نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آب اندازه‌گیری و تحلیل تقاضای آب ویژه محصولات کشاورزی و جایگاه ایران در تجارت با سایر کشورها [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 155-183]
 • آب مجازی ارزیابی تجارت محصولات صنعتی ایران با کشورهای مختلف از دیدگاه آب مجازی [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 143-187]
 • آثار تحریم‌ها بررسی آثار تحریم‌های بین‌المللی بر ساختار تجاری ایران: رویکرد نظریه شبکه [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 1-28]
 • آثار زیست‌محیطی ارائه چارچوبی برای ارزیابی اقتصادی طرح‌های پالایشی: مطالعه موردی مجتمع پالایشی سیراف [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 165-193]
 • آریما ارائة یک الگوی بهینه برای نگهداری ذخایر ارزی کشور در بانک مرکزی با استفاده از منطق فازی [دوره 1، شماره 3، 1389، صفحه 39-66]
 • آزادی تجاری اثر آزادسازی حساب سرمایه بر تعمیق مالی: شواهدی از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 59-81]
 • آزادسازی تجاری اثر آزادسازی تجاری بر تحرک بین‌المللی نیروی کار با استفاده از پروژه تحلیل تجارت جهانی: بازبینی نظریه ماندل در اقتصاد ایران [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 1-32]
 • آزادسازی حساب سرمایه اثر آزادسازی حساب سرمایه بر تعمیق مالی: شواهدی از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 59-81]
 • آزادسازی مالی اثر آزادسازی مالی بر توسعه بازار سرمایه: کاربرد همجمعی در داده‌های تابلویی پویا [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 103-128]
 • آزمون کران‌ها تأمین مالی کارایی انرژی: مورد اقتصاد ایران [دوره 5، شماره 19-20، 1393، صفحه 29-58]
 • آسیب‌پذیری برآورد شاخص ترکیبی آسیب‌پذیری و تاب‌آوری اقتصاد ایران [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 1-29]
 • آستانه‌ رابطه غیرخطی سطح وابستگی به درآمدهای نفتی و ناپایداری مالی در کشورهای منتخب صادرکننده نفت؛ رهیافت داده‌های ترکیبی آستانه‌ای [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 1-28]
 • آستانه رشد نرخ ارز تأثیر آستانه‌ای رشد نرخ ‌ارز بر کارایی بخش صنعت در ایران [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 1-26]
 • آلودگی زیست محیطی تحلیل تأثیر مالیات سبز بر میزان انتشار آلاینده‌ها و شاخص سلامت در ایران: الگوی معادلات همزمان [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 89-117]
 • آمادگی فنی ‌تأثیر کارایی بازار کالا، اندازه بازار و آمادگی فنی بر قدرت پول ملی در کشورهای منتخب [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 133-159]
 • آمادگی فناورانه تأثیر شاخص پیچیدگی اقتصادی بر بهره‌وری کل عوامل تولید در کشورهای منتخب تولیدکننده علم [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 181-205]
 • آموزش بهبود عملکرد دانش‌آموزان دختر از طریق ارائه بازخورد عملکرد نسبی [دوره 4، شماره 13، 1392، صفحه 133-157]

