ریسک‌گریزی و چرخه‌های تجاری در اقتصاد ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

2 استاد گروه اقتصاد دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

3 استاد گروه اقتصاد دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا، ایران

4 استادیار گروه دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

10.29252/ecoj.10.2.35

چکیده

ترجیحات افراد نسبت به ریسک یکی از متغیرهای مهم اقتصادی بوده و تأثیر بسیاری در تصمیمات اقتصادی دارد. تصمیمات سرمایه‌گذاری، مصرف، پس­انداز، خرید بیمه و قراردادهای آتی از جمله تصمیماتی هستند که ترجیحات ریسک در آن نقش کلیدی را بازی می‌کند. با توجه به اهمیت ترجیحات ریسکی در فرآیند تصمیم­گیری، محاسبه شاخصی که بتواند به نحوی وضعیت گرایش ریسک در کل اقتصاد را نشان دهد، ضروری است. هدف از این پژوهش، برآورد سری زمانی پارامتر ریسک گریزی در اقتصاد ایران بر اساس اطلاعات فصلی طی دوره 1396-1381 است. به این منظور از الگوی گارچ در میانگین با پارامترهای متغیر طی زمان استفاده شد. نتایج برآورد ریسک گریزی در اقتصاد ایران نشان داد، این پارامتر در اقتصاد ایران ثابت نبوده و طی دوره‌ی مورد بررسی بین 81/0 تا 6/7 در نوسان بوده است. همچنین نتایج پژوهش نشان داد، ریسک گریزی در دوره‌ی رونق نسبت به رکود به‌مراتب پایین­تر بوده و رفتار ضدچرخه‌‌ای دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Risk Aversion and Business Cycles in Iran’s Economy

نویسندگان [English]

  • Mehdi Aminirad 1
  • Nader Mehregan 2
  • Abolfazl Shahabadi 3
  • Davood Jafari Seresht 4
1 Ph.D Candidate in Economics, Faculty of Economics and Social Sciences, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran
2 Professor of Economics, Faculty of Economics and Social Sciences, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran
3 Professor of Economics, Faculty of Social Sciences and Economics, Alzahra University, Tehran, Iran
4 Assistant Professor of Economics, Faculty of Economics and Social Sciences, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran
چکیده [English]

The preferences of individuals towards risk are one of the most important economic variables and have a significant impact on economic decisions. Investment decisions, consumption, saving, purchases of insurance and future contracts are among the decisions where risk preferences play a key role. Considering the importance of risk preferences in the decision-making process, it is necessary to calculate an indicator that can show the state of risk-orientation in the whole economy. The purpose of this paper is to estimate the time series of the risk aversion parameter in Iran's economy based on quarterly data during the period of 2002-2017. For this purpose, Time- Varying parameter GARCH in mean models was used. Estimates of risk aversion in Iran's economy showed that this parameter was not constant and fluctuated between 0.81 and 7.6 over the period of study. The results also showed that risk aversion is much lower in the boom period than the recession and has a countercyclical behavior.

کلیدواژه‌ها [English]

