مدت مناسب برای اعمال سیاست‌ها در سطح اقتصاد کلان ایران چقدر است؟

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مهندسی سیستم‌های اقتصادی و اجتماعی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران،

2 دانشیار گروه مهندسی سیستم‌های اقتصادی و اجتماعی دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران

10.29252/ecoj.10.4.76

چکیده

در بسیاری موارد اعمال سیاست‌های اقتصادی جدید در کشور به صورت یکباره بوده است. در این نوع از اعمال سیاست‌های اقتصادی، مجالی به بخش‌های مختلف اقتصادی برای هماهنگی با سیاست‌های جدید داده نمی‌شود و در نتیجه خسارات زیادی به اقتصاد وارد می‌شود. از سوی دیگر در محیط پویای امروزی، تعلل در اجرای سیاست‌های اقتصادی نیز از اثربخشی آن‌ها می‌کاهد. سوال این‌ است که «مدت زمان مناسب برای اعمال سیاست‌های کلان اقتصادی کشور چقدر است؟». در این پژوهش برای پاسخ به این سوال، الگوی پویایی‌شناسی سیستمی برای بازارهای کالا و کار ایران تدوین شده است که شامل 61 متغیر است. در این الگو برای سیاست‌های تولید کل، سرمایه‌گذاری و نیروی کار سه متغیر مدت زمان تنظیم در نظر گرفته شده است. از ترکیب مقادیر قابل قبول این سه متغیر، 18 سناریو طراحی و در دوره 50 ساله از (1429-1379) شبیه‌سازی انجام شد. نتایج شبیه‌سازی برای سناریوها مختلف از منظر دو معیارِ نرخ بیکاری و نرخ رشد اقتصادی مورد مقایسه قرار گرفتند. بر اساس بهترین سناریو، مدت زمان مناسب برای اعمال سیاست‌های پولی، مالی و سرمایه‌گذاری 24 ماه تعیین می‌شود. در این سناریو نوسانهای اقتصادی میرا بوده و در بلندمدت اقتصاد به سمت تعادل حرکت می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

What Is the Appropriate Time for Policy Implementation at the Macroeconomic Level in Iran?

نویسندگان [English]

  • Hossein Vahidi Monfared 1
  • Alireza Moini 2
1 PhD Candidate in Economics, School of Industrial Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran.
2 Associate Professor, School of Industrial Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran
چکیده [English]

In many cases, the Iran's new economic policies have been implemented suddenly. In this type of policy implemantation, there will be no allowance for the various sectors of the economy to coordinate with new policies and this will result in significant losses to the economy. On the other hand, in today's dynamic environment, delays in implementing economic policies diminish their effectiveness. The question is, "What is the optimal duration to implement the macroeconomic policies?" In order to answer this question, a system dynamics model is formulated for the Iranian commodity and labor market with 61 variables. In this model, three variables of adjustment duration are considered for the policies of total output, investment and labor. By combining the acceptable values ​​of these three variables, 18 scenarios were designed and simulated over a 50-year period from 2000 to 2050. The results of the simulation for different scenarios were compared in terms of unemployment and economic growth. According to the best scenario, the optimal duration to implement monetary, financial, and investment policies is 24 months. In this scenario, the economic fluctuations are damped and the economy moves toward the long run equilibrium.

کلیدواژه‌ها [English]

  • system dynamics
  • Computational General Equilibrium
  • Macroeconomic policies
  • Time Duration of Economic Policy
- Ahangari, A., & TammanaieeFar, S. (2018). Investigating the dynamic relationship between monetary and fiscal policies in Iran. Iranian Applied Economic Studies, 23(6), 217-235 (In Persian).
- Database of economic time series. Retrieved from https://tsd.cbi.ir/ from Central Bank (In Persian).
- Hemmati, M., & JalaliNaieeni, A. (2011). Investigating the effect of monetary shocks on 12 main groups of CPIs using FAVAR method. Iranian Journal of Economic Research, 49, 205-239 (In Persian).
- Khozeimeh, A. M., Aminifard, A., Zare, H., & Ebrahimi, M. (2018). The Monetary Policy Transmission Mechanism in the Framework of the Term Structure of Interest Rate in Iran’s Economy. Economics and Modelling, 9(3), 1-34.
- Manzour, D., & Taghipour, A. (2015). Setting up a Stochastic Dynamic General Equilibrium (DSGE) Model for a Small Open Oil Exporter Economy: A Case Study of Iran. Quarterly journal of economic research and policies, 75(23), 7-44 (In Persian).
- Maryam, H., Pedram, M., & Tavakolian, H. (2016). The Role of Cohesive Information in Inflation Dynamics in the Iranian Economy. Journal of Economic Research, 60, 107-152 (In Persian).
- Marzban, H., DehghanShabani, Z., Akbarian, R., & Farahani, M. (2016). Monetary Policy Performance Assessment in the Iranian Economy: A FAVAR Model Approach. Quantitative Economics, 49, 71-92 (In Persian).
- Motafakker Azad, M.A., Mohseni Zenozi, S.J., & Mohammad Gholi Purtapeh, O. (2016). Investigating the impact of monetary and financial policies on value added services in Iranian economy. Monetary and Financial Economics Quarterly, 23 (12): 1-18 (In Persain).
- Parvin, S., & Zaidi, R. (2001). The Impact of Adjustment Policies on Poverty and Income Distribution (Case Study of Iran's First Economic, Social and Cultural Development Program Policies). Journal of Economic Research, 58, 113-146 (In Persian).
- SalimiFar, M., & Kioumarsi, M. (2015). Productivity Pathology in Iranian Economy. Economic Research Journal of Rahbord, 13(4), 43-75. (In Persian).
- Sterman, J. D. (1994). Learning in and about complex systems. System dynamics review, 10(2‐3), 291-330. doi:10.1002/sdr.4260100214.
- Sterman, J. D. (2000). Business dynamics. New York: Irwin McGraw-Hill.
- TaghiZadeh, H., Zamanian, G., & Harati, J. (2017). Investigating the Impact of Monetary Shocks on Different Economic Sectors: Using the FAVAR Approach. Applied Teories of Economics, 4, 1-26 (In Persian).
- Yamaguchi, K. (2016). Money and Macroeconomic Dynamics (3rd ed.). Awaji Island, Japan: Japan Future Research Center.