ا

 • ابداع تأثیر پیشرفت کیفی تولیدات بر رشد اقتصادی ایران در یک الگوی رشد درون‌زا: با تأکید بر ابداع در فرآیند تولید [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 1-24]
 • ابزار‌های سیاست پولی اصطکاک‌های مالی و میزان اثرگذاری ابزارهای سیاست پولی بر قدرت اعتباردهی سیستم بانکی [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 63-90]
 • اپک و ایران تبیین عوامل اثرگذار بر انتخاب نظام ارزی در ایران و سایر کشورهای عضو اپک [دوره 4، شماره 13، 1392، صفحه 35-59]
 • اتحادیه اقتصادی اوراسیا تحلیل اثرات رفاهی آزادسازی تجاری با رویکرد الگوی تعادل عمومی محاسبه‌پذیر چند منطقه‌ای: مورد مطالعه ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 153-179]
 • اتلاف شاخص اسراف در مصارف بخش خصوصی [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 133-156]
 • اثرات سرریز بررسی اثرات سرریز تقاضای وسایل حمل و نقل عمومی درون‌شهری در کلان‌شهر تهران: الگوی خودرگرسیون برداری جامع [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 107-139]
 • اثرات نامتقارن بررسی آثار نامتقارن قیمت گاز طبیعی بر مصرف آن در بخش خانگی [دوره 5، شماره 19-20، 1393، صفحه 1-27]
 • اثرات نامتقارن بررسی اثرات نامتقارن شوک‌های پولی بر قیمت در ادوار‌ تجاری ایران با استفاده از تکنیک مارکوف - سوئیچینگ [دوره 2، شماره 8-7، 1390، صفحه 183-222]
 • اثر آستانه تأثیر نوسان‌ نرخ ارز حقیقی بر رشد بهره‌وری کل عوامل با لحاظ توسعه مالی [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 35-61]
 • اثر سرایت آسیب‌پذیری شبکه سرایت بازار سهام ایران: رویکرد نظریه شبکه‌های پیچیده [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 93-118]
 • اثر مقیاس تجزیه شدت انرژی در سطح بخش‌های اقتصادی ایران با تأکید بر دو اثر مقیاس و الگوی مصرف [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 93-122]
 • اثر نامتقارن بررسی تأثیر شکاف قیمت انرژی بر ارزش واردات ایران از شرکای عمده تجاری: رهیافت داده‌های تابلویی فضایی [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 1-25]
 • اختراع تأثیر پیشرفت کیفی تولیدات بر رشد اقتصادی ایران در یک الگوی رشد درون‌زا: با تأکید بر ابداع در فرآیند تولید [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 1-24]
 • ادغام بررسی ساختار بازار صنعت بانکداری و آثار ادغام‌های فرضی بر آن [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 93-123]
 • ادوار تجاری بررسی اثرات نامتقارن شوک‌های پولی بر قیمت در ادوار‌ تجاری ایران با استفاده از تکنیک مارکوف - سوئیچینگ [دوره 2، شماره 8-7، 1390، صفحه 183-222]
 • ادوار تجاری عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر طلاق در ایران با تأکید بر ادوار تجاری، آموزش و اشتغال زنان [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 95-120]
 • ادوار تجاری بررسی عوامل مؤثر بر ریسک تکرار رکود در کشورهای تحریم شده منتخب: رهیافت تحلیل بقا [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 65-91]
 • ادوار تجاری بررسی میزان و نحوه تأثیرگذاری تسهیلات بانکی بر ادوار تجاری به تفکیک دو بخش خدمات و مسکن در اقتصاد ایران [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 31-59]
 • ادوار تجاری کاربرد الگوهای شکنندگی در ارزیابی عوامل موثر بر ریسک تکرار رکود: ایران و کشورهای منتخب [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 91-120]
 • ادوار مالی ارزیابی تعامل بخش‏های حقیقی و مالی در اقتصاد ایران: رویکرد DSGE [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 1-32]
 • ایران برآورد شاخص ترکیبی آسیب‌پذیری و تاب‌آوری اقتصاد ایران [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 1-29]
 • ایران تأثیرتخصیص مجدد مخارج عمومی دولت بر رشد اقتصادی بلندمدت ایران [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 55-84]
 • ایران تحلیل تأثیر مالیات سبز بر میزان انتشار آلاینده‌ها و شاخص سلامت در ایران: الگوی معادلات همزمان [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 89-117]
 • ایران پایداری بدهی دولت در ایران: شواهدی از الگوی رگرسیون آستانه‌ای [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 31-61]
 • ایران ارزیابی تجارت محصولات صنعتی ایران با کشورهای مختلف از دیدگاه آب مجازی [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 143-187]
 • ایران هزینه نسبی پرورش کودک برای خانواده‌های ایرانی: تخمین‌های مقیاس معادل‌های بچه برای ایران [دوره 5، شماره 19-20، 1393، صفحه 13-34]
 • ایران اثر سیاست‏ توسعه صادرات بر متغیرهای عمده اقتصاد کلان [دوره 4، شماره 14-15، 1392، صفحه 97-132]
 • ایران اندازة بهینه و عوامل مؤثر بر آن در صنایع تولیدی ایران [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 160-189]
 • ایران بررسی تأثیر رشد صادارت غیرنفتی بر رشد تولید ناخالص داخلی غیرنفتی ایران [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 109-133]
 • ایران تأثیر سرمایة کارآفرینی بر تولید و رشد بخش صنعت ایران [دوره 2، شماره 6-5، 1390، صفحه 211-247]
 • ایران تأثیر بی‌ثباتی نرخ واقعی ارز بر تولید ناخالص داخلی (مطالعة موردی ایران) [دوره 1، شماره 4، 1389، صفحه 129-156]
 • ایران تأثیر سرمایة انسانی بر صادرات کالاهای صنعتی کارگاه‌های متوسط و بزرگ در ایران [دوره 1، شماره 3، 1389، صفحه 143-162]
 • ایران تأثیر سرمایه‎ی انسانی و فناوری بر رشد بهره‌وری کل عوامل بازرگانی ایران [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 151-182]
 • ایران بررسی رفتار غیرخطی عبور نرخ ارز با توجه به وضعیت تولید در اقتصاد ایران [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 1-32]
 • ایران اندازه‌گیری و تحلیل تقاضای آب ویژه محصولات کشاورزی و جایگاه ایران در تجارت با سایر کشورها [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 155-183]
 • ایران اثرات نامتقارن تغییرات نرخ ارز بر تجارت ایران و چین [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 29-59]
 • ایران اثر یکپارچگی مالی بین‌المللی بر تلاطم اقتصاد کلان در ایران: رهیافت الگوی تلاطم تصادفی [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 179-206]
 • ایران بررسی عدم تقارن داخل رژیم‌ها در قانون اوکان: رهیافت چرخشی مارکوف [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 207-232]
 • ایران بررسی اثرات نامتقارن سیاست مالی بر رشد اقتصادی در ایران: رویکرد رگرسیون چندکی [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 139-158]
 • ایران نشانگان تکنولوژی و رشد اشتغال‌زا در ایران: مورد کاوی صنایع تولیدی [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 1-28]
 • ایران تحلیل اثرات رفاهی آزادسازی تجاری با رویکرد الگوی تعادل عمومی محاسبه‌پذیر چند منطقه‌ای: مورد مطالعه ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 153-179]
 • ایران بررسی رابطه بین اندازه دولت و نابرابری توزیع درآمد در ایران: رهیافت الگوی خودرگرسیونی برداری مارکوف سوئیچینگ [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 29-64]
 • ایران اندازه‌گیری دورکاری و شوک عرضه نیروی کار ناشی از بحران کرونا در ایران [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 155-180]
 • ایران انتخاب شرکای تجاری مناسب برای اقتصاد ایران در واردات ماشین‌آلات و ابزار حمل و نقل: رویکرد نظریه شبکه [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 27-56]
 • ایران انحراف نرخ ارز حقیقی در اقتصاد کشورهای درحال توسعه: کاربرد رگرسیون انتقال ملایم داده‌های ترکیبی [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 33-73]
 • ایران بررسی تأثیر معافیت‌های مالیاتی موضوع ماده 132 (ق.م.م) بر تعداد و ارزش افزوده واحد‌های صنعتی ایجاد شده در مناطق مشمول معافیت در ایران [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 1-30]
 • ایران بررسی سرریز سیاست پولی بانک مرکزی اروپا بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران: رهیافت برداری ساختاری [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 75-110]
 • ایران آسیب‌پذیری شبکه سرایت بازار سهام ایران: رویکرد نظریه شبکه‌های پیچیده [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 93-118]
 • ارزیابی اقتصادی ارائه چارچوبی برای ارزیابی اقتصادی طرح‌های پالایشی: مطالعه موردی مجتمع پالایشی سیراف [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 165-193]
 • ارزیابی برنامه تحلیل اثرات جهانی‌شدن بر کسری بودجه دولت‌ها: رهیافت همسان‌سازی [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 65-96]
 • ارزش افزوده اثرات تلاطم‌های نرخ ارز بر ارزش‌افزوده بخش صنعت‌و معدن در ایران در شرایط تحریم‌های یک‌جانبه و چندجانبه [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 1-35]
 • ارزش‌افزوده اثر اعتبارات اعطایی بانک کشاورزی بر ارزش‌افزوده و اشتغال بخش کشاورزی [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 131-183]
 • ارزش اقتصادی کارخانه‌داری برآورد ارزش اقتصادی کارخانه‌داری با استفاده از رهیافت استون‌گری و روش ارزش‌افزوده [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 111-135]
 • ارزش دلار اثر تغییرات جهانی ارزش دلار و قیمت نفت بر تراز تجاری و رشد اقتصادی ایران: تحلیلی در چارچوب یک الگوی اقتصاد سنجی کلان ساختاری [دوره 5، شماره 19-20، 1393، صفحه 111-142]
 • ارزش سهام بررسی همزمانی سیکل‌های نرخ ارز با قیمت نفت، قیمت طلا و ارزش سهام در ایران: الگوی مارکف-سوئیچینگ با ساختار مؤلفه‌ای [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 151-193]
 • ازدواج بررسی تأثیر اشتغال زنان بر ازدواج و طلاق [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 167-195]
 • استان اصفهان بررسی تطبیقی روش‌های سنتی، کشش تقاضای نهایی ستانده و تحلیل پوششی داده‌ها در شناسایی بخش‌های کلیدی اقتصادی استان اصفهان [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 141-164]
 • استان خراسان شمالی بررسی سطح رفاه خانوارهای استان خراسان شمالی با استفاده از منحنی‌های انگل [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 137-154]
 • استانداردسازی متغیرآستانه‌ای بررسی تطبیقی اثر اندازة دولت بر رشد اقتصادی در دو حوزة کشورهای اپک و OECD به روش رگرسیون پنل آستانه‌ای [دوره 3، شماره 9، 1391، صفحه 68-92]
 • استان‌ها بررسی اثرات سرریز صنعتی شدن بر بیکاری در استان‌های ایران [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 187-209]
 • استان‌های ایران بررسی اثرات تمرکززدایی مالی بر جذب سرمایه‌گذاری خصوصی در استان‌های ایران [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 89-115]
 • استان‌‌‌های ایران بررسی ارتباط بین شهرنشینی و مصرف انرژی در استان‌‌‌های ایران با بکارگیری الگوی STIRPAT تعمیم‌‌‌یافته [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 27-54]
 • استراتژی رشد مبتنی بر صادرات شناسایی موانع رشد مبتنی بر صادرات در ایران با استفاده از درخت تصمیم ‏گیری [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 1-53]
 • استقراض بهرة پولی (ربا) و بحران مالی [دوره 2، شماره 6-5، 1390، صفحه 39-68]
 • اسراف شاخص اسراف در مصارف بخش خصوصی [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 133-156]
 • اشتغال بررسی اثر تغییر نرخ سود سپرده‌های بانکی بر متغیرهای کلان اقتصادی به روش پویای سیستمی [دوره 1، شماره 4، 1389، صفحه 23-52]
 • اشتغال بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت زنان در بازار کار: مطالعه موردی کشور سوریه [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 153-178]
 • اشتغال‌زایی بررسی آثار سرمایه‌گذاری بخش حمل‌ونقل بر ایجاد اشتغال از ساز و کار اثر القایی بر تولید [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 125-154]
 • اشتغال زنان تحلیل عوامل اجتماعی-اقتصادی موثر بر اشتغال زنان در ایران [دوره 5، شماره 17-18، 1393، صفحه 75-91]
 • اشتغال زنان عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر طلاق در ایران با تأکید بر ادوار تجاری، آموزش و اشتغال زنان [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 95-120]
 • اشتغال زنان بررسی تأثیر اشتغال زنان بر ازدواج و طلاق [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 167-195]
 • اشتغل اثر اعتبارات اعطایی بانک کشاورزی بر ارزش‌افزوده و اشتغال بخش کشاورزی [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 131-183]
 • اصطکاک‌های مالی اصطکاک‌های مالی و میزان اثرگذاری ابزارهای سیاست پولی بر قدرت اعتباردهی سیستم بانکی [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 63-90]
 • اصلاحات نهادی نقش کیفیت نهادها در کارایی فنی کشورهای منتخب آسیا و خاورمیانه؛ رهیافت تحلیل مرزی تصادفی [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 111-138]
 • اعتبار اثر اعتبارات اعطایی بانک کشاورزی بر ارزش‌افزوده و اشتغال بخش کشاورزی [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 131-183]
 • اعتبارات اعطایی بانک‌ها اثر تسهیلات اعطایی و نرخ سود بانکی بر سرمایه‌گذاری خصوصی در ایران [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 53-74]
 • اعتبارات هزینه‌ای تحلیل عوامل کلان اقتصادی مؤثر بر بیکاری در استان‌های ایران: با تأکید بر اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 1-30]
 • اعتبار بانکی و سرمایه فیزیکی تحلیل نظری تأثیر نوآوری‌های مالی بر نوسان اهرم مالی و بروز بحران مالی [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 131-150]
 • اعتبار سیاست پولی نقش اعتبار سیاست پولی بر درجه عبور نرخ ارز طی فرآیند جهانی شدن [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 37-64]
 • افغانستان و آسیای میانه تخمین پتانسیل تقاضای حمل بار افغانستان و کشورهای آسیای میانه از سیستم حمل‌ونقل ایران: تمرکز بر بندر چابهار [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 57-82]
 • اقتصاد ایران هدف‌گذاری تورم انعطاف پذیر در اقتصاد ایران با تاکید بر قیمت دارایی: رویکرد کنترل بهینه تصادفی [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 1-37]
 • اقتصاد ایران بررسی تأثیر تکانه‌های قیمتی و سیاستی بر تولید و تورم در اقتصاد ایران: یک رویکرد SVAR [دوره 4، شماره 13، 1392، صفحه 1-33]
 • اقتصاد ایران بررسی اثرات نامتقارن شوک‌های پولی بر قیمت در ادوار‌ تجاری ایران با استفاده از تکنیک مارکوف - سوئیچینگ [دوره 2، شماره 8-7، 1390، صفحه 183-222]
 • اقتصاد ایران تعیین رشد حجم پول بهینه در اجرای سیاست هدفمندی یارانه حامل‌های انرژی: رویکرد هدفگذاری تورمی انعطاف پذیر [دوره 2، شماره 6-5، 1390، صفحه 91-130]
 • اقتصاد ایران تأثیر مهاجران افغانی بر نرخ بیکاری در اقتصاد ایران [دوره 1، شماره 4، 1389، صفحه 157-182]
 • اقتصاد ایران اثر مهاجرت نیروی کار ماهر بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران: کاربرد الگوی تعادل عمومی محاسبه پذیر [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 31-58]
 • اقتصاد ایران عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر طلاق در ایران با تأکید بر ادوار تجاری، آموزش و اشتغال زنان [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 95-120]
 • اقتصاد ایران آنالیز نقش سیاست پولی نامتعارف با استفاده از شاخص شرایط مالی: رهیافت خودرگرسیون برداری بیزی [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 211-240]
 • اقتصاد ایران بررسی آثار تحریم‌های بین‌المللی بر ساختار تجاری ایران: رویکرد نظریه شبکه [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 1-28]
 • اقتصاد بدون بهره الگوسازی یک اقتصاد بدون بهره با استفاده از چارچوب نسل‌های تداخلی [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 91-129]
 • اقتصاد سنجی داده‌های خرد استفاده از الگوهای متغیر وابسته گسسته در تحلیل رفتار مصرفی خانوار (مورد مصرف دخانیات) [دوره 4، شماره 14-15، 1392، صفحه 191-215]
 • اقتصادسنجی فضایی بررسی اثرات سرریز صنعتی شدن بر بیکاری در استان‌های ایران [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 187-209]
 • اقتصاد محاسباتی مبتنی بر عامل الگو‌سازی حباب‌های سوداگرانه بازار سهام تهران با در نظر گرفتن پویایی‌های روانی و اجتماعی [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 95-122]
 • اقتصاد نهادگرای جدید شاخص فضای کسب و کار و تأثیر آن بر سرمایه‌گذاری خصوصی در ایران [دوره 1، شماره 4، 1389، صفحه 53-82]
 • الگوی ARDL واکنش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به هزینة استفاده از سرمایه، نااطمینانی و نرخ استفاده از ظرفیت‌های تولیدی [دوره 3، شماره 11-12، 1391، صفحه 44-62]
 • الگوی B-VAR آنالیز نقش سیاست پولی نامتعارف با استفاده از شاخص شرایط مالی: رهیافت خودرگرسیون برداری بیزی [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 211-240]
 • الگوی FIAPARCH بررسی سرایت میان بازارهای پولی و مالی در ایران [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 123-166]
 • الگوی GMM ارزیابی ویژگی‌های صنایع بر شدت انرژی صنایع تولیدی در ایران [دوره 3، شماره 11-12، 1391، صفحه 174-191]
 • الگوی STIRPAT تعمیم‌‌‌یافته بررسی ارتباط بین شهرنشینی و مصرف انرژی در استان‌‌‌های ایران با بکارگیری الگوی STIRPAT تعمیم‌‌‌یافته [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 27-54]
 • الگوی SVAR بررسی تأثیر تکانه‌های قیمتی و سیاستی بر تولید و تورم در اقتصاد ایران: یک رویکرد SVAR [دوره 4، شماره 13، 1392، صفحه 1-33]
 • الگوی TVP-VAR-BK بررسی مقیاس-زمان سرریز نوسانات میان نرخ ارز، تورم، سهام و مسکن در ایران [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 61-90]
 • الگو اقتصادسنجی بررسی آثار سرمایه‌گذاری بخش حمل‌ونقل بر ایجاد اشتغال از ساز و کار اثر القایی بر تولید [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 125-154]
 • الگوی اقتصادسنجی کلان ساختاری اثر تغییرات جهانی ارزش دلار و قیمت نفت بر تراز تجاری و رشد اقتصادی ایران: تحلیلی در چارچوب یک الگوی اقتصاد سنجی کلان ساختاری [دوره 5، شماره 19-20، 1393، صفحه 111-142]
 • الگوی اقتصادسنجی کلان ساختاری تراز پرداخت‌ها به عنوان یک پدیدة پولی: تحلیلی در چارچوب یک الگوی اقتصادسنجی کلان ساختاری کوچک مقیاس [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 105-130]
 • الگوی اقتصادسنجی کلان ساختاری بررسی اثر حذف یارانه‎ی کالاهای اساسی بر متغیرهای عمده‎ی اقتصاد کلان در چارچوب یک الگوی اقتصاد سنجی کلان ساختاری [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 81-105]
 • الگوی اقتصادسنجی کلان ساختاری اصطکاک‌های مالی و میزان اثرگذاری ابزارهای سیاست پولی بر قدرت اعتباردهی سیستم بانکی [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 63-90]
 • الگوی اقتصادسنجی کلان ساختاری نقش صندوق توسعه ملی در ایجاد رشد اقتصادی و مهار تورم [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 1-27]
 • الگوی تخصیصی بررسی الگوی تخصیصی مخارج مصرفی خانوارهای شهری در ایران (رویکرد سیستم تقاضای دیفرانسیلی) [دوره 3، شماره 9، 1391، صفحه 94-121]
 • الگوی تصحیح خطا پیش‌بینی نرخ تورم ماهانه: کاربرد الگوی تصحیح خطای داده‌های ترکیبی با تواتر متفاوت [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 55-70]
 • الگوی تصحیح خطا تدوین یک الگوی اقتصادسنجی برای شبیه‌سازی تقاضای ورود کشتی به بندر شهید رجایی [دوره 5، شماره 17-18، 1393، صفحه 135-167]
 • الگوی تصحیح خطا بررسی وجود همجمعی در تابع مصرف بخش خصوصی [دوره 5، شماره 17-18، 1393، صفحه 59-74]
 • الگوی تصحیح خطا تراز پرداخت‌ها به عنوان یک پدیدة پولی: تحلیلی در چارچوب یک الگوی اقتصادسنجی کلان ساختاری کوچک مقیاس [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 105-130]
 • الگوی تصحیح خطا بررسی اثر حذف یارانه‎ی کالاهای اساسی بر متغیرهای عمده‎ی اقتصاد کلان در چارچوب یک الگوی اقتصاد سنجی کلان ساختاری [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 81-105]
 • الگوی تصحیح خطا(ECM) واکنش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به هزینة استفاده از سرمایه، نااطمینانی و نرخ استفاده از ظرفیت‌های تولیدی [دوره 3، شماره 11-12، 1391، صفحه 44-62]
 • الگوی تصحیح خطای برداری بررسی نقش درآمدهای نفتی در چگونگی اثرگذاری توسعه بخش مالی بر رشد اقتصادی کل و بخش غیرنفتی در ایران [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 27-54]
 • الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی اثر کیفیت نهادی بر چرخه‌ تجاری و پویایی‌های متغیرهای کلان اقتصادی در ایران [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 29-66]
 • الگوی تعادل ‌عمومی پویای‌ تصادفی (DSGE) تعیین قاعده سیاست پولی بهینه با درنظر گرفتن ارجحیت در مصرف کالاهای داخلی: کاربردی از رویکرد بیزین [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 1-39]
 • الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه اثر مهاجرت نیروی کار ماهر بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران: کاربرد الگوی تعادل عمومی محاسبه پذیر [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 31-58]
 • الگوی تعادل عمومی قابل‌محاسبه بررسی اعمال مالیات سبز بر حامل‌های انرژی انتشار دهنده گاز دی‌اکسید کربن و منفعت مضاعف ناشی از آن در اقتصاد ایران [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 125-147]
 • الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه پویا بررسی اثر واقعی‌کردن قیمت گاز طبیعی بر تورم، شاخص رفاه و انتشار کربن در ایران: رهیافت الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه پویا [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 173-196]
 • الگوی تعادل عمومی محاسبه‌پذیر بررسی اثرات کاهش درآمدهای نفتی بر اشتغال در ایران: تحلیل تعادل عمومی محاسبه‌پذیر [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 1-24]
 • الگوی تعادل عمومی محاسبه‌پذیر تجزیه اثرات بازگشتی ناشی از افزایش کارایی انرژی در ایران: رهیافت الگوی تعادل عمومی محاسبه‌پذیر [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 85-109]
 • الگوی تلاطم تصادفی اثر مخارج دولت و نااطمینانی اقتصاد کلان بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ایران [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 67-99]
 • الگوی تلاطم تصادفی اثر یکپارچگی مالی بین‌المللی بر تلاطم اقتصاد کلان در ایران: رهیافت الگوی تلاطم تصادفی [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 179-206]
 • الگوی توبیت اثر تمرکز صنعتی بر کارایی انرژی در بخش صنعت ایران [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 97-119]
 • الگوی جاذبه تاثیر شکاف تکنولوژیکی بر روابط دوجانبه‌‌‌ی تجاری ایران: رویکرد شبه‌‌‌پارامتری [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 1-26]
 • الگوی جاذبه تخمین پتانسیل تقاضای حمل بار افغانستان و کشورهای آسیای میانه از سیستم حمل‌ونقل ایران: تمرکز بر بندر چابهار [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 57-82]
 • الگوی خود بازگشتی با وقفه‌های توزیعی بررسی آثار سرمایه‌گذاری بخش حمل‌ونقل بر ایجاد اشتغال از ساز و کار اثر القایی بر تولید [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 125-154]
 • الگوی خود توضیح با وقفه‌های گسترده نرخ ارز حقیقی و سازوکار منحنی J و S بین ایران و شرکای برتر تجاری [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 31-53]
 • الگوی خود توضیح‌برداری بررسی رفتار غیرخطی عبور نرخ ارز با توجه به وضعیت تولید در اقتصاد ایران [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 1-32]
 • الگوی خودرگرسیونی با وقفه توزیع‌شده غیرخطی تحلیل اثرات نامتقارن نرخ ارز بر شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران: رهیافت NARDL [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 59-91]
 • الگوی خودرگرسیونی با وقفه‌های گسترده (ARDL) اثر تسهیلات اعطایی و نرخ سود بانکی بر سرمایه‌گذاری خصوصی در ایران [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 53-74]
 • الگوی خودرگرسیون برداری جامع بررسی اثرات سرریز تقاضای وسایل حمل و نقل عمومی درون‌شهری در کلان‌شهر تهران: الگوی خودرگرسیون برداری جامع [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 107-139]
 • الگوی خود رگرسیونی برداری ساختاری تأثیر سیاست پولی بر شکنندگی بازار پول در اقتصاد ایران [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 27-56]
 • الگوی خودرگرسیون گسترده وقفه(ARDL) اثر تغییر ساختار سنی جمعیت بر تورم در اقتصاد ایران [دوره 2، شماره 6-5، 1390، صفحه 69-90]
 • الگوی خودرگوسیون ‌برداری آستانه‌ای بررسی اثرگذاری آستانه‌ای نرخ ارز بر تورم قیمت کالاهای صادراتی غیرنفتی در ایران [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 11-33]
 • الگوی داده-ستانده تاثیر تغییر تقاضای نهایی بر تولید فرآورده‌های انرژی:رویکرد ضرایب فزاینده کلان [دوره 3، شماره 9، 1391، صفحه 186-211]
 • الگوی داده‌های تابلویی پویا ارتباط ثبات مالی و تمرکز در نظام بانکداری ایران [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 108-137]
 • الگوی داده‌های تابلویی پویا تحلیل اثر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و واردات کالاهای سرمایه‌ای بر شدت انرژی در بخش‌های اقتصادی ایران [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 67-95]
 • الگوی داده‌های ترکیبی با تواتر متفاوت تحولات فصلی و پیش‌بینی سالانه صادرات غیرنفتی: رهیافت رگرسیونی داده‌های ترکیبی با تواتر متفاوت [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 67-88]
 • الگوی داده‌های ترکیبی با تواتر متفاوت پیش‌بینی نرخ تورم ماهانه: کاربرد الگوی تصحیح خطای داده‌های ترکیبی با تواتر متفاوت [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 55-70]
 • الگوی داده‌های ترکیبی با تواتر متفاوت پیش‌بینی رشد اقتصادی ایران به کمک الگوی داده‌های ترکیبی با تواتر متفاوت [دوره 4، شماره 14-15، 1392، صفحه 1-23]
 • الگوریتم جستجوی گرانشی شبیه‌سازی تابع تقاضای بیمه عمر با استفاده از الگوریتم جستجوی گرانشی [دوره 5، شماره 19-20، 1393، صفحه 143-163]
 • الگوریتم فاخته بررسی عوامل موثر بر تقاضای برق بخش خدمات با استفاده از الگوریتم کرم شب تاب و الگوریتم فاخته [دوره 5، شماره 17-18، 1393، صفحه 111-134]
 • الگوریتم کارلگوک بررسی سرایت میان بازارهای پولی و مالی در ایران [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 123-166]
 • الگوریتم کرم شب تاب بررسی عوامل موثر بر تقاضای برق بخش خدمات با استفاده از الگوریتم کرم شب تاب و الگوریتم فاخته [دوره 5، شماره 17-18، 1393، صفحه 111-134]
 • الگوریتم گیل- شپلی کاربرد نظریه طراحی مکانیسم و نظریه تطبیق در طراحی بازار آب: رویکرد نهادی [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 121-158]
 • الگوسازی اقتصادسنجی کلان بررسی اثر سیاست‌های پولی و ارزی با وجود صندوق توسعه ملی: رویکرد الگوی اقتصاد سنجی کلان ساختاری [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 1-30]
 • الگو‌سازی تشریحی ساختاری بررسی سیستمی فقر در ایران با استفاده از الگو‌سازی تشریحی ساختاری (ISM) [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 111-136]
 • الگوسازی ساختاری تفسیری راهبردهای مؤثر در تحقق پیچیدگی اقتصادی: کاربرد الگوسازی ساختاری ـ تفسیری [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 121-146]
 • الگوی سیدراسکی تحلیل اثر تکانه‌های سلامت و سیاست پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی در چارچوب الگوی پول در تابع مطلوبیت [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 31-63]
 • الگوی شبکه عصبی سنجش تأثیر روابط اعتباری با مشتری بر هزینه‌های مبادله‌ای اعطای تسهیلات بانکی: الگوی شبکه عصبی [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 97-120]
 • الگوی عاملی مقایسه عملکرد روش‌های مختلف پیش‌بینی شاخص قیمت تولیدکننده در ایران [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 159-206]
 • الگو‌غیرخطی تاثیر آستانه‌ای و غیرخطی متغیرهای اسمی و حقیقی بر تورم: رویکرد خودرگرسیونی آستانه‌ای [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 25-54]
 • الگوی غیرخطی چند هدفه فازی اثرات محدودیت منابع آبی بر برنامه‌ریزی گسترش ظرفیت تولید برق: کاربرد الگوی چند هدفه تحت شرایط نااطمینانی [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 157-185]
 • الگوی فضا-حالت مقایسه عملکرد روش‌های مختلف پیش‌بینی شاخص قیمت تولیدکننده در ایران [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 159-206]
 • الگوی کلان اقتصادسنجی تأثیر سیاست‌های کلان اقتصادی بر توزیع درآمد در ایران [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 1-29]
 • الگوی گشتاورهای تعمیم‌یافته ارزیابی سیاست‌های مالیاتی از جنبه توزیع درآمد [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 55-74]
 • الگوی گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی نوسان رشد اقتصادی و نوسان درآمدهای نفتی درکشورهای عضو اوپک: بررسی نقش توسعه مالی [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 97-127]
 • الگوی مخارج خانوار بررسی تأثیر طرح هدف‌مندی یارانه‌‌ها بر الگوی مصرفی خانوارهای شهری در ایران [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 33-48]
 • الگوی مخاطره نسبی کاکس ویژگی‌های محیطی و دوره حیات بنگاه‌های صنایع تولیدی ایران [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 149-178]
 • الگوی مصرف تجزیه شدت انرژی در سطح بخش‌های اقتصادی ایران با تأکید بر دو اثر مقیاس و الگوی مصرف [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 93-122]
 • الگوی معادلات همزمان بررسی اثر افزایش قیمت حامل‌های انرژی و توزیع نقدی یارانه بر توزیع درآمد در اقتصاد ایران [دوره 3، شماره 11-12، 1391، صفحه 64-87]
 • الگوی نسل‌های تداخلی الگوسازی یک اقتصاد بدون بهره با استفاده از چارچوب نسل‌های تداخلی [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 91-129]
 • الگو‌های بیولی تحلیل آگزیوماتیک نرخ بهره بهینه در الگو‌های بیولی [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 155-183]
 • الگوهای خودتوضیحی با وقفه‌های گسترده اثرات تلاطم‌های نرخ ارز بر ارزش‌افزوده بخش صنعت‌و معدن در ایران در شرایط تحریم‌های یک‌جانبه و چندجانبه [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 1-35]
 • الگوهای شکنندگی کاربرد الگوهای شکنندگی در ارزیابی عوامل موثر بر ریسک تکرار رکود: ایران و کشورهای منتخب [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 91-120]
 • امنیت انرژی ارائه چارچوبی برای ارزیابی اقتصادی طرح‌های پالایشی: مطالعه موردی مجتمع پالایشی سیراف [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 165-193]
 • امنیت غذایی ارزیابی رابطه بلند مدت یارانه مواد غذایی و کالری دریافتی خانوارهای مناطق شهری در ایران:1363-1387 [دوره 2، شماره 8-7، 1390، صفحه 149-174]
 • انتخاب گسسته برآورد و پیش‏بینی تابع احتمال خرید اتومبیل نو [دوره 2، شماره 8-7، 1390، صفحه 223-243]
 • انتشار CO2 بررسی تأثیر مصرف انرژی‌های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر، رشد اقتصادی و کیفیت حکمرانی بر انتشار CO2 در کشورهای آسیایی [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 181-215]
 • انتشار کربن بررسی اثر واقعی‌کردن قیمت گاز طبیعی بر تورم، شاخص رفاه و انتشار کربن در ایران: رهیافت الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه پویا [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 173-196]
 • انتظارات تورمی بررسی ناپایداری منحنی فیلیپس در اقتصاد ایران با استفاده از رهیافت حالت- فضا [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 57-81]
 • انتظارات ناهمگن الگو‌سازی حباب‌های سوداگرانه بازار سهام تهران با در نظر گرفتن پویایی‌های روانی و اجتماعی [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 95-122]
 • انجماد دارایی‏های بانکی ارزیابی تعامل بخش‏های حقیقی و مالی در اقتصاد ایران: رویکرد DSGE [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 1-32]
 • انحراف نرخ ارز انحراف نرخ ارز حقیقی در اقتصاد کشورهای درحال توسعه: کاربرد رگرسیون انتقال ملایم داده‌های ترکیبی [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 33-73]
 • اندازة اقتصادی تخمین قدرت بازاری و مقیاس تولید در صنعت نساجی ایران براساس رویکرد معادلات ساختاری [دوره 3، شماره 11-12، 1391، صفحه 120-142]
 • اندازة بهینه اندازة بهینه و عوامل مؤثر بر آن در صنایع تولیدی ایران [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 160-189]
 • اندازة دولت بررسی تطبیقی اثر اندازة دولت بر رشد اقتصادی در دو حوزة کشورهای اپک و OECD به روش رگرسیون پنل آستانه‌ای [دوره 3، شماره 9، 1391، صفحه 68-92]
 • اندازه بازار ‌تأثیر کارایی بازار کالا، اندازه بازار و آمادگی فنی بر قدرت پول ملی در کشورهای منتخب [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 133-159]
 • اندازه دولت تأثیر اندازه دولت بر سرمایه اجتماعی در استان‌های ایران [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 55-87]
 • اندازه دولت بررسی رابطه بین اندازه دولت و نابرابری توزیع درآمد در ایران: رهیافت الگوی خودرگرسیونی برداری مارکوف سوئیچینگ [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 29-64]
 • اندازه‌گیری بهره‌وری اندازه‌گیری و تحلیل شاخص‌های عمومی بهره‌وری به تفکیک بخش‌های اقتصادی ایران؛ با رویکرد نوین [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 190-236]
 • اندازه‌گیری فقر و نابرابری اندازه‌گیری فقر (نسبی) در ایران با استفاده از منطق فازی [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 53-78]
 • انرژی بررسی و مقایسه‎ی اثرات قیمت نفت خام و مالیات فرآورده‎های نفتی بر روی قیمت و مقدار تقاضای تعادلی فرآورده‎های نفتی در کشورهای عضو OECD [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 1-21]
 • انرژی تجدیدپذیر بررسی تأثیر مصرف انرژی‌های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر، رشد اقتصادی و کیفیت حکمرانی بر انتشار CO2 در کشورهای آسیایی [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 181-215]
 • انرژی تجدیدناپذیر بررسی تأثیر مصرف انرژی‌های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر، رشد اقتصادی و کیفیت حکمرانی بر انتشار CO2 در کشورهای آسیایی [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 181-215]
 • انفکاک بهرة پولی (ربا) و بحران مالی [دوره 2، شماره 6-5، 1390، صفحه 39-68]
 • انفکاک بحران مالی و انفکاک بازارها [دوره 1، شماره 4، 1389، صفحه 1-21]
 • انهدام سرمایه برآورد خسارت‌های مالی و جانی یک زلزلة نسبتاً شدید در تهران و تأثیر آن بر سطح تولید و رشد اقتصادی [دوره 1، شماره 3، 1389، صفحه 67-84]
 • اهداف اقتصادی ارزیابی وضعیت اقتصادی ایران در سند چشم‌انداز [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 1-29]
 • اهرم مالی تحلیل نظری تأثیر نوآوری‌های مالی بر نوسان اهرم مالی و بروز بحران مالی [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 131-150]
 • اوراق مشارکت تحلیل رابطه بین دولت، بانک مرکزی و سفته بازان در ایران: رهیافت نظریه بازی‌ها با رویکرد تعادل نش [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 139-167]
 • اولویت‌بندی فعالیت‌های اقتصادی رتبه‌بندی فعالیت‌های اقتصادی استان یزد با استفاده از دو مدل داده – ستانده و تاپسیس (با تاکید بر توسعه پایدار) [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 121-150]

