قیمت‌گذاری دارایی‌های مالی و نقش سیاست‌های پولی مبتنی بر تورم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت مالی، دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

10.29252/ecoj.10.2.83

چکیده

هدف این مقاله ارائه یک چارچوب تجربی برای ارزیابی شوک‌های سیاست پولی در بازارهای سهام و مسکن ایران در رژیم با نوسانات بالا و پایین است. ابتدا با استفاده از الگوهای مارکف سوئیچینگ، بازارهای سهام و مسکن به دو رژیم تقسیم و احتمالات مرتبط با هر رژیم استخراج می­گردد. رویکرد الگو­سازی مارکف سوئیچینگ به‌منظور شناسایی دو محیط متمایز برای هر بازار که محیط با نوسانات بالا و محیط با نوسانات پایین نام­گذاری می‌شود، به کار می‌رود. سپس با استفاده از الگوهای پروبیت اثرات مربوط به سیاست­های پولی بر احتمال قرار گرفتن بازارهای مسکن و سهام در رژیم با نوسانات بالا بررسی شده است. برای این منظور از داده‌های ماهانه نرخ رشد پایه پولی، بازده بازار سهام و مسکن، نرخ تورم و بازده دلار طی دوره زمانی 1395-1389 استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد که رشد پایه پولی و نرخ تورم بالاتر باعث باقی ماندن بازار سهام و مسکن در رژیم با تغییرپذیری بالا می‌شود. همچنین بالا رفتن بازدهی دلار موجب کاهش احتمال قرار گرفتن دو بازار فوق در رژیم با نوسانات بالا می‌شود. یافته‌های فوق برای سیاست‌گذاران مفید است، زیرا بررسی‌های انجام شده درجه‌ای از قدرت پیش‌بینی الگو را ارائه می‌دهند که می‌توانند در تصمیمات مبتنی بر سیاست پولی استفاده شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Asset Pricing and the Role of Monetary Policy based on Inflation Targeting

نویسندگان [English]

  • Hossein Amiri 1
  • Reza Ghafouri 2
1 Assistant Professor of Economics, Faculty of Economics, Kharazmi University, Tehran, Iran
2 MA in Financial Management, Faculty of Administrative Sciences and Economics, University of Isfahan, Isfahan, Iran
چکیده [English]

