کلیدواژه‌ها = همجمعی
بررسی رابطه بین کیفیت خدمات گردشگری و رشد اقتصادی بلندمدت در قالب یک الگوی رشد درون زا

دوره 8، شماره 32، اسفند 1396، صفحه 125-150

مجید دشتبان فاروجی؛ عبدالله خشنودی؛ سحر دشتبان فاروجی


نقش انرژی در فرایند تولید بخش صنعت و معدن

دوره 5، شماره 17-18، شهریور 1393، صفحه 1-15

رها سادات رمضانیان؛ محمد حسین مهدوی عادلی


بررسی وجود همجمعی در تابع مصرف بخش خصوصی

دوره 5، شماره 17-18، شهریور 1393، صفحه 59-74

محمد نوفرستی


پول الکترونیک و اثر آن بر نقش بانک مرکزی در مدیریت سیاست پولی

دوره 5، شماره 17-18، شهریور 1393، صفحه 93-109

علیرضا عرفانی؛ زهرا نوروزی


نقش ساختار سنی جمعیت در تقاضای سرمایه‌گذاری خانوارها برای مستغلات

دوره 4، شماره 16، اسفند 1392، صفحه 69-87

محمد نوفرستی؛ سمیرا صادقی گوغری


اثر تغییر ساختار سنی جمعیت بر تورم در اقتصاد ایران

دوره 2، شماره 6-5، شهریور 1390، صفحه 69-90

محمد نوفرستی؛ محمدرضا بازاری اردستانی


آزمون وجود محدودیت نقدینگی بودجة خانوار در اقتصاد ایران

دوره 1، شماره 3، آذر 1389، صفحه 19-38

محمدعلی کفایی؛ جواد عرب‌یارمحمدی