  • business cycles
  • Kalman Filter
  • Risk aversion
  • Risk Premium
- Abbasinejad, H., Mohammadi, S., & Behrouzi, I. V. (2011). Calculating Risk Free Rate of Return in Iranian Financial Market Using Kalman-Filter Method. Journal of Economic Research,46(3),155-180 (In Persian).
- Antell, J., & Vaihekoski, M. (2016). Countercyclical and time-varying risk aversion and the equity premium. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2753537
- Azar, S. A. (2010). Bounds to the coefficient of relative risk aversion. Banking and Finance Letters, 2(4), 391-398.
- Berger, D., & Turtle, H. J. (2009). Time variability in market risk aversion. Journal of Financial Research, 32(3), 285-307.
- Blundell, R., & MaCurdy, T. (1999). Labor supply: A review of alternative approaches. In Handbook of labor economics, 3, 1559-1695.
- Bollerslev, T., Chou, R. Y., & Kroner, K. F. (1992). ARCH modeling in finance: A review of the theory and empirical evidence. Journal of econometrics, 52(1-2), 5-59.
- Bonga-Bonga, L. (2010). The assessment of market risk premium in South Africa. Journal of Applied Business Research, 26(6), 85.
- Brandt, M. W., & Wang, K. Q. (2003). Time-varying risk aversion and unexpected inflation. Journal of Monetary Economics, 50(7), 1457-1498.
- Bretscher, L; Hsu, A; Tamoni, A. (2018). Risk Aversion and the Response of the Macroeconomy to Uncertainty Shocks, Georgia Tech Scheller College of Business Research Paper, London Business School - Department of Finance, working paper No. 17-13.
- Campbell, J. Y., & Cochrane, J. H. (1999). By force of habit: A consumption-based explanation of aggregate stock market behavior. Journal of political Economy, 107(2), 205-251.
- Chetty, R. (2006). A new method of estimating risk aversion. American Economic Review, 96(5), 1821-1834.
- Chiappori, P. A., & Paiella, M. (2011). Relative risk aversion is constant: Evidence from panel data. Journal of the European Economic Association, 9(6), 1021-1052.
- Cho, S. (2014). What drives stochastic risk aversion? International Review of Financial Analysis, 34, 44-63.
Chou, R., Engle, R. F., & Kane, A. (1992). Measuring risk aversion from excess returns on a stock index. Journal of Econometrics, 52(1-2), 201-224.
- Chue, T. K. (2002). Time-varying risk preferences and emerging market co-movements. Journal of International Money and Finance, 21(7), 1053-1072.
- Cochrane, J. (2001). Asset Pricing. Princeton University Press.
- Conine Jr, T. E., & Tamarkin, M. (1985). Implications of skewness in returns for utilities' cost of equity capital. Financial Management, 14(4), 66-71.
- Conine, T. E., McDonald, M. B., & Tamarkin, M. (2017). Estimation of relative risk aversion across time. Applied Economics, 49(21), 2117-2124.
- Conine, T. E., McDonald, M. B., & Tamarkin, M. (2017). Estimation of relative risk aversion across time. Applied Economics, 49(21), 2117-2124.
- Darolles, S., Eychenne, K., & Martinetti, S. (2010). Time-varying Risk Premiums and Business Cycle: A Survey. Lyxor White Paper Series, 4.
- Engle, R. F., Lilien, D. M., & Robins, R. P. (1987). Estimating time varying risk premia in the term structure: The ARCH-M model. Econometrica, 55(2), 391-407.
- Erfani, A., & Safari, S. (2018). Equity Premium Puzzle in Habit Formation Model with Fuzzy Sensitive Functions: A Case Study of Iran. Financial knowledge of securities analysis journal, 11(37), 73-89 (In Persian).
- Faccini, R., Konstantinidi, E., Skiadopoulos, G. S., & Sarantopoulou-Chiourea, S. (2018). A New Predictor of US Real Economic Activity: The S&P 500 Option Implied Risk Aversion, university of London, School of Economics and Finance. Working paper No. 850.
- Farber, H. S. (1978). Individual preferences and union wage determination: the case of the united mine workers. Journal of Political Economy, 86(5), 923-942.
- French, K. R., Schwert, G. W., & Stambaugh, R. F. (1987). Expected stock returns and volatility. Journal of financial Economics, 19(1), 3-29.
- Friend, I. (1977). The demand for risky assets: some extensions. In Financial Dec Making Under Uncertainty, 65-82.
- Friend, I., & Blume, M. (1975). The Demand for Risky Assets. American Economic Review, 65(5), 900-922.
- Gandelman, N., & Hernández-Murillo, R. (2014). Risk aversion at the country level. Federal Reserve Bank of St. Louis Working Paper Series 2014-005.
