برآورد ارزش اقتصادی کارخانه‌داری با استفاده از رهیافت استون‌گری و روش ارزش‌افزوده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد اقتصاد دانشگاه پیام نور تهران

2 استادیار اقتصاد پژوهشکده آمار ایران

3 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه پیام نور تهران

10.29252/ecoj.10.2.111

چکیده

خانوار به عنوان نهاد بنیادی در هر جامعه و در چرخه­ی اقتصاد ملی، از یک طرف عرضه­کننده­ نیروی کار به بنگاه­ها در بازار نهاده‌ها و از سویی دیگر مصرف­کننده­ی کالاها و خدمات نهایی در بازار آن‌ها است. همچنین، خانوار تولیدکننده­ی بسیاری از کالاها و خدمات می­باشد که محصولات خانگی نامیده  می‌شود که ناشی از کار در خانه است. به­طور کلی،  کار خانگی با سه منظور خودمصرفی خانوار،  عرضه محصول به بازار برای کسب درآمد، و خانه­داری، انجام می‌گیرد. در این پژوهش ارزش اقتصادی کار خانه­داری برآورد شده است. از آنجا که هر خانوار برای حیات خود به حداقل زمان و حداقل مصرفِ  محصولات خانه­داری نیازمند است، در این پژوهش، از تابع تولید کاب داگلاس با لحاظ کردن دیدگاه استون­گری استفاده شده است. بر اساس یافته­های پژوهش، سهم ارزش اقتصادی کار خانه­داری، 4 درصد از درآمد ملی سال 1394 برآورد گردیده است. این در حالی است که در همان سال سهم فعالیت­هایی نظیر زراعت – باغداری و دامداری به ترتیب 8.33 و 5.57 درصد از درآمد ملی بوده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimating the Economic Value of Housekeeping using the Stone - Geary Approach and Value Added Method

نویسندگان [English]

  • Yeganeh Mosavi Jahromy 1
  • MohammadSadegh Alipour 2
  • Farhad Khodadad 1
  • Hamideh Torabi 3
1 Professor of Economics, Payame Noor University of Tehran, Tehran Iran
2 Assistant Professor of Economics, Statistics Research Center of Iran, Tehran Iran
3 Ph.D Candidate in Economics, Payame Noor University of Tehran, Tehran Iran
چکیده [English]

The household as a fundamental institution in every society and in the national economy, on the one hand, supplies the labor force to the firms in the inputs market and on the other hand, it is the consumer of the final goods and services in their market. Also, the household is the producer of many goods and services called home products resulting from working at home. Generally, housework is done for three purposes: household self-consumption, supplying the product to the market for gaining income, and housekeeping.  In this study the economic value of the housekeeping is estimated. Since every household requires a minimum of time and a minimum consumption of housekeeping products for its life, in this study the Cobb Douglas production function is used by considering the Stone - Geary approach. According to the findings, the economic value of housekeeping share is estimated at 4% of the 2015 national income. While, in the same year, the shares of activities such as agriculture-gardening and livestocking were had been 8.33% and 5.57% of national income, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Value of Housekeeping
  • Value Added Method
  • Household Production Function
  • Stone-Geary Utility Function
- Arabmazar, A., Alipour, M., & Niyakouki, S. (2014). Analysis of socio-economic factors affecting women's work in Iran. Journal of Economics and Modeling, 5, 75-91 (In Persion).
- Bayat, N., Varahrami, V. & Salem, A. (2018). Determination of socioeconomic factors affecting the energy expenditure of rural households in Iran using their own organization chart. Quarterly Journal of Economics and Modeling, 9(3), 147-175 (In Persion).
- Becker, Gary S. (1965). A Theory of the Allocation of time. The Economic Journal, 75, 493 – 517.
- Khatun, F.,  Islam Khan, T. & Pervin, Sh. (2016). Estimating Wemon’s contribution to the Economy, the case of Bangladesh. Centre for Policy Dialogue. http://hdl.handle.net/11540/7152.
- Francavilla, F., Giannelli, G.C., Grotkowska, G. & Socha, M.W. (2011). Use of time and value of unpaid family care work: a comparison between Italy and Poland. Discussion paper series, The Institute for the study of labor(IZA). NO.157.
- Ghazi Tabatabaiee, M., Maskoub, M., & Mehri, N. (2015). Estimating the economic value of unpaid elderly work in Iran and its contribution in GNP. Iranian Society Community, 8(16), 79-96 (In Persion).
- Goldschmidt-Clermont, L. (1999). Households' non-SNA production: Labour time, value of labour and of product, and contribution to extended private consumption. Review of Income and Wealth, 45(4), 519-529.
- Graham, J.W. & Green, C.A .(1984). Estimating the Parameters of a Household Production Function With Joint Producs. The Review of Economics and Statistics, 66 (2), 277-282.
- Gronau, R. (1977). Leisure, Home Production and Work – The Theory of Allocation of Time Revisited. Journaul of Political Economy, 85, 1099-1123.
- Hawrylyshyn, O. (1976). The Value of Household Dervices: A Survey of Empirical Estimates. Review of Income and Wealth, 22, 101-131.
- Henderson, J.M. & Quandt, R.E. (1980). Microeconomic Theory: (A Mathematical Approach.Third Edition.
- Kulshreshtha A.C. & Gulab Singh. (1999). Valuation of Non-Market Household Production. Central Statistical Organisation, New Delhi.
- Landefeld, J.S., & McCulla, S.H. (2005). Accounting for Nonmarket Household Production within a National Accounts Framework. Review of Income and Wealth, 46(3), 289-307.
- Mirjalili, F. (2007). Evaluating the economic value of women's household work and ways to support it, Research Center of the parliament (In Persion).
- Rezaiee, S .(2009). Estimating the economic value of rural women's household work (case study of villages in Guilan province. Master's Thesis, Tehran university (In Persion).
- Sharp ,D.C., Ciscel D.H. & Heath, J.A. (1998). Back to Becker: Valuing Women`s Economic Contribution From Housework with Household Production Functions. Journal of Forensic Economics. 11(3), 215-235.
- Statistical Center of Iran (www.amar.org.ir)
- Varahrami V., Moshrefi, R.  & Layegh, J. (2015).  Investigating the asymmetric effects of natural gas prices on household consumption. Quarterly Journal of Economics and Modelling, 5(19, 20), 1- 27 (In Persion).