دوره و شماره: دوره 13، شماره 3 - شماره پیاپی 51، آذر 1401، صفحه 1-181 
تعیین عوامل مؤثر بر مخارج خوراکی خانوارهای شهری کشور: روش رگرسیون کوانتایل

صفحه 95-123

10.29252/jem.2023.229547.1800

مینا منصوری؛ تیمور محمدی؛ سید محمدرضا سید نورانی؛ حجت اله میرزایی؛ علی اصغر سالم