The purpose of this paper is to provide an empirical framework for assessing monetary policy shocks in two Iranian stock and housing markets in high and low volatility regimes. For this purpose, using Markov Switching model, both stock and housing markets are divided into two regimes and probabilities associated with each regime. It should be noted that the Markov Switching Modeling Approach is used to identify two distinct environments for each market where the environment is referred to as high fluctuations and low fluctuation environments. Then, using Probit model, the effects of monetary policy on the probability of housing and stock markets in a regime with high fluctuations are investigated. For this purpose, the monthly data on money base, the stock market and housing stock returns, inflation rates and dollar during the period of 2010-2016 were used. The results show that money base and higher inflation rates will keep stock and housing stock in a highly volatile regime. The rise in dollar also reduces the probability of the two above-mentioned markets fluctuating in the regime. The findings are very useful for policy makers, because the results provide a degree of predictive power that can be used in monetary policy decisions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Inflation Targeting
  • Markov Regime Switching
  • Financial Asset Prices
  • Monetary Policy
  • Stock Market
- Akbari, M. & Sharifzade M.J. (2017). Determining the Optimal Monetary Policy Rule with Respect to Home Bias in Consumption: Application of Bayesian Approach. Journal of Economics and Modelling, 8(29), 1-39 (In Persian).
- Ang, A., & Bekaert, G. (2002). International asset allocation with regime shifts. Review of Financial Studies, 15, 1137–1187.
- Ang, A., & Timmermann, A. (2011). Regime changes and financial markets.Working Paper 17182. Cambridge Massachusetts: National Bureau of Economic Research (NBER).
- Angelidis, T., Degiannakis, S. & Filis, G. (2015). US stock market regimes and oil price shocks. Global Finance Journal, 28, 132-146.
- Aram, A., Aram, S. & Ghanbari, A. (2011). Investigating the short-term and long-term effects of effective factors on the housing price bubble in Iran, using ARDL and ECM methods. First Conference on Urban Economics of Iran (In Persian).
- Arestis, P., & Karakitsos, E. (2009). Subprime mortgage market and current financial crisis. Working Paper: CCEPP WP08–09. Cambridge Centre for Economic and Public Policy.
- Baker, S., Bloom, N., & Davis, S. (2013). Measuring economic policy uncertainty. Chicago Booth Research Paper (13–02).
- Bakhshani, Safie. (2015). Investigating the effect of exchange rate changes on stock prices and P/E ratios using SEM-PLS. Quarterly Journal of Fiscal and Economic Policies, 3(12), 149-164 (In Persian).
- Bjornland, H. C., & Leitemo, K. (2009). Identifying the interdependence between monetary policy and the stock market. Journal of Monetary Economics, 56(2), 275–282.
- Brunnermeier, M. K., & Julliard, C. (2008). Money illusion and housing frenzies. Review of Financial Studies, 21, 135–180.
- Chen, S. S. (2007). Does monetary policy have asymmetric effects on stock returns? Journal of Money, Credit and Banking, 39, 667–688.
- Chen, S. S. (2010). Do higher oil prices push the stock market into bear territory? Energy Economics, 32, 490–495.
- Gholizadeh, A. & Kamyab, B. (2011). The Analysis of Effect of The Monetary Policy on House Price Bubble: A Cross-Country Study. Journal of Economic Research, 45(3) (In Persian).
- Hamilton, J. D. (1989). A new approach to the economic analysis of nonstationary time series.
- Hamilton, J. D. (2008). Regime-switching models. In S. N. Durlauf, & L. E. Blume (Eds.), the New Palgrave Dictionary of Economics (2nd Ed.). Palgrave: MacMillan.
- Hassanzadeh, A., Nazarian, R. & Kianvand, M. (2011). The Impact of Monetary Policy Shocks on the Fluctuation of Stock Price Index in Iran. Journal of Monetary and Banking Research, 4(9), 1-44. (In Persian).
- Iacoviello, M., & Neri, S. (2007). Housing market spillovers: evidence from an estimated DSGE model. American Economic Journal: Macroeconomics, 2(2), 125–164.
- Jahangiri, K. & Ebrahimabad, S. (2017). The Study of Monetary Policy, Exchange Rate and Gold Effects on the Stock Market in Iran Using MS-VAR-EGARCH Model. Financial Research Journal, 19(3), 389-414 (In Persian).
- Jalaei, S., Mir, H. & Rahimipour, A. (2016). The effect of exchange rate changes on stock returns in Tehran stock exchange. Quarterly Journal of Investment Knowledge, 5(19), 191-211 (In Persian).
- Khozeimeh, A., Aminifard, A. & Ebrahimi, M. (2018). The Monetary Policy Transmission Mechanism in the Framework of the Term Structure of Interest Rate in Iran’s Economy. Journal of Economics and Modelling, 9(3), 1-34 (In Persian).
- King, M. (2012). Twenty years of inflation targeting. Speech given by Mervin King, Governor of the Bank of England, on October 9th, 2012. The Stamp Memorial Lecture, London School of Economics (www.bankofengland.co.uk/publications/Pages/speeches/default.aspx [accessed, December, 2012])
