کلیدواژه‌ها = داده‌های تابلویی
تأثیر نوسان‌ نرخ ارز حقیقی بر رشد بهره‌وری کل عوامل با لحاظ توسعه مالی

دوره 9، شماره 3، آذر 1397، صفحه 35-61

علی طلابیگی؛ مجتبی بهمنی؛ سید عبدالمجید جلایی


برآورد و مقایسه کارایی انرژی در بخش‌های اقتصادی ایران

دوره 7، شماره 27، آذر 1395، صفحه 97-122

محمدعلی کفایی؛ پریا نژاد آقائیان وش


بررسی تأثیر طرح هدف‌مندی یارانه‌‌ها بر الگوی مصرفی خانوارهای شهری در ایران

دوره 7، شماره 26، شهریور 1395، صفحه 33-48

سید علی پایتختی اسکویی؛ خلیل امامی


بررسی اثرات صادرات غیر نفتی بر کاهش شکاف درآمدی در اقتصاد ایران

دوره 1، شماره 3، آذر 1389، صفحه 121-141

محمدقلی یوسفی؛ اصغر مبارک؛ نویده محمدلو


تأثیر سرمایة انسانی بر صادرات کالاهای صنعتی کارگاه‌های متوسط و بزرگ در ایران

دوره 1، شماره 3، آذر 1389، صفحه 143-162

محسن پورعبادالهان کویچ؛ پروانه امینی‌زاده