دوره و شماره: دوره 12، شماره 4 - شماره پیاپی 48، اسفند 1400، صفحه 1-215 
ارزیابی سیاست‌های مالیاتی از جنبه توزیع درآمد

صفحه 55-74

10.29252/jem.2022.224193.1674

خسرو نورمحمدی؛ عباس عرب مازار؛ نادر مهرگان؛ بامداد پرتوی


الگو‌سازی سفته‌بازی در بازار مسکن شهر تهران

صفحه 137-179

10.29252/jem.2022.226027.1723

علی اکبر قلی زاده؛ صلاح الدین منوچهری؛ یعقوب فاطمی زردان