نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آب مجازی ارزیابی تجارت محصولات صنعتی ایران با کشورهای مختلف از دیدگاه آب مجازی [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 143-187]
 • آلودگی زیست محیطی تحلیل تأثیر مالیات سبز بر میزان انتشار آلاینده‌ها و شاخص سلامت در ایران: الگوی معادلات همزمان [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 89-117]

ا

 • ادغام بررسی ساختار بازار صنعت بانکداری و آثار ادغام‌های فرضی بر آن [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 93-123]
 • ایران تحلیل تأثیر مالیات سبز بر میزان انتشار آلاینده‌ها و شاخص سلامت در ایران: الگوی معادلات همزمان [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 89-117]
 • ایران پایداری بدهی دولت در ایران: شواهدی از الگوی رگرسیون آستانه‌ای [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 31-61]
 • ایران ارزیابی تجارت محصولات صنعتی ایران با کشورهای مختلف از دیدگاه آب مجازی [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 143-187]
 • استان‌‌‌های ایران بررسی ارتباط بین شهرنشینی و مصرف انرژی در استان‌‌‌های ایران با بکارگیری الگوی STIRPAT تعمیم‌‌‌یافته [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 27-54]
 • اعتبارات هزینه‌ای تحلیل عوامل کلان اقتصادی مؤثر بر بیکاری در استان‌های ایران: با تأکید بر اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 1-30]
 • اقتصاد ایران اثر مهاجرت نیروی کار ماهر بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران: کاربرد الگوی تعادل عمومی محاسبه پذیر [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 31-58]
 • اقتصاد محاسباتی مبتنی بر عامل الگو‌سازی حباب‌های سوداگرانه بازار سهام تهران با در نظر گرفتن پویایی‌های روانی و اجتماعی [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 95-122]
 • الگوی STIRPAT تعمیم‌‌‌یافته بررسی ارتباط بین شهرنشینی و مصرف انرژی در استان‌‌‌های ایران با بکارگیری الگوی STIRPAT تعمیم‌‌‌یافته [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 27-54]
 • الگوی تعادل ‌عمومی پویای‌ تصادفی (DSGE) تعیین قاعده سیاست پولی بهینه با درنظر گرفتن ارجحیت در مصرف کالاهای داخلی: کاربردی از رویکرد بیزین [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 1-39]
 • الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه اثر مهاجرت نیروی کار ماهر بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران: کاربرد الگوی تعادل عمومی محاسبه پذیر [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 31-58]
 • الگوی تعادل عمومی قابل‌محاسبه بررسی اعمال مالیات سبز بر حامل‌های انرژی انتشار دهنده گاز دی‌اکسید کربن و منفعت مضاعف ناشی از آن در اقتصاد ایران [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 125-147]
 • الگوی جاذبه تاثیر شکاف تکنولوژیکی بر روابط دوجانبه‌‌‌ی تجاری ایران: رویکرد شبه‌‌‌پارامتری [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 1-26]
 • الگوی خودرگرسیونی با وقفه توزیع‌شده غیرخطی تحلیل اثرات نامتقارن نرخ ارز بر شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران: رهیافت NARDL [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 59-91]
 • الگوی داده‌های ترکیبی با تواتر متفاوت تحولات فصلی و پیش‌بینی سالانه صادرات غیرنفتی: رهیافت رگرسیونی داده‌های ترکیبی با تواتر متفاوت [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 67-88]
 • الگوی مخاطره نسبی کاکس ویژگی‌های محیطی و دوره حیات بنگاه‌های صنایع تولیدی ایران [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 149-178]
 • انتظارات ناهمگن الگو‌سازی حباب‌های سوداگرانه بازار سهام تهران با در نظر گرفتن پویایی‌های روانی و اجتماعی [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 95-122]
 • اهداف اقتصادی ارزیابی وضعیت اقتصادی ایران در سند چشم‌انداز [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 1-29]

ب

 • بازار سهام تهران الگو‌سازی حباب‌های سوداگرانه بازار سهام تهران با در نظر گرفتن پویایی‌های روانی و اجتماعی [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 95-122]
 • بحران پولی ارزیابی زیان‌های تولیدی ناشی از بحران‌های پولی و نقش دخالت بانک مرکزی در اقتصادهای نوظهور [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 41-65]
 • بدهی دولت پایداری بدهی دولت در ایران: شواهدی از الگوی رگرسیون آستانه‌ای [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 31-61]

