دوره و شماره: دوره 13، شماره 1 - شماره پیاپی 49، فروردین 1401، صفحه 1-178 
بررسی شاخص یکپارچگی تجارت منطقه‌ای برای ایران: نظریه گراف

صفحه 27-55

10.29252/jem.2022.227124.1753

الهه رضائیان؛ احمد صلاح منش؛ حسن فرازمند؛ معصومه خیرخواه زاده