بررسی عدم تقارن داخل رژیم‌ها در قانون اوکان: رهیافت چرخشی مارکوف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد علوم اقتصادی گروه اقتصاد دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

2 دانشیار گروه اقتصاد دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

10.29252/ecoj.10.3.231

چکیده

بیکاری یکی از مشکلات مهم اقتصادی کشورها بوده و یافتن راه‌های کاهش آن همواره مورد توجه محققین و سیاستگذاران بوده است.  "اوکان" به رابطه تجربی منفی میان تولید و بیکاری دست یافت. از آن زمان مطالعات متعددی پیرامون چگونگی اثرگذاری بیکاری بر تولید در چارچوب قانون اوکان انجام گرفته؛ ولی نتایج میان کشورها و در زمان­های رونق یا رکود متفاوت است. از آن­جایی که هر  نتیجه با دلالت­ سیاستی مجزایی همراه هست، بازبینی مجدد این قانون تجربی با به کارگیری روش­های نوین اقتصادسنجی ضروری به نظر می­رسد. این پژوهش با به­کارگیری رهیافت چرخشی مارکوف اعتبار قانون اوکان در اقتصاد ایران را بر پایه داده‌های سال‌های 1396:4 – 1357:1 از منظر نا متقارنی درون رژیم­ها بررسی کرده است. نتایج نشان می­دهند که اثرگذاری بیکاری بر تولید نامتقارن و غیرخطی است؛ به گونه­ای که در دوره­ی رونق، تغییرات بیکاری بر شکاف تولید اثرگذار نیست؛ ولی در هنگام رکود، تکانه­ی مثبت و منفی اثری معنا­دار و نامتقارن بر شکاف تولید دارند؛ به این معنی که کاهش بیکاری با شدت بیش‌تری شکاف تولید را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating Asymmetry Inside the Regimes in Okun's Law: The Markov Switching Approach

نویسندگان [English]

  • Khaled Kordi Tamandani 1
  • Mohammad Ali Ehsani 2
  • Vahid Tagh Nezhad 2
1 MA in Economics, Faculty of Economics and Administrative Sciences, University of Mazandaran, Babolsar, Iran
2 Associate Professor of Economics, Faculty of Economics and Administrative Sciences, University of Mazandaran, Babolsar, Iran
چکیده [English]