پ

 • پایداری بدهی پایداری بدهی دولت در ایران: شواهدی از الگوی رگرسیون آستانه‌ای [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 31-61]
 • پیش بینی تحولات فصلی و پیش‌بینی سالانه صادرات غیرنفتی: رهیافت رگرسیونی داده‌های ترکیبی با تواتر متفاوت [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 67-88]
 • پویایی‌های روانی و اجتماعی الگو‌سازی حباب‌های سوداگرانه بازار سهام تهران با در نظر گرفتن پویایی‌های روانی و اجتماعی [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 95-122]

ت

 • تابع واکنش مالی پایداری بدهی دولت در ایران: شواهدی از الگوی رگرسیون آستانه‌ای [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 31-61]
 • تابلویی پویا بررسی تکانه‌های قیمت نفت بر رشد اقتصادی با تأکید بر نقش سرمایه‌گذاری [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 150-168]
 • تجارت تاثیر شکاف تکنولوژیکی بر روابط دوجانبه‌‌‌ی تجاری ایران: رویکرد شبه‌‌‌پارامتری [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 1-26]
 • تحلیل شبه‌پارامتری تاثیر شکاف تکنولوژیکی بر روابط دوجانبه‌‌‌ی تجاری ایران: رویکرد شبه‌‌‌پارامتری [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 1-26]
 • تحلیل ناپارامتری تاثیر شکاف تکنولوژیکی بر روابط دوجانبه‌‌‌ی تجاری ایران: رویکرد شبه‌‌‌پارامتری [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 1-26]
 • تقاضای پول اثر تغییر ساختار سنی جمعیت بر اجزای تقاضای پول در اقتصاد ایران [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 123-141]
 • تمایزات منطقه‌ای ویژگی‌های محیطی و دوره حیات بنگاه‌های صنایع تولیدی ایران [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 149-178]
 • تمرکز بررسی ساختار بازار صنعت بانکداری و آثار ادغام‌های فرضی بر آن [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 93-123]
 • تملک دارایی‌های سرمایه‌ای روش داده‌های ترکیبی پویا تحلیل عوامل کلان اقتصادی مؤثر بر بیکاری در استان‌های ایران: با تأکید بر اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 1-30]
 • توزیع درآمد تأثیر توسعه مالی بر نابرابری درآمد در ایران: بازبینی نقش سرمایه انسانی [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 119-148]
 • توسعه مالی تأثیر توسعه مالی بر نابرابری درآمد در ایران: بازبینی نقش سرمایه انسانی [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 119-148]

ح

 • حباب الگو‌سازی حباب‌های سوداگرانه بازار سهام تهران با در نظر گرفتن پویایی‌های روانی و اجتماعی [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 95-122]

د

 • داده‌های تابلویی سیستمی برآورد کشش قیمتی عرضه مسکن جدید در ایران (مطالعه استانی) [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 151-176]
 • داده‌‌‌های ترکیبی ارتباط متقابل مخارج بهداشتی دولت و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب حوزه منا: رویکرد سیستم معادلات همزمان [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 55-87]
 • دخالت موفق و ناموفق ارزیابی زیان‌های تولیدی ناشی از بحران‌های پولی و نقش دخالت بانک مرکزی در اقتصادهای نوظهور [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 41-65]
 • دوره حیات بنگاه‌های جدیدالورود ویژگی‌های محیطی و دوره حیات بنگاه‌های صنایع تولیدی ایران [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 149-178]

ذ

 • ذخایر بین‌المللی کاربرد رویکردهای احتیاطی و مرکانتیلیستی در شناسایی تعیین‌کننده‌های تغییرات ذخایر بین‌‌‌المللی در کشورهای اوپک [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 89-124]

