نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آزادسازی مالی اثر آزادسازی مالی بر توسعه بازار سرمایه: کاربرد همجمعی در داده‌های تابلویی پویا [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 103-128]
 • آسیب‌پذیری برآورد شاخص ترکیبی آسیب‌پذیری و تاب‌آوری اقتصاد ایران [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 1-29]

ا

 • ابداع تأثیر پیشرفت کیفی تولیدات بر رشد اقتصادی ایران در یک الگوی رشد درون‌زا: با تأکید بر ابداع در فرآیند تولید [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 1-24]
 • اختراع تأثیر پیشرفت کیفی تولیدات بر رشد اقتصادی ایران در یک الگوی رشد درون‌زا: با تأکید بر ابداع در فرآیند تولید [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 1-24]
 • ادوار مالی ارزیابی تعامل بخش‏های حقیقی و مالی در اقتصاد ایران: رویکرد DSGE [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 1-32]
 • ایران برآورد شاخص ترکیبی آسیب‌پذیری و تاب‌آوری اقتصاد ایران [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 1-29]
 • ایران تأثیرتخصیص مجدد مخارج عمومی دولت بر رشد اقتصادی بلندمدت ایران [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 55-84]
 • الگوی تصحیح خطا پیش‌بینی نرخ تورم ماهانه: کاربرد الگوی تصحیح خطای داده‌های ترکیبی با تواتر متفاوت [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 55-70]
 • الگوی تعادل عمومی محاسبه‌پذیر بررسی اثرات کاهش درآمدهای نفتی بر اشتغال در ایران: تحلیل تعادل عمومی محاسبه‌پذیر [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 1-24]
 • الگوی خود توضیح با وقفه‌های گسترده نرخ ارز حقیقی و سازوکار منحنی J و S بین ایران و شرکای برتر تجاری [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 31-53]
 • الگوی داده‌های تابلویی پویا ارتباط ثبات مالی و تمرکز در نظام بانکداری ایران [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 108-137]
 • الگوی داده‌های ترکیبی با تواتر متفاوت پیش‌بینی نرخ تورم ماهانه: کاربرد الگوی تصحیح خطای داده‌های ترکیبی با تواتر متفاوت [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 55-70]
 • الگوریتم گیل- شپلی کاربرد نظریه طراحی مکانیسم و نظریه تطبیق در طراحی بازار آب: رویکرد نهادی [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 121-158]
 • الگوی شبکه عصبی سنجش تأثیر روابط اعتباری با مشتری بر هزینه‌های مبادله‌ای اعطای تسهیلات بانکی: الگوی شبکه عصبی [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 97-120]
 • الگو‌غیرخطی تاثیر آستانه‌ای و غیرخطی متغیرهای اسمی و حقیقی بر تورم: رویکرد خودرگرسیونی آستانه‌ای [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 25-54]
 • الگوی مخارج خانوار بررسی تأثیر طرح هدف‌مندی یارانه‌‌ها بر الگوی مصرفی خانوارهای شهری در ایران [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 33-48]
 • انجماد دارایی‏های بانکی ارزیابی تعامل بخش‏های حقیقی و مالی در اقتصاد ایران: رویکرد DSGE [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 1-32]
 • اوراق مشارکت تحلیل رابطه بین دولت، بانک مرکزی و سفته بازان در ایران: رهیافت نظریه بازی‌ها با رویکرد تعادل نش [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 139-167]

ب

 • بازار آب کاربرد نظریه طراحی مکانیسم و نظریه تطبیق در طراحی بازار آب: رویکرد نهادی [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 121-158]
 • بازار سرمایه اثر آزادسازی مالی بر توسعه بازار سرمایه: کاربرد همجمعی در داده‌های تابلویی پویا [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 103-128]
 • بازار متشکل پولی سنجش اندازه رقابت در بازار بانکی ایران: رویکرد هال- راجر [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 47-73]
 • بخش‌های اقتصادی برآورد و مقایسه کارایی انرژی در بخش‌های اقتصادی ایران [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 97-122]
 • برآورد تابع مرزی تصادفی برآورد و مقایسه کارایی انرژی در بخش‌های اقتصادی ایران [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 97-122]
 • برآورد غیرخطی برآورد کشش‌های جانشینی نهاده انرژی در تابع تولید کلان اقتصاد ایران به روش CES دو مرحله‌ای [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 71-96]

