بررسی اثرات نامتقارن سیاست مالی بر رشد اقتصادی در ایران: رویکرد رگرسیون چندکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دوره دکتری رشته اقتصاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران،

2 استادیار گروه اقتصاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

3 استاد گروه اقتصاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

4 دانشیار گروه اقتصاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

10.29252/ecoj.10.4.126

چکیده

سیاست‌های پولی و مالی از جمله مهم‌ترین ابزارهای سیاستی هستند که از طریق تصمیمات مقامات اقتصادی بر فعالیت‌های اقتصادی تأثیر می‌گذارند. هدف این مطالعه بررسی اثرات نامتقارن سیاست مالی بر رشد اقتصادی در ایران با رویکرد رگرسیون چندکی طی دوره زمانی 1395-1367 با استفاده از داده‌های فصلی است. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که مالیات، سرمایه‌گذاری و تجارت خارجی تأثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی داشته است. در چندک‌های پائین رشد اقتصادی، تأثیر مخارج مصرفی دولت بر رشد مثبت بوده است؛ اما در چندک‌های بالای نرخ‌های رشد، تأثیر مخارج مصرفی دولت بر رشد اقتصادی منفی است. همچنین اثر متغیر کسری بودجه بر رشد اقتصادی در نرخ‌های پائین رشد اقتصادی منفی است و در نرخ‌های بالای رشد اقتصادی این تأثیر مثبت است. آزمون نیووی و پاول نشان می‌دهدنیز اثرات کسری بودجه و مصرف دولت بر رشد اقتصادی، نامتقارن است. برای سایر متغیرهای مورد بررسی اثرات متقارن تائید می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Asymmetric Effects of Fiscal Policy on Economic Growth in Iran: A Quantile Regression Approach

نویسندگان [English]

  • Seyed Ali Reza Alavi Bajgani 1
  • Kambiz Peykarjo 2
  • Kambiz Hojabr Kiani 3
  • Taghi Torabi 4
1 PhD in Economics, Faculty of Management and Economics, The Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran,
2 Assistant Professor of Economics, Faculty of Management and Economics, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
3 Professor of Economics, Faculty of Management and Economics, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
4 Associate Professor of Economics, Faculty of Management and Economics, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

