دوره و شماره: دوره 10، شماره 2 - شماره پیاپی 38، تابستان 1398 
2. ریسک‌گریزی و چرخه‌های تجاری در اقتصاد ایران

صفحه 35-58

مهدی امینی راد؛ نادر مهرگان؛ ابوالفضل شاه آبادی؛ داود جعفری سرشت


5. برآورد ارزش اقتصادی کارخانه‌داری با استفاده از رهیافت استون‌گری و روش ارزش‌افزوده

صفحه 111-135

یگانه موسوی جهرمی؛ محمد صادق علی پور؛ فرهاد خداداد کاشی؛ حمیده ترابی


8. تأثیر کارآفرینی بر بهره‌وری کل عوامل تولید

صفحه 185-209

ابوالفضل شاه آبادی؛ حمید کردبچه؛ پروانه حاجی عزیزی