ب

 • بازار آب کاربرد نظریه طراحی مکانیسم و نظریه تطبیق در طراحی بازار آب: رویکرد نهادی [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 121-158]
 • بازار بورس اوراق بهادار وابستگی بین بازدهی بورس، بازدهی طلا و گسترش ویروس کرونا در ایران: رویکرد توابع کاپیولا [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 181-221]
 • بازار پول تأثیر سیاست پولی بر شکنندگی بازار پول در اقتصاد ایران [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 27-56]
 • بازار سرمایه اثر آزادسازی مالی بر توسعه بازار سرمایه: کاربرد همجمعی در داده‌های تابلویی پویا [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 103-128]
 • بازار سکه وابستگی بین بازدهی بورس، بازدهی طلا و گسترش ویروس کرونا در ایران: رویکرد توابع کاپیولا [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 181-221]
 • بازار سهام قیمت‌گذاری دارایی‌های مالی و نقش سیاست‌های پولی مبتنی بر تورم [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 83-109]
 • بازار سهام آسیب‌پذیری شبکه سرایت بازار سهام ایران: رویکرد نظریه شبکه‌های پیچیده [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 93-118]
 • بازار سهام تهران الگو‌سازی حباب‌های سوداگرانه بازار سهام تهران با در نظر گرفتن پویایی‌های روانی و اجتماعی [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 95-122]
 • بازار کار تأثیر مهاجران افغانی بر نرخ بیکاری در اقتصاد ایران [دوره 1، شماره 4، 1389، صفحه 157-182]
 • بازار متشکل پولی سنجش اندازه رقابت در بازار بانکی ایران: رویکرد هال- راجر [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 47-73]
 • بازارهای پولی و مالی بررسی سرایت میان بازارهای پولی و مالی در ایران [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 123-166]
 • بازارهای مالی بحران مالی و انفکاک بازارها [دوره 1، شماره 4، 1389، صفحه 1-21]
 • بازارهای مالی بحران های اقتصادی و راه حل اقتصاد اسلامی [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 107-130]
 • باز بودن تجاری باز بودن تجاری و نرخ تورم: مطالعه کشورهای منتخب با استفاده از رگرسیون‌های داده‌های تابلویی چندکی [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 123-150]
 • بازتوزیع درآمد تجزیة تغییرات فقر به دو عامل رشد و باز توزیع طی برنامه‌های دوم و سوم توسعة اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 161-186]
 • بازخورد عملکرد نسبی بهبود عملکرد دانش‌آموزان دختر از طریق ارائه بازخورد عملکرد نسبی [دوره 4، شماره 13، 1392، صفحه 133-157]
 • بازدهی وابستگی بین بازدهی بورس، بازدهی طلا و گسترش ویروس کرونا در ایران: رویکرد توابع کاپیولا [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 181-221]
 • بازرگانی تأثیر سرمایه‎ی انسانی و فناوری بر رشد بهره‌وری کل عوامل بازرگانی ایران [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 151-182]
 • بانک نقد نظریه ضریب فزاینده پایه پولی و برخی دلالت‌های اقتصاد کلان نظریه خلق اعتبار بانکی [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 65-96]
 • بانک تأثیر تغییر دستوری نرخ سود سپرده بر ثبات مالی بانکی ایران درشرایط تحریم [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 1-26]
 • بانک جهانی تأثیر تسهیلات اعطایی بانک جهانی بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزة منا: درس‌هایی برای ایران [دوره 1، شماره 3، 1389، صفحه 85-102]
 • بانک کشاورزی اثر اعتبارات اعطایی بانک کشاورزی بر ارزش‌افزوده و اشتغال بخش کشاورزی [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 131-183]
 • بانک مرکزی آثار مطالبات معوق بانکی بر تولید و تورم [دوره 4، شماره 14-15، 1392، صفحه 158-189]
 • بانک معیار عوامل تعیین کننده تعداد بانک در یک اقتصاد: اقتصاد ایران به چند بانک نیاز دارد؟ [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 129-160]
 • بی‌ثباتی نرخ ارز اثر بی‌ثباتی نرخ ارز بر رشد اقتصادی تحت رژیم‌های مختلف ارزی و ساختار مالی [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 61-84]
 • بی‌ثباتی نرخ واقعی ارز تأثیر بی‌ثباتی نرخ واقعی ارز بر تولید ناخالص داخلی (مطالعة موردی ایران) [دوره 1، شماره 4، 1389، صفحه 129-156]
 • بحران بحران های اقتصادی و راه حل اقتصاد اسلامی [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 107-130]
 • بحران بانکی اثر آزادسازی حساب سرمایه بر تعمیق مالی: شواهدی از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 59-81]
 • بحران پولی ارزیابی زیان‌های تولیدی ناشی از بحران‌های پولی و نقش دخالت بانک مرکزی در اقتصادهای نوظهور [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 41-65]
 • بحران مالی تحلیل نظری تأثیر نوآوری‌های مالی بر نوسان اهرم مالی و بروز بحران مالی [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 131-150]
 • بحران مالی بهرة پولی (ربا) و بحران مالی [دوره 2، شماره 6-5، 1390، صفحه 39-68]
 • بحران مالی بحران مالی و انفکاک بازارها [دوره 1، شماره 4، 1389، صفحه 1-21]
 • بخش خانگی بررسی آثار نامتقارن قیمت گاز طبیعی بر مصرف آن در بخش خانگی [دوره 5، شماره 19-20، 1393، صفحه 1-27]
 • بخش صنعت مزیت‌سنجی اقتصاد ایران در صنعت و کشاوزری با استفاده از شاخص‌های مختلف [دوره 1، شماره 4، 1389، صفحه 83-108]
 • بخش صنعت و معدن تخمین تقاضای بلندمدت انرژی در بخش صنایع و معادن به روش دو مرحله‌ای و شبیه‌سازی اثرات افزایش قیمت انرژی بر کنترل مصرف [دوره 3، شماره 9، 1391، صفحه 1-41]
 • بخش غیرنفتی بررسی نقش درآمدهای نفتی در چگونگی اثرگذاری توسعه بخش مالی بر رشد اقتصادی کل و بخش غیرنفتی در ایران [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 27-54]
 • بخش کشاورزی مزیت‌سنجی اقتصاد ایران در صنعت و کشاوزری با استفاده از شاخص‌های مختلف [دوره 1، شماره 4، 1389، صفحه 83-108]
 • بخش کشاورزی اندازه‌گیری و تحلیل تقاضای آب ویژه محصولات کشاورزی و جایگاه ایران در تجارت با سایر کشورها [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 155-183]
 • بخش‌های اقتصادی برآورد و مقایسه کارایی انرژی در بخش‌های اقتصادی ایران [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 97-122]
 • بخش‌های کلیدی بررسی تطبیقی روش‌های سنتی، کشش تقاضای نهایی ستانده و تحلیل پوششی داده‌ها در شناسایی بخش‌های کلیدی اقتصادی استان اصفهان [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 141-164]
 • بدهی دولت پایداری بدهی دولت در ایران: شواهدی از الگوی رگرسیون آستانه‌ای [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 31-61]
 • بدهی دولت تحلیل اثرات جهانی‌شدن بر کسری بودجه دولت‌ها: رهیافت همسان‌سازی [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 65-96]
 • برآورد تابع مرزی تصادفی برآورد و مقایسه کارایی انرژی در بخش‌های اقتصادی ایران [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 97-122]
 • برآورد غیرخطی برآورد کشش‌های جانشینی نهاده انرژی در تابع تولید کلان اقتصاد ایران به روش CES دو مرحله‌ای [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 71-96]
 • بردارهای مشخصه تاثیر تغییر تقاضای نهایی بر تولید فرآورده‌های انرژی:رویکرد ضرایب فزاینده کلان [دوره 3، شماره 9، 1391، صفحه 186-211]
 • برنامة دوم و سوم توسعه تجزیة تغییرات فقر به دو عامل رشد و باز توزیع طی برنامه‌های دوم و سوم توسعة اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 161-186]
 • برنامه پنجم توسعه بررسی تاثیر مالیات بر رفتار سرمایه‌گذاری خصوصی: با تاکید بر سیاست‌های مالیاتی در برنامه پنجم توسعه [دوره 4، شماره 14-15، 1392، صفحه 25-45]
 • برنامه‌ریزی خطی مکان‌یابی بهینة جایگاه‌های سوخت‌گیری (مطالعة موردی مناطق 22 گانة شهر تهران) [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 79-108]
 • برنامه‌ریزی ریاضی مکان‌یابی بهینة جایگاه‌های سوخت‌گیری (مطالعة موردی مناطق 22 گانة شهر تهران) [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 79-108]
 • برنامه‌ریزی غیرخطی برآورد تولید بهینة نفت خام ایران و سرمایه‌گذاری مورد نیاز سالیانه برای افق بیست ساله [دوره 2، شماره 6-5، 1390، صفحه 1-37]
 • برنامه‌ریزی گسترش ظرفیت تولید برق اثرات محدودیت منابع آبی بر برنامه‌ریزی گسترش ظرفیت تولید برق: کاربرد الگوی چند هدفه تحت شرایط نااطمینانی [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 157-185]
 • برنامه‌ریزی منطقه‌ای بررسی تطبیقی روش‌های سنتی، کشش تقاضای نهایی ستانده و تحلیل پوششی داده‌ها در شناسایی بخش‌های کلیدی اقتصادی استان اصفهان [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 141-164]
 • برنامه ششم توسعه اقتصادی تعیین سطح بهینه اجزای بودجه دولت در چارچوب برنامه ششم توسعه اقتصادی: رهیافت الگوریتم کنترل بهینه تصادفی [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 75-99]
 • بیکاری اندازه‌گیری همزمان نایرو و هستة تورم در اقتصاد ایران [دوره 2، شماره 8-7، 1390، صفحه 81-115]
 • بیکاری بررسی اثرات سرریز صنعتی شدن بر بیکاری در استان‌های ایران [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 187-209]
 • بیمه عمر شبیه‌سازی تابع تقاضای بیمه عمر با استفاده از الگوریتم جستجوی گرانشی [دوره 5، شماره 19-20، 1393، صفحه 143-163]
 • بندر شهید رجایی تدوین یک الگوی اقتصادسنجی برای شبیه‌سازی تقاضای ورود کشتی به بندر شهید رجایی [دوره 5، شماره 17-18، 1393، صفحه 135-167]
 • بنزین برآورد کشش‌های قیمتی و درآمدی مؤثر بر تقاضای بنزین و نفت‌گاز در بخش حمل و نقل کشور [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 117-142]
 • بنزین بررسی تطبیقی روش RAS استاندارد با روش پیشنهادی در تحلیل آثار اقتصادی ناشی از تکانه قیمت بنزین [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 71-105]
 • بهره وری بهبود عملکرد دانش‌آموزان دختر از طریق ارائه بازخورد عملکرد نسبی [دوره 4، شماره 13، 1392، صفحه 133-157]
 • بهره‌وری بررسی علیت غیرخطی GMDH میان تورم و رشد بهره‌وری در اقتصاد ایران [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 131-160]
 • بهره‌وری تأثیر نوسان‌ نرخ ارز حقیقی بر رشد بهره‌وری کل عوامل با لحاظ توسعه مالی [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 35-61]
 • بهره‌وری بررسی تأثیر بهره‌وری، سیاست‌های مالی و پولی بر رفاه اجتماعی در شرایط تعهدی و مبتنی بر مسأله رمزی [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 97-124]
 • بهره و ربا بحران های اقتصادی و راه حل اقتصاد اسلامی [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 107-130]
 • بهره‌وری کل عوامل اندازه‌گیری و تحلیل شاخص‌های عمومی بهره‌وری به تفکیک بخش‌های اقتصادی ایران؛ با رویکرد نوین [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 190-236]
 • بهره‌وری کل عوامل تأثیر سرمایه‎ی انسانی و فناوری بر رشد بهره‌وری کل عوامل بازرگانی ایران [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 151-182]
 • بهره‌وری کل عوامل تولید بررسی تأثیر سرمایة انسانی بر بهره‌وری کل عوامل تولید در صنایع متوسط و بزرگ ایران [دوره 2، شماره 8-7، 1390، صفحه 118-148]
 • بهره‌وری کل عوامل تولید تأثیر کارآفرینی بر بهره‌وری کل عوامل تولید [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 185-209]
 • بهره‌وری کل عوامل تولید تأثیر شاخص پیچیدگی اقتصادی بر بهره‌وری کل عوامل تولید در کشورهای منتخب تولیدکننده علم [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 181-205]
 • بهینگی تحلیل آگزیوماتیک نرخ بهره بهینه در الگو‌های بیولی [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 155-183]
 • بهنگام‌سازی بررسی تطبیقی روش RAS استاندارد با روش پیشنهادی در تحلیل آثار اقتصادی ناشی از تکانه قیمت بنزین [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 71-105]
 • بهینه‌سازی بررسی عوامل موثر بر تقاضای برق بخش خدمات با استفاده از الگوریتم کرم شب تاب و الگوریتم فاخته [دوره 5، شماره 17-18، 1393، صفحه 111-134]
 • بودجه دولت تعیین سطح بهینه اجزای بودجه دولت در چارچوب برنامه ششم توسعه اقتصادی: رهیافت الگوریتم کنترل بهینه تصادفی [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 75-99]

پ

 • پایایی بررسی اثر حذف یارانه‎ی کالاهای اساسی بر متغیرهای عمده‎ی اقتصاد کلان در چارچوب یک الگوی اقتصاد سنجی کلان ساختاری [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 81-105]
 • پایداری بدهی پایداری بدهی دولت در ایران: شواهدی از الگوی رگرسیون آستانه‌ای [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 31-61]
 • پاداش ریسک ریسک‌گریزی و چرخه‌های تجاری در اقتصاد ایران [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 35-58]
 • پانل پویا تأثیر کنترل فساد و افزایش نقدینگی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب در حال توسعه [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 85-106]
 • پانل پویا بررسی تأثیر سرمایة انسانی بر بهره‌وری کل عوامل تولید در صنایع متوسط و بزرگ ایران [دوره 2، شماره 8-7، 1390، صفحه 118-148]
 • پانل سیستمی بررسی اثر افزایش قیمت برق بر فرایند تولید زیربخش‌های 23 گانة صنعت رویکرد پانل سیستمی [دوره 2، شماره 8-7، 1390، صفحه 59-79]
 • پتروشیمی پیش‌بینی تجارت جهانی محصولات پتروشیمی و تعیین جایگاه ایران: رویکرد شبکه [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 93-121]
 • پیچیدگی اقتصادی راهبردهای مؤثر در تحقق پیچیدگی اقتصادی: کاربرد الگوسازی ساختاری ـ تفسیری [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 121-146]
 • پیچیدگی اقتصادی تأثیر شاخص پیچیدگی اقتصادی بر بهره‌وری کل عوامل تولید در کشورهای منتخب تولیدکننده علم [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 181-205]
 • پیچیدگی اقتصادی تأثیر تعاملی نهاد ریسک و پیچیدگی اقتصادی بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای منتخب اسلامی [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 141-171]
 • پیچیدگی اقتصادی اثر پیچیدگی اقتصادی بر نرخ ارز در کشورهای درحال توسعه منتخب دانش محور [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 1-25]
 • پروژه تحلیل تجارت جهانی تحلیل اثرات رفاهی آزادسازی تجاری با رویکرد الگوی تعادل عمومی محاسبه‌پذیر چند منطقه‌ای: مورد مطالعه ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 153-179]
 • پروژه تحلیل تجارت جهانی بررسی تأثیر موافقت نامه تجارت ترجیحی ایران و ترکیه بر سرمایه‌‌گذاری در ایران: رهیافت GTAP پویا [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 83-107]
 • پروژه تحلیل تجارت جهانی اثر آزادسازی تجاری بر تحرک بین‌المللی نیروی کار با استفاده از پروژه تحلیل تجارت جهانی: بازبینی نظریه ماندل در اقتصاد ایران [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 1-32]
 • پس‌انداز احتیاطی تحلیل آگزیوماتیک نرخ بهره بهینه در الگو‌های بیولی [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 155-183]
 • پیش بینی تحولات فصلی و پیش‌بینی سالانه صادرات غیرنفتی: رهیافت رگرسیونی داده‌های ترکیبی با تواتر متفاوت [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 67-88]
 • پیش‌بینی پیش‌بینی نرخ تورم ماهانه: کاربرد الگوی تصحیح خطای داده‌های ترکیبی با تواتر متفاوت [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 55-70]
 • پیش‌بینی ارائة یک الگوی بهینه برای نگهداری ذخایر ارزی کشور در بانک مرکزی با استفاده از منطق فازی [دوره 1، شماره 3، 1389، صفحه 39-66]
 • پیش‏بینی مقایسه عملکرد روش‌های مختلف پیش‌بینی شاخص قیمت تولیدکننده در ایران [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 159-206]
 • پیش‌بینی پیوند پیش‌بینی تجارت جهانی محصولات پتروشیمی و تعیین جایگاه ایران: رویکرد شبکه [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 93-121]
 • پیش‌بینی تورم بررسی عملکرد رگرسیون‌ داده‌های ترکیبی با تواتر متفاوت در پیش‌بینی تورم فصلی ایران [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 25-46]
 • پیش‌بینی مصرف برق ارائه مدل پیش‌بینی مصرف سالیانه برق در ایران با استفاده از شبکه‌عصبی نارکس و بررسی تاثیر هدفمندسازی یارانه‌ها بر آن [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 89-113]
 • پیش‌بینی نرخ رشد پیش‌بینی رشد اقتصادی ایران به کمک الگوی داده‌های ترکیبی با تواتر متفاوت [دوره 4، شماره 14-15، 1392، صفحه 1-23]
 • پلی اتیلن تأثیر خصوصی‌سازی بر عملکرد صادراتی شرکت‌های پتروشیمی ایران (مطالعه موردی: صادرات پلی ـ اتیلن) [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 101-124]
 • پویایی‌شناسی سیستم مدت مناسب برای اعمال سیاست‌ها در سطح اقتصاد کلان ایران چقدر است؟ [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 83-113]
 • پویایی‌های روانی و اجتماعی الگو‌سازی حباب‌های سوداگرانه بازار سهام تهران با در نظر گرفتن پویایی‌های روانی و اجتماعی [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 95-122]
 • پویا و ثابت- ایجاد و تخریب شغل- صنایع کارخانه‌ای ایران بررسی میزان ایجاد و تخریب شغل و تفکیک اثرات ساختاری ایستا، پویا و ثابت بر اشتغالزایی در صنایع کارخانه‌ای ایران [دوره 3، شماره 9، 1391، صفحه 122-147]
 • پول نقد نظریه ضریب فزاینده پایه پولی و برخی دلالت‌های اقتصاد کلان نظریه خلق اعتبار بانکی [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 65-96]

