نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آریما ارائة یک الگوی بهینه برای نگهداری ذخایر ارزی کشور در بانک مرکزی با استفاده از منطق فازی [دوره 1، شماره 3، 1389، صفحه 39-66]

ا

 • ایران تأثیر بی‌ثباتی نرخ واقعی ارز بر تولید ناخالص داخلی (مطالعة موردی ایران) [دوره 1، شماره 4، 1389، صفحه 129-156]
 • ایران تأثیر سرمایة انسانی بر صادرات کالاهای صنعتی کارگاه‌های متوسط و بزرگ در ایران [دوره 1، شماره 3، 1389، صفحه 143-162]
 • ایران تأثیر سرمایه‎ی انسانی و فناوری بر رشد بهره‌وری کل عوامل بازرگانی ایران [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 151-182]
 • اشتغال بررسی اثر تغییر نرخ سود سپرده‌های بانکی بر متغیرهای کلان اقتصادی به روش پویای سیستمی [دوره 1، شماره 4، 1389، صفحه 23-52]
 • اعتبارات اعطایی بانک‌ها اثر تسهیلات اعطایی و نرخ سود بانکی بر سرمایه‌گذاری خصوصی در ایران [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 53-74]
 • اقتصاد ایران تأثیر مهاجران افغانی بر نرخ بیکاری در اقتصاد ایران [دوره 1، شماره 4، 1389، صفحه 157-182]
 • اقتصاد نهادگرای جدید شاخص فضای کسب و کار و تأثیر آن بر سرمایه‌گذاری خصوصی در ایران [دوره 1، شماره 4، 1389، صفحه 53-82]
 • الگوی اقتصادسنجی کلان ساختاری تراز پرداخت‌ها به عنوان یک پدیدة پولی: تحلیلی در چارچوب یک الگوی اقتصادسنجی کلان ساختاری کوچک مقیاس [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 105-130]
 • الگوی اقتصادسنجی کلان ساختاری بررسی اثر حذف یارانه‎ی کالاهای اساسی بر متغیرهای عمده‎ی اقتصاد کلان در چارچوب یک الگوی اقتصاد سنجی کلان ساختاری [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 81-105]
 • الگوی تصحیح خطا تراز پرداخت‌ها به عنوان یک پدیدة پولی: تحلیلی در چارچوب یک الگوی اقتصادسنجی کلان ساختاری کوچک مقیاس [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 105-130]
 • الگوی تصحیح خطا بررسی اثر حذف یارانه‎ی کالاهای اساسی بر متغیرهای عمده‎ی اقتصاد کلان در چارچوب یک الگوی اقتصاد سنجی کلان ساختاری [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 81-105]
 • الگوی خودرگرسیونی با وقفه‌های گسترده (ARDL) اثر تسهیلات اعطایی و نرخ سود بانکی بر سرمایه‌گذاری خصوصی در ایران [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 53-74]
 • الگوی کلان اقتصادسنجی تأثیر سیاست‌های کلان اقتصادی بر توزیع درآمد در ایران [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 1-29]
 • انرژی بررسی و مقایسه‎ی اثرات قیمت نفت خام و مالیات فرآورده‎های نفتی بر روی قیمت و مقدار تقاضای تعادلی فرآورده‎های نفتی در کشورهای عضو OECD [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 1-21]
 • انفکاک بحران مالی و انفکاک بازارها [دوره 1، شماره 4، 1389، صفحه 1-21]
 • انهدام سرمایه برآورد خسارت‌های مالی و جانی یک زلزلة نسبتاً شدید در تهران و تأثیر آن بر سطح تولید و رشد اقتصادی [دوره 1، شماره 3، 1389، صفحه 67-84]

