موضوعات = توسعه اقتصادی
بررسی اثرات تمرکززدایی مالی بر توزیع فرصت‌های توسعه در استان‌های ایران

دوره 13، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 63-99

10.29252/jem.2023.230882.1828

بهاره کرمی؛ آزاد خانزادی؛ علی فلاحتی؛ محمد شریف کریمی