285-307.
- Blanchard, O. (2009). The Crisis: Basic Mechanisms, and Appropriate Policies. IMF Working Paper, WP/09/80. Pdf
- Borio, C. & Zhu H. (2012). Capital Regulation, Risk-taking and Monetary Policy: A Missing Link in the Transmission Mechanism? Journal of Financial Stability, 8, 236-251.
- Bruno, V. & Shin H.S.(2015). Capital flows and the risk- taking channel of monetary policy. Journal of Monetary Economics, 71, 119-132.
- Campbell, G., Coyle, C., & Turner, J.D. (2016). This Time is Different: Causes and Consequences of British Banking Instability over the Long Run. Journal of Financial Stability, 27(C), 74-94.
- Cocriş, V., & Nucu, A.E. (2013). Monetary policy and financial stability: empirical evidence from Central and Eastern European countries. Baltic Journal of Economics, 13(1), 75-98.
- Colletaz, G., Levieuge, G., & Popescu, A. (2018). Monetary policy and long-run systemic risk-taking. Journal of Economic Dynamics and Control, 86(C), 165-184.
- Dadgar, Y., Keshavarz, G., & Tyataraj, A. (2006). The Analysis of Relationship Between Inflation and Economic Growth in Iran. Journal of Iran's Economic Essays, 3(5), 60-91 (In Persian).
- Demerguc-Kunt, A. & Detragiache, E. (1998). The Determinants of Banking Crises in Developing and Developed Countries. IMF Staff papers, 45(1),81-109.
- Demirgüç-Kunt A. & Detragiache, E. (2005). Cross-country Empirical Studies of Systemic Bank Distress: A Survey. IMF Working Paper. WP/05/96
- Eslamloueyan K., Yazdanpanah, H., & Khalilnezhad, Z. (2018). The Existence of a Risk-Taking Channel of Monetary Policy Transmission in Iran’s Banking System. The Journal of Economic Modeling Research, 8 (31), 7-40 (In Persian).
- Jalali Naeini, S.A. (2015). Monetary Policy: Theoretical Foundations and Performance Evaluation in Iran, Tehran. Monetary and Banking Research Center press (In Persian).
- Jiménez, G., Ongena, S., Peydrò, J. L., & Saurina, J. (2014). Effects of Monetary Policy on Credit Risk-Taking? Banco de España Working, Paper, No. 0833.
- Jing Z., De Haan J., Jacobs J. & Yang, H. (2015). Identifying Banking Crises Using Money Market Pressure: New Evidence for a Large set of Countries. Journal of Macroeconomics, 43, 1-20.
- Laeven L. & Valencia, F.V. (2010). Resolution of Banking Crises: The Good, the Bad, and the Ugly. IMF Working Paper, WP/10/146.
- Laeven L. & Valencia, F.V. (2012). Systemic Banking Crisis Database: an Update. IMF Econ, 61, 225–270.
- Lagunoff, R. & Stacey, S. (2001). A Model of Financial Fragility. Journal of Economic Theory, 99, 220-264.
- Lindgren, C. Garcia, G. & Saal, M. I. (1996). Bank Soundness and Macroeconomic Policy. Washington, D.C.: International Monetary Fund, 1996. DOI: http://dx.doi.org/10.5089/9781557755995.071
- Lutkepohl, H. (2005). New Introduction to Multiple Time Series Analysis. Berlin: Springer Verlag.
 - Moshiri, S., & Nadali, M. (2013). The Determinants of Banking Crises in Iranian. Economics Research, 13(48), 1-27 (In Persian).
- Noferesti M., (2005). The effect of monetary and currency policies on the Iranian economy in the framework of a dynamic econometric model. Journal of Economic Research, 3(40).1-30 (In Persian).
- Noferesti, M., & Abbasgholinezhad Asbaghi, R. (2018). Financial Frictions and The Effectiveness of Monetary Policy Instruments on The Power of The Banking System to Provide Credits. Journal of Economics and Modeling, 9(3), 63-90 (In Persian).
- Pourebadollahan C.M., Asgharpur, H., Fallahi, F., Sattarrostami, H. (2018). The Effects of Microeconomic and Macroeconomic Variables on Iran's Banking System Fragility Using Markov-switching Model. Journal of Applied Economics Studies in Iran, 7(27), 83-111 (In Persian).
- Rafiq, S. (2015). Monetary Policy Transmission and Financial Stability in a LIC: The Case of Bangladesh. IMF Working Paper. WP/15/23
- Rajan, R.G. (2005). Has Financial Development Made the World Riskier? Proceedings, Federal Reserve Bank of Kansas City, 313–69.
- Robatto, R. (2019). Systemic Banking Panics, Liquidity Risk, and Monetary Policy. Review of Economic Dynamics, 34, 20-42.
- Sharifi Renani H., Komijani A., & Shahrestani, H. (2010). Investigating the mechanism of monetary transmission in Iran: Structural Vector Autoregressive Approach. Quarterly Journal of monetary and banking research, 1(2), 145-176 (In Persian).
- Soros, G. (2009). The Crash of 2008 and What it Means: The New Paradigm for Financial Markets, PublicAffairs, New York.
- Taghavi M., & Aliasgar L. (2006). Investigating the effect of monetary policy on the volume of deposits, credites and liquidity of the banking system. Economics Research, 6(20), 131-165 (In Persian).
- Von Hagen, J. & Ho, T.K. (2007). Money market pressure and the determinants of banking crises. Journal of Money, Credit and Banking, 39, 1037-1066.
- Yazdani, M., & Zare, S. (2016). Investigating Effect of Exchange Rate Shocks on Inflation in Iranian Economy during Seasonal Period 2000-2012. Journal of Applied Economics Studies in Iran, 5(17), 171-197 (In Persian).
- Ying Wen, S. (2017). Interest Rate, Risk Taking Behavior, and Banking Stability in Emerging Markets. Journal of Applied Finance & Banking, 7(5), 63-73.
- Zarei, Z., & Komijani, A. (2015). Identification and Prediction of Banking Crisis in Iran. Economic Modeling, 9(29), 1-23 (In Persian).