ب

 • بازار کار تأثیر مهاجران افغانی بر نرخ بیکاری در اقتصاد ایران [دوره 1، شماره 4، 1389، صفحه 157-182]
 • بازارهای مالی بحران مالی و انفکاک بازارها [دوره 1، شماره 4، 1389، صفحه 1-21]
 • بازارهای مالی بحران های اقتصادی و راه حل اقتصاد اسلامی [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 107-130]
 • بازتوزیع درآمد تجزیة تغییرات فقر به دو عامل رشد و باز توزیع طی برنامه‌های دوم و سوم توسعة اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 161-186]
 • بازرگانی تأثیر سرمایه‎ی انسانی و فناوری بر رشد بهره‌وری کل عوامل بازرگانی ایران [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 151-182]
 • بانک جهانی تأثیر تسهیلات اعطایی بانک جهانی بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزة منا: درس‌هایی برای ایران [دوره 1، شماره 3، 1389، صفحه 85-102]
 • بی‌ثباتی نرخ واقعی ارز تأثیر بی‌ثباتی نرخ واقعی ارز بر تولید ناخالص داخلی (مطالعة موردی ایران) [دوره 1، شماره 4، 1389، صفحه 129-156]
 • بحران بحران های اقتصادی و راه حل اقتصاد اسلامی [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 107-130]
 • بحران مالی بحران مالی و انفکاک بازارها [دوره 1، شماره 4، 1389، صفحه 1-21]
 • بخش صنعت مزیت‌سنجی اقتصاد ایران در صنعت و کشاوزری با استفاده از شاخص‌های مختلف [دوره 1، شماره 4، 1389، صفحه 83-108]
 • بخش کشاورزی مزیت‌سنجی اقتصاد ایران در صنعت و کشاوزری با استفاده از شاخص‌های مختلف [دوره 1، شماره 4، 1389، صفحه 83-108]
 • برنامة دوم و سوم توسعه تجزیة تغییرات فقر به دو عامل رشد و باز توزیع طی برنامه‌های دوم و سوم توسعة اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 161-186]
 • بهره‌وری بررسی علیت غیرخطی GMDH میان تورم و رشد بهره‌وری در اقتصاد ایران [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 131-160]
 • بهره و ربا بحران های اقتصادی و راه حل اقتصاد اسلامی [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 107-130]
 • بهره‌وری کل عوامل تأثیر سرمایه‎ی انسانی و فناوری بر رشد بهره‌وری کل عوامل بازرگانی ایران [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 151-182]

پ

 • پایایی بررسی اثر حذف یارانه‎ی کالاهای اساسی بر متغیرهای عمده‎ی اقتصاد کلان در چارچوب یک الگوی اقتصاد سنجی کلان ساختاری [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 81-105]
 • پیش‌بینی ارائة یک الگوی بهینه برای نگهداری ذخایر ارزی کشور در بانک مرکزی با استفاده از منطق فازی [دوره 1، شماره 3، 1389، صفحه 39-66]

