کلیدواژه‌ها = الگوی تصحیح خطا
بررسی وجود همجمعی در تابع مصرف بخش خصوصی

دوره 5، شماره 17-18، شهریور 1393، صفحه 59-74

محمد نوفرستی