نقش سیاست‌های ‌مالی برشکل‌گیری همگرایی اقتصاد ایران در شرایط تعهدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد بین‌الملل، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

2 دانشیار گروه اقتصاد دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان(خوراسگان)، گروه اقتصاد، اصفهان، ایران

10.29252/ecoj.10.4.101

چکیده

لازمه شکل‌گیری فرآیند همگرایی هر کشور، ارتقاء فن‌آوری، جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی، مشارکت در بازارهای خارجی و وجود زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی است، از طرفی وجود شرایط تحریمی (تعهدی) حاکم بر اقتصاد ایران در طی سال‌های اخیر اهمیت نقش دولت و سیاست‌های مالی برشکل‌گیری را برجسته می‌نماید. در این مقاله، الگو‌های همگرایی غیر شرطی بتا، همگرایی شرطی بتا و همگرایی سیگما در فاصله سال‌های 1397-1350 از روش گشتاورهای تعمیم‌یافته تخمین زده شده است. نتایج حاکی از وجود همگرایی غیرشرطی و شرطی‌بتا و نیز همگرایی سیگما در اقتصاد ایران است. با توجه به تخمین همگرایی شرطی بتا بهترین سناریو که باعث رشد سرعت همگرایی اقتصادی در شرایط تعهدی می‌گردد، تامین مخارج دولتی از مالیات بردرآمد است. نتایج تحقق همگرایی سیگما مبین این امر است که تحریم‌ها که سبب ایجاد شرایط تعهدی می‌گردد، همانند یک شوک تصادفی در اقتصاد بی‌ثباتی و خروج از حالت تعادل را رقم زده‌اند و به لحاظ اینکه اقتصاد در ابتدا دارای همگرایی شرطی و غیر شرطی بتا بوده،  با اجرای سیاست‌های مالی  بهینه تأثیرات شوک مزبور در طول زمان بر طرف خواهد شد. از این‌رو، حرکت سیاست‌های اقتصادی و مالی کشور در مسیر ثبات اقتصادی و کاهش التهاب باید مورد توجه قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Fiscal Policies in Shaping Iran's Economic Convergence under Commitment

نویسندگان [English]

  • Maryam Emamimibodi 1
  • Majid Sameti 2
  • Hossien Sharifi Ranani 3
1 Ph.D. Candidate in International Economics, Department of Economics, Islamic Azad University, Isfahan Branch (Khorasgan), Isfahan, Iran.
2 Associate Professor, Department of Economics, Faculty of Administrative Sciences and Economics, Isfahan University, Isfahan, Iran
3 Associate Professor, Department of Economics, Islamic Azad University, Isfahan Branch (Khorasgan), Isfahan, Iran
چکیده [English]

