دوره و شماره: دوره 10، شماره 2 - شماره پیاپی 38، شهریور 1398 
ریسک‌گریزی و چرخه‌های تجاری در اقتصاد ایران

صفحه 35-58

10.29252/ecoj.10.2.35

مهدی امینی راد؛ نادر مهرگان؛ ابوالفضل شاه آبادی؛ داود جعفری سرشت


تأثیر کارآفرینی بر بهره‌وری کل عوامل تولید

صفحه 185-209

10.29252/ecoj.10.2.185

ابوالفضل شاه آبادی؛ حمید کردبچه؛ پروانه حاجی عزیزی