کلیدواژه‌ها = تورم
بررسی فراوانی-زمان سرریز نوسانات میان نرخ ارز، تورم، قیمت سهام و قیمت مسکن در ایران

دوره 13، شماره 2، تیر 1401، صفحه 65-93

10.29252/jem.2022.228781.1783

سهیل رودری؛ سعید فراهانی فرد؛ ابوالفضل شاه آبادی؛ امیدعلی عادلى


بررسی اثر واقعی‌کردن قیمت گاز طبیعی بر تورم، شاخص رفاه و انتشار کربن در ایران: رهیافت الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه پویا

دوره 12، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 173-196

10.29252/jem.2021.223035.1632

مهدیس السادات جلائی؛ سید عبدالمجید جلائی؛ زین العابدین صادقی؛ مهدی نجاتی


تأثیر شاخص پیچیدگی اقتصادی بر بهره‌وری کل عوامل تولید در کشورهای منتخب تولیدکننده علم

دوره 11، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 181-205

10.29252/jem.2020.100523

ابوالفضل شاه ابادی؛ طیبه چایانی؛ زهرا صادقی معتمد


اندازه‌گیری همزمان نایرو و هستة تورم در اقتصاد ایران

دوره 2، شماره 8-7، اسفند 1390، صفحه 81-115

حسن گلمرادی؛ عباس عرب مازار؛ فرهاد دژپسند


اثر تغییر ساختار سنی جمعیت بر تورم در اقتصاد ایران

دوره 2، شماره 6-5، شهریور 1390، صفحه 69-90

محمد نوفرستی؛ محمدرضا بازاری اردستانی


بررسی علیت غیرخطی GMDH میان تورم و رشد بهره‌وری در اقتصاد ایران

دوره 1، شماره 2، شهریور 1389، صفحه 131-160

حمید ابریشمی؛ محسن مهرآرا؛ مهدی احراری؛ مهدی نوری


بررسی اثرات مستقیم و غیرمستقیم تغییرات نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی

دوره 1، شماره 1، خرداد 1389، صفحه 23-39

حسین صمصامی؛ سعید توتونچی ملکی