نویسنده = محمد نوفرستی
نقش صندوق توسعه ملی در ایجاد رشد اقتصادی و مهار تورم

دوره 11، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 1-27

10.29252/jem.2021.220590.1573

زهرا نوروزی؛ مجید مداح؛ محمد نوفرستی


اثر تغییر ساختار سنی جمعیت بر اجزای تقاضای پول در اقتصاد ایران

دوره 8، شماره 30، شهریور 1396، صفحه 123-141

محمد نوفرستی؛ سمانه جواهردهی؛ مسعود عبدالهی


تأثیر توسعه مالی بر نابرابری درآمد در ایران: بازبینی نقش سرمایه انسانی

دوره 8، شماره 29، خرداد 1396، صفحه 119-148

ابوالفضل نوفرستی؛ محمد جواد رزمی؛ محمد طاهر احمدی شادمهری؛ محمد نوفرستی


بررسی وجود همجمعی در تابع مصرف بخش خصوصی

دوره 5، شماره 17-18، شهریور 1393، صفحه 59-74

محمد نوفرستی


نقش ساختار سنی جمعیت در تقاضای سرمایه‌گذاری خانوارها برای مستغلات

دوره 4، شماره 16، اسفند 1392، صفحه 69-87

محمد نوفرستی؛ سمیرا صادقی گوغری


اثر تغییر ساختار سنی جمعیت بر تورم در اقتصاد ایران

دوره 2، شماره 6-5، شهریور 1390، صفحه 69-90

محمد نوفرستی؛ محمدرضا بازاری اردستانی