پ

 • پانل پویا تأثیر کنترل فساد و افزایش نقدینگی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب در حال توسعه [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 85-106]
 • پیش‌بینی پیش‌بینی نرخ تورم ماهانه: کاربرد الگوی تصحیح خطای داده‌های ترکیبی با تواتر متفاوت [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 55-70]
 • پیش‌بینی تورم بررسی عملکرد رگرسیون‌ داده‌های ترکیبی با تواتر متفاوت در پیش‌بینی تورم فصلی ایران [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 25-46]

ت

 • تاب‌آوری برآورد شاخص ترکیبی آسیب‌پذیری و تاب‌آوری اقتصاد ایران [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 1-29]
 • تابع CES برآورد کشش‌های جانشینی نهاده انرژی در تابع تولید کلان اقتصاد ایران به روش CES دو مرحله‌ای [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 71-96]
 • تابع ترجیحات PIGLOG ارزیابی اثر افزایش سطح قیمت‌ها بر تغییرات رفاهی خانوارهای شهری: رویکرد تغییرات جبرانی و تابع ترجیحات [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 123-152]
 • تابع مخارج ارزیابی اثر افزایش سطح قیمت‌ها بر تغییرات رفاهی خانوارهای شهری: رویکرد تغییرات جبرانی و تابع ترجیحات [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 123-152]
 • تجربه کاری بررسی تأثیر تحصیلات و تجربه بر درآمد افراد [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 75-101]
 • تحصیلات بررسی تأثیر تحصیلات و تجربه بر درآمد افراد [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 75-101]
 • تخریب خلاق تأثیر پیشرفت کیفی تولیدات بر رشد اقتصادی ایران در یک الگوی رشد درون‌زا: با تأکید بر ابداع در فرآیند تولید [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 1-24]
 • تراز تجاری نرخ ارز حقیقی و سازوکار منحنی J و S بین ایران و شرکای برتر تجاری [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 31-53]
 • ترازنامه بانکی ارزیابی تعامل بخش‏های حقیقی و مالی در اقتصاد ایران: رویکرد DSGE [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 1-32]
 • ترکیب مخارج عمومی تأثیرتخصیص مجدد مخارج عمومی دولت بر رشد اقتصادی بلندمدت ایران [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 55-84]
 • تعادل نش تحلیل رابطه بین دولت، بانک مرکزی و سفته بازان در ایران: رهیافت نظریه بازی‌ها با رویکرد تعادل نش [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 139-167]
 • تغییرات جبرانی ارزیابی اثر افزایش سطح قیمت‌ها بر تغییرات رفاهی خانوارهای شهری: رویکرد تغییرات جبرانی و تابع ترجیحات [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 123-152]
 • تغییرات رفاهی ارزیابی اثر افزایش سطح قیمت‌ها بر تغییرات رفاهی خانوارهای شهری: رویکرد تغییرات جبرانی و تابع ترجیحات [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 123-152]
 • تمرکز ارتباط ثبات مالی و تمرکز در نظام بانکداری ایران [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 108-137]
 • تمرکز سنجش اندازه رقابت در بازار بانکی ایران: رویکرد هال- راجر [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 47-73]
 • تورم تاثیر آستانه‌ای و غیرخطی متغیرهای اسمی و حقیقی بر تورم: رویکرد خودرگرسیونی آستانه‌ای [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 25-54]
 • تورم ماهانه پیش‌بینی نرخ تورم ماهانه: کاربرد الگوی تصحیح خطای داده‌های ترکیبی با تواتر متفاوت [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 55-70]
 • توسعه اقتصادی بررسی اثرات مخارج بهداشت و درمان دولت بر توسعه انسانی در ایران [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 129-149]
 • توسعه انسانی بررسی اثرات مخارج بهداشت و درمان دولت بر توسعه انسانی در ایران [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 129-149]

ث

ج

 • جهانی شدن تأثیر کنترل فساد و افزایش نقدینگی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب در حال توسعه [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 85-106]
 • جورسازی کاربرد نظریه طراحی مکانیسم و نظریه تطبیق در طراحی بازار آب: رویکرد نهادی [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 121-158]

خ

 • خانوارهای شهری ارزیابی اثر افزایش سطح قیمت‌ها بر تغییرات رفاهی خانوارهای شهری: رویکرد تغییرات جبرانی و تابع ترجیحات [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 123-152]
 • خود رگرسیون آستانه‌ای تاثیر آستانه‌ای و غیرخطی متغیرهای اسمی و حقیقی بر تورم: رویکرد خودرگرسیونی آستانه‌ای [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 25-54]

