بررسی اثرات سرریز صنعتی شدن بر بیکاری در استان‌های ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه اقتصاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه رازی

2 استادیار گروه اقتصاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه رازی

3 کارشناس‌ارشد اقتصاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه رازی

10.29252/ecoj.10.1.187

چکیده

یکی از مشکلات اصلی اقتصاد ایران، نرخ بیکاری بالا است. به همین دلیل شناخت عوامل موثر بر بیکاری گامی موثر برای کاهش اثرات نامطلوب اجتماعی ناشی از بیکاری است. مطالعه حاضر با استفاده از داده‌های استانی برای دوره زمانی 1385 تا 1394 و رهیافت اقتصادسنجی فضایی به بررسی اثرات سرریز صنعتی شدن بر بیکاری استان‌ها می‌پردازد. شواهد حاصل از برآورد الگو نشان می‌دهد که توسعه صنعت و رشد اقتصادی اثر منفی و معناداری بر بیکاری دارد. اما اثر جمعیت بر بیکاری مثبت و معنادار است، به طوری که یک درصد افزایش در صنعتی شدن و تولید باعث کاهش نرخ بیکاری به اندازه 089/0 و 098/0 درصد می‌شود.  اثرات سرریز صنعتی شدن بی‌معنا است و این ناشی از عدم توسعه بنیادی و زنجیره‌ای صنعت در استان‌های ایران است. بنابراین توسعه صنعت در هر استان براساس مزیت نسبی و سیاست آمایش سرزمین، بهبود کیفیت سیستم آموزشی برای توانمند ساختن نیروی کار از جمله سیاست‌های موثر برای کاهش بیکاری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of Industrial Spillover on Unemployment in the Provinces of Iran

نویسندگان [English]

  • Ali Falahati 1
  • Azad Khanzadi 2
  • Kazhal Yasami 3
1 Associate Professor of Economic, Faculty of Social Sciences, Razi University, (Corresponding Author)
2 Assistant Professor of Economic, Faculty of Social Sciences, Razi university
3 MA in Economic, Faculty of Social Sciences, Razi university
چکیده [English]

