موضوعات = اقتصادسنجی و مدلسازی
مدل سازی توزیع شرطی سودآوری بانک ها؛ شواهدی از ایران

دوره 14، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 167-200

10.48308/jem.2024.233129.1863

وحید شعبانی؛ کامبیز هژبرکیانی؛ سیدشمس الدین حسینی؛ مرجان دامن کشیده


تعیین عوامل مؤثر بر مخارج خوراکی خانوارهای شهری کشور: روش رگرسیون کوانتایل

دوره 13، شماره 3، آذر 1401، صفحه 95-123

10.29252/jem.2023.229547.1800

مینا منصوری؛ تیمور محمدی؛ سید محمدرضا سید نورانی؛ حجت اله میرزایی؛ علی اصغر سالم