موضوعات = اقتصاد پول و بانکداری
اثر توسعه‌ی اعتبارات بر تنوع فعالیت‌های صنعتی در استان‌های ایران

دوره 14، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 37-68

10.48308/jem.2024.233675.1876

حسین امیری؛ محمد نصر اصفهانی؛ سارا مومیوند


اثر نامتقارن سیاست پولی بر تولید بخش صنایع ‌و معادن در ایران: رهیافت همجمعی پنهان

دوره 13، شماره 3، آذر 1401، صفحه 1-27

10.29252/jem.2023.228054.1773

زهرا طهماسبی؛ کامبیز هژبرکیانی؛ محسن مهرآرا؛ بیژن صفوی