Monetary and fiscal policies are the most important policy tools that affect economic activities through economic authority decision. The aim of this study is to investigate the asymmetric effects of fiscal policy on economic growth in Iran by quantile regression approach using quarterly data of 1988-2016 period. The results showed that tax, investment and foreign trade had a significant positive effect on economic growth. In the low-quantiles of economic growth, the impact of government spending on economic growth has been positive, but the impact of government spending on economic growth has been negative and significant in high growth rates. Also, the effect of the budget deficit on economic growth at low rates of economic growth has been negative. At high rates of economic growth, this effect has been positive and significant. Also, the results showes that the effects of government deficit and consumption on economic growth were asymmetric. For the other variables symmetric effects were confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fiscal Policy
  • Economic Growth
  • Quantitative Regression
  • Iran
- Abd Rahman, N. H. (2012). The Relationship between Budget Deficit and Economic Growth from Malaysia’s Perspective: an ARDL Approach. International Conference on Economics, Business Innovation IPEDR, IACSIT Press 38.
- Abdel-Latif, H. & Mishra, T. (2018). Asymmetric Growth Impact of Fiscal Policy: Evidence from Egypt (August 15, 2016). The Economic Research Forum (ERF) Available at SSRN: https://ssrn.com/ abstract=3091610
- Abu Nouri, E. & Karimi Petanlar, S. & Mardani, M. (2010). The Effect of Fiscal Policy on Macroeconomic Variables in Iran: An Approach to Vector Autoregression. Quarterly Journal of Economic Research, 3, 117-143 (In Persian).
- Bernheim, B. (1989). A neoclassical perspective on budget deficits. Journal of Economic Perspectives, 3 (2), 55–72.
- Bertocco, G. (2008). Finance and development: Is Schumpeter’s analysis still relevant? Journal of Banking & Finance, 32(6), 1161–1175.
- Bi, H., Leeper, E.M. & Leith, C. (2013). Uncertain fiscal consolidations. Economics Journal. 123 (566), F31–F63.
- Biolsi, Christopher, (2017). Nonlinear effects of fiscal policy over the business cycle. Journal of Economic Dynamics & Control, 78, 54-87.
- Cavallari, L., & Romano, S. (2017). Fiscal policy in Europe: the importance of making it predictable. Econ. Model. 60, 81–97.
- Conte, M.A. & Darrat, A. F. (1988). Economic growth and the expanding public sector: A reexamination. The Review of Economics and Statistics, 70(2), 322-330.
- Dalali Esfahani, R. & Mohammadi Motlagh, M. (2017). Analyzing the Impact of Intergenerational Distributive Fiscal Policies on Iran's Economic Growth, Fourth National Conference on Management, Accounting and Economics with Emphasis on Regional and Global Marketing, Tehran, Shahid Beheshti University, (In Persian).
- Dar, A.A. & AmirKhalkhali, S. (2002). Government size, factor accumulation, and economic growth: Evidence from OECD countries. Journal of Policy Modeling, 24, 679-692.
- Dehghan, Z., & Shahnazi. R. (2016). The Short and Long Run Causality between Financial Development ‎and Economic Growth in Iranian Provinces. Journal of Economic Research, 51(2), 385-411 (In Persian).
- Dejpsand, F. & Bukhara, R. (2016). Investigating the Relationship between Financial Development and Economic Growth in Iran Based on the Post-Keynesian Macroeconomic Model. Financial Economics, 34, 92-59.
- Easterly, W. & Rebelo, S. (1993). Fiscal policy and economic growth: An empirical investigation. Journal of Monetary Economics, 32, 417-458.
- Falahati, A., Almasi, M. & Aghaei, F. (2009). The Impact of Maliburti policies on economic income during the years 1973-2005. Journal of Iranian Economic Research, 6(11), 131-109 (In Persian).
- Fatima, G. Ahmed, M. & Ur Rehman, W. (2012). Consequential Effects of Budget Deficits on Economic Growth of Pakistan. International Journal of Business and Social Sciences, 3 (7), 203-208.
- Fölster, S. & Henrekson, M. (2001). Growth effects of government expenditure and taxation in rich countries. European Economic Review, 45, 1501-1520.
- Ghaffaryfard, M. Sadeghi, M. (2013). Fiscal Decentralization Effectiveness on Economic Growth in Different Provinces of Iran. Quarterly Journal of Planning and Budgeting, 17(4), 3-23 (In Persian).
- Ghali, K. H. (1998). Government size and economic growth: Evidence from a multivariate cointegration analysis. Applied Economics, 31, 975-987.
- Goldsmith, R.W. (1969). Financial structure and development. New Haven, CT: Yale University Press.
- GolMoradi, H. & Anjomshoaa, S. (2015). Short Run and Long Run Effects of Inflation and Government Expenditure on Economic Growth in Iran. Quarterly Journal of Fiscal and Economic Policies, 3 (10), 89-108 (In Persian).