ت

 • تبعیض دستمزد تحلیل عوامل مؤثر بر اشتغال زنان: مطالعة موردی کارگاه‌های صنعتی ایران [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 187-212]
 • تجارت بین الملل بررسی هزینه و فایده‎ی حمایت‎گرایی تجاری در ایران با استفاده از مدل جاذبه [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 131-150]
 • تحلیل تاکسونومی عددی مزیت‌سنجی اقتصاد ایران در صنعت و کشاوزری با استفاده از شاخص‌های مختلف [دوره 1، شماره 4، 1389، صفحه 83-108]
 • تحلیل عاملی مزیت‌سنجی اقتصاد ایران در صنعت و کشاوزری با استفاده از شاخص‌های مختلف [دوره 1، شماره 4، 1389، صفحه 83-108]
 • تسهیلات تأثیر تسهیلات اعطایی بانک جهانی بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزة منا: درس‌هایی برای ایران [دوره 1، شماره 3، 1389، صفحه 85-102]
 • تصحیح خطا آزمون وجود محدودیت نقدینگی بودجة خانوار در اقتصاد ایران [دوره 1، شماره 3، 1389، صفحه 19-38]
 • تعادل عمومی پویای تصادفی بررسی اثر حاکمیت مالی بر رفاه اجتماعی ایران در چارچوب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) [دوره 1، شماره 4، 1389، صفحه 183-215]
 • تقاضای نیروی کار تحلیل عوامل مؤثر بر اشتغال زنان: مطالعة موردی کارگاه‌های صنعتی ایران [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 187-212]
 • تکانه‎های ساختاری بررسی اثر تکانه‎های ساختاری بر نوسانات متغیرهای کلان اقتصاد ایران [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 41-80]
 • تلفات جانی برآورد خسارت‌های مالی و جانی یک زلزلة نسبتاً شدید در تهران و تأثیر آن بر سطح تولید و رشد اقتصادی [دوره 1، شماره 3، 1389، صفحه 67-84]
 • تورم برآورد نرخ آستانه‌ای تورم و رابطة آن با رشد اقتصادی در منتخبی از کشورهای عضو اوپک [دوره 1، شماره 4، 1389، صفحه 109-128]
 • تورم بررسی علیت غیرخطی GMDH میان تورم و رشد بهره‌وری در اقتصاد ایران [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 131-160]
 • تورم بررسی اثرات مستقیم و غیرمستقیم تغییرات نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 23-39]
 • توزیع درآمد تأثیر سیاست‌های کلان اقتصادی بر توزیع درآمد در ایران [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 1-29]
 • تولید برآورد خسارت‌های مالی و جانی یک زلزلة نسبتاً شدید در تهران و تأثیر آن بر سطح تولید و رشد اقتصادی [دوره 1، شماره 3، 1389، صفحه 67-84]
 • تولید ناخالص داخلی تأثیر بی‌ثباتی نرخ واقعی ارز بر تولید ناخالص داخلی (مطالعة موردی ایران) [دوره 1، شماره 4، 1389، صفحه 129-156]
 • تولید ناخالص داخلی بررسی اثر تغییر نرخ سود سپرده‌های بانکی بر متغیرهای کلان اقتصادی به روش پویای سیستمی [دوره 1، شماره 4، 1389، صفحه 23-52]

ث

 • ثروت نفتی بررسی اثر ثروت نفتی (ارزش ذخایر اثبات شده) برسرمایه‌گذاری بخش خصوصی (مطالعة موردی ایران) [دوره 1، شماره 3، 1389، صفحه 1-18]

چ

 • چرخه‎های تجاری بررسی اثر تکانه‎های ساختاری بر نوسانات متغیرهای کلان اقتصاد ایران [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 41-80]

ح

 • حاکمیت مالی بررسی اثر حاکمیت مالی بر رفاه اجتماعی ایران در چارچوب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) [دوره 1، شماره 4، 1389، صفحه 183-215]
 • حباب قیمتی بحران مالی و انفکاک بازارها [دوره 1، شماره 4، 1389، صفحه 1-21]

خ

د

 • داده‌های تابلویی تأثیر سرمایة انسانی بر صادرات کالاهای صنعتی کارگاه‌های متوسط و بزرگ در ایران [دوره 1، شماره 3، 1389، صفحه 143-162]
 • داده‌های تابلویی بررسی اثرات صادرات غیر نفتی بر کاهش شکاف درآمدی در اقتصاد ایران [دوره 1، شماره 3، 1389، صفحه 121-141]
 • داده‌های تابلویی بررسی تأثیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی (تحلیل مقایسه‌ای کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته) [دوره 1، شماره 3، 1389، صفحه 103-120]
 • داده‎های تابلویی بررسی هزینه و فایده‎ی حمایت‎گرایی تجاری در ایران با استفاده از مدل جاذبه [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 131-150]
 • درآمد دائمی آزمون وجود محدودیت نقدینگی بودجة خانوار در اقتصاد ایران [دوره 1، شماره 3، 1389، صفحه 19-38]