ت

 • تاب‌آوری برآورد شاخص ترکیبی آسیب‌پذیری و تاب‌آوری اقتصاد ایران [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 1-29]
 • تابع CES برآورد کشش‌های جانشینی نهاده انرژی در تابع تولید کلان اقتصاد ایران به روش CES دو مرحله‌ای [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 71-96]
 • تابع ترجیحات PIGLOG ارزیابی اثر افزایش سطح قیمت‌ها بر تغییرات رفاهی خانوارهای شهری: رویکرد تغییرات جبرانی و تابع ترجیحات [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 123-152]
 • تابع تقاضا شبیه‌سازی تابع تقاضای بیمه عمر با استفاده از الگوریتم جستجوی گرانشی [دوره 5، شماره 19-20، 1393، صفحه 143-163]
 • تابع تقاضا برآورد تابع تقاضای مسکن با استفاده از مدل قیمت هدانیک (سال‌های 1388-1378) مطالعة موردی شهر کرمان [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 237-258]
 • تابع تولید پول الکترونیک و اثر آن بر نقش بانک مرکزی در مدیریت سیاست پولی [دوره 5، شماره 17-18، 1393، صفحه 93-109]
 • تابع تولید نقش انرژی در فرایند تولید بخش صنعت و معدن [دوره 5، شماره 17-18، 1393، صفحه 1-15]
 • تابع تولید تأثیر سرمایة کارآفرینی بر تولید و رشد بخش صنعت ایران [دوره 2، شماره 6-5، 1390، صفحه 211-247]
 • تابع‌تولید خانوار برآورد ارزش اقتصادی کارخانه‌داری با استفاده از رهیافت استون‌گری و روش ارزش‌افزوده [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 111-135]
 • تابع تولید مرز تصادفی بررسی اثر صادرات بر کارآیی فنی صنایع مواد غذایی و آشامیدنی ایران [دوره 4، شماره 13، 1392، صفحه 105-131]
 • تابع مخارج ارزیابی اثر افزایش سطح قیمت‌ها بر تغییرات رفاهی خانوارهای شهری: رویکرد تغییرات جبرانی و تابع ترجیحات [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 123-152]
 • تابع مطلوبیت استون‌گری برآورد ارزش اقتصادی کارخانه‌داری با استفاده از رهیافت استون‌گری و روش ارزش‌افزوده [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 111-135]
 • تابع هزینه ترانسلوگ برآورد هزینه‌های رفاهی انحصار در صنعت خودروی ایران [دوره 3، شماره 11-12، 1391، صفحه 80-119]
 • تابع واکنش مالی پایداری بدهی دولت در ایران: شواهدی از الگوی رگرسیون آستانه‌ای [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 31-61]
 • تابلویی پویا بررسی تکانه‌های قیمت نفت بر رشد اقتصادی با تأکید بر نقش سرمایه‌گذاری [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 150-168]
 • تبذیر شاخص اسراف در مصارف بخش خصوصی [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 133-156]
 • تبعیض دستمزد تحلیل عوامل مؤثر بر اشتغال زنان: مطالعة موردی کارگاه‌های صنعتی ایران [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 187-212]
 • تثبیت‌کننده‌های خودکار بررسی مالیات بر درآمد به عنوان یک تثبیت‌کننده خودکار مالی و تعدیل سیکلهای تجاری با استفاده از رهیافت تجزیه موجک [دوره 5، شماره 17-18، 1393، صفحه 17-57]
 • تجارت تاثیر شکاف تکنولوژیکی بر روابط دوجانبه‌‌‌ی تجاری ایران: رویکرد شبه‌‌‌پارامتری [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 1-26]
 • تجارت پیش‌بینی تجارت جهانی محصولات پتروشیمی و تعیین جایگاه ایران: رویکرد شبکه [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 93-121]
 • تجارت تغییرات اقلیمی، تجارت و نابرابری درآمدی: رهیافت رگرسیون چندکی در داده‌های تابلویی [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 57-92]
 • تجارت آب مجازی اندازه‌گیری و تحلیل تقاضای آب ویژه محصولات کشاورزی و جایگاه ایران در تجارت با سایر کشورها [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 155-183]
 • تجارت بین الملل بررسی هزینه و فایده‎ی حمایت‎گرایی تجاری در ایران با استفاده از مدل جاذبه [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 131-150]
 • تجارت بین الملل تخمین پتانسیل تقاضای حمل بار افغانستان و کشورهای آسیای میانه از سیستم حمل‌ونقل ایران: تمرکز بر بندر چابهار [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 57-82]
 • تجارت بین‌الملل بررسی آثار تحریم‌های بین‌المللی بر ساختار تجاری ایران: رویکرد نظریه شبکه [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 1-28]
 • تجارت بین‌الملل تحلیل پویای الگوی تجارت ایران در چارچوب توافقات منطقه‌ای: رهیافت شبکه [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 101-140]
 • تجارت درون صنعت همزمانی چرخه‌های تجاری و یکپارچگی تجاری: مقایسه کشورهای D8، اتحادیه اروپا و جنوب شرق آسیا [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 61-94]
 • تجارت درون صنعت عمودی همزمانی چرخه‌های تجاری و یکپارچگی تجاری: مقایسه کشورهای D8، اتحادیه اروپا و جنوب شرق آسیا [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 61-94]
 • تجارت دوجانبه بررسی تأثیر شکاف قیمت انرژی بر ارزش واردات ایران از شرکای عمده تجاری: رهیافت داده‌های تابلویی فضایی [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 1-25]
 • تجربه کاری بررسی تأثیر تحصیلات و تجربه بر درآمد افراد [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 75-101]
 • تجزیه اثرات بازگشتی تجزیه اثرات بازگشتی ناشی از افزایش کارایی انرژی در ایران: رهیافت الگوی تعادل عمومی محاسبه‌پذیر [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 85-109]
 • تجزیه ساختاری تجزیه شدت انرژی در سطح بخش‌های اقتصادی ایران با تأکید بر دو اثر مقیاس و الگوی مصرف [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 93-122]
 • تجسم‌یافته انرژی و آلودگی بررسی تجزیه ساختاری چند وجهی تغییرات شدت تجمیعی تجسم‌یافته انرژی و آلودگی: رهیافت داده-ستانده [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 109-132]
 • تحریم اثرات تلاطم‌های نرخ ارز بر ارزش‌افزوده بخش صنعت‌و معدن در ایران در شرایط تحریم‌های یک‌جانبه و چندجانبه [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 1-35]
 • تحریم بررسی تأثیر تحریم‌های اقتصادی و نااطمینانی نرخ ارز بر جذب FDI در ایران: رویکرد فازی [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 33-59]
 • تحریم بررسی عوامل مؤثر بر ریسک تکرار رکود در کشورهای تحریم شده منتخب: رهیافت تحلیل بقا [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 65-91]
 • تحریم کاربرد الگوهای شکنندگی در ارزیابی عوامل موثر بر ریسک تکرار رکود: ایران و کشورهای منتخب [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 91-120]
 • تحصیلات بررسی تأثیر تحصیلات و تجربه بر درآمد افراد [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 75-101]
 • تحصیلات تحلیل عوامل اجتماعی-اقتصادی موثر بر اشتغال زنان در ایران [دوره 5، شماره 17-18، 1393، صفحه 75-91]
 • تحصیلات زنان عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر طلاق در ایران با تأکید بر ادوار تجاری، آموزش و اشتغال زنان [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 95-120]
 • تحلیل تاکسونومی عددی مزیت‌سنجی اقتصاد ایران در صنعت و کشاوزری با استفاده از شاخص‌های مختلف [دوره 1، شماره 4، 1389، صفحه 83-108]
 • تحلیل شبکه پیش‌بینی تجارت جهانی محصولات پتروشیمی و تعیین جایگاه ایران: رویکرد شبکه [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 93-121]
 • تحلیل شبه‌پارامتری تاثیر شکاف تکنولوژیکی بر روابط دوجانبه‌‌‌ی تجاری ایران: رویکرد شبه‌‌‌پارامتری [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 1-26]
 • تحلیل عاملی مزیت‌سنجی اقتصاد ایران در صنعت و کشاوزری با استفاده از شاخص‌های مختلف [دوره 1، شماره 4، 1389، صفحه 83-108]
 • تحلیل عاملی آنالیز نقش سیاست پولی نامتعارف با استفاده از شاخص شرایط مالی: رهیافت خودرگرسیون برداری بیزی [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 211-240]
 • تحلیل مرزی تصادفی نقش کیفیت نهادها در کارایی فنی کشورهای منتخب آسیا و خاورمیانه؛ رهیافت تحلیل مرزی تصادفی [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 111-138]
 • تحلیل مؤلفه‌های اصلی انتخاب شرکای تجاری مناسب برای اقتصاد ایران در واردات ماشین‌آلات و ابزار حمل و نقل: رویکرد نظریه شبکه [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 27-56]
 • تحلیل ناپارامتری تاثیر شکاف تکنولوژیکی بر روابط دوجانبه‌‌‌ی تجاری ایران: رویکرد شبه‌‌‌پارامتری [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 1-26]
 • تحلیل هزینه فایده ارائه چارچوبی برای ارزیابی اقتصادی طرح‌های پالایشی: مطالعه موردی مجتمع پالایشی سیراف [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 165-193]
 • تحلیل واریانس ارزیابی رابطه بلند مدت یارانه مواد غذایی و کالری دریافتی خانوارهای مناطق شهری در ایران:1363-1387 [دوره 2، شماره 8-7، 1390، صفحه 149-174]
 • تخریب خلاق تأثیر پیشرفت کیفی تولیدات بر رشد اقتصادی ایران در یک الگوی رشد درون‌زا: با تأکید بر ابداع در فرآیند تولید [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 1-24]
 • تخصص‌گرایی تحلیل ریسک و تنوع صادرات غیر نفتی ایران: کاربرد روش ناپارامتری و نیمه‌پارامتری [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 33-70]
 • تخمین بیزینی ساز و کار اثرگذاری سیاست‌های پولی در چارچوب نظریه ساختار زمانی نرخ بهره در اقتصاد ایران [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 1-34]
 • تخمین تقاضای دومرحله‌ای تخمین تقاضای بلندمدت انرژی در بخش صنایع و معادن به روش دو مرحله‌ای و شبیه‌سازی اثرات افزایش قیمت انرژی بر کنترل مصرف [دوره 3، شماره 9، 1391، صفحه 1-41]
 • تراز تجاری نرخ ارز حقیقی و سازوکار منحنی J و S بین ایران و شرکای برتر تجاری [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 31-53]
 • تراز تجاری اثر تغییرات جهانی ارزش دلار و قیمت نفت بر تراز تجاری و رشد اقتصادی ایران: تحلیلی در چارچوب یک الگوی اقتصاد سنجی کلان ساختاری [دوره 5، شماره 19-20، 1393، صفحه 111-142]
 • تراز تجاری اثر پیچیدگی اقتصادی بر نرخ ارز در کشورهای درحال توسعه منتخب دانش محور [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 1-25]
 • ترازنامه بانکی ارزیابی تعامل بخش‏های حقیقی و مالی در اقتصاد ایران: رویکرد DSGE [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 1-32]
 • ترکیب مالیاتی ترکیب مالیاتی و رشد اقتصادی در کشورهای درحال توسعه [دوره 5، شماره 17-18، 1393، صفحه 169-193]
 • ترکیب مخارج عمومی تأثیرتخصیص مجدد مخارج عمومی دولت بر رشد اقتصادی بلندمدت ایران [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 55-84]
 • تسهیلات تأثیر تسهیلات اعطایی بانک جهانی بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزة منا: درس‌هایی برای ایران [دوره 1، شماره 3، 1389، صفحه 85-102]
 • تسهیلات بانکی بررسی میزان و نحوه تأثیرگذاری تسهیلات بانکی بر ادوار تجاری به تفکیک دو بخش خدمات و مسکن در اقتصاد ایران [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 31-59]
 • تسهیلات صادراتی بررسی تأثیر توسعه مالی در بخش صادرات بر نابرابری درآمد در ایران [دوره 4، شماره 13، 1392، صفحه 81-104]
 • تسهیلات غیرجاری تأثیر آستانه‌ای رشد نرخ ‌ارز بر کارایی بخش صنعت در ایران [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 1-26]
 • تسهیل اعتباری آنالیز نقش سیاست پولی نامتعارف با استفاده از شاخص شرایط مالی: رهیافت خودرگرسیون برداری بیزی [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 211-240]
 • تصحیح خطا آزمون وجود محدودیت نقدینگی بودجة خانوار در اقتصاد ایران [دوره 1، شماره 3، 1389، صفحه 19-38]
 • تعادل پولی تحلیل آگزیوماتیک نرخ بهره بهینه در الگو‌های بیولی [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 155-183]
 • تعادل تجاری اثرات نامتقارن تغییرات نرخ ارز بر تجارت ایران و چین [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 29-59]
 • تعادل عمومی ساز و کار اثرگذاری سیاست‌های پولی در چارچوب نظریه ساختار زمانی نرخ بهره در اقتصاد ایران [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 1-34]
 • تعادل عمومی پویای تصادفی بررسی اثر حاکمیت مالی بر رفاه اجتماعی ایران در چارچوب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) [دوره 1، شماره 4، 1389، صفحه 183-215]
 • تعادل عمومی پویای تصادفی تحلیل اثر تکانه‌های سلامت و سیاست پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی در چارچوب الگوی پول در تابع مطلوبیت [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 31-63]
 • تعادل عمومی محاسبه‌پذیر مدت مناسب برای اعمال سیاست‌ها در سطح اقتصاد کلان ایران چقدر است؟ [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 83-113]
 • تعادل نش تحلیل رابطه بین دولت، بانک مرکزی و سفته بازان در ایران: رهیافت نظریه بازی‌ها با رویکرد تعادل نش [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 139-167]
 • تعداد بانک عوامل تعیین کننده تعداد بانک در یک اقتصاد: اقتصاد ایران به چند بانک نیاز دارد؟ [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 129-160]
 • تعرفه تحلیل اثرات رفاهی آزادسازی تجاری با رویکرد الگوی تعادل عمومی محاسبه‌پذیر چند منطقه‌ای: مورد مطالعه ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 153-179]
 • تعرفه بررسی تأثیر موافقت نامه تجارت ترجیحی ایران و ترکیه بر سرمایه‌‌گذاری در ایران: رهیافت GTAP پویا [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 83-107]
 • تعمیق مالی ثبات مالی و عملکرد اقتصادی: مطالعه موردی کشورهای عضو اوپک [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 29-65]
 • تعمیق مالی اثر آزادسازی حساب سرمایه بر تعمیق مالی: شواهدی از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 59-81]
 • تغییرات اقلیمی تغییرات اقلیمی، تجارت و نابرابری درآمدی: رهیافت رگرسیون چندکی در داده‌های تابلویی [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 57-92]
 • تغییرات جبرانی ارزیابی اثر افزایش سطح قیمت‌ها بر تغییرات رفاهی خانوارهای شهری: رویکرد تغییرات جبرانی و تابع ترجیحات [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 123-152]
 • تغییرات جبرانی بررسی اثرات افزایش قیمت کالاهای اساسی بر رفاه خانوارهای شهری کشور [دوره 2، شماره 6-5، 1390، صفحه 161-187]
 • تغییرات رفاهی ارزیابی اثر افزایش سطح قیمت‌ها بر تغییرات رفاهی خانوارهای شهری: رویکرد تغییرات جبرانی و تابع ترجیحات [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 123-152]
 • تغییرات ساختاری ایستا بررسی میزان ایجاد و تخریب شغل و تفکیک اثرات ساختاری ایستا، پویا و ثابت بر اشتغالزایی در صنایع کارخانه‌ای ایران [دوره 3، شماره 9، 1391، صفحه 122-147]
 • تغییرات شدت کربن بررسی تجزیه ساختاری چند وجهی تغییرات شدت تجمیعی تجسم‌یافته انرژی و آلودگی: رهیافت داده-ستانده [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 109-132]
 • تغییرات معادل بررسی اثرات افزایش قیمت کالاهای اساسی بر رفاه خانوارهای شهری کشور [دوره 2، شماره 6-5، 1390، صفحه 161-187]
 • تغییر رژیم مارکف قیمت‌گذاری دارایی‌های مالی و نقش سیاست‌های پولی مبتنی بر تورم [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 83-109]
 • تقاضای انرژی تخمین تقاضای بلندمدت انرژی در بخش صنایع و معادن به روش دو مرحله‌ای و شبیه‌سازی اثرات افزایش قیمت انرژی بر کنترل مصرف [دوره 3، شماره 9، 1391، صفحه 1-41]
 • تقاضای برق بررسی عوامل موثر بر تقاضای برق بخش خدمات با استفاده از الگوریتم کرم شب تاب و الگوریتم فاخته [دوره 5، شماره 17-18، 1393، صفحه 111-134]
 • تقاضای پول اثر تغییر ساختار سنی جمعیت بر اجزای تقاضای پول در اقتصاد ایران [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 123-141]
 • تقاضای حمل و نقل عمومی بررسی اثرات سرریز تقاضای وسایل حمل و نقل عمومی درون‌شهری در کلان‌شهر تهران: الگوی خودرگرسیون برداری جامع [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 107-139]
 • تقاضای دخانیات استفاده از الگوهای متغیر وابسته گسسته در تحلیل رفتار مصرفی خانوار (مورد مصرف دخانیات) [دوره 4، شماره 14-15، 1392، صفحه 191-215]
 • تقاضای سرمایه‌گذاری خانوار در مستغلات نقش ساختار سنی جمعیت در تقاضای سرمایه‌گذاری خانوارها برای مستغلات [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 69-87]
 • تقاضای نیروی کار تحلیل عوامل مؤثر بر اشتغال زنان: مطالعة موردی کارگاه‌های صنعتی ایران [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 187-212]
 • تقاضای ورود کشتی تدوین یک الگوی اقتصادسنجی برای شبیه‌سازی تقاضای ورود کشتی به بندر شهید رجایی [دوره 5، شماره 17-18، 1393، صفحه 135-167]
 • تکانه سیاستی بررسی تأثیر تکانه‌های قیمتی و سیاستی بر تولید و تورم در اقتصاد ایران: یک رویکرد SVAR [دوره 4، شماره 13، 1392، صفحه 1-33]
 • تکانه سلامت تحلیل اثر تکانه‌های سلامت و سیاست پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی در چارچوب الگوی پول در تابع مطلوبیت [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 31-63]
 • تکانه قیمتی بررسی تأثیر تکانه‌های قیمتی و سیاستی بر تولید و تورم در اقتصاد ایران: یک رویکرد SVAR [دوره 4، شماره 13، 1392، صفحه 1-33]
 • تکانه‎های ساختاری بررسی اثر تکانه‎های ساختاری بر نوسانات متغیرهای کلان اقتصاد ایران [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 41-80]
 • تکرار رکود بررسی عوامل مؤثر بر ریسک تکرار رکود در کشورهای تحریم شده منتخب: رهیافت تحلیل بقا [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 65-91]
 • تکرار رکود کاربرد الگوهای شکنندگی در ارزیابی عوامل موثر بر ریسک تکرار رکود: ایران و کشورهای منتخب [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 91-120]
 • تکنیک همبستگی با وقفه‌های گسترده نقش ساختار سنی جمعیت در تقاضای سرمایه‌گذاری خانوارها برای مستغلات [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 69-87]
 • تکنیک همبستگی با وقفۀ گسترده تدوین یک الگوی اقتصادسنجی برای شبیه‌سازی تقاضای ورود کشتی به بندر شهید رجایی [دوره 5، شماره 17-18، 1393، صفحه 135-167]
 • تکنولوژی اشتغال‌زا نشانگان تکنولوژی و رشد اشتغال‌زا در ایران: مورد کاوی صنایع تولیدی [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 1-28]
 • تکنولوژی رانت‌جویی اثر کیفیت نهادی بر چرخه‌ تجاری و پویایی‌های متغیرهای کلان اقتصادی در ایران [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 29-66]
 • تلاطم اقتصاد کلان اثر یکپارچگی مالی بین‌المللی بر تلاطم اقتصاد کلان در ایران: رهیافت الگوی تلاطم تصادفی [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 179-206]
 • تلاطم‌های نرخ ارز اثرات تلاطم‌های نرخ ارز بر ارزش‌افزوده بخش صنعت‌و معدن در ایران در شرایط تحریم‌های یک‌جانبه و چندجانبه [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 1-35]
 • تلفات جانی برآورد خسارت‌های مالی و جانی یک زلزلة نسبتاً شدید در تهران و تأثیر آن بر سطح تولید و رشد اقتصادی [دوره 1، شماره 3، 1389، صفحه 67-84]
 • تلفن ثابت تخمین تابع تقاضای خدمات تلفن ثابت با روش سیستم تقاضای تقریباً ایده‌آل خطی پویا [دوره 2، شماره 6-5، 1390، صفحه 131-159]
 • تمایزات منطقه‌ای ویژگی‌های محیطی و دوره حیات بنگاه‌های صنایع تولیدی ایران [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 149-178]
 • تمایل به پرداخت برآورد میزان تمایل به پرداخت مصرف کنندگان برای محصول ارگانیک مرغ سبز به روش دو مرحله‌ای هکمن [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 115-130]
 • تمرکز ارتباط ثبات مالی و تمرکز در نظام بانکداری ایران [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 108-137]
 • تمرکز سنجش اندازه رقابت در بازار بانکی ایران: رویکرد هال- راجر [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 47-73]
 • تمرکز ارزیابی رابطة ساختار بازار و قیمت گذاری در صنایع ایران [دوره 2، شماره 6-5، 1390، صفحه 189-209]
 • تمرکز بررسی ساختار بازار صنعت بانکداری و آثار ادغام‌های فرضی بر آن [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 93-123]
 • تمرکززدایی درآمدی بررسی اثرات تمرکززدایی مالی بر جذب سرمایه‌گذاری خصوصی در استان‌های ایران [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 89-115]
 • تمرکززدایی هزینه‌ای بررسی اثرات تمرکززدایی مالی بر جذب سرمایه‌گذاری خصوصی در استان‌های ایران [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 89-115]
 • تمرکز صنعتی اثر تمرکز صنعتی بر کارایی انرژی در بخش صنعت ایران [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 97-119]
 • تملک دارایی‌های سرمایه‌ای روش داده‌های ترکیبی پویا تحلیل عوامل کلان اقتصادی مؤثر بر بیکاری در استان‌های ایران: با تأکید بر اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 1-30]
 • تنوع بخشی تحلیل ریسک و تنوع صادرات غیر نفتی ایران: کاربرد روش ناپارامتری و نیمه‌پارامتری [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 33-70]
 • توابع عکس‌العمل آنی ارزیابی رابطه بلند مدت یارانه مواد غذایی و کالری دریافتی خانوارهای مناطق شهری در ایران:1363-1387 [دوره 2، شماره 8-7، 1390، صفحه 149-174]
 • توابع کاپولا وابستگی بین بازدهی بورس، بازدهی طلا و گسترش ویروس کرونا در ایران: رویکرد توابع کاپیولا [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 181-221]
 • توابع کنش-واکنش جهانی بررسی آثار شوک‌ ناشی از ویروس کرونا بر اقتصاد ایران: کاربرد الگوی خودرگرسیون برداری جهانی [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 125-153]
 • توافقنامه تجارت ترجیحی بررسی تأثیر موافقت نامه تجارت ترجیحی ایران و ترکیه بر سرمایه‌‌گذاری در ایران: رهیافت GTAP پویا [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 83-107]
 • توبیت استفاده از الگوهای متغیر وابسته گسسته در تحلیل رفتار مصرفی خانوار (مورد مصرف دخانیات) [دوره 4، شماره 14-15، 1392، صفحه 191-215]
 • تورم تاثیر آستانه‌ای و غیرخطی متغیرهای اسمی و حقیقی بر تورم: رویکرد خودرگرسیونی آستانه‌ای [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 25-54]
 • تورم اندازه‌گیری همزمان نایرو و هستة تورم در اقتصاد ایران [دوره 2، شماره 8-7، 1390، صفحه 81-115]
 • تورم اثر تغییر ساختار سنی جمعیت بر تورم در اقتصاد ایران [دوره 2، شماره 6-5، 1390، صفحه 69-90]
 • تورم برآورد نرخ آستانه‌ای تورم و رابطة آن با رشد اقتصادی در منتخبی از کشورهای عضو اوپک [دوره 1، شماره 4، 1389، صفحه 109-128]
 • تورم بررسی علیت غیرخطی GMDH میان تورم و رشد بهره‌وری در اقتصاد ایران [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 131-160]
 • تورم بررسی اثرات مستقیم و غیرمستقیم تغییرات نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 23-39]
 • تورم تأثیر شاخص پیچیدگی اقتصادی بر بهره‌وری کل عوامل تولید در کشورهای منتخب تولیدکننده علم [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 181-205]
 • تورم باز بودن تجاری و نرخ تورم: مطالعه کشورهای منتخب با استفاده از رگرسیون‌های داده‌های تابلویی چندکی [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 123-150]
 • تورم بررسی اثر واقعی‌کردن قیمت گاز طبیعی بر تورم، شاخص رفاه و انتشار کربن در ایران: رهیافت الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه پویا [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 173-196]
 • تورم بررسی مقیاس-زمان سرریز نوسانات میان نرخ ارز، تورم، سهام و مسکن در ایران [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 61-90]
 • تورم اقتصادی بررسی عوامل مؤثر بر تورم ایران با استفاده از رویکرد میانگین‌گیری بیزی [دوره 2، شماره 8-7، 1390، صفحه 27-58]
 • تورم ماهانه پیش‌بینی نرخ تورم ماهانه: کاربرد الگوی تصحیح خطای داده‌های ترکیبی با تواتر متفاوت [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 55-70]
 • توزیع درآمد تأثیر توسعه مالی بر نابرابری درآمد در ایران: بازبینی نقش سرمایه انسانی [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 119-148]
 • توزیع درآمد بررسی شاخص‌های فقر در مناطق شهری استان خراسان رضوی (1391-1385) [دوره 4، شماره 14-15، 1392، صفحه 133-155]
 • توزیع درآمد بررسی تأثیر توسعه مالی در بخش صادرات بر نابرابری درآمد در ایران [دوره 4، شماره 13، 1392، صفحه 81-104]
 • توزیع درآمد بررسی اثر افزایش قیمت حامل‌های انرژی و توزیع نقدی یارانه بر توزیع درآمد در اقتصاد ایران [دوره 3، شماره 11-12، 1391، صفحه 64-87]
 • توزیع درآمد تأثیر سیاست‌های کلان اقتصادی بر توزیع درآمد در ایران [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 1-29]
 • توزیع درآمد شخصی تحلیل ریاضی آثار نرخ بهره پولی بر توزیع درآمد شخصی در یک ساختار اقتصادکلان [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 161-186]
 • توزیع درآمد عوامل تحلیل ریاضی آثار نرخ بهره پولی بر توزیع درآمد شخصی در یک ساختار اقتصادکلان [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 161-186]
 • توسعه بازبینی فرضیه نفرین منابع با استفاده از شبیه‌سازی پویا [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 61-92]
 • توسعه اقتصادی بررسی اثرات مخارج بهداشت و درمان دولت بر توسعه انسانی در ایران [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 129-149]
 • توسعه انسانی بررسی اثرات مخارج بهداشت و درمان دولت بر توسعه انسانی در ایران [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 129-149]
 • توسعه مالی تأثیر توسعه مالی بر نابرابری درآمد در ایران: بازبینی نقش سرمایه انسانی [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 119-148]
 • توسعه مالی تأمین مالی کارایی انرژی: مورد اقتصاد ایران [دوره 5، شماره 19-20، 1393، صفحه 29-58]
 • توسعه مالی بررسی تأثیر توسعه مالی در بخش صادرات بر نابرابری درآمد در ایران [دوره 4، شماره 13، 1392، صفحه 81-104]
 • توسعه مالی بررسی نقش درآمدهای نفتی در چگونگی اثرگذاری توسعه بخش مالی بر رشد اقتصادی کل و بخش غیرنفتی در ایران [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 27-54]
 • توسعه مالی تأثیر نوسان‌ نرخ ارز حقیقی بر رشد بهره‌وری کل عوامل با لحاظ توسعه مالی [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 35-61]
 • توسعه مالی نوسان رشد اقتصادی و نوسان درآمدهای نفتی درکشورهای عضو اوپک: بررسی نقش توسعه مالی [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 97-127]
 • توسعه منطقه‌ای بررسی تأثیر معافیت‌های مالیاتی موضوع ماده 132 (ق.م.م) بر تعداد و ارزش افزوده واحد‌های صنعتی ایجاد شده در مناطق مشمول معافیت در ایران [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 1-30]
 • تولید برآورد خسارت‌های مالی و جانی یک زلزلة نسبتاً شدید در تهران و تأثیر آن بر سطح تولید و رشد اقتصادی [دوره 1، شماره 3، 1389، صفحه 67-84]
 • تولید خنثایی پول و عدم تقارن در شوک‌های پولی در اقتصاد ایران با در نظر گرفتن اندازه و جهت شوک‌ها [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 33-59]
 • تولید ناخالص داخلی بررسی عوامل اقتصادی تأثیر‌گذار بر حقوق مالکیت فکری: مقایسة کشورهای منتخب در حال توسعه و توسعه یافته [دوره 3، شماره 11-12، 1391، صفحه 145-172]
 • تولید ناخالص داخلی تأثیر بی‌ثباتی نرخ واقعی ارز بر تولید ناخالص داخلی (مطالعة موردی ایران) [دوره 1، شماره 4، 1389، صفحه 129-156]
 • تولید ناخالص داخلی بررسی اثر تغییر نرخ سود سپرده‌های بانکی بر متغیرهای کلان اقتصادی به روش پویای سیستمی [دوره 1، شماره 4، 1389، صفحه 23-52]