The convergence process of each country requires the promotion of technology, the attraction of domestic and foreign capital, participation in foreign markets and the existence of economic and social infrastructures. On the other hand, the existence of sanctions (Commitment) imposed on the Iranian economy during recent years has given an important role to the government and the fiscal policies. In this paper, models of unconditional beta convergence, beta conditional convergence  and  sigma convergence during 1971-2018 are estimated by GMM method. The results detect the existence of unconditional and conditional beta convergence as well as sigma convergence in the Iranian economy. According to Beta conditional convergence estimates, the best-case scenario that speed up rapidity of economic convergence in commitment terms is the provision of government expendutures and tax revenues. The results of Sigma's convergence show that the sanctions that create commitment are like a random shock to the economy and instability and exit from equilibrium, given that the economy initially has conditional and unconditional beta convergence; by implementing optimal financial policies the effects of these shocks will be eliminated over time. Therefore, the economic and fiscal policies should be considered in the direction of economic stability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial Policy
  • Conditional Commitment
  • Beta Non-Conditional and Conditional Convergence
  • Sigma Convergence
- Abramovitz, M. (1986). Catching up, Forging Ahead, and Falling Behind. Journal of Economic History, 46, 385-406.
- Arab Mazar, A., Zamanzadeh, A. & Shayesteh, Z. (2013). A Study of the Impact of Tax on Private Investment Behavior: Emphasizing Tax Policies in the Fifth Development Plan. Quarterly and Modeling Shahid Beheshti University, 14&15, 25-45 ( In Persian).
- Barro, R.J. & Sala-I-Martin, X. (1992). Convergence, Journal of Political Economy, 100, 223-251.
- Baumol, W.J. (1986). Productivity Growth, and Welfare: What the Long-Run Data Show. The American Economic Review, 76, 1012-1085.
- Bertram, G. (2004). On the Convergence of Small Island Economies with Their Meteropolitan Patrons. World Development, Elsevier, 32(2), 343-364.
- Dadgar, Y. (2011). Public Finance and Government Economics. Noor Alam Publications, sixth edition, Tehran (In Persian).
- Dadgar, Y. & Nazari, R. (2013), Evaluation of Financial Development Indicators in Iran, 6th Conference on Financial System Development in Iran (In Persian).
- Dadgar, Y., Nazari, R. & Siami Iraqi, I. (2013). Government and Optimal Taxation in Public Sector Economics and Government Functioning and Taxation in Iran. Journal of Applied Economic Studies in Iran, Second Year, 5(1), 27-1 (In Persian).
- Daeim Karimzadeh, S. & Karimian, G.H. (2013). Analysis of the Impact of Financial Policy on Convergence of Workforce Productivity. Quarterly Journal of Economic Development Research, 9(1), 72-57 (In Persian).
- Esiyok, B. & Ugur, M. (2017). Spatial dependence in the growth process and implications for Convergence rate: Evidence on Vietnames Provinces. Journal of the Asia Pacific Economy, 23(1), 51-65.
- Fallahi, F. & Rodriguez, G. (2007). Convergence in the Canadian Provinces: Evidence Using Unemployment Rates. Documentos de Trabajo / Working Papers 2011-322, Departamento de Economía - Pontificia Universidad Católica del Perú.
- Gallego, S., Herro, A.G. & Saurina, J. (2002). The Asian and European Banking system: The case of Spain in the Quest for Development and Stability. Kobe Reserach Project.
- Ghavam, S.A.A. (2007). International Relations, Theories and Approaches. Samat Publications, Tehran, First Edition (In Persian).
- Gunalp, B. & Gur, T.H. (2002). Government Expenditures and Economic Growth in Developing Countries: Evidence from a Panel Data Analysis. METU Studies in Development, 29(34), 311-332.
- Ho, Ch.Y., Wang, W. & Yu, J. (2013). Growth Spillover through Trade: A Spatial Dynamic Panel Data Approach. Economics Letters, 120, 450-463.
- Hudson, J. & Teera, J. (2004). Tax Performance: A Comparative Study. Journal of international development, 6, 785-802.
- Lucas, R.E. (1990). Under standing business cycle theory, Studies in business cycle theory Cabridge. MIT Press.
-Mankiw, N.G. (2003). Macroeconomics. 5th ed, Worth Publishers: Hvaard University.
- Neely, M. (2015). Discussions of Advanced Macroeconomics. Sharif University of Technology Publishing Institute (In Persian).
- Rangriz, H. & Khorshidi, G.H. (2011). Public Finance and Government Financial Policy Making. Commercial Publishing Company affiliated to the Museum of Business Studies and Research, 10th Edition, Tehran (In Persian).
- Sachs, J. & Waner, A. (1995). Economic Reforms and the Process of Global Integration. Brooking paper on Economic Activity, 1(1), 1-118.
- Shahbazi, K., Rezaei, E. & Hamidi Razi, D. (2015). Study of Economic Convergence of ECO Economic Cooperation Countries: Space Panel Economic Econometric Approach. Quarterly Journal of Business Research, 74(1), 196-155 (In Persian).
- Tian, L., Wang, H. & Chen, Y. (2010). Spatial Externalities in China Regional Economic Growth. China Economic Review, 21, 520-531.
- Yavari, A. (2008). Investigating the process of convergence of the welfare level of the country's provinces based on per capita consumption. Shahid Chamran's dissertation in Ahvaz (In Persian).
- Zhang, Z. (2003). Can the rest of East Asia Catch up with Japan: some empirical evidence, Japan and the world economy, 75(2), 91-110.