دوره و شماره: دوره 10، شماره 3 - شماره پیاپی 39، آذر 1398، صفحه 1-232 
بررسی آثار تحریم‌های بین‌المللی بر ساختار تجاری ایران: رویکرد نظریه شبکه

صفحه 1-28

10.29252/ecoj.10.3.1

نجمه ساجدیان فرد؛ ابراهیم هادیان؛ علی حسین صمدی؛ زهرا دهقان شبانی


اثر یکپارچگی مالی بین‌المللی بر تلاطم اقتصاد کلان در ایران: رهیافت الگوی تلاطم تصادفی

صفحه 179-206

10.29252/ecoj.10.3.201

مجید دشتبان فاروجی؛ عبداله خوشنودی؛ بهنام الیاس پور؛ سحر دشتبان فاروجی