ذ

 • ذخایر اثبات شدة نفت بررسی اثر ثروت نفتی (ارزش ذخایر اثبات شده) برسرمایه‌گذاری بخش خصوصی (مطالعة موردی ایران) [دوره 1، شماره 3، 1389، صفحه 1-18]

ر

 • رابطة مبادله تأثیر بی‌ثباتی نرخ واقعی ارز بر تولید ناخالص داخلی (مطالعة موردی ایران) [دوره 1، شماره 4، 1389، صفحه 129-156]
 • رشد اقتصادی برآورد نرخ آستانه‌ای تورم و رابطة آن با رشد اقتصادی در منتخبی از کشورهای عضو اوپک [دوره 1، شماره 4، 1389، صفحه 109-128]
 • رشد اقتصادی بررسی اثرات صادرات غیر نفتی بر کاهش شکاف درآمدی در اقتصاد ایران [دوره 1، شماره 3، 1389، صفحه 121-141]
 • رشد اقتصادی بررسی تأثیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی (تحلیل مقایسه‌ای کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته) [دوره 1، شماره 3، 1389، صفحه 103-120]
 • رشد اقتصادی تجزیة تغییرات فقر به دو عامل رشد و باز توزیع طی برنامه‌های دوم و سوم توسعة اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 161-186]
 • رشد اقتصادی و همجمعی برآورد خسارت‌های مالی و جانی یک زلزلة نسبتاً شدید در تهران و تأثیر آن بر سطح تولید و رشد اقتصادی [دوره 1، شماره 3، 1389، صفحه 67-84]
 • رفاه اجتماعی بررسی اثر حاکمیت مالی بر رفاه اجتماعی ایران در چارچوب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) [دوره 1، شماره 4، 1389، صفحه 183-215]
 • رگرسیون فازی ارائة یک الگوی بهینه برای نگهداری ذخایر ارزی کشور در بانک مرکزی با استفاده از منطق فازی [دوره 1، شماره 3، 1389، صفحه 39-66]
 • رهیافت میانگین ـ واریانس ارائة یک الگوی بهینه برای نگهداری ذخایر ارزی کشور در بانک مرکزی با استفاده از منطق فازی [دوره 1، شماره 3، 1389، صفحه 39-66]
 • روش اثرات ثابت و ایران بررسی هزینه و فایده‎ی حمایت‎گرایی تجاری در ایران با استفاده از مدل جاذبه [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 131-150]
 • روش پویای سیستمی بررسی اثر تغییر نرخ سود سپرده‌های بانکی بر متغیرهای کلان اقتصادی به روش پویای سیستمی [دوره 1، شماره 4، 1389، صفحه 23-52]
 • روش داده‌های تلفیقی برآورد نرخ آستانه‌ای تورم و رابطة آن با رشد اقتصادی در منتخبی از کشورهای عضو اوپک [دوره 1، شماره 4، 1389، صفحه 109-128]
 • روش گشتاورهای تعمیم یافته بررسی اثرات صادرات غیر نفتی بر کاهش شکاف درآمدی در اقتصاد ایران [دوره 1، شماره 3، 1389، صفحه 121-141]

ز

 • زلزله برآورد خسارت‌های مالی و جانی یک زلزلة نسبتاً شدید در تهران و تأثیر آن بر سطح تولید و رشد اقتصادی [دوره 1، شماره 3، 1389، صفحه 67-84]

