کلیدواژه‌ها = رشد اقتصادی
تعداد مقالات: 15
1. اثر بی‌ثباتی نرخ ارز بر رشد اقتصادی تحت رژیم‌های مختلف ارزی و ساختار مالی

دوره 10، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 75-98

الهام محمدی؛ علیرضا کازرونی؛ حسین اصغرپور


4. مهاجرت نیروی کار از ایران به کشورهای OECD و عوامل اقتصادی مؤثر بر آن

دوره 8، شماره 30، تابستان 1396، صفحه 63-94

علی اکبر عرب مازار؛ رسام مشرفی؛ محمد مصطفی زاده


5. تأثیرتخصیص مجدد مخارج عمومی دولت بر رشد اقتصادی بلندمدت ایران

دوره 7، شماره 28، زمستان 1395، صفحه 55-84

مجتبی احسانی؛ سعید کریمی؛ احمد جعفری صمیمی


6. تأثیر کنترل فساد و افزایش نقدینگی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب در حال توسعه

دوره 7، شماره 28، زمستان 1395، صفحه 85-106

سید جمال الدین محسنی زنوزی؛ صمد حکمتی فرید؛ سمیه طالبپور


7. تأثیر عوامل اجتماعی- فرهنگی بر رشد اقتصادی ایران: رویکرد داده‌های تابلویی و خوشه‌بندی

دوره 7، شماره 26، تابستان 1395، صفحه 49-70

شهرام فتاحی؛ جمال فتح اللهی؛ الناز عسگری


8. ترکیب مالیاتی و رشد اقتصادی در کشورهای درحال توسعه

دوره 5، شماره 17-18، بهار و تابستان 1393، صفحه 169-193

نرگس اکبرپور روشن؛ مرضیه حاجی کرمی


9. تحلیل پویای اثر مخارج نظامی بر رشد اقتصادی کشورهای نفتی و غیرنفتی خاورمیانه

دوره 4، شماره 14-15، پاییز و زمستان 1392، صفحه 47-74

محمد مولایی؛ ابوالقاسم گل خندان


12. برآورد نرخ آستانه‌ای تورم و رابطة آن با رشد اقتصادی در منتخبی از کشورهای عضو اوپک

دوره 1، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 109-128

سید عزیز آرمن؛ معصوم میرابی‌زاده


13. بررسی اثرات صادرات غیر نفتی بر کاهش شکاف درآمدی در اقتصاد ایران

دوره 1، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 121-141

محمدقلی یوسفی؛ اصغر مبارک؛ نویده محمدلو