- Gurley, J.G. & Shaw, E.S. (1955). Financial aspects of economic development. The American Economic Review, 45(4), 515–538.
- Hashemi Dizaj, A. R. (2012). Monetary and Fiscal Policy Book. University Jihad Publications (In Persian).
- Hoomani Farahani, M., Shahbazi, K. & Faalju, H.M. (2018). The Effects of Financial Development on Value Added of Agriculture in D8 Countries. Journal of Agricultre Economics Research,10(38), 135-154 (In Persian).
- Jafari samimi, A. & Montazeri, S. & Gerdabi, A. (2014).  The Asymmetric Impact of Government Budget Deficits on Economic Growth in Iran: Application of Smooth Transition Regression (STR) Model. Quarterly Journal of Applied Economic Studies of Iran, 12, 128-111 (In Persian).
- Jalil, A., Feridun, M. & Ma, Y. (2010). Finance-growth nexus in China revisited: New evidence from principal components and ARDL bounds tests. International Review of Economics & Finance, 19(2), 189–195.
- Kamran, M., Pajhvyan, J. & Mohammadi, T. (2009). Investigating the Impact of Taxes on the Relationship between Financial Markets and Economic Growth. Journal of Economic Research, 11(3), 13-37 (In Persian).
- Kendall, J. (2012). Local financial development and growth. Journal of Banking & Finance, 36(5), 1548–1562.
- Khalili Araghi, M. & Farzinvash, A. & sadri, H. (2019). The Impacts of Financial Development on Growth: TVP-FAVAR Model. Quartely Journal of Economic Research, 19 (3), 31-59 (In Persian).
- Khodaei, M. & Jafari, M. & Fattahi, SH. (2018). The Effects of Fiscal Policy on Economic Growth in the Iranian Economy: The State-Space Models. Quartely Journal of Economic Growth and Development Research, 8(31),  79-92 (In Persian).
- King, R. G. & Levine, R. (1993). Finance, entrepreneurship and growth. Journal of Monetary Economics, 32(3), 513–542.
- Kiumars, SH. & Saeidpour, L. (2013). Threshold Effects of Financial Development on Economic Growth in D-8 Countries. Quartely Journal of Economic Growth and Development Research, 3(12), 38-21 (In Persian).
- Koenker, R. & Bassett, Jr. (1978). Regression Quantiles. Econometrica, 46(1), 33-50.
- Koenker, R. & Hallock, K. (2001). Quantile Regression. Journal of Economic Perspectives, 15(4), 143-156.
- Koenker, R. & Machado, F. (1999). Goodness of Fit and Related Inference Processes for Quantile Regression. Journal of the American Statistical Association, 94(448), 1296-1310.
- Koenker, R. (2005). Quantile Regression. New York: Cambridge University Press.
- Lambertini, L., & Rovelli, R. (2005). Monetary and fiscal policy coordination and macroeconomic stabilization. A theoretical analysis. SSRN Electronic Journal, Dipartimento di Scienze Economiche Universit`a di Bologna.
- Landau, D. (1985). Government expenditure and economic growth in the developed countries: 1952-76. Public Choice, 47, 459-477.
- Levine, R. (1991). Stock Markets, Growth and Tax Policy. The Journal of Finance, 46(4), 1445-1465.
- Mencinger, J. Aristovnik, A. & Verbič, M. (2017). Asymmetric effects of fiscal policy in EU and OECD countries. Economic Modelling, 61,448-461.
- Miller, M.H. (1988). The Modigliani-Miller propositions after thirty years. The Journal of Economic Perspectives, 2(4), 99–120.
- Murota, R. Ono, Y. (2015). Fiscal policy under deflationary gap and long-run stagnation: reinterpretation of Keynesian multipliers. Econ. Model. 51, 596–603.
- Nazifi, F. (2004). Financial development and economic growth in Iran. Quarterly Journal of Economic Research, 3, 130-97 (In Persian).
- Newey, W. K., & Powell, J. L. (1987). Asymmetric least squares estimation and testing. Econometrica, 55, 819-847
- Perotti, R. (1999). Fiscal policy in good times and bad. The Quarterly Journal of Economics, 114(4), 139-143
- Rajan, R.G. & Zingales, L. (1998). Which capitalism? Lessons from the East Asian crisis. Journal of Applied Corporate Finance, 11(3), 40–48.
- Ramzan, M., Saleem, S. & Mazhar Butt, I. (2013). Budget Deficit and Economic Growth: A Case Study of Pakistan. Interdisciplinay Journal of Contemporary Research in Business, 5 (1), 911-926.
- Salmani, M.R., Barghi Osgooi, M.M. & Lak, S. (2016).The Effects of Monetary and Fiscal Policy Shocks on Stock Market of Iran. Jornal of Economic Modeling Research, 6 (22), 93-131 (In Persian).
- Saunders, P. (1985). Public expenditure and economic per- formance in OECD countries. Journal of Public Policy, 5(1),1-21.
- Saunders, P. (1986). What can we learn from international comparisons of public sector size and economic performance? European Sociological Review, 2(1), 52-60.
- Tari, F. & Sattari, R. (2005). Investigating the Impact of Government Expenditures and Taxes on the Economic Growth of OPEC Countries. Economic Research Journal, 5(16), 153-181 (In Persian).