س

 • ساختار اقتصاد ایران بررسی اثر تکانه‎های ساختاری بر نوسانات متغیرهای کلان اقتصاد ایران [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 41-80]
 • سیاست‌های پولی تأثیر سیاست‌های کلان اقتصادی بر توزیع درآمد در ایران [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 1-29]
 • سیاست‌های مالی تأثیر سیاست‌های کلان اقتصادی بر توزیع درآمد در ایران [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 1-29]
 • سبد ارزی ارائة یک الگوی بهینه برای نگهداری ذخایر ارزی کشور در بانک مرکزی با استفاده از منطق فازی [دوره 1، شماره 3، 1389، صفحه 39-66]
 • سرمایة انسانی تأثیر سرمایة انسانی بر صادرات کالاهای صنعتی کارگاه‌های متوسط و بزرگ در ایران [دوره 1، شماره 3، 1389، صفحه 143-162]
 • سرمایة انسانی تحلیل عوامل مؤثر بر اشتغال زنان: مطالعة موردی کارگاه‌های صنعتی ایران [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 187-212]
 • سرمایه‎ی انسانی تأثیر سرمایه‎ی انسانی و فناوری بر رشد بهره‌وری کل عوامل بازرگانی ایران [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 151-182]
 • سرمایه‌گذاری بررسی اثر تغییر نرخ سود سپرده‌های بانکی بر متغیرهای کلان اقتصادی به روش پویای سیستمی [دوره 1، شماره 4، 1389، صفحه 23-52]
 • سرمایه‌گذاری تأثیر تسهیلات اعطایی بانک جهانی بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزة منا: درس‌هایی برای ایران [دوره 1، شماره 3، 1389، صفحه 85-102]
 • سرمایه‌گذاری بخش خصوصی بررسی اثر ثروت نفتی (ارزش ذخایر اثبات شده) برسرمایه‌گذاری بخش خصوصی (مطالعة موردی ایران) [دوره 1، شماره 3، 1389، صفحه 1-18]
 • سرمایه‌گذاری خصوصی شاخص فضای کسب و کار و تأثیر آن بر سرمایه‌گذاری خصوصی در ایران [دوره 1، شماره 4، 1389، صفحه 53-82]
 • سرمایه‌گذاری خصوصی اثر تسهیلات اعطایی و نرخ سود بانکی بر سرمایه‌گذاری خصوصی در ایران [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 53-74]
 • سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بررسی تأثیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی (تحلیل مقایسه‌ای کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته) [دوره 1، شماره 3، 1389، صفحه 103-120]
 • سطح آستانه‌ای برآورد نرخ آستانه‌ای تورم و رابطة آن با رشد اقتصادی در منتخبی از کشورهای عضو اوپک [دوره 1، شماره 4، 1389، صفحه 109-128]
 • سفته بازی بحران مالی و انفکاک بازارها [دوره 1، شماره 4، 1389، صفحه 1-21]

ش

 • شاخص اندازه‌گیری فضای کسب و کار شاخص فضای کسب و کار و تأثیر آن بر سرمایه‌گذاری خصوصی در ایران [دوره 1، شماره 4، 1389، صفحه 53-82]
 • شاخص قیمت ثروت‌مدارانه نابرابری تورمی در ایران به تفکیک استانی [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 31-51]
 • شاخص قیمت خانوارها نابرابری تورمی در ایران به تفکیک استانی [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 31-51]
 • شاخص قیمت مردم‌مدارانه نابرابری تورمی در ایران به تفکیک استانی [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 31-51]
 • شاخص‌های فقر تجزیة تغییرات فقر به دو عامل رشد و باز توزیع طی برنامه‌های دوم و سوم توسعة اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 161-186]
 • شبکة عصبیGMDH بررسی علیت غیرخطی GMDH میان تورم و رشد بهره‌وری در اقتصاد ایران [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 131-160]
 • شبیه‌سازی تراز پرداخت‌ها به عنوان یک پدیدة پولی: تحلیلی در چارچوب یک الگوی اقتصادسنجی کلان ساختاری کوچک مقیاس [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 105-130]
 • شکاف درآمدی بررسی اثرات صادرات غیر نفتی بر کاهش شکاف درآمدی در اقتصاد ایران [دوره 1، شماره 3، 1389، صفحه 121-141]
 • شوک‌های اسمی بررسی منابع نوسانات نرخ ارز واقعی و تورم در اقتصاد ایران [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 75-103]
 • شوک‌های واقعی بررسی منابع نوسانات نرخ ارز واقعی و تورم در اقتصاد ایران [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 75-103]