One of the main problems of Iran’s economy is the high unemployment rate. Thus, recognizing the factors affecting unemployment is an important step to reduce the social undesirable effects of unemployment. The study investigates the spillover effects of industrialization on unemployment by using the provincial-level data for the 2006-2015 period and the spatial econometric approach. Evidence from the model estimation shows that industrial development and economic growth have a negative and significant effect on unemployment, but the effect of the population on unemployment is positive and statistically significant, as a one percent increase in industrialization and production, the unemployment rate is reduced by 0.089 and 0.098 percent respectively. The spillover effects of industrialization are negative and insignificant and this is due to the lack of fundamental development of industry in the provinces of Iran. Therefore, the development of industry in each province based on relative advantages and land-using policy, improving the quality of the educational system to empower the workforce is the effective policies for reducing unemployment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Industrialization
  • unemployment
  • Spatial Econometric
  • Iran Provinces
- Akhbary, R., Amadeh, H (2016).Bounds Test Approach to Cointegration Analysis of the Relationship between Unemployment and Economic Growth: Evidence from Iran. Economics Research, 15(59), 57-94.
- Alesina, A., & Perotti, R. (1994). The welfare state and competitiveness (No. w4810). National Bureau of Economic Research.
- Alesina, A., Ardagna, S., Perotti, R., & Schiantarelli, F. (2002). Fiscal policy, profits, and investment. American economic review, 92(3), 571-589.
- Alomran, R., Alomran, A., Kasmaye pour, V. (2014). A Study of the Effect of Labor Force Productivity on Unemployment in Iran. Quarterly Journal of Productivity Management, 8(29), 47-60.
- Amini, A and Moradzadeh, S(2012), Analysis of the Impact of Trade Liberalization on the Unemployment Rate: A Case Study of Selected Developing Countries. Journal of Finance Economics, 9(31), 77-94 (in Persian).
- Arslan, M., & Zaman, R. (2014). Unemployment and Its Determinants: A Study of Pakistan Economy (1999-2010).‏
- Bakhteyari, S and YahyaAbadi, A, (2002), Empirical Analysis of role of economic sectors in unemployment changes in Iran. Journal of Economic Research, 1(37), 59-78 (in Persian).
- Elhorst, J. P. 2014. Linear spatial dependence models for cross-section data. In Spatial Econometrics (pp. 5-36). Springer, Berlin, Heidelberg.
- Elmi, Z, Seadat, M.J(2008), Spatial dependence of regional  unemployment in Mazandaran province (spatial Econometric approach). Journal of Finance Economics, 2, 23-39 (in Persian).
- Farajisabokbar H. (2012), Analysis of Spatial Imbalance Associated with Rural Settlements in Iran. Space Economic and Rural Development, 1(1), 83-100 (in Persian).
- Feldstein, M. (1978). The effect of unemployment insurance on temporary layoff unemployment. The American Economic Review, 68(5), 834-846.
- Feldstein, M., & Poterba, J. (1984). Unemployment insurance and reservation wages. Journal of public Economics, 23(1-2), 141-167.
- Ghazalbash, M., Esfandiari, A.A (2012). Investigation of the backward and forward linkage and the correlation coefficients between air pollutants among economic sectors. Journal of economic Studies, 2(2), 1-24 (in Persian).
- Glyn, A and Rowthorn, B(1988), West European Unemployment: Corporatism and Structural Change. The American Economic Review, 78(2), 194-199.
- Grimaccia, L., & Lima, R. (2013, September). Public expenditure on education, education attainment and employment: a comparison among European countries. In XXVIII Conference of the Italian Association of Labour Economists (AIEL) Rome.‏
- Güçlü, M. (2017). Regional Unemployment Disparities in Turkey. Journal for Economic Forecasting, (2), 94-108.
- Izadkhasti, H., Javaherdehi, S., and Abdollahi, M (2018).Analysis of Macroeconomic Factors Affecting Unemployment in Iran's Provinces: With Emphasis on Cost Credits and Acquisition of Capital Assets Ownership, Journal of Economics and Modeling, 8(32), 1-30 (In Persian).
- Kaldor, N., 1966. Causes of the Slow Rate of Economic Growth of the United Kingdom. An Inaugural Lecture. Cambridge University Press, Cambridge.
- Karimi, S, Nademi, Y, Zobeiri, H(2015), Government Size and Unemployment in Iran. Quarterly Journal of Economic Growth and Development Research, 5(18), 51-64 (in Persian).
- Karras, G. (1993). Employment and output effects of government spending: is government size important? Economic Inquiry, 31(3), 354-369.
- Kondo, K (2015), Spatial persistence of Japanese unemployment rates. Japan and World Economy, 36: 113-122.
- Pirim, Z., Owings, W. A., & Kaplan, L. S. (2014). The Long-Term Impact of Educational and Health Spending on Unemployment Rates. European Journal of Economic and Political Studies, 7(1), 112-136.‏
- Qazi, W., Raza, S. A., & Sharif, A. (2017). Higher Education Development and Unemployment in Pakistan: Evidence from Structural Break Testing. Global Business Review, 18(5), 1089-1110.‏
- Razini, E.A, Souri, A and Tashkini, A(1999), Evaluation of long-run relationship between Government Size and Unemployment rate in Iran. Economics Research, 11(43), 199-218 (in Persian).
- Seadat, M.J, Elmi, Z and Akbari, N (2008), spatial Analysis of unemployment in Iran. Mofid Letters, 69, 151-176 (in Persian).
- Shahbazi, K, Talebi, Z(2012), production, unemployment and Okun Law: evidence from Irna’s province. Quarterly Journal of Quantitative Economics, 9(1), 19-35 (in Persian).
- Taleblou, R, Mohammadi, T and Pirdayeh, H (2017), Analysis of Spatial Diffusion of Housing Price Changes in Iranian Provinces; Spatial Econometrics Approach. Economics Research, 17(66), 55-95 (in Persian).
- Vega, S. H., & Elhorst, J. P. (2016). A regional unemployment model simultaneously accounting for serial dynamics, spatial dependence and common factors. Regional Science and Urban Economics, 60, 85-95.
- Villaverde, J., & Maza, A. (2009). The robustness of Okun's law in Spain, 1980–2004: Regional evidence. Journal of Policy Modeling, 31(2), 289-297.