ث

 • ثبات بانکی کیفیت نهادی، افزایش سهم بانک‌های خصوصی و ثبات نظام بانکی در ایران [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 143-171]
 • ثبات تولید ناخالص داخلی برآورد شاخص ترکیبی آسیب‌پذیری و تاب‌آوری اقتصاد ایران [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 1-29]
 • ثبات سیاسی اثر پیچیدگی اقتصادی بر نرخ ارز در کشورهای درحال توسعه منتخب دانش محور [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 1-25]
 • ثبات مالی ثبات مالی و عملکرد اقتصادی: مطالعه موردی کشورهای عضو اوپک [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 29-65]
 • ثبات مالی تأثیر تغییر دستوری نرخ سود سپرده بر ثبات مالی بانکی ایران درشرایط تحریم [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 1-26]
 • ثروت نفتی بررسی اثر ثروت نفتی (ارزش ذخایر اثبات شده) برسرمایه‌گذاری بخش خصوصی (مطالعة موردی ایران) [دوره 1، شماره 3، 1389، صفحه 1-18]

ج

 • جایگاه‌های سوخت‌گیری مکان‌یابی بهینة جایگاه‌های سوخت‌گیری (مطالعة موردی مناطق 22 گانة شهر تهران) [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 79-108]
 • جدول داده – ستانده بررسی تطبیقی روش RAS استاندارد با روش پیشنهادی در تحلیل آثار اقتصادی ناشی از تکانه قیمت بنزین [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 71-105]
 • جدول داده- ستانده آسیب‌پذیری شبکه سرایت بازار سهام ایران: رویکرد نظریه شبکه‌های پیچیده [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 93-118]
 • جهانی شدن تأثیر کنترل فساد و افزایش نقدینگی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب در حال توسعه [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 85-106]
 • جهانی شدن تأثیر شاخص پیچیدگی اقتصادی بر بهره‌وری کل عوامل تولید در کشورهای منتخب تولیدکننده علم [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 181-205]
 • جهانی شدن اقتصادی نقش اعتبار سیاست پولی بر درجه عبور نرخ ارز طی فرآیند جهانی شدن [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 37-64]
 • جهانی‌شدن مالی تحلیل اثرات جهانی‌شدن بر کسری بودجه دولت‌ها: رهیافت همسان‌سازی [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 65-96]
 • جورسازی کاربرد نظریه طراحی مکانیسم و نظریه تطبیق در طراحی بازار آب: رویکرد نهادی [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 121-158]

چ

 • چارچوب نهادی نگرشی بر نوآفرینی و بازآرایی نظام حقوق مالکیت معنوی [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 1-51]
 • چرخه‌های تجاری ریسک‌گریزی و چرخه‌های تجاری در اقتصاد ایران [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 35-58]
 • چرخه‌های تجاری اثر کیفیت نهادی بر چرخه‌ تجاری و پویایی‌های متغیرهای کلان اقتصادی در ایران [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 29-66]
 • چرخه‎های تجاری بررسی اثر تکانه‎های ساختاری بر نوسانات متغیرهای کلان اقتصاد ایران [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 41-80]
 • چین تأثیر خصوصی‌سازی بر عملکرد صادراتی شرکت‌های پتروشیمی ایران (مطالعه موردی: صادرات پلی ـ اتیلن) [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 101-124]
 • چین اثرات نامتقارن تغییرات نرخ ارز بر تجارت ایران و چین [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 29-59]

ح

 • حاکمیت مالی بررسی اثر حاکمیت مالی بر رفاه اجتماعی ایران در چارچوب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) [دوره 1، شماره 4، 1389، صفحه 183-215]
 • حباب الگو‌سازی حباب‌های سوداگرانه بازار سهام تهران با در نظر گرفتن پویایی‌های روانی و اجتماعی [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 95-122]
 • حباب قیمتی بهرة پولی (ربا) و بحران مالی [دوره 2، شماره 6-5، 1390، صفحه 39-68]
 • حباب قیمتی بحران مالی و انفکاک بازارها [دوره 1، شماره 4، 1389، صفحه 1-21]
 • حقوق مالکیت فکری بررسی عوامل اقتصادی تأثیر‌گذار بر حقوق مالکیت فکری: مقایسة کشورهای منتخب در حال توسعه و توسعه یافته [دوره 3، شماره 11-12، 1391، صفحه 145-172]
 • حقوق مالکیت معنوی نگرشی بر نوآفرینی و بازآرایی نظام حقوق مالکیت معنوی [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 1-51]
 • حمل و نقل برآورد کشش‌های قیمتی و درآمدی مؤثر بر تقاضای بنزین و نفت‌گاز در بخش حمل و نقل کشور [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 117-142]

خ

 • خانوار برآورد و پیش‏بینی تابع احتمال خرید اتومبیل نو [دوره 2، شماره 8-7، 1390، صفحه 223-243]
 • خانوارهای روستایی تعیین عوامل اقتصادی ـ اجتماعی مؤثر بر مخارج برق خانوارهای روستایی ایران با استفاده از نقشه‌های خود سازمان‌ده دسته‌ای [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 147-175]
 • خانوارهای شهری ارزیابی اثر افزایش سطح قیمت‌ها بر تغییرات رفاهی خانوارهای شهری: رویکرد تغییرات جبرانی و تابع ترجیحات [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 123-152]
 • خانوارهای شهری بررسی اثرات افزایش قیمت کالاهای اساسی بر رفاه خانوارهای شهری کشور [دوره 2، شماره 6-5، 1390، صفحه 161-187]
 • خصوصی‌سازی تأثیر خصوصی‌سازی بر عملکرد صادراتی شرکت‌های پتروشیمی ایران (مطالعه موردی: صادرات پلی ـ اتیلن) [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 101-124]
 • خلق اعتبار بانکی نقد نظریه ضریب فزاینده پایه پولی و برخی دلالت‌های اقتصاد کلان نظریه خلق اعتبار بانکی [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 65-96]
 • خلق پول نقد نظریه ضریب فزاینده پایه پولی و برخی دلالت‌های اقتصاد کلان نظریه خلق اعتبار بانکی [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 65-96]
 • خود رگرسیون آستانه‌ای تاثیر آستانه‌ای و غیرخطی متغیرهای اسمی و حقیقی بر تورم: رویکرد خودرگرسیونی آستانه‌ای [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 25-54]
 • خودرگرسیون با وقفه توزیعی بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت زنان در بازار کار: مطالعه موردی کشور سوریه [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 153-178]
 • خود رگرسیون با وقفه‌های گسترده(ARDL) اثر نوسانات نرخ ارز واقعی موثر بر مصرف در ایران [دوره 5، شماره 19-20، 1393، صفحه 165-181]
 • خود رگرسیون بردار جهانی بررسی آثار شوک‌ ناشی از ویروس کرونا بر اقتصاد ایران: کاربرد الگوی خودرگرسیون برداری جهانی [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 125-153]
 • خودرگرسیون برداری ساختاری اندازه‌گیری همزمان نایرو و هستة تورم در اقتصاد ایران [دوره 2، شماره 8-7، 1390، صفحه 81-115]
 • خودرگرسیون برداری ساختاری بررسی اثر تکانه‎های ساختاری بر نوسانات متغیرهای کلان اقتصاد ایران [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 41-80]
 • خود رگرسیون برداری ساختاری بررسی مالیات بر درآمد به عنوان یک تثبیت‌کننده خودکار مالی و تعدیل سیکلهای تجاری با استفاده از رهیافت تجزیه موجک [دوره 5، شماره 17-18، 1393، صفحه 17-57]
 • خود‌رگرسیون ‌برداری‌ ساختاری بررسی منابع نوسانات نرخ ارز واقعی و تورم در اقتصاد ایران [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 75-103]
 • خودرگرسیونی برداری مارکوف سوئیچینگ بررسی رابطه بین اندازه دولت و نابرابری توزیع درآمد در ایران: رهیافت الگوی خودرگرسیونی برداری مارکوف سوئیچینگ [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 29-64]
 • خودگرسیون برداری ارزیابی رابطه بلند مدت یارانه مواد غذایی و کالری دریافتی خانوارهای مناطق شهری در ایران:1363-1387 [دوره 2، شماره 8-7، 1390، صفحه 149-174]

د

 • داده‌های تابلویی برآورد و مقایسه کارایی انرژی در بخش‌های اقتصادی ایران [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 97-122]
 • داده‌های تابلویی بررسی تأثیر طرح هدف‌مندی یارانه‌‌ها بر الگوی مصرفی خانوارهای شهری در ایران [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 33-48]
 • داده‌های تابلویی تأثیر سرمایة انسانی بر صادرات کالاهای صنعتی کارگاه‌های متوسط و بزرگ در ایران [دوره 1، شماره 3، 1389، صفحه 143-162]
 • داده‌های تابلویی بررسی اثرات صادرات غیر نفتی بر کاهش شکاف درآمدی در اقتصاد ایران [دوره 1، شماره 3، 1389، صفحه 121-141]
 • داده‌های تابلویی بررسی تأثیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی (تحلیل مقایسه‌ای کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته) [دوره 1، شماره 3، 1389، صفحه 103-120]
 • داده‌های تابلویی بررسی تأثیر شکاف قیمت انرژی بر ارزش واردات ایران از شرکای عمده تجاری: رهیافت داده‌های تابلویی فضایی [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 1-25]
 • داده‌های تابلویی تأثیر نوسان‌ نرخ ارز حقیقی بر رشد بهره‌وری کل عوامل با لحاظ توسعه مالی [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 35-61]
 • داده‌های تابلویی عوامل مؤثر بر کیفیت حکمرانی در کشورهای دارای رانت منابع طبیعی: رویکرد معادلات همزمان داده‌های تابلویی [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 121-151]
 • داده‌های تابلویی بررسی اثرات عوامل نهادی و سرمایه ‌انسانی بر رشد اقتصادی: مطالعه موردی کشورهای منتخب درحال‌توسعه [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 119-151]
 • داده‎های تابلویی بررسی هزینه و فایده‎ی حمایت‎گرایی تجاری در ایران با استفاده از مدل جاذبه [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 131-150]
 • داده‌های تابلویی پویا اثر آزادسازی مالی بر توسعه بازار سرمایه: کاربرد همجمعی در داده‌های تابلویی پویا [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 103-128]
 • داده‌های تابلویی پویا بررسی اثر صادرات بر کارآیی فنی صنایع مواد غذایی و آشامیدنی ایران [دوره 4، شماره 13، 1392، صفحه 105-131]
 • داده‌های تابلویی پویا اثر بی‌ثباتی نرخ ارز بر رشد اقتصادی تحت رژیم‌های مختلف ارزی و ساختار مالی [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 61-84]
 • داده‌های تابلویی سیستمی برآورد کشش قیمتی عرضه مسکن جدید در ایران (مطالعه استانی) [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 151-176]
 • داده‌های ترکیبی بررسی عوامل اقتصادی تأثیر‌گذار بر حقوق مالکیت فکری: مقایسة کشورهای منتخب در حال توسعه و توسعه یافته [دوره 3، شماره 11-12، 1391، صفحه 145-172]
 • داده‌های ترکیبی رابطه غیرخطی سطح وابستگی به درآمدهای نفتی و ناپایداری مالی در کشورهای منتخب صادرکننده نفت؛ رهیافت داده‌های ترکیبی آستانه‌ای [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 1-28]
 • داده‌‌‌های ترکیبی ارتباط متقابل مخارج بهداشتی دولت و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب حوزه منا: رویکرد سیستم معادلات همزمان [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 55-87]
 • داده‌های ترکیبی (پنل) برآورد تابع تقاضای مسکن با استفاده از مدل قیمت هدانیک (سال‌های 1388-1378) مطالعة موردی شهر کرمان [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 237-258]
 • دخالت موفق و ناموفق ارزیابی زیان‌های تولیدی ناشی از بحران‌های پولی و نقش دخالت بانک مرکزی در اقتصادهای نوظهور [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 41-65]
 • درآمد دائمی آزمون وجود محدودیت نقدینگی بودجة خانوار در اقتصاد ایران [دوره 1، شماره 3، 1389، صفحه 19-38]
 • درآمد دولت تعیین سطح بهینه اجزای بودجه دولت در چارچوب برنامه ششم توسعه اقتصادی: رهیافت الگوریتم کنترل بهینه تصادفی [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 75-99]
 • درآمد سرانه تاثیر سطح توسعه یافتگی بر نسبت مواجهه‌ی خانوارهای شهری با هزینه زیاد سلامت در ایران 1390-1384 [دوره 5، شماره 19-20، 1393، صفحه 59-77]
 • درآمد-سن بررسی تأثیر تحصیلات و تجربه بر درآمد افراد [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 75-101]
 • درآمد معادل بررسی اثرات افزایش قیمت کالاهای اساسی بر رفاه خانوارهای شهری کشور [دوره 2، شماره 6-5، 1390، صفحه 161-187]
 • درآمدهای مالیاتی عوامل مؤثر بر کیفیت حکمرانی در کشورهای دارای رانت منابع طبیعی: رویکرد معادلات همزمان داده‌های تابلویی [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 121-151]
 • درآمدهای نفتی بررسی اثرات کاهش درآمدهای نفتی بر اشتغال در ایران: تحلیل تعادل عمومی محاسبه‌پذیر [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 1-24]
 • درجه عبورنرخ ارز برآورد ماندگاری نظام‌های پولی و محیط‌های تورمی و تأثیر آن بر درجه عبور نرخ ارز: مطالعه موردی کشورهای درحال توسعه با نظام پولی لنگرگاه ارزی [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 1-32]
 • درخت تصمیم‏گیری شناسایی موانع رشد مبتنی بر صادرات در ایران با استفاده از درخت تصمیم ‏گیری [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 1-53]
 • دوره حیات بنگاه‌های جدیدالورود ویژگی‌های محیطی و دوره حیات بنگاه‌های صنایع تولیدی ایران [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 149-178]
 • دولت تأثیرتخصیص مجدد مخارج عمومی دولت بر رشد اقتصادی بلندمدت ایران [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 55-84]
 • دولت بررسی اثرات مخارج بهداشت و درمان دولت بر توسعه انسانی در ایران [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 129-149]
 • دو مانعی استفاده از الگوهای متغیر وابسته گسسته در تحلیل رفتار مصرفی خانوار (مورد مصرف دخانیات) [دوره 4، شماره 14-15، 1392، صفحه 191-215]

ذ

 • ذخایر اثبات شدة نفت بررسی اثر ثروت نفتی (ارزش ذخایر اثبات شده) برسرمایه‌گذاری بخش خصوصی (مطالعة موردی ایران) [دوره 1، شماره 3، 1389، صفحه 1-18]
 • ذخایر بین‌المللی کاربرد رویکردهای احتیاطی و مرکانتیلیستی در شناسایی تعیین‌کننده‌های تغییرات ذخایر بین‌‌‌المللی در کشورهای اوپک [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 89-124]

