نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آمادگی فنی ‌تأثیر کارایی بازار کالا، اندازه بازار و آمادگی فنی بر قدرت پول ملی در کشورهای منتخب [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 133-159]
 • آمادگی فناورانه تأثیر شاخص پیچیدگی اقتصادی بر بهره‌وری کل عوامل تولید در کشورهای منتخب تولیدکننده علم [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 181-205]

ا

 • اتحادیه اقتصادی اوراسیا تحلیل اثرات رفاهی آزادسازی تجاری با رویکرد الگوی تعادل عمومی محاسبه‌پذیر چند منطقه‌ای: مورد مطالعه ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 153-179]
 • اثر مقیاس تجزیه شدت انرژی در سطح بخش‌های اقتصادی ایران با تأکید بر دو اثر مقیاس و الگوی مصرف [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 93-122]
 • ایران نشانگان تکنولوژی و رشد اشتغال‌زا در ایران: مورد کاوی صنایع تولیدی [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 1-28]
 • ایران تحلیل اثرات رفاهی آزادسازی تجاری با رویکرد الگوی تعادل عمومی محاسبه‌پذیر چند منطقه‌ای: مورد مطالعه ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 153-179]
 • ایران بررسی رابطه بین اندازه دولت و نابرابری توزیع درآمد در ایران: رهیافت الگوی خودرگرسیونی برداری مارکوف سوئیچینگ [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 29-64]
 • ایران اندازه‌گیری دورکاری و شوک عرضه نیروی کار ناشی از بحران کرونا در ایران [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 155-180]
 • ایران انتخاب شرکای تجاری مناسب برای اقتصاد ایران در واردات ماشین‌آلات و ابزار حمل و نقل: رویکرد نظریه شبکه [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 27-56]
 • ارزش سهام بررسی همزمانی سیکل‌های نرخ ارز با قیمت نفت، قیمت طلا و ارزش سهام در ایران: الگوی مارکف-سوئیچینگ با ساختار مؤلفه‌ای [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 151-193]
 • افغانستان و آسیای میانه تخمین پتانسیل تقاضای حمل بار افغانستان و کشورهای آسیای میانه از سیستم حمل‌ونقل ایران: تمرکز بر بندر چابهار [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 57-82]
 • الگوی اقتصادسنجی کلان ساختاری نقش صندوق توسعه ملی در ایجاد رشد اقتصادی و مهار تورم [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 1-27]
 • الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی اثر کیفیت نهادی بر چرخه‌ تجاری و پویایی‌های متغیرهای کلان اقتصادی در ایران [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 29-66]
 • الگوی توبیت اثر تمرکز صنعتی بر کارایی انرژی در بخش صنعت ایران [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 97-119]
 • الگوی جاذبه تخمین پتانسیل تقاضای حمل بار افغانستان و کشورهای آسیای میانه از سیستم حمل‌ونقل ایران: تمرکز بر بندر چابهار [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 57-82]
 • الگوی داده‌های تابلویی پویا تحلیل اثر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و واردات کالاهای سرمایه‌ای بر شدت انرژی در بخش‌های اقتصادی ایران [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 67-95]
 • الگوی مصرف تجزیه شدت انرژی در سطح بخش‌های اقتصادی ایران با تأکید بر دو اثر مقیاس و الگوی مصرف [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 93-122]
 • اندازه بازار ‌تأثیر کارایی بازار کالا، اندازه بازار و آمادگی فنی بر قدرت پول ملی در کشورهای منتخب [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 133-159]
 • اندازه دولت بررسی رابطه بین اندازه دولت و نابرابری توزیع درآمد در ایران: رهیافت الگوی خودرگرسیونی برداری مارکوف سوئیچینگ [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 29-64]

ب

 • بازار بورس اوراق بهادار وابستگی بین بازدهی بورس، بازدهی طلا و گسترش ویروس کرونا در ایران: رویکرد توابع کاپیولا [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 181-221]
 • بازار سکه وابستگی بین بازدهی بورس، بازدهی طلا و گسترش ویروس کرونا در ایران: رویکرد توابع کاپیولا [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 181-221]
 • باز بودن تجاری باز بودن تجاری و نرخ تورم: مطالعه کشورهای منتخب با استفاده از رگرسیون‌های داده‌های تابلویی چندکی [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 123-150]
 • بازدهی وابستگی بین بازدهی بورس، بازدهی طلا و گسترش ویروس کرونا در ایران: رویکرد توابع کاپیولا [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 181-221]
 • بانک نقد نظریه ضریب فزاینده پایه پولی و برخی دلالت‌های اقتصاد کلان نظریه خلق اعتبار بانکی [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 65-96]
 • بانک تأثیر تغییر دستوری نرخ سود سپرده بر ثبات مالی بانکی ایران درشرایط تحریم [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 1-26]
 • بهره‌وری بررسی تأثیر بهره‌وری، سیاست‌های مالی و پولی بر رفاه اجتماعی در شرایط تعهدی و مبتنی بر مسأله رمزی [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 97-124]
 • بهره‌وری کل عوامل تولید تأثیر شاخص پیچیدگی اقتصادی بر بهره‌وری کل عوامل تولید در کشورهای منتخب تولیدکننده علم [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 181-205]