د

 • داده‌های تابلویی برآورد و مقایسه کارایی انرژی در بخش‌های اقتصادی ایران [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 97-122]
 • داده‌های تابلویی بررسی تأثیر طرح هدف‌مندی یارانه‌‌ها بر الگوی مصرفی خانوارهای شهری در ایران [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 33-48]
 • داده‌های تابلویی پویا اثر آزادسازی مالی بر توسعه بازار سرمایه: کاربرد همجمعی در داده‌های تابلویی پویا [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 103-128]
 • درآمد-سن بررسی تأثیر تحصیلات و تجربه بر درآمد افراد [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 75-101]
 • درآمدهای نفتی بررسی اثرات کاهش درآمدهای نفتی بر اشتغال در ایران: تحلیل تعادل عمومی محاسبه‌پذیر [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 1-24]
 • دولت تأثیرتخصیص مجدد مخارج عمومی دولت بر رشد اقتصادی بلندمدت ایران [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 55-84]
 • دولت بررسی اثرات مخارج بهداشت و درمان دولت بر توسعه انسانی در ایران [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 129-149]

ر

 • رژیم‌های‌تورمی تاثیر آستانه‌ای و غیرخطی متغیرهای اسمی و حقیقی بر تورم: رویکرد خودرگرسیونی آستانه‌ای [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 25-54]
 • رشد اقتصادی تأثیرتخصیص مجدد مخارج عمومی دولت بر رشد اقتصادی بلندمدت ایران [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 55-84]
 • رشد اقتصادی تأثیر کنترل فساد و افزایش نقدینگی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب در حال توسعه [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 85-106]
 • رشد اقتصادی تأثیر عوامل اجتماعی- فرهنگی بر رشد اقتصادی ایران: رویکرد داده‌های تابلویی و خوشه‌بندی [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 49-70]
 • رشد درون‌زا تأثیر پیشرفت کیفی تولیدات بر رشد اقتصادی ایران در یک الگوی رشد درون‌زا: با تأکید بر ابداع در فرآیند تولید [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 1-24]
 • رفاه اقتصادی تأثیر عوامل اجتماعی- فرهنگی بر رشد اقتصادی ایران: رویکرد داده‌های تابلویی و خوشه‌بندی [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 49-70]
 • رقابت سنجش اندازه رقابت در بازار بانکی ایران: رویکرد هال- راجر [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 47-73]
 • رگرسیون میداس بررسی عملکرد رگرسیون‌ داده‌های ترکیبی با تواتر متفاوت در پیش‌بینی تورم فصلی ایران [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 25-46]
 • روابط اعتباری با مشتری سنجش تأثیر روابط اعتباری با مشتری بر هزینه‌های مبادله‌ای اعطای تسهیلات بانکی: الگوی شبکه عصبی [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 97-120]
 • روش خودرگرسیون با وقفه‌های گسترده برآورد کشش شناوری مالیاتی به روش همجمعی [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 71-96]

س

 • سیاست پولی تحلیل رابطه بین دولت، بانک مرکزی و سفته بازان در ایران: رهیافت نظریه بازی‌ها با رویکرد تعادل نش [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 139-167]

ش

 • شاخص توسعه انسانی تأثیر عوامل اجتماعی- فرهنگی بر رشد اقتصادی ایران: رویکرد داده‌های تابلویی و خوشه‌بندی [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 49-70]
 • شاخص لرنر سنجش اندازه رقابت در بازار بانکی ایران: رویکرد هال- راجر [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 47-73]
 • شاخص هرفیندال – هیرشمن دوگان ارتباط ثبات مالی و تمرکز در نظام بانکداری ایران [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 108-137]

ط

 • طراحی بازار کاربرد نظریه طراحی مکانیسم و نظریه تطبیق در طراحی بازار آب: رویکرد نهادی [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 121-158]
 • طراحی مکانیسم کاربرد نظریه طراحی مکانیسم و نظریه تطبیق در طراحی بازار آب: رویکرد نهادی [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 121-158]

ع

 • عوامل اجتماعی- فرهنگی تأثیر عوامل اجتماعی- فرهنگی بر رشد اقتصادی ایران: رویکرد داده‌های تابلویی و خوشه‌بندی [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 49-70]
 • عوامل کلان اقتصادی ارتباط ثبات مالی و تمرکز در نظام بانکداری ایران [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 108-137]

