کلیدواژه‌ها = الگوی اقتصادسنجی کلان ساختاری
نقش صندوق توسعه ملی در ایجاد رشد اقتصادی و مهار تورم

دوره 11، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 1-27

10.29252/jem.2021.220590.1573

زهرا نوروزی؛ مجید مداح؛ محمد نوفرستی