ص

 • صادرات غیر نفتی بررسی اثرات صادرات غیر نفتی بر کاهش شکاف درآمدی در اقتصاد ایران [دوره 1، شماره 3، 1389، صفحه 121-141]
 • صادرات کالاهای صنعتی تأثیر سرمایة انسانی بر صادرات کالاهای صنعتی کارگاه‌های متوسط و بزرگ در ایران [دوره 1، شماره 3، 1389، صفحه 143-162]

ض

 • ضریب جینی تأثیر سیاست‌های کلان اقتصادی بر توزیع درآمد در ایران [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 1-29]

ع

 • علیت بررسی علیت غیرخطی GMDH میان تورم و رشد بهره‌وری در اقتصاد ایران [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 131-160]

ف

 • فازی آریما ارائة یک الگوی بهینه برای نگهداری ذخایر ارزی کشور در بانک مرکزی با استفاده از منطق فازی [دوره 1، شماره 3، 1389، صفحه 39-66]
 • فرآورده‎های نفتی بررسی و مقایسه‎ی اثرات قیمت نفت خام و مالیات فرآورده‎های نفتی بر روی قیمت و مقدار تقاضای تعادلی فرآورده‎های نفتی در کشورهای عضو OECD [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 1-21]
 • فضای کسب و کار شاخص فضای کسب و کار و تأثیر آن بر سرمایه‌گذاری خصوصی در ایران [دوره 1، شماره 4، 1389، صفحه 53-82]
 • فقر تجزیة تغییرات فقر به دو عامل رشد و باز توزیع طی برنامه‌های دوم و سوم توسعة اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 161-186]
 • فناوری تأثیر سرمایه‎ی انسانی و فناوری بر رشد بهره‌وری کل عوامل بازرگانی ایران [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 151-182]

ک

 • کارایی اقتصادی بحران های اقتصادی و راه حل اقتصاد اسلامی [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 107-130]
 • کارگاه‌های متوسط و بزرگ تأثیر سرمایة انسانی بر صادرات کالاهای صنعتی کارگاه‌های متوسط و بزرگ در ایران [دوره 1، شماره 3، 1389، صفحه 143-162]
 • کشورهای عضو OECD بررسی و مقایسه‎ی اثرات قیمت نفت خام و مالیات فرآورده‎های نفتی بر روی قیمت و مقدار تقاضای تعادلی فرآورده‎های نفتی در کشورهای عضو OECD [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 1-21]

گ

 • گشتاورهای تعمیم یافته(GMM) تأثیر تسهیلات اعطایی بانک جهانی بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزة منا: درس‌هایی برای ایران [دوره 1، شماره 3، 1389، صفحه 85-102]

م

 • مالیات فرآورده‎های نفتی بررسی و مقایسه‎ی اثرات قیمت نفت خام و مالیات فرآورده‎های نفتی بر روی قیمت و مقدار تقاضای تعادلی فرآورده‎های نفتی در کشورهای عضو OECD [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 1-21]
 • متغیرهای اقتصاد کلان بررسی اثر حذف یارانه‎ی کالاهای اساسی بر متغیرهای عمده‎ی اقتصاد کلان در چارچوب یک الگوی اقتصاد سنجی کلان ساختاری [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 81-105]
 • محدودیت نقدینگی آزمون وجود محدودیت نقدینگی بودجة خانوار در اقتصاد ایران [دوره 1، شماره 3، 1389، صفحه 19-38]
 • مدلGARCH تأثیر بی‌ثباتی نرخ واقعی ارز بر تولید ناخالص داخلی (مطالعة موردی ایران) [دوره 1، شماره 4، 1389، صفحه 129-156]
 • مدل جاذبه بررسی هزینه و فایده‎ی حمایت‎گرایی تجاری در ایران با استفاده از مدل جاذبه [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 131-150]
 • مدل شتاب انعطاف‌پذیر اثر تسهیلات اعطایی و نرخ سود بانکی بر سرمایه‌گذاری خصوصی در ایران [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 53-74]
 • مزیت‌سنجی مزیت‌سنجی اقتصاد ایران در صنعت و کشاوزری با استفاده از شاخص‌های مختلف [دوره 1، شماره 4، 1389، صفحه 83-108]
 • مصرف آزمون وجود محدودیت نقدینگی بودجة خانوار در اقتصاد ایران [دوره 1، شماره 3، 1389، صفحه 19-38]
 • مهاجران افغانی تأثیر مهاجران افغانی بر نرخ بیکاری در اقتصاد ایران [دوره 1، شماره 4، 1389، صفحه 157-182]