- Gandelman, N., & Hernández-Murillo, R. (2015). Risk aversion at the country level. Review, Federal Reserve Bank of St. Louis, 53-66.
- Grossman, S. J., & Shiller, R. J. (1981). The determinants of the variability of stock market prices. The American Economic Review, 71(2), 222-227.
- Guiso, L., Sapienza, P., & Zingales, L. (2013). Time varying risk aversion. National Bureau of Economic Research.
- Guo, H., & Whitelaw, R. F. (2006). Uncovering the risk–return relation in the stock market. The Journal of Finance, 61(3), 1433-1463.
- Guo, H., Wang, Z., & Yang, J. (2006). Does aggregate relative risk aversion change countercyclically over time? Evidence from the stock market. Federal Reserve Bank of St. Louis Working Paper Series, No. 2006-047.
- Keynes, J. M. (1937). The general theory of employment. The quarterly journal of economics, 51(2), 209-223.
- Kim, K. H. (2014). Counter-cyclical risk aversion. Journal of Empirical Finance, 29, 384-401.
- Kindleberger, C. P. (2000). Manias, panics, and crashes: a history of financial crises. The Scriblerian and the Kit-Cats, 32(2), 379.
- Koopman, S. J., Shephard, N., & Doornik, J. A. (1999). Statistical algorithms for models in state space using SsfPack 2.2. The Econometrics Journal, 2(1), 107-160.
- Li, G. (2007). Time-varying risk aversion and asset prices. Journal of Banking & Finance, 31(1), 243-257.
- Litzenberger, R. H., & Ronn, E. I. (1986). A Utility‐Based Model of Common Stock Price Movements. The Journal of Finance, 41(1), 67-92.
- Lucas Jr, R. E. (1978). Asset Prices in an Exchange Economy. Econometrica, 46(6), 1429-1445.
Mehra, R., & Prescott, E. C. (1985). The equity premium: A puzzle. Journal of monetary Economics, 15(2), 145-161.
- Mehregan, N., Isazadeh, S., Abbasian, E., & Faraji, E. (2016). Estimating of the Equilibrium Situation of Iran’s Economy within RBC Models. Quarterly Journal of Applied Theories of Economics, 3(2), 1-22 (In Persian).
- Merton, R. C. (1973). An intertemporal capital asset pricing model. Econometrica: Journal of the Econometric Society, 41(5), 867-887.
- Minsky, H. P. (1977). The financial instability hypothesis: An interpretation of Keynes and an alternative to “standard” theory. Challenge, 20(1), 20-27.
- Moosa, I. A., & Al-Loughani, N. E. (1994). Unbiasedness and time varying risk premia in the crude oil futures market. Energy economics, 16(2), 99-105.
- Nave, J. M., & Ruiz, J. (2015). Risk aversion and monetary policy in a global context. Journal of Financial Stability, 20, 14-35.
- Newell, A., & Page, L. (2017). Countercyclical risk aversion and self-reinforcing feedback loops in experimental asset markets. No 50, QuBE Working Papers from QUT Business School.
- Noferesti, M., & Norouzi, Z. (2013). Private Investment Response to User Cost of Capital, Uncertainty and Capacity Utilization Rate. Journal of Economics and Modeling, 3(11-12), 44-62 (In Persian).
- O'Donoghue, T., & Somerville, J. (2018). Modeling Risk Aversion in Economics. Journal of Economic Perspectives, 32(2), 91-114.
- Pardo, C. (2012). Risk aversion and business cycles: An empirical analysis. The Quarterly Review of Economics and Finance, 52(4), 413-426.
- Pindyck, R. S. (1986). Risk aversion and determinants of stock market behavior. NBER Working Paper, 1801-86., Massachusetts Institute of Technology (MIT), Sloan School of Management.
- Seoungpil, A. H. N., & Shrestha, K. (2009). Estimation of Market Risk Premium for Japan. Enterprise Risk Management, 1(1), 33-43
- Škare, M., & Stjepanović, S. (2015). Measuring business cycles: a review. Contemporary Economics journal, 10(1), 83-94.
- Szpiro, G. G. (1986). Measuring risk aversion: an alternative approach. The Review of Economics and Statistics, 68(1), 156-159.
- Tobin, J. (1958). Liquidity preference as behavior towards risk. The review of economic studies, 25(2), 65-86.
- Vissing-Jørgensen, A. (2002). Limited asset market participation and the elasticity of intertemporal substitution. Journal of political Economy, 110(4), 825-853.
- Wolf, C., & Pohlman, L. (1983). The recovery of risk preferences from actual choices. Econometrica: Journal of the Econometric Society, 51(3), 843-850.
- Yoon, S. J. (2017). Time-varying risk aversion and return predictability. International Review of Economics & Finance, 49, 327-339.