پ

 • پیچیدگی اقتصادی تأثیر شاخص پیچیدگی اقتصادی بر بهره‌وری کل عوامل تولید در کشورهای منتخب تولیدکننده علم [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 181-205]
 • پروژه تحلیل تجارت جهانی تحلیل اثرات رفاهی آزادسازی تجاری با رویکرد الگوی تعادل عمومی محاسبه‌پذیر چند منطقه‌ای: مورد مطالعه ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 153-179]
 • پروژه تحلیل تجارت جهانی بررسی تأثیر موافقت نامه تجارت ترجیحی ایران و ترکیه بر سرمایه‌‌گذاری در ایران: رهیافت GTAP پویا [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 83-107]
 • پول نقد نظریه ضریب فزاینده پایه پولی و برخی دلالت‌های اقتصاد کلان نظریه خلق اعتبار بانکی [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 65-96]

ت

 • تجارت بین الملل تخمین پتانسیل تقاضای حمل بار افغانستان و کشورهای آسیای میانه از سیستم حمل‌ونقل ایران: تمرکز بر بندر چابهار [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 57-82]
 • تجزیه ساختاری تجزیه شدت انرژی در سطح بخش‌های اقتصادی ایران با تأکید بر دو اثر مقیاس و الگوی مصرف [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 93-122]
 • تجسم‌یافته انرژی و آلودگی بررسی تجزیه ساختاری چند وجهی تغییرات شدت تجمیعی تجسم‌یافته انرژی و آلودگی: رهیافت داده-ستانده [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 109-132]
 • تحریم بررسی تأثیر تحریم‌های اقتصادی و نااطمینانی نرخ ارز بر جذب FDI در ایران: رویکرد فازی [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 33-59]
 • تحلیل مؤلفه‌های اصلی انتخاب شرکای تجاری مناسب برای اقتصاد ایران در واردات ماشین‌آلات و ابزار حمل و نقل: رویکرد نظریه شبکه [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 27-56]
 • تعرفه تحلیل اثرات رفاهی آزادسازی تجاری با رویکرد الگوی تعادل عمومی محاسبه‌پذیر چند منطقه‌ای: مورد مطالعه ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 153-179]
 • تعرفه بررسی تأثیر موافقت نامه تجارت ترجیحی ایران و ترکیه بر سرمایه‌‌گذاری در ایران: رهیافت GTAP پویا [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 83-107]
 • تغییرات شدت کربن بررسی تجزیه ساختاری چند وجهی تغییرات شدت تجمیعی تجسم‌یافته انرژی و آلودگی: رهیافت داده-ستانده [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 109-132]
 • تکنولوژی اشتغال‌زا نشانگان تکنولوژی و رشد اشتغال‌زا در ایران: مورد کاوی صنایع تولیدی [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 1-28]
 • تکنولوژی رانت‌جویی اثر کیفیت نهادی بر چرخه‌ تجاری و پویایی‌های متغیرهای کلان اقتصادی در ایران [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 29-66]
 • تمرکز صنعتی اثر تمرکز صنعتی بر کارایی انرژی در بخش صنعت ایران [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 97-119]
 • توابع کاپولا وابستگی بین بازدهی بورس، بازدهی طلا و گسترش ویروس کرونا در ایران: رویکرد توابع کاپیولا [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 181-221]
 • توابع کنش-واکنش جهانی بررسی آثار شوک‌ ناشی از ویروس کرونا بر اقتصاد ایران: کاربرد الگوی خودرگرسیون برداری جهانی [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 125-153]
 • توافقنامه تجارت ترجیحی بررسی تأثیر موافقت نامه تجارت ترجیحی ایران و ترکیه بر سرمایه‌‌گذاری در ایران: رهیافت GTAP پویا [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 83-107]
 • تورم تأثیر شاخص پیچیدگی اقتصادی بر بهره‌وری کل عوامل تولید در کشورهای منتخب تولیدکننده علم [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 181-205]
 • تورم باز بودن تجاری و نرخ تورم: مطالعه کشورهای منتخب با استفاده از رگرسیون‌های داده‌های تابلویی چندکی [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 123-150]
 • توسعه بازبینی فرضیه نفرین منابع با استفاده از شبیه‌سازی پویا [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 61-92]