Unemployment is one of the major economic problems of countries and its decline is always on the focus of researchers and policy makers. Okun found a negative relationship between production and unemployment. Since then, there have been many studies about how unemployment affects production within Okun's law framework; but the results vary in different countries and in different times (boom or recession). Since the results are accompanied with distinct policy implication, a reexamination of this empirical law using a new econometric method seems necessary. This study, using Markov switching approach, examines the validity of Okun's law from the asymmetry perspective across the regimes based on Iran’s data 2018:1-1978:1. The results show that the effect of unemployment on production is asymmetric and nonlinear; so that changes in unemployment do not affect production gap during the boom, but during the recession, positive and negative shocks have a significant effect on the production gap. That is, the reduction in unemployment will more severely affect the production gap in recession.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Okun's law
  • Markov Switching
  • Unemployment
  • Iran
- Akhbari, R., Amadeh, H. (2015). Analysis of the Relationship between Income Rate and Economic Growth with the Bottom Test Approach: Evidence from the Iranian Economy. Quarterly Journal of Economic Research, 15(59), 125-160  (In Persian).
- Ang, A., & Bekaert, G. (2002). Regime switches in interest rates. Journal of Business & Economic Statistics, 20(2), 163-182.
- Blinder, A. S. (1997). Is there a core of practical macroeconomics that we should all believe? The American Economic Review, 87(2), 240-243.
- Cologni, A., & Manera, M. (2009). The asymmetric effects of oil shocks on output growth: A Markov–Switching analysis for the G-7 countries. Economic Modelling, 26(1), 1-29.
- Courtney, H. G. (1991). The Beveridge Curve and Okun's Law: a re-examination of fundamental macroeconomic relationships in the United States (Doctoral dissertation, Massachusetts Institute of Technology).
- Cuaresma, J. C. (2003). Okun's law revisited. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 65(4), 439-451.
- Dadgar,Y., & Nazari, R., &  Fahimifar, F., (2015). Discussion on Okun’s Law in Iran: Particular Emphasis on Population ‎Structure. Journal of  economic research, 49(4), 927-959 (In peersian).
- Elshamy, H. (2013). The relationship between unemployment and output in Egypt. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 81, 22-26.
- Izadkhasti, H., &  Javaherdehi, S., & Abdollahi, M.(2018). Analysis of Macroeconomic Factors Affecting Unemployment in Iran's Provinces: With Emphasis on Cost Credits and Acquisition of Capital Assets Ownership. Jornal of Economic and Modelling, 8(32), 1-30 (In peersian).
- Garcia, R., & Perron, P. (1996). An analysis of the real interest rate under regime shifts. The Review of Economics and Statistics, 78(1), 111-125.
- Guisinger, A. Y., Hernandez-Murillo, R., Owyang, M. T., & Sinclair, T. M. (2018). A state-level analysis of Okun's law. Regional Science and Urban Economics, 68, 239-248.
- Hamilton, J. D. (1989). A new approach to the economic analysis of nonstationary time series and the business cycle. Econometrica: Journal of the Econometric Society, 57(2), 357-384.
- Hamilton, J. D. (1990). Analysis of time series subject to changes in regime. Journal of econometrics, 45(1-2), 39-70.
- Harris, R., & Silverstone, B. (2001). Testing for asymmetry in Okun’s law: A cross-country comparison. Economics Bulletin, 5(2), 1-13.
- Holmes, M. J., & Silverstone, B. (2006). Okun's law, asymmetries and jobless recoveries in the United States: A Markov-switching approach. Economics Letters, 92(2), 293-299.
- Huang, H. C., & Chang, Y. K. (2005). Investigating Okun's law by the structural break with threshold approach: Evidence from Canada. The Manchester School, 73(5), 599-611.
- Karfakis, C., Katrakilidis, C., & Tsanana, E. (2014). Does output predict unemployment? A look at Okun's law in Greece. International Labour Review, 153(3), 421-433.
- Karimi takanloo, Z., & Salmani Bishak, M., & Taghizadeh, M.(2015). The Investigation of Okun's Law and Asymmetry of This Relationship in Iran.  Quarterly Journal of Iranian Applied Economic Studies. 4(13), 209-230 (In Persian).
- Kim, C. J. (1994). Dynamic linear models with Markov-switching. Journal of Econometrics, 60(1-2), 1-22.
- Krolzig, H. M. (1998). Econometric modelling of Markov-switching vector autoregressions using MSVAR for Ox. unpublished, Nuffield College, Oxford.
- Lee, J. (2000). The robustness of Okun's law: Evidence from OECD countries. Journal of Macroeconomics, 22(2), 331-356.
- Makun, K., & Azu, N. P. (2015). Economic Growth And Unemployment In Fiji: A Cointegration Analysis. International Journal of Development and Economic Sustainability, 3(4), 49-60.
- Mamaeipour, s., Rezaei, A.(2018). Economic Growth and Development of Regional Labor Market in Iranian Provinces: Okun's Law in the Space Context. Quarterly Journal of Economic Growth and Development Research, 8(31), 109-124 (In Persian).
- Moosa, I. (2008). Economic growth and unemployment in Arab countries: Is Okun's law valid? Journal of Development and Economic Policies, 10(2), 7-24.
- Palley, T. I. (1993). Okun's Law and the asymmetric and changing cyclical behaviour of the USA economy. International Review of Applied Economics, 7(2), 144-162.
- Psaradakis, Z., & Spagnolo, N. (2003). On the determination of the number of regimes in Markov‐switching autoregressive models. Journal of time series analysis, 24(2), 237-252.
- Shahbazi, K. & Talebi, Z. (2012). Production, unemployment and Oakan law: Evidence from the provinces of the country. Quarterly Journal of Economics, 9(1), 19-35. (In Persian).
- Sögner, L., & Stiassny, A. (2000). A cross-country study on Okun's Law. Vienna University of Economics and Business Administration Working Paper, No. 13. Available at https://epub.wu.ac.at/996/1/document.pdf.
- Stober, E. O. (2015). Unemployment Scourge: Rising to the Nigerian Challenge. The Romanian Economic Journal, 18(56), 181-200.
- Valadkhani, A., & Smyth, R. (2015). Switching and asymmetric behaviour of the Okun coefficient in the US: Evidence for the 1948–2015 period. Economic Modelling, 50, 281-290.
- Villaverde, J., & Maza, A. (2009). The robustness of Okun's law in Spain, 1980–2004: Regional evidence. Journal of Policy Modeling, 31(2), 289-297.
- Weber, C. E. (1995). Cyclical output, cyclical unemployment, and Okun's coefficient: A new approach. Journal of applied econometrics, 10(4), 433-445.
- Zanin, L., & Marra, G. (2012). Rolling regression versus time‐varying coefficient modelling: an empirical investigation of the Okun's law in some
Euro area countries. Bulletin of Economic Research, 64(1), 91-108.