ر

 • رابطة مبادله تأثیر بی‌ثباتی نرخ واقعی ارز بر تولید ناخالص داخلی (مطالعة موردی ایران) [دوره 1، شماره 4، 1389، صفحه 129-156]
 • رابطه فیشر بررسی رابطه بین نرخ بهره و نرخ تورم در ایران [دوره 2، شماره 8-7، 1390، صفحه 1-25]
 • رانت منابع طبیعی عوامل مؤثر بر کیفیت حکمرانی در کشورهای دارای رانت منابع طبیعی: رویکرد معادلات همزمان داده‌های تابلویی [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 121-151]
 • راهبردها راهبردهای مؤثر در تحقق پیچیدگی اقتصادی: کاربرد الگوسازی ساختاری ـ تفسیری [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 121-146]
 • راه حل همکارانه تحلیل رفاهی تعامل بین دولت و بانک مرکزی در چارچوب بازی‌های سیاستی [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 1-31]
 • رتردام بررسی الگوی تخصیصی مخارج مصرفی خانوارهای شهری در ایران (رویکرد سیستم تقاضای دیفرانسیلی) [دوره 3، شماره 9، 1391، صفحه 94-121]
 • رژیم‌های‌تورمی تاثیر آستانه‌ای و غیرخطی متغیرهای اسمی و حقیقی بر تورم: رویکرد خودرگرسیونی آستانه‌ای [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 25-54]
 • ریسک صادرات تحلیل ریسک و تنوع صادرات غیر نفتی ایران: کاربرد روش ناپارامتری و نیمه‌پارامتری [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 33-70]
 • ریسک‌گریزی ریسک‌گریزی و چرخه‌های تجاری در اقتصاد ایران [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 35-58]
 • رشداقتصادی بررسی تکانه‌های قیمت نفت بر رشد اقتصادی با تأکید بر نقش سرمایه‌گذاری [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 150-168]
 • رشداقتصادی بررسی آثار سرمایه‌گذاری بخش حمل‌ونقل بر ایجاد اشتغال از ساز و کار اثر القایی بر تولید [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 125-154]
 • رشد اقتصادی تأثیرتخصیص مجدد مخارج عمومی دولت بر رشد اقتصادی بلندمدت ایران [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 55-84]
 • رشد اقتصادی تأثیر کنترل فساد و افزایش نقدینگی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب در حال توسعه [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 85-106]
 • رشد اقتصادی مهاجرت نیروی کار از ایران به کشورهای OECD و عوامل اقتصادی مؤثر بر آن [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 63-94]
 • رشد اقتصادی تأثیر عوامل اجتماعی- فرهنگی بر رشد اقتصادی ایران: رویکرد داده‌های تابلویی و خوشه‌بندی [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 49-70]
 • رشد اقتصادی ترکیب مالیاتی و رشد اقتصادی در کشورهای درحال توسعه [دوره 5، شماره 17-18، 1393، صفحه 169-193]
 • رشد اقتصادی تحلیل پویای اثر مخارج نظامی بر رشد اقتصادی کشورهای نفتی و غیرنفتی خاورمیانه [دوره 4، شماره 14-15، 1392، صفحه 47-74]
 • رشد اقتصادی بررسی رابطة بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی در استان‌های ایران با استفاده از مدل هم انباشتگی و تصحیح خطای پانل چندمتغیره [دوره 3، شماره 9، 1391، صفحه 148-185]
 • رشد اقتصادی بررسی تطبیقی اثر اندازة دولت بر رشد اقتصادی در دو حوزة کشورهای اپک و OECD به روش رگرسیون پنل آستانه‌ای [دوره 3، شماره 9، 1391، صفحه 68-92]
 • رشد اقتصادی برآورد نرخ آستانه‌ای تورم و رابطة آن با رشد اقتصادی در منتخبی از کشورهای عضو اوپک [دوره 1، شماره 4، 1389، صفحه 109-128]
 • رشد اقتصادی بررسی اثرات صادرات غیر نفتی بر کاهش شکاف درآمدی در اقتصاد ایران [دوره 1، شماره 3، 1389، صفحه 121-141]
 • رشد اقتصادی بررسی تأثیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی (تحلیل مقایسه‌ای کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته) [دوره 1، شماره 3، 1389، صفحه 103-120]
 • رشد اقتصادی تجزیة تغییرات فقر به دو عامل رشد و باز توزیع طی برنامه‌های دوم و سوم توسعة اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 161-186]
 • رشد اقتصادی ارتباط متقابل مخارج بهداشتی دولت و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب حوزه منا: رویکرد سیستم معادلات همزمان [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 55-87]
 • رشد اقتصادی بررسی نقش درآمدهای نفتی در چگونگی اثرگذاری توسعه بخش مالی بر رشد اقتصادی کل و بخش غیرنفتی در ایران [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 27-54]
 • رشد اقتصادی اثر بی‌ثباتی نرخ ارز بر رشد اقتصادی تحت رژیم‌های مختلف ارزی و ساختار مالی [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 61-84]
 • رشد اقتصادی بررسی اثرات نامتقارن سیاست مالی بر رشد اقتصادی در ایران: رویکرد رگرسیون چندکی [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 139-158]
 • رشد اقتصادی بررسی تطبیقی روش‌های سنتی، کشش تقاضای نهایی ستانده و تحلیل پوششی داده‌ها در شناسایی بخش‌های کلیدی اقتصادی استان اصفهان [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 141-164]
 • رشد اقتصادی بررسی تأثیر مصرف انرژی‌های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر، رشد اقتصادی و کیفیت حکمرانی بر انتشار CO2 در کشورهای آسیایی [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 181-215]
 • رشد اقتصادی بررسی اثرات عوامل نهادی و سرمایه ‌انسانی بر رشد اقتصادی: مطالعه موردی کشورهای منتخب درحال‌توسعه [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 119-151]
 • رشد اقتصادی درون‌زا بررسی رابطه بین کیفیت خدمات گردشگری و رشد اقتصادی بلندمدت در قالب یک الگوی رشد درون زا [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 125-150]
 • رشد اقتصادی و همجمعی برآورد خسارت‌های مالی و جانی یک زلزلة نسبتاً شدید در تهران و تأثیر آن بر سطح تولید و رشد اقتصادی [دوره 1، شماره 3، 1389، صفحه 67-84]
 • رشد تولید ناخالص داخلی غیرنفتی بررسی تأثیر رشد صادارت غیرنفتی بر رشد تولید ناخالص داخلی غیرنفتی ایران [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 109-133]
 • رشد درون‌زا تأثیر پیشرفت کیفی تولیدات بر رشد اقتصادی ایران در یک الگوی رشد درون‌زا: با تأکید بر ابداع در فرآیند تولید [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 1-24]
 • ریشه‌های بهره الگوسازی یک اقتصاد بدون بهره با استفاده از چارچوب نسل‌های تداخلی [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 91-129]
 • ریشه‌های مشخصه تاثیر تغییر تقاضای نهایی بر تولید فرآورده‌های انرژی:رویکرد ضرایب فزاینده کلان [دوره 3، شماره 9، 1391، صفحه 186-211]
 • رفاه اجتماعی بررسی اثر حاکمیت مالی بر رفاه اجتماعی ایران در چارچوب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) [دوره 1، شماره 4، 1389، صفحه 183-215]
 • رفاه اجتماعی بررسی اعمال مالیات سبز بر حامل‌های انرژی انتشار دهنده گاز دی‌اکسید کربن و منفعت مضاعف ناشی از آن در اقتصاد ایران [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 125-147]
 • رفاه اجتماعی بررسی تأثیر بهره‌وری، سیاست‌های مالی و پولی بر رفاه اجتماعی در شرایط تعهدی و مبتنی بر مسأله رمزی [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 97-124]
 • رفاه اجتماعی بازبینی فرضیه نفرین منابع با استفاده از شبیه‌سازی پویا [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 61-92]
 • رفاه اقتصادی تأثیر عوامل اجتماعی- فرهنگی بر رشد اقتصادی ایران: رویکرد داده‌های تابلویی و خوشه‌بندی [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 49-70]
 • رفاه خانوار تأثیر افزایش قیمت کالاها بر رفاه اجتماعی خانوار [دوره 4، شماره 14-15، 1392، صفحه 75-96]
 • رفاه خانوار بررسی سطح رفاه خانوارهای استان خراسان شمالی با استفاده از منحنی‌های انگل [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 137-154]
 • رفتار غیرخطی بررسی رفتار غیرخطی عبور نرخ ارز با توجه به وضعیت تولید در اقتصاد ایران [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 1-32]
 • رقابت سنجش اندازه رقابت در بازار بانکی ایران: رویکرد هال- راجر [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 47-73]
 • رگرسیون آستانه‌ای تأثیر توسعه مالی بر نابرابری درآمد در ایران: بازبینی نقش سرمایه انسانی [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 119-148]
 • رگرسیون انتقال ملایم ترکیبی کیفیت نهادی، افزایش سهم بانک‌های خصوصی و ثبات نظام بانکی در ایران [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 143-171]
 • رگرسیون انتقال ملایم داده‌های ترکیبی انحراف نرخ ارز حقیقی در اقتصاد کشورهای درحال توسعه: کاربرد رگرسیون انتقال ملایم داده‌های ترکیبی [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 33-73]
 • رگرسیون پنل آستانه‌ای بررسی تطبیقی اثر اندازة دولت بر رشد اقتصادی در دو حوزة کشورهای اپک و OECD به روش رگرسیون پنل آستانه‌ای [دوره 3، شماره 9، 1391، صفحه 68-92]
 • رگرسیون تابلویی چندکی باز بودن تجاری و نرخ تورم: مطالعه کشورهای منتخب با استفاده از رگرسیون‌های داده‌های تابلویی چندکی [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 123-150]
 • رگرسیون چندکی بررسی اثرات نامتقارن سیاست مالی بر رشد اقتصادی در ایران: رویکرد رگرسیون چندکی [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 139-158]
 • رگرسیون چندکی تغییرات اقلیمی، تجارت و نابرابری درآمدی: رهیافت رگرسیون چندکی در داده‌های تابلویی [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 57-92]
 • رگرسیون خوشه ای هزینه نسبی پرورش کودک برای خانواده‌های ایرانی: تخمین‌های مقیاس معادل‌های بچه برای ایران [دوره 5، شماره 19-20، 1393، صفحه 13-34]
 • رگرسیون فازی ارائة یک الگوی بهینه برای نگهداری ذخایر ارزی کشور در بانک مرکزی با استفاده از منطق فازی [دوره 1، شماره 3، 1389، صفحه 39-66]
 • رگرسیون فازی بررسی تأثیر تحریم‌های اقتصادی و نااطمینانی نرخ ارز بر جذب FDI در ایران: رویکرد فازی [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 33-59]
 • رگرسیون کوانتایل نشانگان تکنولوژی و رشد اشتغال‌زا در ایران: مورد کاوی صنایع تولیدی [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 1-28]
 • رگرسیون میداس بررسی عملکرد رگرسیون‌ داده‌های ترکیبی با تواتر متفاوت در پیش‌بینی تورم فصلی ایران [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 25-46]
 • رهیافت اقتصادسنجی فضایی بررسی تأثیر شکاف قیمت انرژی بر ارزش واردات ایران از شرکای عمده تجاری: رهیافت داده‌های تابلویی فضایی [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 1-25]
 • رهیافت الگوهای بقا برآورد ماندگاری نظام‌های پولی و محیط‌های تورمی و تأثیر آن بر درجه عبور نرخ ارز: مطالعه موردی کشورهای درحال توسعه با نظام پولی لنگرگاه ارزی [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 1-32]
 • رهیافت پارامتر متغیر بررسی ناپایداری منحنی فیلیپس در اقتصاد ایران با استفاده از رهیافت حالت- فضا [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 57-81]
 • رهیافت تحلیل بقا بررسی عوامل مؤثر بر ریسک تکرار رکود در کشورهای تحریم شده منتخب: رهیافت تحلیل بقا [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 65-91]
 • رهیافت چرخشی مارکوف بررسی عدم تقارن داخل رژیم‌ها در قانون اوکان: رهیافت چرخشی مارکوف [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 207-232]
 • رهیافت میانگین ـ واریانس ارائة یک الگوی بهینه برای نگهداری ذخایر ارزی کشور در بانک مرکزی با استفاده از منطق فازی [دوره 1، شماره 3، 1389، صفحه 39-66]
 • رهیافت موجک بررسی مالیات بر درآمد به عنوان یک تثبیت‌کننده خودکار مالی و تعدیل سیکلهای تجاری با استفاده از رهیافت تجزیه موجک [دوره 5، شماره 17-18، 1393، صفحه 17-57]
 • روابط اعتباری با مشتری سنجش تأثیر روابط اعتباری با مشتری بر هزینه‌های مبادله‌ای اعطای تسهیلات بانکی: الگوی شبکه عصبی [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 97-120]
 • روابط تجاری بررسی آثار شوک‌ ناشی از ویروس کرونا بر اقتصاد ایران: کاربرد الگوی خودرگرسیون برداری جهانی [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 125-153]
 • رویداد عودکننده کاربرد الگوهای شکنندگی در ارزیابی عوامل موثر بر ریسک تکرار رکود: ایران و کشورهای منتخب [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 91-120]
 • روش ARDL اثر تغییر ساختار سنی جمعیت بر اجزای تقاضای پول در اقتصاد ایران [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 123-141]
 • روش ARDL اثر تغییرات جهانی ارزش دلار و قیمت نفت بر تراز تجاری و رشد اقتصادی ایران: تحلیلی در چارچوب یک الگوی اقتصاد سنجی کلان ساختاری [دوره 5، شماره 19-20، 1393، صفحه 111-142]
 • روش ARDL بررسی رابطه بین نوسانات درآمدهای نفتی و اندازه دولت بر سرمایه اجتماعی در ایران [دوره 5، شماره 19-20، 1393، صفحه 79-109]
 • روش اثرات ثابت و ایران بررسی هزینه و فایده‎ی حمایت‎گرایی تجاری در ایران با استفاده از مدل جاذبه [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 131-150]
 • روش ارزش‌افزوده برآورد ارزش اقتصادی کارخانه‌داری با استفاده از رهیافت استون‌گری و روش ارزش‌افزوده [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 111-135]
 • روش بیزی چارکی ارزیابی تاثیرگذاری سیاست‌های مالی و پولی بر طول دوره بیکاری در کشورهای صنعتی [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 195-225]
 • روش پویای سیستمی آثار مطالبات معوق بانکی بر تولید و تورم [دوره 4، شماره 14-15، 1392، صفحه 158-189]
 • روش پویای سیستمی بررسی اثر تغییر نرخ سود سپرده‌های بانکی بر متغیرهای کلان اقتصادی به روش پویای سیستمی [دوره 1، شماره 4، 1389، صفحه 23-52]
 • روش حداقل مربعات دو مرحله‌‌‌ای ارتباط متقابل مخارج بهداشتی دولت و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب حوزه منا: رویکرد سیستم معادلات همزمان [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 55-87]
 • روش حداقل مربعات غیرخطی (NLS) تأثیر کیفیت قوانین بر نرخ تورم: مشاهداتی از کشورهای منتخب منطقه MENA [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 39-67]
 • روش خودرگرسیون با وقفه‌های گسترده برآورد کشش شناوری مالیاتی به روش همجمعی [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 71-96]
 • روش داده بنیان راهبردهای مؤثر در تحقق پیچیدگی اقتصادی: کاربرد الگوسازی ساختاری ـ تفسیری [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 121-146]
 • روش داده‌های ترکیبی عوامل تعیین کننده تعداد بانک در یک اقتصاد: اقتصاد ایران به چند بانک نیاز دارد؟ [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 129-160]
 • روش داده‌‌های ترکیبی با تواتر متفاوت اثر مخارج دولت و نااطمینانی اقتصاد کلان بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ایران [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 67-99]
 • روش داده‌های تلفیقی برآورد نرخ آستانه‌ای تورم و رابطة آن با رشد اقتصادی در منتخبی از کشورهای عضو اوپک [دوره 1، شماره 4، 1389، صفحه 109-128]
 • روش راس (RAS) بررسی تطبیقی روش RAS استاندارد با روش پیشنهادی در تحلیل آثار اقتصادی ناشی از تکانه قیمت بنزین [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 71-105]
 • روش شناسی پویای سیستمی شبیه سازی مسیر تولید و نقطه اوج تولید گاز از میادین مستقل دریایی ایران و سناریو های جریان درآمدی [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 151-180]
 • روش گشتاورهای تعمیم یافته بررسی اثرات صادرات غیر نفتی بر کاهش شکاف درآمدی در اقتصاد ایران [دوره 1، شماره 3، 1389، صفحه 121-141]
 • روش گشتاورهای تعمیم-یافته بررسی اثرات تمرکززدایی مالی بر جذب سرمایه‌گذاری خصوصی در استان‌های ایران [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 89-115]
 • روش گشتاورهای تعمیم‌یافته تأثیر اندازه دولت بر سرمایه اجتماعی در استان‌های ایران [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 55-87]
 • روش میانگین گروهی تلفیقی(PMG) ترکیب مالیاتی و رشد اقتصادی در کشورهای درحال توسعه [دوره 5، شماره 17-18، 1393، صفحه 169-193]
 • روش نامتقارن غیرخطی اثرات نامتقارن تغییرات نرخ ارز بر تجارت ایران و چین [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 29-59]
 • رویکرد scp بررسی ساختار بازار صنعت بانکداری و آثار ادغام‌های فرضی بر آن [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 93-123]
 • رویکرد اسلامی نگرشی بر نوآفرینی و بازآرایی نظام حقوق مالکیت معنوی [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 1-51]
 • رویکرد بیزی تعیین قاعده سیاست پولی بهینه با درنظر گرفتن ارجحیت در مصرف کالاهای داخلی: کاربردی از رویکرد بیزین [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 1-39]
 • رویکرد بیزی بررسی عوامل مؤثر بر تورم ایران با استفاده از رویکرد میانگین‌گیری بیزی [دوره 2، شماره 8-7، 1390، صفحه 27-58]

ز

 • زیان تولیدی ارزیابی زیان‌های تولیدی ناشی از بحران‌های پولی و نقش دخالت بانک مرکزی در اقتصادهای نوظهور [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 41-65]
 • زیربخش‌های ISIC صنعت بررسی اثر افزایش قیمت برق بر فرایند تولید زیربخش‌های 23 گانة صنعت رویکرد پانل سیستمی [دوره 2، شماره 8-7، 1390، صفحه 59-79]
 • زیرساخت مالی اثر آزادسازی حساب سرمایه بر تعمیق مالی: شواهدی از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 59-81]
 • زلزله برآورد خسارت‌های مالی و جانی یک زلزلة نسبتاً شدید در تهران و تأثیر آن بر سطح تولید و رشد اقتصادی [دوره 1، شماره 3، 1389، صفحه 67-84]