ن

 • نابرابری تورمی نابرابری تورمی در ایران به تفکیک استانی [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 31-51]
 • نرخ ارز بررسی اثرات مستقیم و غیرمستقیم تغییرات نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 23-39]
 • نرخ ارز واقعی بررسی منابع نوسانات نرخ ارز واقعی و تورم در اقتصاد ایران [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 75-103]
 • نرخ استهلاک کالاهای سرمایه‌ای بررسی اثر ثروت نفتی (ارزش ذخایر اثبات شده) برسرمایه‌گذاری بخش خصوصی (مطالعة موردی ایران) [دوره 1، شماره 3، 1389، صفحه 1-18]
 • نرخ بیکاری تأثیر مهاجران افغانی بر نرخ بیکاری در اقتصاد ایران [دوره 1، شماره 4، 1389، صفحه 157-182]
 • نرخ بهره بررسی اثر تغییر نرخ سود سپرده‌های بانکی بر متغیرهای کلان اقتصادی به روش پویای سیستمی [دوره 1، شماره 4، 1389، صفحه 23-52]
 • نرخ تورم بررسی منابع نوسانات نرخ ارز واقعی و تورم در اقتصاد ایران [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 75-103]
 • نرخ سود بررسی اثر تغییر نرخ سود سپرده‌های بانکی بر متغیرهای کلان اقتصادی به روش پویای سیستمی [دوره 1، شماره 4، 1389، صفحه 23-52]
 • نرخ سود تسهیلات بانکی اثر تسهیلات اعطایی و نرخ سود بانکی بر سرمایه‌گذاری خصوصی در ایران [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 53-74]
 • نظام اقتصادی بحران های اقتصادی و راه حل اقتصاد اسلامی [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 107-130]
 • نظام مالی بحران های اقتصادی و راه حل اقتصاد اسلامی [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 107-130]
 • نگرش پولی به تراز پرداخت‌ها تراز پرداخت‌ها به عنوان یک پدیدة پولی: تحلیلی در چارچوب یک الگوی اقتصادسنجی کلان ساختاری کوچک مقیاس [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 105-130]

ه

 • هزینة استفاده از سرمایه بررسی اثر ثروت نفتی (ارزش ذخایر اثبات شده) برسرمایه‌گذاری بخش خصوصی (مطالعة موردی ایران) [دوره 1، شماره 3، 1389، صفحه 1-18]
 • همجمعی آزمون وجود محدودیت نقدینگی بودجة خانوار در اقتصاد ایران [دوره 1، شماره 3، 1389، صفحه 19-38]
 • همجمعی تراز پرداخت‌ها به عنوان یک پدیدة پولی: تحلیلی در چارچوب یک الگوی اقتصادسنجی کلان ساختاری کوچک مقیاس [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 105-130]
 • همجمعی بررسی اثر حذف یارانه‎ی کالاهای اساسی بر متغیرهای عمده‎ی اقتصاد کلان در چارچوب یک الگوی اقتصاد سنجی کلان ساختاری [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 81-105]

ی

 • یارانه بررسی اثر حذف یارانه‎ی کالاهای اساسی بر متغیرهای عمده‎ی اقتصاد کلان در چارچوب یک الگوی اقتصاد سنجی کلان ساختاری [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 81-105]