ر

 • رشداقتصادی بررسی تکانه‌های قیمت نفت بر رشد اقتصادی با تأکید بر نقش سرمایه‌گذاری [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 150-168]
 • رشد اقتصادی مهاجرت نیروی کار از ایران به کشورهای OECD و عوامل اقتصادی مؤثر بر آن [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 63-94]
 • رشد اقتصادی ارتباط متقابل مخارج بهداشتی دولت و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب حوزه منا: رویکرد سیستم معادلات همزمان [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 55-87]
 • رشد اقتصادی درون‌زا بررسی رابطه بین کیفیت خدمات گردشگری و رشد اقتصادی بلندمدت در قالب یک الگوی رشد درون زا [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 125-150]
 • رفاه اجتماعی بررسی اعمال مالیات سبز بر حامل‌های انرژی انتشار دهنده گاز دی‌اکسید کربن و منفعت مضاعف ناشی از آن در اقتصاد ایران [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 125-147]
 • رگرسیون آستانه‌ای تأثیر توسعه مالی بر نابرابری درآمد در ایران: بازبینی نقش سرمایه انسانی [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 119-148]
 • روش ARDL اثر تغییر ساختار سنی جمعیت بر اجزای تقاضای پول در اقتصاد ایران [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 123-141]
 • روش حداقل مربعات دو مرحله‌‌‌ای ارتباط متقابل مخارج بهداشتی دولت و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب حوزه منا: رویکرد سیستم معادلات همزمان [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 55-87]
 • رویکرد scp بررسی ساختار بازار صنعت بانکداری و آثار ادغام‌های فرضی بر آن [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 93-123]
 • رویکرد بیزی تعیین قاعده سیاست پولی بهینه با درنظر گرفتن ارجحیت در مصرف کالاهای داخلی: کاربردی از رویکرد بیزین [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 1-39]

ز

 • زیان تولیدی ارزیابی زیان‌های تولیدی ناشی از بحران‌های پولی و نقش دخالت بانک مرکزی در اقتصادهای نوظهور [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 41-65]

س

 • ساختار بازار بررسی ساختار بازار صنعت بانکداری و آثار ادغام‌های فرضی بر آن [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 93-123]
 • ساختار سنی جمعیت اثر تغییر ساختار سنی جمعیت بر اجزای تقاضای پول در اقتصاد ایران [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 123-141]
 • سیاست پولی بهینه تعیین قاعده سیاست پولی بهینه با درنظر گرفتن ارجحیت در مصرف کالاهای داخلی: کاربردی از رویکرد بیزین [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 1-39]
 • سرمایه انسانی تأثیر توسعه مالی بر نابرابری درآمد در ایران: بازبینی نقش سرمایه انسانی [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 119-148]
 • سرمایه‌گذاری بررسی تکانه‌های قیمت نفت بر رشد اقتصادی با تأکید بر نقش سرمایه‌گذاری [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 150-168]
 • سیستم معادلات همزمان ارتباط متقابل مخارج بهداشتی دولت و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب حوزه منا: رویکرد سیستم معادلات همزمان [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 55-87]
 • سند چشم انداز ارزیابی وضعیت اقتصادی ایران در سند چشم‌انداز [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 1-29]

ش

 • شاخص ترکیبی اقتصادی ارزیابی وضعیت اقتصادی ایران در سند چشم‌انداز [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 1-29]
 • شاخص سلامت تحلیل تأثیر مالیات سبز بر میزان انتشار آلاینده‌ها و شاخص سلامت در ایران: الگوی معادلات همزمان [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 89-117]
 • شاخص قیمت سهام تحلیل اثرات نامتقارن نرخ ارز بر شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران: رهیافت NARDL [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 59-91]
 • شکاف تکنولوژیکی تاثیر شکاف تکنولوژیکی بر روابط دوجانبه‌‌‌ی تجاری ایران: رویکرد شبه‌‌‌پارامتری [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 1-26]

ص

 • صادرات غیرنفتی تحولات فصلی و پیش‌بینی سالانه صادرات غیرنفتی: رهیافت رگرسیونی داده‌های ترکیبی با تواتر متفاوت [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 67-88]
 • صنایع تولیدی ایران ویژگی‌های محیطی و دوره حیات بنگاه‌های صنایع تولیدی ایران [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 149-178]

ع

 • عدم‌تقارن تحلیل اثرات نامتقارن نرخ ارز بر شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران: رهیافت NARDL [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 59-91]
 • عدم دخالت ارزیابی زیان‌های تولیدی ناشی از بحران‌های پولی و نقش دخالت بانک مرکزی در اقتصادهای نوظهور [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 41-65]
 • عوامل اقتصادی مهاجرت مهاجرت نیروی کار از ایران به کشورهای OECD و عوامل اقتصادی مؤثر بر آن [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 63-94]

ک

 • کشش قیمتی عرضه مسکن برآورد کشش قیمتی عرضه مسکن جدید در ایران (مطالعه استانی) [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 151-176]
 • کشورهای اوپک کاربرد رویکردهای احتیاطی و مرکانتیلیستی در شناسایی تعیین‌کننده‌های تغییرات ذخایر بین‌‌‌المللی در کشورهای اوپک [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 89-124]
 • کیفیت خدمات گردشگردی بررسی رابطه بین کیفیت خدمات گردشگری و رشد اقتصادی بلندمدت در قالب یک الگوی رشد درون زا [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 125-150]