س

 • ساختار آستانه‌ای بررسی رفتار غیرخطی عبور نرخ ارز با توجه به وضعیت تولید در اقتصاد ایران [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 1-32]
 • ساختار اقتصاد ایران بررسی اثر تکانه‎های ساختاری بر نوسانات متغیرهای کلان اقتصاد ایران [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 41-80]
 • ساختار بازار تخمین قدرت بازاری و مقیاس تولید در صنعت نساجی ایران براساس رویکرد معادلات ساختاری [دوره 3، شماره 11-12، 1391، صفحه 120-142]
 • ساختار بازار بررسی ساختار بازار صنعت بانکداری و آثار ادغام‌های فرضی بر آن [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 93-123]
 • ساختارتقاضا تجزیه شدت انرژی در سطح بخش‌های اقتصادی ایران با تأکید بر دو اثر مقیاس و الگوی مصرف [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 93-122]
 • ساختار زمانی نرخ‌ بهره ساز و کار اثرگذاری سیاست‌های پولی در چارچوب نظریه ساختار زمانی نرخ بهره در اقتصاد ایران [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 1-34]
 • ساختار سنی جمعیت اثر تغییر ساختار سنی جمعیت بر اجزای تقاضای پول در اقتصاد ایران [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 123-141]
 • ساختار سنی جمعیت بررسی وجود همجمعی در تابع مصرف بخش خصوصی [دوره 5، شماره 17-18، 1393، صفحه 59-74]
 • ساختار سنی جمعیت نقش ساختار سنی جمعیت در تقاضای سرمایه‌گذاری خانوارها برای مستغلات [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 69-87]
 • ساختار سنی جمعیت اثر تغییر ساختار سنی جمعیت بر تورم در اقتصاد ایران [دوره 2، شماره 6-5، 1390، صفحه 69-90]
 • ساختار مالی اثر بی‌ثباتی نرخ ارز بر رشد اقتصادی تحت رژیم‌های مختلف ارزی و ساختار مالی [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 61-84]
 • سازمان جهانی تجارت بررسی عوامل اقتصادی تأثیر‌گذار بر حقوق مالکیت فکری: مقایسة کشورهای منتخب در حال توسعه و توسعه یافته [دوره 3، شماره 11-12، 1391، صفحه 145-172]
 • سیاست پولی تحلیل رابطه بین دولت، بانک مرکزی و سفته بازان در ایران: رهیافت نظریه بازی‌ها با رویکرد تعادل نش [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 139-167]
 • سیاست پولی بررسی قاعده پولی بهینه در یک اقتصاد باز کوچک در دو رژیم نرخ ارز شناور و مدیریت شده [دوره 4، شماره 13، 1392، صفحه 61-80]
 • سیاست پولی قیمت‌گذاری دارایی‌های مالی و نقش سیاست‌های پولی مبتنی بر تورم [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 83-109]
 • سیاست پولی تأثیر سیاست پولی بر شکنندگی بازار پول در اقتصاد ایران [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 27-56]
 • سیاست پولی تحلیل اثر تکانه‌های سلامت و سیاست پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی در چارچوب الگوی پول در تابع مطلوبیت [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 31-63]
 • سیاست‌ پولی ساز و کار اثرگذاری سیاست‌های پولی در چارچوب نظریه ساختار زمانی نرخ بهره در اقتصاد ایران [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 1-34]
 • سیاست پولی بهینه تعیین قاعده سیاست پولی بهینه با درنظر گرفتن ارجحیت در مصرف کالاهای داخلی: کاربردی از رویکرد بیزین [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 1-39]
 • سیاست پولی بهینه تعیین رشد حجم پول بهینه در اجرای سیاست هدفمندی یارانه حامل‌های انرژی: رویکرد هدفگذاری تورمی انعطاف پذیر [دوره 2، شماره 6-5، 1390، صفحه 91-130]
 • سیاست پولی و مالی تحلیل رفاهی تعامل بین دولت و بانک مرکزی در چارچوب بازی‌های سیاستی [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 1-31]
 • سیاست توسعه صادرات غیرنفتی اثر سیاست‏ توسعه صادرات بر متغیرهای عمده اقتصاد کلان [دوره 4، شماره 14-15، 1392، صفحه 97-132]
 • سیاست مالی بررسی اثرات نامتقارن سیاست مالی بر رشد اقتصادی در ایران: رویکرد رگرسیون چندکی [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 139-158]
 • سیاست مالی نقش سیاست‌های ‌مالی برشکل‌گیری همگرایی اقتصاد ایران در شرایط تعهدی [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 115-138]
 • سیاست مالی و پولی بررسی تأثیر بهره‌وری، سیاست‌های مالی و پولی بر رفاه اجتماعی در شرایط تعهدی و مبتنی بر مسأله رمزی [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 97-124]
 • سیاست‌های اقتصادی مدت مناسب برای اعمال سیاست‌ها در سطح اقتصاد کلان ایران چقدر است؟ [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 83-113]
 • سیاست‌های پولی تأثیر سیاست‌های کلان اقتصادی بر توزیع درآمد در ایران [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 1-29]
 • سیاست‌های پولی و ارزی بررسی اثر سیاست‌های پولی و ارزی با وجود صندوق توسعه ملی: رویکرد الگوی اقتصاد سنجی کلان ساختاری [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 1-30]
 • سیاست‌های پولی و مالی ارزیابی تاثیرگذاری سیاست‌های مالی و پولی بر طول دوره بیکاری در کشورهای صنعتی [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 195-225]
 • سیاست‌های مالی تأثیر سیاست‌های کلان اقتصادی بر توزیع درآمد در ایران [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 1-29]
 • سیاست‌های مالیاتی بررسی تاثیر مالیات بر رفتار سرمایه‌گذاری خصوصی: با تاکید بر سیاست‌های مالیاتی در برنامه پنجم توسعه [دوره 4، شماره 14-15، 1392، صفحه 25-45]
 • سامانة خبره تلفیقی کاربرد سامانة خبره تلفیقی در پیش‌بینی ورشکستگی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران [دوره 3، شماره 9، 1391، صفحه 42-66]
 • سامانة مبتنی بر پایگاه قواعد کاربرد سامانة خبره تلفیقی در پیش‌بینی ورشکستگی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران [دوره 3، شماره 9، 1391، صفحه 42-66]
 • سبد ارزی ارائة یک الگوی بهینه برای نگهداری ذخایر ارزی کشور در بانک مرکزی با استفاده از منطق فازی [دوره 1، شماره 3، 1389، صفحه 39-66]
 • سرایت بررسی سرایت میان بازارهای پولی و مالی در ایران [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 123-166]
 • سیراف ارائه چارچوبی برای ارزیابی اقتصادی طرح‌های پالایشی: مطالعه موردی مجتمع پالایشی سیراف [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 165-193]
 • سرریز سیاست پولی بررسی سرریز سیاست پولی بانک مرکزی اروپا بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران: رهیافت برداری ساختاری [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 75-110]
 • سری‌زمانی تأثیر سرمایة کارآفرینی بر تولید و رشد بخش صنعت ایران [دوره 2، شماره 6-5، 1390، صفحه 211-247]
 • سرمایة اجتماعی اندازه‌گیری و تحلیل شاخص‌های عمومی بهره‌وری به تفکیک بخش‌های اقتصادی ایران؛ با رویکرد نوین [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 190-236]
 • سرمایة انسانی اندازه‌گیری و تحلیل شاخص‌های عمومی بهره‌وری به تفکیک بخش‌های اقتصادی ایران؛ با رویکرد نوین [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 190-236]
 • سرمایة انسانی تأثیر سرمایة انسانی بر صادرات کالاهای صنعتی کارگاه‌های متوسط و بزرگ در ایران [دوره 1، شماره 3، 1389، صفحه 143-162]
 • سرمایة انسانی تحلیل عوامل مؤثر بر اشتغال زنان: مطالعة موردی کارگاه‌های صنعتی ایران [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 187-212]
 • سرمایة کارآفرینی تأثیر سرمایة کارآفرینی بر تولید و رشد بخش صنعت ایران [دوره 2، شماره 6-5، 1390، صفحه 211-247]
 • سرمایه اجتماعی بررسی رابطه بین نوسانات درآمدهای نفتی و اندازه دولت بر سرمایه اجتماعی در ایران [دوره 5، شماره 19-20، 1393، صفحه 79-109]
 • سرمایه اجتماعی تأثیر اندازه دولت بر سرمایه اجتماعی در استان‌های ایران [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 55-87]
 • سرمایه انسانی تأثیر توسعه مالی بر نابرابری درآمد در ایران: بازبینی نقش سرمایه انسانی [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 119-148]
 • سرمایه انسانی بررسی تأثیر سرمایة انسانی بر بهره‌وری کل عوامل تولید در صنایع متوسط و بزرگ ایران [دوره 2، شماره 8-7، 1390، صفحه 118-148]
 • سرمایه انسانی بررسی اثر متقابل سرمایه انسانی و انباشت سرمایه در کشورهای منتخب منطقه منا: رویکرد سیستم معادلات همزمان [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 161-188]
 • سرمایه‎ی انسانی تأثیر سرمایه‎ی انسانی و فناوری بر رشد بهره‌وری کل عوامل بازرگانی ایران [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 151-182]
 • سرمایه فیزیکی بررسی اثر متقابل سرمایه انسانی و انباشت سرمایه در کشورهای منتخب منطقه منا: رویکرد سیستم معادلات همزمان [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 161-188]
 • سرمایه‌گذاری بررسی تکانه‌های قیمت نفت بر رشد اقتصادی با تأکید بر نقش سرمایه‌گذاری [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 150-168]
 • سرمایه‌گذاری واکنش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به هزینة استفاده از سرمایه، نااطمینانی و نرخ استفاده از ظرفیت‌های تولیدی [دوره 3، شماره 11-12، 1391، صفحه 44-62]
 • سرمایه‌گذاری برآورد تولید بهینة نفت خام ایران و سرمایه‌گذاری مورد نیاز سالیانه برای افق بیست ساله [دوره 2، شماره 6-5، 1390، صفحه 1-37]
 • سرمایه‌گذاری بررسی اثر تغییر نرخ سود سپرده‌های بانکی بر متغیرهای کلان اقتصادی به روش پویای سیستمی [دوره 1، شماره 4، 1389، صفحه 23-52]
 • سرمایه‌گذاری تأثیر تسهیلات اعطایی بانک جهانی بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزة منا: درس‌هایی برای ایران [دوره 1، شماره 3، 1389، صفحه 85-102]
 • سرمایه‌گذاری بررسی تأثیر موافقت نامه تجارت ترجیحی ایران و ترکیه بر سرمایه‌‌گذاری در ایران: رهیافت GTAP پویا [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 83-107]
 • سرمایه‌گذاری بخش خصوصی بررسی تاثیر مالیات بر رفتار سرمایه‌گذاری خصوصی: با تاکید بر سیاست‌های مالیاتی در برنامه پنجم توسعه [دوره 4، شماره 14-15، 1392، صفحه 25-45]
 • سرمایه‌گذاری بخش خصوصی بررسی اثر ثروت نفتی (ارزش ذخایر اثبات شده) برسرمایه‌گذاری بخش خصوصی (مطالعة موردی ایران) [دوره 1، شماره 3، 1389، صفحه 1-18]
 • سرمایه‌گذاری بخش خصوصی اثر مخارج دولت و نااطمینانی اقتصاد کلان بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ایران [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 67-99]
 • سرمایه‌گذاری حمل‌ونقل بررسی آثار سرمایه‌گذاری بخش حمل‌ونقل بر ایجاد اشتغال از ساز و کار اثر القایی بر تولید [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 125-154]
 • سرمایه‌گذاری خصوصی شاخص فضای کسب و کار و تأثیر آن بر سرمایه‌گذاری خصوصی در ایران [دوره 1، شماره 4، 1389، صفحه 53-82]
 • سرمایه‌گذاری خصوصی اثر تسهیلات اعطایی و نرخ سود بانکی بر سرمایه‌گذاری خصوصی در ایران [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 53-74]
 • سرمایه‌گذاری خصوصی بررسی اثرات تمرکززدایی مالی بر جذب سرمایه‌گذاری خصوصی در استان‌های ایران [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 89-115]
 • سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بررسی تأثیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی (تحلیل مقایسه‌ای کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته) [دوره 1، شماره 3، 1389، صفحه 103-120]
 • سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تحلیل اثر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و واردات کالاهای سرمایه‌ای بر شدت انرژی در بخش‌های اقتصادی ایران [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 67-95]
 • سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بررسی تأثیر تحریم‌های اقتصادی و نااطمینانی نرخ ارز بر جذب FDI در ایران: رویکرد فازی [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 33-59]
 • سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تأثیر تعاملی نهاد ریسک و پیچیدگی اقتصادی بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای منتخب اسلامی [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 141-171]
 • سیستم تقاضا بررسی الگوی تخصیصی مخارج مصرفی خانوارهای شهری در ایران (رویکرد سیستم تقاضای دیفرانسیلی) [دوره 3، شماره 9، 1391، صفحه 94-121]
 • سیستم تقاضای تقریباً ایده‌آل برآورد هزینه‌های رفاهی انحصار در صنعت خودروی ایران [دوره 3، شماره 11-12، 1391، صفحه 80-119]
 • سیستم تقاضای تقریباً ایده‌آل خطی پویا تخمین تابع تقاضای خدمات تلفن ثابت با روش سیستم تقاضای تقریباً ایده‌آل خطی پویا [دوره 2، شماره 6-5، 1390، صفحه 131-159]
 • سیستم تقاضای خطی تأثیر افزایش قیمت کالاها بر رفاه اجتماعی خانوار [دوره 4، شماره 14-15، 1392، صفحه 75-96]
 • سیستم معادلات همزمان ارتباط متقابل مخارج بهداشتی دولت و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب حوزه منا: رویکرد سیستم معادلات همزمان [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 55-87]
 • سیستم معادلات همزمان بررسی اثر متقابل سرمایه انسانی و انباشت سرمایه در کشورهای منتخب منطقه منا: رویکرد سیستم معادلات همزمان [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 161-188]
 • سیستم‌های سلسله مراتبی بررسی سیستمی فقر در ایران با استفاده از الگو‌سازی تشریحی ساختاری (ISM) [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 111-136]
 • سطح آستانه‌ای برآورد نرخ آستانه‌ای تورم و رابطة آن با رشد اقتصادی در منتخبی از کشورهای عضو اوپک [دوره 1، شماره 4، 1389، صفحه 109-128]
 • سطح قیمت‌ها تأثیر افزایش قیمت کالاها بر رفاه اجتماعی خانوار [دوره 4، شماره 14-15، 1392، صفحه 75-96]
 • سفته بازی بحران مالی و انفکاک بازارها [دوره 1، شماره 4، 1389، صفحه 1-21]
 • سفته‌بازی الگو‌سازی سفته‌بازی در بازار مسکن شهر تهران [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 137-179]
 • سیکلهای تجاری بررسی مالیات بر درآمد به عنوان یک تثبیت‌کننده خودکار مالی و تعدیل سیکلهای تجاری با استفاده از رهیافت تجزیه موجک [دوره 5، شماره 17-18، 1393، صفحه 17-57]
 • سن تحلیل عوامل اجتماعی-اقتصادی موثر بر اشتغال زنان در ایران [دوره 5، شماره 17-18، 1393، صفحه 75-91]
 • سنجش خطاهای آماری بررسی تطبیقی روش RAS استاندارد با روش پیشنهادی در تحلیل آثار اقتصادی ناشی از تکانه قیمت بنزین [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 71-105]
 • سند چشم انداز ارزیابی وضعیت اقتصادی ایران در سند چشم‌انداز [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 1-29]
 • سهام بررسی مقیاس-زمان سرریز نوسانات میان نرخ ارز، تورم، سهام و مسکن در ایران [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 61-90]
 • سهم بانک‌های خصوصی کیفیت نهادی، افزایش سهم بانک‌های خصوصی و ثبات نظام بانکی در ایران [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 143-171]

ش

 • شاخص اسراف شاخص اسراف در مصارف بخش خصوصی [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 133-156]
 • شاخص اندازه‌گیری فضای کسب و کار شاخص فضای کسب و کار و تأثیر آن بر سرمایه‌گذاری خصوصی در ایران [دوره 1، شماره 4، 1389، صفحه 53-82]
 • شاخص ترکیبی اقتصادی ارزیابی وضعیت اقتصادی ایران در سند چشم‌انداز [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 1-29]
 • شاخص تغییرات جبرانی تأثیر افزایش قیمت کالاها بر رفاه اجتماعی خانوار [دوره 4، شماره 14-15، 1392، صفحه 75-96]
 • شاخص توسعه انسانی تأثیر عوامل اجتماعی- فرهنگی بر رشد اقتصادی ایران: رویکرد داده‌های تابلویی و خوشه‌بندی [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 49-70]
 • شاخص دورکاری اندازه‌گیری دورکاری و شوک عرضه نیروی کار ناشی از بحران کرونا در ایران [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 155-180]
 • شاخص رفاه بررسی اثر واقعی‌کردن قیمت گاز طبیعی بر تورم، شاخص رفاه و انتشار کربن در ایران: رهیافت الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه پویا [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 173-196]
 • شاخص سلامت تحلیل تأثیر مالیات سبز بر میزان انتشار آلاینده‌ها و شاخص سلامت در ایران: الگوی معادلات همزمان [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 89-117]
 • شاخص عملکرد لجستیکی تخمین پتانسیل تقاضای حمل بار افغانستان و کشورهای آسیای میانه از سیستم حمل‌ونقل ایران: تمرکز بر بندر چابهار [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 57-82]
 • شاخص فقر فازی سن اندازه‌گیری فقر (نسبی) در ایران با استفاده از منطق فازی [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 53-78]
 • شاخص قیمت تولیدکننده مقایسه عملکرد روش‌های مختلف پیش‌بینی شاخص قیمت تولیدکننده در ایران [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 159-206]
 • شاخص قیمت ثروت‌مدارانه نابرابری تورمی و اثرات آن بر توزیع سهم مخارج گروه‌های شغلی در ایران [دوره 3، شماره 11-12، 1391، صفحه 1-43]
 • شاخص قیمت ثروت‌مدارانه نابرابری تورمی در ایران به تفکیک استانی [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 31-51]
 • شاخص قیمت خانوارها نابرابری تورمی در ایران به تفکیک استانی [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 31-51]
 • شاخص قیمت سهام تحلیل اثرات نامتقارن نرخ ارز بر شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران: رهیافت NARDL [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 59-91]
 • شاخص قیمت کالاهای صادراتی بررسی اثرگذاری آستانه‌ای نرخ ارز بر تورم قیمت کالاهای صادراتی غیرنفتی در ایران [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 11-33]
 • شاخص قیمت مردم مدارانه نابرابری تورمی و اثرات آن بر توزیع سهم مخارج گروه‌های شغلی در ایران [دوره 3، شماره 11-12، 1391، صفحه 1-43]
 • شاخص قیمت مردم‌مدارانه نابرابری تورمی در ایران به تفکیک استانی [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 31-51]
 • شاخص قیمت مصرف کننده نابرابری تورمی و اثرات آن بر توزیع سهم مخارج گروه‌های شغلی در ایران [دوره 3، شماره 11-12، 1391، صفحه 1-43]
 • شاخص لرنر سنجش اندازه رقابت در بازار بانکی ایران: رویکرد هال- راجر [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 47-73]
 • شاخص مالم‌کوئیست بررسی تأثیر سرمایة انسانی بر بهره‌وری کل عوامل تولید در صنایع متوسط و بزرگ ایران [دوره 2، شماره 8-7، 1390، صفحه 118-148]
 • شاخص‌های اندازه‌گیری فقر بررسی شاخص‌های فقر در مناطق شهری استان خراسان رضوی (1391-1385) [دوره 4، شماره 14-15، 1392، صفحه 133-155]
 • شاخص‌های رفاهی تخمین تابع تقاضای خدمات تلفن ثابت با روش سیستم تقاضای تقریباً ایده‌آل خطی پویا [دوره 2، شماره 6-5، 1390، صفحه 131-159]
 • شاخص‌های فقر تجزیة تغییرات فقر به دو عامل رشد و باز توزیع طی برنامه‌های دوم و سوم توسعة اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 161-186]
 • شاخص هرفیندال – هیرشمن دوگان ارتباط ثبات مالی و تمرکز در نظام بانکداری ایران [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 108-137]
 • شبکة عصبیGMDH بررسی علیت غیرخطی GMDH میان تورم و رشد بهره‌وری در اقتصاد ایران [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 131-160]
 • شبکة عصبی GMDH کاربرد سامانة خبره تلفیقی در پیش‌بینی ورشکستگی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران [دوره 3، شماره 9، 1391، صفحه 42-66]
 • شبکه عصبی پرسپترون ارائه مدل پیش‌بینی مصرف سالیانه برق در ایران با استفاده از شبکه‌عصبی نارکس و بررسی تاثیر هدفمندسازی یارانه‌ها بر آن [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 89-113]
 • شبکه‌عصبی غیرخطی خودرگرسیونی پیش‌بینی نرخ ارز: مقایسه الگوهای رشد لجستیک با الگوهای رقیب [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 139-177]
 • شبکه عصبی نارکس ارائه مدل پیش‌بینی مصرف سالیانه برق در ایران با استفاده از شبکه‌عصبی نارکس و بررسی تاثیر هدفمندسازی یارانه‌ها بر آن [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 89-113]
 • شبکه‌های پیچیده آسیب‌پذیری شبکه سرایت بازار سهام ایران: رویکرد نظریه شبکه‌های پیچیده [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 93-118]
 • شبیه سازی شبیه‌سازی تابع تقاضای بیمه عمر با استفاده از الگوریتم جستجوی گرانشی [دوره 5، شماره 19-20، 1393، صفحه 143-163]
 • شبیه سازی شبیه سازی مسیر تولید و نقطه اوج تولید گاز از میادین مستقل دریایی ایران و سناریو های جریان درآمدی [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 151-180]
 • شبیه‌سازی تدوین یک الگوی اقتصادسنجی برای شبیه‌سازی تقاضای ورود کشتی به بندر شهید رجایی [دوره 5، شماره 17-18، 1393، صفحه 135-167]
 • شبیه‌سازی بررسی اثر افزایش قیمت حامل‌های انرژی و توزیع نقدی یارانه بر توزیع درآمد در اقتصاد ایران [دوره 3، شماره 11-12، 1391، صفحه 64-87]
 • شبیه‌سازی تخمین تقاضای بلندمدت انرژی در بخش صنایع و معادن به روش دو مرحله‌ای و شبیه‌سازی اثرات افزایش قیمت انرژی بر کنترل مصرف [دوره 3، شماره 9، 1391، صفحه 1-41]
 • شبیه‌سازی تراز پرداخت‌ها به عنوان یک پدیدة پولی: تحلیلی در چارچوب یک الگوی اقتصادسنجی کلان ساختاری کوچک مقیاس [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 105-130]
 • شبیه‌سازی پویا اثر تغییرات جهانی ارزش دلار و قیمت نفت بر تراز تجاری و رشد اقتصادی ایران: تحلیلی در چارچوب یک الگوی اقتصاد سنجی کلان ساختاری [دوره 5، شماره 19-20، 1393، صفحه 111-142]
 • شبیه‌سازی پویا نقش صندوق توسعه ملی در ایجاد رشد اقتصادی و مهار تورم [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 1-27]
 • شبیه‌سازی پویا بازبینی فرضیه نفرین منابع با استفاده از شبیه‌سازی پویا [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 61-92]
 • شدت انرژی تأمین مالی کارایی انرژی: مورد اقتصاد ایران [دوره 5، شماره 19-20، 1393، صفحه 29-58]
 • شدت انرژی ارزیابی ویژگی‌های صنایع بر شدت انرژی صنایع تولیدی در ایران [دوره 3، شماره 11-12، 1391، صفحه 174-191]
 • شدت انرژی تحلیل اثر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و واردات کالاهای سرمایه‌ای بر شدت انرژی در بخش‌های اقتصادی ایران [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 67-95]
 • شدت انرژی تجزیه شدت انرژی در سطح بخش‌های اقتصادی ایران با تأکید بر دو اثر مقیاس و الگوی مصرف [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 93-122]
 • شدت تجارت همزمانی چرخه‌های تجاری و یکپارچگی تجاری: مقایسه کشورهای D8، اتحادیه اروپا و جنوب شرق آسیا [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 61-94]
 • شرایط تعهد نقش سیاست‌های ‌مالی برشکل‌گیری همگرایی اقتصاد ایران در شرایط تعهدی [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 115-138]
 • شرایط تعهدی بررسی تأثیر بهره‌وری، سیاست‌های مالی و پولی بر رفاه اجتماعی در شرایط تعهدی و مبتنی بر مسأله رمزی [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 97-124]
 • شرکای تجاری بررسی تأثیر شکاف قیمت انرژی بر ارزش واردات ایران از شرکای عمده تجاری: رهیافت داده‌های تابلویی فضایی [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 1-25]
 • شریک تجاری انتخاب شرکای تجاری مناسب برای اقتصاد ایران در واردات ماشین‌آلات و ابزار حمل و نقل: رویکرد نظریه شبکه [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 27-56]
 • شکاف استاندارد و بهره‌وری شاخص اسراف در مصارف بخش خصوصی [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 133-156]
 • شکاف تکنولوژیکی تاثیر شکاف تکنولوژیکی بر روابط دوجانبه‌‌‌ی تجاری ایران: رویکرد شبه‌‌‌پارامتری [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 1-26]
 • شکاف درآمدی بررسی اثرات صادرات غیر نفتی بر کاهش شکاف درآمدی در اقتصاد ایران [دوره 1، شماره 3، 1389، صفحه 121-141]
 • شکاف کارایی انرژی تأمین مالی کارایی انرژی: مورد اقتصاد ایران [دوره 5، شماره 19-20، 1393، صفحه 29-58]
 • شکنندگی بررسی عوامل مؤثر بر تورم ایران با استفاده از رویکرد میانگین‌گیری بیزی [دوره 2، شماره 8-7، 1390، صفحه 27-58]
 • شکنندگی مالی تأثیر سیاست پولی بر شکنندگی بازار پول در اقتصاد ایران [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 27-56]
 • شهر تهران الگو‌سازی سفته‌بازی در بازار مسکن شهر تهران [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 137-179]
 • شهری و روستایی تحلیل عوامل اجتماعی-اقتصادی موثر بر اشتغال زنان در ایران [دوره 5، شماره 17-18، 1393، صفحه 75-91]
 • شوک اقتصادی بررسی آثار شوک‌ ناشی از ویروس کرونا بر اقتصاد ایران: کاربرد الگوی خودرگرسیون برداری جهانی [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 125-153]
 • شوک بزرگ خنثایی پول و عدم تقارن در شوک‌های پولی در اقتصاد ایران با در نظر گرفتن اندازه و جهت شوک‌ها [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 33-59]
 • شوک عرضه اندازه‌گیری دورکاری و شوک عرضه نیروی کار ناشی از بحران کرونا در ایران [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 155-180]
 • شوک کوچک خنثایی پول و عدم تقارن در شوک‌های پولی در اقتصاد ایران با در نظر گرفتن اندازه و جهت شوک‌ها [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 33-59]
 • شوک‌های اسمی بررسی منابع نوسانات نرخ ارز واقعی و تورم در اقتصاد ایران [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 75-103]
 • شوک‌های پولی بررسی اثرات نامتقارن شوک‌های پولی بر قیمت در ادوار‌ تجاری ایران با استفاده از تکنیک مارکوف - سوئیچینگ [دوره 2، شماره 8-7، 1390، صفحه 183-222]
 • شوک‌های واقعی بررسی منابع نوسانات نرخ ارز واقعی و تورم در اقتصاد ایران [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 75-103]