ث

 • ثبات مالی تأثیر تغییر دستوری نرخ سود سپرده بر ثبات مالی بانکی ایران درشرایط تحریم [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 1-26]

ج

 • جهانی شدن تأثیر شاخص پیچیدگی اقتصادی بر بهره‌وری کل عوامل تولید در کشورهای منتخب تولیدکننده علم [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 181-205]

چ

 • چرخه‌های تجاری اثر کیفیت نهادی بر چرخه‌ تجاری و پویایی‌های متغیرهای کلان اقتصادی در ایران [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 29-66]

خ

 • خلق اعتبار بانکی نقد نظریه ضریب فزاینده پایه پولی و برخی دلالت‌های اقتصاد کلان نظریه خلق اعتبار بانکی [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 65-96]
 • خلق پول نقد نظریه ضریب فزاینده پایه پولی و برخی دلالت‌های اقتصاد کلان نظریه خلق اعتبار بانکی [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 65-96]
 • خود رگرسیون بردار جهانی بررسی آثار شوک‌ ناشی از ویروس کرونا بر اقتصاد ایران: کاربرد الگوی خودرگرسیون برداری جهانی [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 125-153]
 • خودرگرسیونی برداری مارکوف سوئیچینگ بررسی رابطه بین اندازه دولت و نابرابری توزیع درآمد در ایران: رهیافت الگوی خودرگرسیونی برداری مارکوف سوئیچینگ [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 29-64]

د

 • داده‌های تابلویی عوامل مؤثر بر کیفیت حکمرانی در کشورهای دارای رانت منابع طبیعی: رویکرد معادلات همزمان داده‌های تابلویی [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 121-151]
 • درآمدهای مالیاتی عوامل مؤثر بر کیفیت حکمرانی در کشورهای دارای رانت منابع طبیعی: رویکرد معادلات همزمان داده‌های تابلویی [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 121-151]

ر

 • رانت منابع طبیعی عوامل مؤثر بر کیفیت حکمرانی در کشورهای دارای رانت منابع طبیعی: رویکرد معادلات همزمان داده‌های تابلویی [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 121-151]
 • راه حل همکارانه تحلیل رفاهی تعامل بین دولت و بانک مرکزی در چارچوب بازی‌های سیاستی [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 1-31]
 • رفاه اجتماعی بررسی تأثیر بهره‌وری، سیاست‌های مالی و پولی بر رفاه اجتماعی در شرایط تعهدی و مبتنی بر مسأله رمزی [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 97-124]
 • رفاه اجتماعی بازبینی فرضیه نفرین منابع با استفاده از شبیه‌سازی پویا [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 61-92]
 • رگرسیون تابلویی چندکی باز بودن تجاری و نرخ تورم: مطالعه کشورهای منتخب با استفاده از رگرسیون‌های داده‌های تابلویی چندکی [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 123-150]
 • رگرسیون فازی بررسی تأثیر تحریم‌های اقتصادی و نااطمینانی نرخ ارز بر جذب FDI در ایران: رویکرد فازی [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 33-59]
 • رگرسیون کوانتایل نشانگان تکنولوژی و رشد اشتغال‌زا در ایران: مورد کاوی صنایع تولیدی [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 1-28]
 • روابط تجاری بررسی آثار شوک‌ ناشی از ویروس کرونا بر اقتصاد ایران: کاربرد الگوی خودرگرسیون برداری جهانی [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 125-153]
 • روش بیزی چارکی ارزیابی تاثیرگذاری سیاست‌های مالی و پولی بر طول دوره بیکاری در کشورهای صنعتی [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 195-225]