- King, R. G., & Watson, M. W. (1996). Money, prices, interest rates and the business cycle. The Review of Economics and Statistics, 78(1), 35–53.
- Komijani, A. & Tavakoliyanh, H. (2012). Testing the Asymmetries in Central Bank Reaction Function:The Case of Iran. Journal of Economic Modeling Research, 2(6), 19-42 (In Persian).
- Kurov, A. (2010). Investor's sentiment and the stock market's reaction to monetary policy. Journal of Banking and Finance, 34, 139–149.
- Lastrapes, W. D. (2002). The real price of housing and money supply shocks: time series evidence and theoretical simulations. Journal of Housing Economics, 11, 40–74.
- Lomax, R. (2004). Inflation targeting: achievement and challenges. Speech by Rachel Lomax to the Bristol Society at the University of West England, Bristol (http://www.bankofengland.co.uk/publications/Pages/speeches/2004/215.aspx [accessed by: November 2011]).
- Mahdavi, M. (2008). The effect of micro and macro variables on stock exchange. Ph.D. Thesis, Allameh Tabataba'i University (In Persian).
- Markowitz, H. (1952). Portfolio selection. The Journal of Finance, 7(1), 77–91.
- Mehrabian, A. & Chegeni, I. (2014). The effect of exchange rate and its fluctuations on stock price index in Iran. Quarterly Journal of Applied Economics, 4(13), 65-78 (In Persian).
- Mishkin, F. S. (2001). The transmission mechanism and the role of asset prices in monetary policy. Working Paper 8617. Cambridge Massachusetts: National Bureau of Economic Research (NBER).
- Mohammadzade, A., ShahikiTash, M. & Roshan, R. (2015). Comparison of capital-Based assets pricing (CCAPM) and cost-Based housing costing (HCCAPM) models in explaining stock returns in Iran. Quarterly Journal of Applied Theories of Economics, 2(3), 49-72 (In Persian).
- Naji Meidani, A., Shakeri, S. & Bata, F. (2018). The Impacts of Monetary Macro Variables on Stock Price of Automotive Companies (Case Study of Tehran Stock Exchange). Financial Monetary Economics, 25(15), 187-210 (In Persian).
- Parivar, O. & Hasani, M. (2017). Dynamic evaluation of foreign exchange market, stock market and housing market in Iran, using a multivariate GARCH model. Journal of Economics and Business Research, 8(14), 17-29 (In Persian).
- PashaeiFam, R. & Omidipour, R. (2009). The effect of inflation rate on real stock returns in Iranian economy. Journal of Economic Research and Policies, 17(50), 93-113 (In Persian).
- Pastor, L., & Veronesi, P. (2012). Uncertainty about Government policy and stock prices. The Journal of Finance, 67(4), 1219–1264.
- Pedram, M. (2012). The effect of exchange rate fluctuations on stock market fluctuations in Iran. Financial Knowledge of Securities Analysis, 5(15), 83-96 (In Persian).
- Perlin, M. (2015). MS Regress - the MATLAB package for Markov regime switching models. Available at SSRN 1714016.
- Roubaud, D. & Arouri, M. (2018). Oil prices, exchange rates and stock markets under uncertainty and regime-switching. Finance Research Letters, In press, corrected proof.
- Shahbazi, K. & Kalantari, Z. (2012). The Effects of Fiscal and Monetary Policies Shocks on Housing Market Variables in Iran: A SVAR Approach. Quarterly Journal of Economic Research and Policies, 20(61), 77-104 (In Persian).
- Sharifi-Renani, H., Ghobadi, S., Amrollahi, F & Honarvar, N. (2012). Effects of Monetary Policy on Gross Development Product and Inflation through House Price Index in Iran. Development Economics and Planning, 1(1), 49-68 (In Persian).
- Shokouh, A., Daman Keshide, M. & Hadinejad, M. (2017). Estimation of the Effect of Monetary Policies on the Stock Price Index in Iran (Case Study of Active Petrochemical Industries in Tehran Stock Exchange). Financial Economics Journal, 11(40), 139-158 (In Persian).
- Sousa, R. M. (2010). Housing wealth, financial wealth, money demand and policy rule: evidence from the euro area. North American Journal of Economics and Finance, 21, 88–105.
- Stiglitz, J. (2010). Risk and global economic architecture: why full financial integration may be undesirable. Working Paper No. 15718. National Bureau of Economic Research (NBER).
- Taheri, H. & SaremSaffari, M. (2011). Investigating the relationship between exchange rate and price index in Tehran stock exchange: using ARDL approach. Quarterly Journal of Trend of Economic Research, 19(60), 63-80 (In Persian).
- Torabi, T. & Houman, T. (2010). Effects of macroeconomic variables on Tehran Stock Exchange indices returns. Quarterly Journal of Economical Modeling, 4(11), 121-144 (In Persian).
- Vakilifard, H. & Alifari, M. (2015). The effect of exchange rate fluctuations on the returns of corporations listed in Tehran Stock Exchange. Quarterly Journal of Financial Economics, 9(30), 83-98 (In Persian).
- Whitehead, P. and Williams, C. (2011). Financing affordable social housing in the UK; building on success?  International Union for Housing Finance, Belgium.
- Zonouzi, S. (2018). Analyzing the Importance of Balance Sheet Channel in Monetary Transmission Mechanism in Iran. The Economic Research, 17(4), 69-97 (In Persian).