ک

 • کاب-داگلاس بررسی تأثیر تحصیلات و تجربه بر درآمد افراد [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 75-101]
 • کارایی انرژی برآورد و مقایسه کارایی انرژی در بخش‌های اقتصادی ایران [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 97-122]
 • کشش جانشینی برآورد کشش‌های جانشینی نهاده انرژی در تابع تولید کلان اقتصاد ایران به روش CES دو مرحله‌ای [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 71-96]
 • کشش شناوری مالیاتی برآورد کشش شناوری مالیاتی به روش همجمعی [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 71-96]
 • کنترل فساد تأثیر کنترل فساد و افزایش نقدینگی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب در حال توسعه [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 85-106]

گ

 • گروه‌بندی استان‌ها تأثیر عوامل اجتماعی- فرهنگی بر رشد اقتصادی ایران: رویکرد داده‌های تابلویی و خوشه‌بندی [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 49-70]
 • گشتاورهای تعمیم یافته اثر آزادسازی مالی بر توسعه بازار سرمایه: کاربرد همجمعی در داده‌های تابلویی پویا [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 103-128]

م

 • مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم برآورد کشش شناوری مالیاتی به روش همجمعی [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 71-96]
 • مخارج بهداشت و درمان بررسی اثرات مخارج بهداشت و درمان دولت بر توسعه انسانی در ایران [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 129-149]
 • میداس پیش‌بینی نرخ تورم ماهانه: کاربرد الگوی تصحیح خطای داده‌های ترکیبی با تواتر متفاوت [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 55-70]
 • مدل‌های خودرگرسیون بررسی عملکرد رگرسیون‌ داده‌های ترکیبی با تواتر متفاوت در پیش‌بینی تورم فصلی ایران [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 25-46]
 • مطالبات معوق ارتباط ثبات مالی و تمرکز در نظام بانکداری ایران [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 108-137]
 • مطالبات معوق ارزیابی تعامل بخش‏های حقیقی و مالی در اقتصاد ایران: رویکرد DSGE [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 1-32]
 • معادله دستمزد مینسر بررسی تأثیر تحصیلات و تجربه بر درآمد افراد [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 75-101]
 • منحنی J نرخ ارز حقیقی و سازوکار منحنی J و S بین ایران و شرکای برتر تجاری [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 31-53]
 • منحنی S نرخ ارز حقیقی و سازوکار منحنی J و S بین ایران و شرکای برتر تجاری [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 31-53]

ن

 • نرخ ارز حقیقی نرخ ارز حقیقی و سازوکار منحنی J و S بین ایران و شرکای برتر تجاری [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 31-53]
 • نیروی کار ساده بررسی اثرات کاهش درآمدهای نفتی بر اشتغال در ایران: تحلیل تعادل عمومی محاسبه‌پذیر [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 1-24]
 • نیروی کار ماهر بررسی اثرات کاهش درآمدهای نفتی بر اشتغال در ایران: تحلیل تعادل عمومی محاسبه‌پذیر [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 1-24]
 • نظریه بازی‌ها تحلیل رابطه بین دولت، بانک مرکزی و سفته بازان در ایران: رهیافت نظریه بازی‌ها با رویکرد تعادل نش [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 139-167]
 • نقدینگی تأثیر کنترل فساد و افزایش نقدینگی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب در حال توسعه [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 85-106]
 • نهادگرایی کاربرد نظریه طراحی مکانیسم و نظریه تطبیق در طراحی بازار آب: رویکرد نهادی [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 121-158]
 • نهاده انرژی برآورد کشش‌های جانشینی نهاده انرژی در تابع تولید کلان اقتصاد ایران به روش CES دو مرحله‌ای [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 71-96]

ه

 • هال-راجر سنجش اندازه رقابت در بازار بانکی ایران: رویکرد هال- راجر [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 47-73]
 • هدف‌مند کردن یارانه‌ها بررسی تأثیر طرح هدف‌مندی یارانه‌‌ها بر الگوی مصرفی خانوارهای شهری در ایران [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 33-48]
 • هزینه مبادله سنجش تأثیر روابط اعتباری با مشتری بر هزینه‌های مبادله‌ای اعطای تسهیلات بانکی: الگوی شبکه عصبی [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 97-120]
 • هزینه هماهنگی سنجش تأثیر روابط اعتباری با مشتری بر هزینه‌های مبادله‌ای اعطای تسهیلات بانکی: الگوی شبکه عصبی [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 97-120]
 • هم‌انباشتگی تأثیرتخصیص مجدد مخارج عمومی دولت بر رشد اقتصادی بلندمدت ایران [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 55-84]

ی

 • یارانه‌ بررسی تأثیر طرح هدف‌مندی یارانه‌‌ها بر الگوی مصرفی خانوارهای شهری در ایران [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 33-48]