س

 • ساختارتقاضا تجزیه شدت انرژی در سطح بخش‌های اقتصادی ایران با تأکید بر دو اثر مقیاس و الگوی مصرف [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 93-122]
 • سیاست پولی و مالی تحلیل رفاهی تعامل بین دولت و بانک مرکزی در چارچوب بازی‌های سیاستی [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 1-31]
 • سیاست مالی و پولی بررسی تأثیر بهره‌وری، سیاست‌های مالی و پولی بر رفاه اجتماعی در شرایط تعهدی و مبتنی بر مسأله رمزی [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 97-124]
 • سیاست‌های پولی و مالی ارزیابی تاثیرگذاری سیاست‌های مالی و پولی بر طول دوره بیکاری در کشورهای صنعتی [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 195-225]
 • سرمایه انسانی بررسی اثر متقابل سرمایه انسانی و انباشت سرمایه در کشورهای منتخب منطقه منا: رویکرد سیستم معادلات همزمان [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 161-188]
 • سرمایه فیزیکی بررسی اثر متقابل سرمایه انسانی و انباشت سرمایه در کشورهای منتخب منطقه منا: رویکرد سیستم معادلات همزمان [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 161-188]
 • سرمایه‌گذاری بررسی تأثیر موافقت نامه تجارت ترجیحی ایران و ترکیه بر سرمایه‌‌گذاری در ایران: رهیافت GTAP پویا [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 83-107]
 • سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تحلیل اثر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و واردات کالاهای سرمایه‌ای بر شدت انرژی در بخش‌های اقتصادی ایران [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 67-95]
 • سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بررسی تأثیر تحریم‌های اقتصادی و نااطمینانی نرخ ارز بر جذب FDI در ایران: رویکرد فازی [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 33-59]
 • سیستم معادلات همزمان بررسی اثر متقابل سرمایه انسانی و انباشت سرمایه در کشورهای منتخب منطقه منا: رویکرد سیستم معادلات همزمان [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 161-188]

ش

 • شاخص دورکاری اندازه‌گیری دورکاری و شوک عرضه نیروی کار ناشی از بحران کرونا در ایران [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 155-180]
 • شاخص عملکرد لجستیکی تخمین پتانسیل تقاضای حمل بار افغانستان و کشورهای آسیای میانه از سیستم حمل‌ونقل ایران: تمرکز بر بندر چابهار [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 57-82]
 • شبیه‌سازی پویا نقش صندوق توسعه ملی در ایجاد رشد اقتصادی و مهار تورم [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 1-27]
 • شبیه‌سازی پویا بازبینی فرضیه نفرین منابع با استفاده از شبیه‌سازی پویا [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 61-92]
 • شدت انرژی تحلیل اثر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و واردات کالاهای سرمایه‌ای بر شدت انرژی در بخش‌های اقتصادی ایران [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 67-95]
 • شدت انرژی تجزیه شدت انرژی در سطح بخش‌های اقتصادی ایران با تأکید بر دو اثر مقیاس و الگوی مصرف [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 93-122]
 • شرایط تعهدی بررسی تأثیر بهره‌وری، سیاست‌های مالی و پولی بر رفاه اجتماعی در شرایط تعهدی و مبتنی بر مسأله رمزی [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 97-124]
 • شریک تجاری انتخاب شرکای تجاری مناسب برای اقتصاد ایران در واردات ماشین‌آلات و ابزار حمل و نقل: رویکرد نظریه شبکه [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 27-56]
 • شوک اقتصادی بررسی آثار شوک‌ ناشی از ویروس کرونا بر اقتصاد ایران: کاربرد الگوی خودرگرسیون برداری جهانی [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 125-153]
 • شوک عرضه اندازه‌گیری دورکاری و شوک عرضه نیروی کار ناشی از بحران کرونا در ایران [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 155-180]

ص

 • صندوق توسعه ملی نقش صندوق توسعه ملی در ایجاد رشد اقتصادی و مهار تورم [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 1-27]

ض

 • ضریب فزاینده نقد نظریه ضریب فزاینده پایه پولی و برخی دلالت‌های اقتصاد کلان نظریه خلق اعتبار بانکی [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 65-96]

ط

 • طول دوره بیکاری ارزیابی تاثیرگذاری سیاست‌های مالی و پولی بر طول دوره بیکاری در کشورهای صنعتی [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 195-225]

ق

 • قدرت پول ملی ‌تأثیر کارایی بازار کالا، اندازه بازار و آمادگی فنی بر قدرت پول ملی در کشورهای منتخب [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 133-159]
 • قیمت طلا بررسی همزمانی سیکل‌های نرخ ارز با قیمت نفت، قیمت طلا و ارزش سهام در ایران: الگوی مارکف-سوئیچینگ با ساختار مؤلفه‌ای [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 151-193]
 • قیمت نفت بررسی همزمانی سیکل‌های نرخ ارز با قیمت نفت، قیمت طلا و ارزش سهام در ایران: الگوی مارکف-سوئیچینگ با ساختار مؤلفه‌ای [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 151-193]