گ

م

 • مارکف-سوئیچینگ کاربرد رویکردهای احتیاطی و مرکانتیلیستی در شناسایی تعیین‌کننده‌های تغییرات ذخایر بین‌‌‌المللی در کشورهای اوپک [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 89-124]
 • مالیات سبز تحلیل تأثیر مالیات سبز بر میزان انتشار آلاینده‌ها و شاخص سلامت در ایران: الگوی معادلات همزمان [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 89-117]
 • مالیات سبز بررسی اعمال مالیات سبز بر حامل‌های انرژی انتشار دهنده گاز دی‌اکسید کربن و منفعت مضاعف ناشی از آن در اقتصاد ایران [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 125-147]
 • میانگین گروهی ترکیبی کاربرد رویکردهای احتیاطی و مرکانتیلیستی در شناسایی تعیین‌کننده‌های تغییرات ذخایر بین‌‌‌المللی در کشورهای اوپک [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 89-124]
 • محصولات صنعتی ارزیابی تجارت محصولات صنعتی ایران با کشورهای مختلف از دیدگاه آب مجازی [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 143-187]
 • مخارج بهداشتی دولت ارتباط متقابل مخارج بهداشتی دولت و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب حوزه منا: رویکرد سیستم معادلات همزمان [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 55-87]
 • مصرف انرژی بررسی ارتباط بین شهرنشینی و مصرف انرژی در استان‌‌‌های ایران با بکارگیری الگوی STIRPAT تعمیم‌‌‌یافته [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 27-54]
 • معادلات همزمان تحلیل تأثیر مالیات سبز بر میزان انتشار آلاینده‌ها و شاخص سلامت در ایران: الگوی معادلات همزمان [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 89-117]
 • معیار بهینگی تعداد بانک بررسی ساختار بازار صنعت بانکداری و آثار ادغام‌های فرضی بر آن [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 93-123]
 • مقام پولی ارزیابی زیان‌های تولیدی ناشی از بحران‌های پولی و نقش دخالت بانک مرکزی در اقتصادهای نوظهور [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 41-65]
 • منفعت مضاعف بررسی اعمال مالیات سبز بر حامل‌های انرژی انتشار دهنده گاز دی‌اکسید کربن و منفعت مضاعف ناشی از آن در اقتصاد ایران [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 125-147]
 • مهاجرت اثر مهاجرت نیروی کار ماهر بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران: کاربرد الگوی تعادل عمومی محاسبه پذیر [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 31-58]
 • مهاجرت بین‌المللی مهاجرت نیروی کار از ایران به کشورهای OECD و عوامل اقتصادی مؤثر بر آن [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 63-94]

ن

 • نابرابری درآمد تأثیر توسعه مالی بر نابرابری درآمد در ایران: بازبینی نقش سرمایه انسانی [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 119-148]
 • نرخ ارز تحلیل اثرات نامتقارن نرخ ارز بر شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران: رهیافت NARDL [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 59-91]
 • نرخ بیکاری تحلیل عوامل کلان اقتصادی مؤثر بر بیکاری در استان‌های ایران: با تأکید بر اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 1-30]
 • نرخ شهرنشینی بررسی ارتباط بین شهرنشینی و مصرف انرژی در استان‌‌‌های ایران با بکارگیری الگوی STIRPAT تعمیم‌‌‌یافته [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 27-54]
 • نیروی کار مهاجرت نیروی کار از ایران به کشورهای OECD و عوامل اقتصادی مؤثر بر آن [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 63-94]
 • نیروی کار ماهر اثر مهاجرت نیروی کار ماهر بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران: کاربرد الگوی تعادل عمومی محاسبه پذیر [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 31-58]
 • نفت بررسی تکانه‌های قیمت نفت بر رشد اقتصادی با تأکید بر نقش سرمایه‌گذاری [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 150-168]
 • نوسان‌‌‌های قیمت نفت کاربرد رویکردهای احتیاطی و مرکانتیلیستی در شناسایی تعیین‌کننده‌های تغییرات ذخایر بین‌‌‌المللی در کشورهای اوپک [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 89-124]

و

 • وجوه ارسالی اثر مهاجرت نیروی کار ماهر بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران: کاربرد الگوی تعادل عمومی محاسبه پذیر [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 31-58]

ه

 • همجمعی بررسی رابطه بین کیفیت خدمات گردشگری و رشد اقتصادی بلندمدت در قالب یک الگوی رشد درون زا [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 125-150]