دوره و شماره: دوره 11، شماره 3 - شماره پیاپی 43، پاییز 1399، صفحه 1-225 
2. بررسی تأثیر تحریم‌های اقتصادی و نااطمینانی نرخ ارز بر جذب FDI در ایران: رویکرد فازی

صفحه 33-59

مصطفی شکری؛ محمدمهدی برقی اسگویی؛ محمدعلی متفکرآزاد؛ محمدرضا سلمانی بیشک