ک

 • کارایی انرژی اثر تمرکز صنعتی بر کارایی انرژی در بخش صنعت ایران [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 97-119]
 • کارایی بازار کالا ‌تأثیر کارایی بازار کالا، اندازه بازار و آمادگی فنی بر قدرت پول ملی در کشورهای منتخب [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 133-159]
 • کالاهای سرمایه‌ای تحلیل اثر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و واردات کالاهای سرمایه‌ای بر شدت انرژی در بخش‌های اقتصادی ایران [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 67-95]
 • کرونا اندازه‌گیری دورکاری و شوک عرضه نیروی کار ناشی از بحران کرونا در ایران [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 155-180]
 • کشش اشتغال‌زایی رشد نشانگان تکنولوژی و رشد اشتغال‌زا در ایران: مورد کاوی صنایع تولیدی [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 1-28]
 • کشورهای منطقه منا بررسی اثر متقابل سرمایه انسانی و انباشت سرمایه در کشورهای منتخب منطقه منا: رویکرد سیستم معادلات همزمان [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 161-188]
 • کیفیت حکمرانی عوامل مؤثر بر کیفیت حکمرانی در کشورهای دارای رانت منابع طبیعی: رویکرد معادلات همزمان داده‌های تابلویی [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 121-151]
 • کیفیت نهادی اثر کیفیت نهادی بر چرخه‌ تجاری و پویایی‌های متغیرهای کلان اقتصادی در ایران [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 29-66]
 • کووید 19 وابستگی بین بازدهی بورس، بازدهی طلا و گسترش ویروس کرونا در ایران: رویکرد توابع کاپیولا [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 181-221]

م

 • مارکف -سوئیچینگ بررسی همزمانی سیکل‌های نرخ ارز با قیمت نفت، قیمت طلا و ارزش سهام در ایران: الگوی مارکف-سوئیچینگ با ساختار مؤلفه‌ای [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 151-193]
 • متغیرهای اقتصاد کلان بررسی آثار شوک‌ ناشی از ویروس کرونا بر اقتصاد ایران: کاربرد الگوی خودرگرسیون برداری جهانی [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 125-153]
 • مسأله رمزی بررسی تأثیر بهره‌وری، سیاست‌های مالی و پولی بر رفاه اجتماعی در شرایط تعهدی و مبتنی بر مسأله رمزی [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 97-124]
 • موافقت نامه آزاد تجاری تحلیل اثرات رفاهی آزادسازی تجاری با رویکرد الگوی تعادل عمومی محاسبه‌پذیر چند منطقه‌ای: مورد مطالعه ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 153-179]

ن

 • نااطمینانی نرخ ارز بررسی تأثیر تحریم‌های اقتصادی و نااطمینانی نرخ ارز بر جذب FDI در ایران: رویکرد فازی [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 33-59]
 • نابرابری توزیع درآمد بررسی رابطه بین اندازه دولت و نابرابری توزیع درآمد در ایران: رهیافت الگوی خودرگرسیونی برداری مارکوف سوئیچینگ [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 29-64]
 • نرخ ارز بررسی همزمانی سیکل‌های نرخ ارز با قیمت نفت، قیمت طلا و ارزش سهام در ایران: الگوی مارکف-سوئیچینگ با ساختار مؤلفه‌ای [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 151-193]
 • نرخ بهره بین بانکی تحلیل رفاهی تعامل بین دولت و بانک مرکزی در چارچوب بازی‌های سیاستی [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 1-31]
 • نرخ سود سپرده تأثیر تغییر دستوری نرخ سود سپرده بر ثبات مالی بانکی ایران درشرایط تحریم [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 1-26]
 • نظریه بازی‌ها تحلیل رفاهی تعامل بین دولت و بانک مرکزی در چارچوب بازی‌های سیاستی [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 1-31]
 • نظریه شبکه انتخاب شرکای تجاری مناسب برای اقتصاد ایران در واردات ماشین‌آلات و ابزار حمل و نقل: رویکرد نظریه شبکه [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 27-56]
 • نفرین منابع بازبینی فرضیه نفرین منابع با استفاده از شبیه‌سازی پویا [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 61-92]

و

 • واردات ماشین‌آلات انتخاب شرکای تجاری مناسب برای اقتصاد ایران در واردات ماشین‌آلات و ابزار حمل و نقل: رویکرد نظریه شبکه [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 27-56]