ص

 • صادرات بررسی اثر صادرات بر کارآیی فنی صنایع مواد غذایی و آشامیدنی ایران [دوره 4، شماره 13، 1392، صفحه 105-131]
 • صادرات صنعت بررسی تأثیر رشد صادارت غیرنفتی بر رشد تولید ناخالص داخلی غیرنفتی ایران [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 109-133]
 • صادرات غیرنفتی تحولات فصلی و پیش‌بینی سالانه صادرات غیرنفتی: رهیافت رگرسیونی داده‌های ترکیبی با تواتر متفاوت [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 67-88]
 • صادرات غیرنفتی بررسی تأثیر رشد صادارت غیرنفتی بر رشد تولید ناخالص داخلی غیرنفتی ایران [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 109-133]
 • صادرات غیر نفتی بررسی اثرات صادرات غیر نفتی بر کاهش شکاف درآمدی در اقتصاد ایران [دوره 1، شماره 3، 1389، صفحه 121-141]
 • صادرات کالاهای صنعتی تأثیر سرمایة انسانی بر صادرات کالاهای صنعتی کارگاه‌های متوسط و بزرگ در ایران [دوره 1، شماره 3، 1389، صفحه 143-162]
 • صادرات کشاورزی بررسی تأثیر رشد صادارت غیرنفتی بر رشد تولید ناخالص داخلی غیرنفتی ایران [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 109-133]
 • صادرکننده نفت رابطه غیرخطی سطح وابستگی به درآمدهای نفتی و ناپایداری مالی در کشورهای منتخب صادرکننده نفت؛ رهیافت داده‌های ترکیبی آستانه‌ای [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 1-28]
 • صنایع تولیدی اندازة بهینه و عوامل مؤثر بر آن در صنایع تولیدی ایران [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 160-189]
 • صنایع تولیدی ایران ویژگی‌های محیطی و دوره حیات بنگاه‌های صنایع تولیدی ایران [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 149-178]
 • صنایع متوسط و بزرگ ایران بررسی تأثیر سرمایة انسانی بر بهره‌وری کل عوامل تولید در صنایع متوسط و بزرگ ایران [دوره 2، شماره 8-7، 1390، صفحه 118-148]
 • صندوق توسعه ملی نقش صندوق توسعه ملی در ایجاد رشد اقتصادی و مهار تورم [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 1-27]
 • صندوق توسعه ملی بررسی اثر سیاست‌های پولی و ارزی با وجود صندوق توسعه ملی: رویکرد الگوی اقتصاد سنجی کلان ساختاری [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 1-30]
 • صنعت ارزیابی رابطة ساختار بازار و قیمت گذاری در صنایع ایران [دوره 2، شماره 6-5، 1390، صفحه 189-209]
 • صنعت پالایش ارائه چارچوبی برای ارزیابی اقتصادی طرح‌های پالایشی: مطالعه موردی مجتمع پالایشی سیراف [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 165-193]
 • صنعت پتروشیمی تأثیر خصوصی‌سازی بر عملکرد صادراتی شرکت‌های پتروشیمی ایران (مطالعه موردی: صادرات پلی ـ اتیلن) [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 101-124]
 • صنعت خودروی سواری برآورد هزینه‌های رفاهی انحصار در صنعت خودروی ایران [دوره 3، شماره 11-12، 1391، صفحه 80-119]
 • صنعتی شدن بررسی اثرات سرریز صنعتی شدن بر بیکاری در استان‌های ایران [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 187-209]
 • صنعت مواد غذایی و آشامیدنی بررسی اثر صادرات بر کارآیی فنی صنایع مواد غذایی و آشامیدنی ایران [دوره 4، شماره 13، 1392، صفحه 105-131]
 • صنعت نساجی تخمین قدرت بازاری و مقیاس تولید در صنعت نساجی ایران براساس رویکرد معادلات ساختاری [دوره 3، شماره 11-12، 1391، صفحه 120-142]

ض

 • ضرایب فزایندة کلان تاثیر تغییر تقاضای نهایی بر تولید فرآورده‌های انرژی:رویکرد ضرایب فزاینده کلان [دوره 3، شماره 9، 1391، صفحه 186-211]
 • ضریب جینی بررسی اثر افزایش قیمت حامل‌های انرژی و توزیع نقدی یارانه بر توزیع درآمد در اقتصاد ایران [دوره 3، شماره 11-12، 1391، صفحه 64-87]
 • ضریب جینی تأثیر سیاست‌های کلان اقتصادی بر توزیع درآمد در ایران [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 1-29]
 • ضریب جینی تحلیل ریاضی آثار نرخ بهره پولی بر توزیع درآمد شخصی در یک ساختار اقتصادکلان [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 161-186]
 • ضریب جینی ارزیابی سیاست‌های مالیاتی از جنبه توزیع درآمد [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 55-74]
 • ضریب فزاینده نقد نظریه ضریب فزاینده پایه پولی و برخی دلالت‌های اقتصاد کلان نظریه خلق اعتبار بانکی [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 65-96]

ط

 • طراحی بازار کاربرد نظریه طراحی مکانیسم و نظریه تطبیق در طراحی بازار آب: رویکرد نهادی [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 121-158]
 • طراحی مکانیسم کاربرد نظریه طراحی مکانیسم و نظریه تطبیق در طراحی بازار آب: رویکرد نهادی [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 121-158]
 • طرح هدفمندسازی یارانه‌ها بررسی اثر افزایش قیمت برق بر فرایند تولید زیربخش‌های 23 گانة صنعت رویکرد پانل سیستمی [دوره 2، شماره 8-7، 1390، صفحه 59-79]
 • طلاق عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر طلاق در ایران با تأکید بر ادوار تجاری، آموزش و اشتغال زنان [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 95-120]
 • طلاق بررسی تأثیر اشتغال زنان بر ازدواج و طلاق [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 167-195]
 • طول دوره بیکاری ارزیابی تاثیرگذاری سیاست‌های مالی و پولی بر طول دوره بیکاری در کشورهای صنعتی [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 195-225]

ع

 • عبور نرخ ارز بررسی رفتار غیرخطی عبور نرخ ارز با توجه به وضعیت تولید در اقتصاد ایران [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 1-32]
 • عبور نرخ ارز نقش اعتبار سیاست پولی بر درجه عبور نرخ ارز طی فرآیند جهانی شدن [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 37-64]
 • عبور نرخ ارز بررسی اثرگذاری آستانه‌ای نرخ ارز بر تورم قیمت کالاهای صادراتی غیرنفتی در ایران [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 11-33]
 • عدالت و نابرابری بررسی شاخص‌های فقر در مناطق شهری استان خراسان رضوی (1391-1385) [دوره 4، شماره 14-15، 1392، صفحه 133-155]
 • عدم اطمینان مدل بررسی عوامل مؤثر بر تورم ایران با استفاده از رویکرد میانگین‌گیری بیزی [دوره 2، شماره 8-7، 1390، صفحه 27-58]
 • عدم تقارن خنثایی پول و عدم تقارن در شوک‌های پولی در اقتصاد ایران با در نظر گرفتن اندازه و جهت شوک‌ها [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 33-59]
 • عدم‌تقارن تحلیل اثرات نامتقارن نرخ ارز بر شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران: رهیافت NARDL [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 59-91]
 • عدم دخالت ارزیابی زیان‌های تولیدی ناشی از بحران‌های پولی و نقش دخالت بانک مرکزی در اقتصادهای نوظهور [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 41-65]
 • علیت بررسی علیت غیرخطی GMDH میان تورم و رشد بهره‌وری در اقتصاد ایران [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 131-160]
 • عملکرد اقتصادی ثبات مالی و عملکرد اقتصادی: مطالعه موردی کشورهای عضو اوپک [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 29-65]
 • عوامل اثرگذار تبیین عوامل اثرگذار بر انتخاب نظام ارزی در ایران و سایر کشورهای عضو اپک [دوره 4، شماره 13، 1392، صفحه 35-59]
 • عوامل اجتماعی- فرهنگی تأثیر عوامل اجتماعی- فرهنگی بر رشد اقتصادی ایران: رویکرد داده‌های تابلویی و خوشه‌بندی [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 49-70]
 • عوامل اقتصادی‌ـ اجتماعی تعیین عوامل اقتصادی ـ اجتماعی مؤثر بر مخارج برق خانوارهای روستایی ایران با استفاده از نقشه‌های خود سازمان‌ده دسته‌ای [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 147-175]
 • عوامل اقتصادی مهاجرت مهاجرت نیروی کار از ایران به کشورهای OECD و عوامل اقتصادی مؤثر بر آن [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 63-94]
 • عوامل کلان اقتصادی ارتباط ثبات مالی و تمرکز در نظام بانکداری ایران [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 108-137]
 • عوامل مؤثر بر فقر بررسی سیستمی فقر در ایران با استفاده از الگو‌سازی تشریحی ساختاری (ISM) [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 111-136]

ف

 • فازی آریما ارائة یک الگوی بهینه برای نگهداری ذخایر ارزی کشور در بانک مرکزی با استفاده از منطق فازی [دوره 1، شماره 3، 1389، صفحه 39-66]
 • فرآورده‎های نفتی بررسی و مقایسه‎ی اثرات قیمت نفت خام و مالیات فرآورده‎های نفتی بر روی قیمت و مقدار تقاضای تعادلی فرآورده‎های نفتی در کشورهای عضو OECD [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 1-21]
 • فرضیة دوران زندگی اثر تغییر ساختار سنی جمعیت بر تورم در اقتصاد ایران [دوره 2، شماره 6-5، 1390، صفحه 69-90]
 • فضای کسب و کار شاخص فضای کسب و کار و تأثیر آن بر سرمایه‌گذاری خصوصی در ایران [دوره 1، شماره 4، 1389، صفحه 53-82]
 • فضای ‌کسب و کار بررسی اثرات عوامل نهادی و سرمایه ‌انسانی بر رشد اقتصادی: مطالعه موردی کشورهای منتخب درحال‌توسعه [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 119-151]
 • فقر بررسی شاخص‌های فقر در مناطق شهری استان خراسان رضوی (1391-1385) [دوره 4، شماره 14-15، 1392، صفحه 133-155]
 • فقر تجزیة تغییرات فقر به دو عامل رشد و باز توزیع طی برنامه‌های دوم و سوم توسعة اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 161-186]
 • فیلتر کالمن ریسک‌گریزی و چرخه‌های تجاری در اقتصاد ایران [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 35-58]
 • فیلتر کالمن بررسی ناپایداری منحنی فیلیپس در اقتصاد ایران با استفاده از رهیافت حالت- فضا [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 57-81]
 • فیلتر هودریک پرسکات بررسی میزان و نحوه تأثیرگذاری تسهیلات بانکی بر ادوار تجاری به تفکیک دو بخش خدمات و مسکن در اقتصاد ایران [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 31-59]
 • فناوری اندازه‌گیری و تحلیل شاخص‌های عمومی بهره‌وری به تفکیک بخش‌های اقتصادی ایران؛ با رویکرد نوین [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 190-236]
 • فناوری تأثیر سرمایه‎ی انسانی و فناوری بر رشد بهره‌وری کل عوامل بازرگانی ایران [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 151-182]

ق

 • قاعده بهینه پولی هدف‌گذاری تورم انعطاف پذیر در اقتصاد ایران با تاکید بر قیمت دارایی: رویکرد کنترل بهینه تصادفی [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 1-37]
 • قاعده پولی بررسی قاعده پولی بهینه در یک اقتصاد باز کوچک در دو رژیم نرخ ارز شناور و مدیریت شده [دوره 4، شماره 13، 1392، صفحه 61-80]
 • قانون اوکان بررسی عدم تقارن داخل رژیم‌ها در قانون اوکان: رهیافت چرخشی مارکوف [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 207-232]
 • قدرت اعتباردهی سیستم بانکی اصطکاک‌های مالی و میزان اثرگذاری ابزارهای سیاست پولی بر قدرت اعتباردهی سیستم بانکی [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 63-90]
 • قدرت بازاری تخمین قدرت بازاری و مقیاس تولید در صنعت نساجی ایران براساس رویکرد معادلات ساختاری [دوره 3، شماره 11-12، 1391، صفحه 120-142]
 • قدرت پول ملی ‌تأثیر کارایی بازار کالا، اندازه بازار و آمادگی فنی بر قدرت پول ملی در کشورهای منتخب [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 133-159]
 • قیمت انرژی ارزیابی ویژگی‌های صنایع بر شدت انرژی صنایع تولیدی در ایران [دوره 3، شماره 11-12، 1391، صفحه 174-191]
 • قیمت انرژی تخمین تقاضای بلندمدت انرژی در بخش صنایع و معادن به روش دو مرحله‌ای و شبیه‌سازی اثرات افزایش قیمت انرژی بر کنترل مصرف [دوره 3، شماره 9، 1391، صفحه 1-41]
 • قیمت انرژی بررسی تأثیر شکاف قیمت انرژی بر ارزش واردات ایران از شرکای عمده تجاری: رهیافت داده‌های تابلویی فضایی [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 1-25]
 • قیمت حامل‌های انرژی بررسی اثر افزایش قیمت حامل‌های انرژی و توزیع نقدی یارانه بر توزیع درآمد در اقتصاد ایران [دوره 3، شماره 11-12، 1391، صفحه 64-87]
 • قیمت حامل‌های انرژی تعیین رشد حجم پول بهینه در اجرای سیاست هدفمندی یارانه حامل‌های انرژی: رویکرد هدفگذاری تورمی انعطاف پذیر [دوره 2، شماره 6-5، 1390، صفحه 91-130]
 • قیمت دارایی هدف‌گذاری تورم انعطاف پذیر در اقتصاد ایران با تاکید بر قیمت دارایی: رویکرد کنترل بهینه تصادفی [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 1-37]
 • قیمت دارایی‌های مالی قیمت‌گذاری دارایی‌های مالی و نقش سیاست‌های پولی مبتنی بر تورم [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 83-109]
 • قیمت طلا بررسی همزمانی سیکل‌های نرخ ارز با قیمت نفت، قیمت طلا و ارزش سهام در ایران: الگوی مارکف-سوئیچینگ با ساختار مؤلفه‌ای [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 151-193]
 • قیمت گاز طبیعی بررسی اثر واقعی‌کردن قیمت گاز طبیعی بر تورم، شاخص رفاه و انتشار کربن در ایران: رهیافت الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه پویا [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 173-196]
 • قیمت گذاری ارزیابی رابطة ساختار بازار و قیمت گذاری در صنایع ایران [دوره 2، شماره 6-5، 1390، صفحه 189-209]
 • قیمت مسکن الگو‌سازی سفته‌بازی در بازار مسکن شهر تهران [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 137-179]
 • قیمت نفت اثر تغییرات جهانی ارزش دلار و قیمت نفت بر تراز تجاری و رشد اقتصادی ایران: تحلیلی در چارچوب یک الگوی اقتصاد سنجی کلان ساختاری [دوره 5، شماره 19-20، 1393، صفحه 111-142]
 • قیمت نفت بررسی همزمانی سیکل‌های نرخ ارز با قیمت نفت، قیمت طلا و ارزش سهام در ایران: الگوی مارکف-سوئیچینگ با ساختار مؤلفه‌ای [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 151-193]

ک

 • کاب-داگلاس بررسی تأثیر تحصیلات و تجربه بر درآمد افراد [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 75-101]
 • کارایی اقتصادی بحران های اقتصادی و راه حل اقتصاد اسلامی [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 107-130]
 • کارایی انرژی برآورد و مقایسه کارایی انرژی در بخش‌های اقتصادی ایران [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 97-122]
 • کارایی انرژی تجزیه اثرات بازگشتی ناشی از افزایش کارایی انرژی در ایران: رهیافت الگوی تعادل عمومی محاسبه‌پذیر [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 85-109]
 • کارایی انرژی اثر تمرکز صنعتی بر کارایی انرژی در بخش صنعت ایران [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 97-119]
 • کارایی بازار کالا ‌تأثیر کارایی بازار کالا، اندازه بازار و آمادگی فنی بر قدرت پول ملی در کشورهای منتخب [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 133-159]
 • کارآفرینی تأثیر کارآفرینی بر بهره‌وری کل عوامل تولید [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 185-209]
 • کارآیی فنی بررسی اثر صادرات بر کارآیی فنی صنایع مواد غذایی و آشامیدنی ایران [دوره 4، شماره 13، 1392، صفحه 105-131]
 • کارایی فنی نقش کیفیت نهادها در کارایی فنی کشورهای منتخب آسیا و خاورمیانه؛ رهیافت تحلیل مرزی تصادفی [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 111-138]
 • کارائی بخش صنعت تأثیر آستانه‌ای رشد نرخ ‌ارز بر کارایی بخش صنعت در ایران [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 1-26]
 • کارگاه‌های متوسط و بزرگ تأثیر سرمایة انسانی بر صادرات کالاهای صنعتی کارگاه‌های متوسط و بزرگ در ایران [دوره 1، شماره 3، 1389، صفحه 143-162]
 • کالاهای اساسی بررسی اثرات افزایش قیمت کالاهای اساسی بر رفاه خانوارهای شهری کشور [دوره 2، شماره 6-5، 1390، صفحه 161-187]
 • کالاهای سرمایه‌ای تحلیل اثر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و واردات کالاهای سرمایه‌ای بر شدت انرژی در بخش‌های اقتصادی ایران [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 67-95]
 • کالری دریافتی ارزیابی رابطه بلند مدت یارانه مواد غذایی و کالری دریافتی خانوارهای مناطق شهری در ایران:1363-1387 [دوره 2، شماره 8-7، 1390، صفحه 149-174]
 • کدهای چهاررقمی ISIC اندازة بهینه و عوامل مؤثر بر آن در صنایع تولیدی ایران [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 160-189]
 • کرونا اندازه‌گیری دورکاری و شوک عرضه نیروی کار ناشی از بحران کرونا در ایران [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 155-180]
 • کسری بودجه تحلیل اثرات جهانی‌شدن بر کسری بودجه دولت‌ها: رهیافت همسان‌سازی [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 65-96]
 • کشش برآورد تابع تقاضای مسکن با استفاده از مدل قیمت هدانیک (سال‌های 1388-1378) مطالعة موردی شهر کرمان [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 237-258]
 • کشش اشتغال‌زایی رشد نشانگان تکنولوژی و رشد اشتغال‌زا در ایران: مورد کاوی صنایع تولیدی [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 1-28]
 • کشش تولیدی انرژی پول الکترونیک و اثر آن بر نقش بانک مرکزی در مدیریت سیاست پولی [دوره 5، شماره 17-18، 1393، صفحه 93-109]
 • کشش تولیدی انرژی نقش انرژی در فرایند تولید بخش صنعت و معدن [دوره 5، شماره 17-18، 1393، صفحه 1-15]
 • کشش جانشینی برآورد کشش‌های جانشینی نهاده انرژی در تابع تولید کلان اقتصاد ایران به روش CES دو مرحله‌ای [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 71-96]
 • کشش درآمدی تخمین تابع تقاضای خدمات تلفن ثابت با روش سیستم تقاضای تقریباً ایده‌آل خطی پویا [دوره 2، شماره 6-5، 1390، صفحه 131-159]
 • کشش شناوری مالیاتی برآورد کشش شناوری مالیاتی به روش همجمعی [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 71-96]
 • کشش‌ قیمتی تخمین تابع تقاضای خدمات تلفن ثابت با روش سیستم تقاضای تقریباً ایده‌آل خطی پویا [دوره 2، شماره 6-5، 1390، صفحه 131-159]
 • کشش قیمتی عرضه الگو‌سازی سفته‌بازی در بازار مسکن شهر تهران [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 137-179]
 • کشش قیمتی عرضه مسکن برآورد کشش قیمتی عرضه مسکن جدید در ایران (مطالعه استانی) [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 151-176]
 • کشش‌های قیمتی و درآمدی بلندمدت و کوتاه مدت تقاضای گاز طبیعی بررسی آثار نامتقارن قیمت گاز طبیعی بر مصرف آن در بخش خانگی [دوره 5، شماره 19-20، 1393، صفحه 1-27]
 • کشورهای MENA تأثیر کیفیت قوانین بر نرخ تورم: مشاهداتی از کشورهای منتخب منطقه MENA [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 39-67]
 • کشورهای اوپک کاربرد رویکردهای احتیاطی و مرکانتیلیستی در شناسایی تعیین‌کننده‌های تغییرات ذخایر بین‌‌‌المللی در کشورهای اوپک [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 89-124]
 • کشورهای درحال توسعه انحراف نرخ ارز حقیقی در اقتصاد کشورهای درحال توسعه: کاربرد رگرسیون انتقال ملایم داده‌های ترکیبی [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 33-73]
 • کشورهای در حال توسعه ترکیب مالیاتی و رشد اقتصادی در کشورهای درحال توسعه [دوره 5، شماره 17-18، 1393، صفحه 169-193]
 • کشورهای عضو OECD بررسی و مقایسه‎ی اثرات قیمت نفت خام و مالیات فرآورده‎های نفتی بر روی قیمت و مقدار تقاضای تعادلی فرآورده‎های نفتی در کشورهای عضو OECD [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 1-21]
 • کشورهای منا عوامل تعیین کننده تعداد بانک در یک اقتصاد: اقتصاد ایران به چند بانک نیاز دارد؟ [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 129-160]
 • کشورهای منطقه منا بررسی اثر متقابل سرمایه انسانی و انباشت سرمایه در کشورهای منتخب منطقه منا: رویکرد سیستم معادلات همزمان [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 161-188]
 • کشورهای نفتی و غیرنفتی خاورمیانه تحلیل پویای اثر مخارج نظامی بر رشد اقتصادی کشورهای نفتی و غیرنفتی خاورمیانه [دوره 4، شماره 14-15، 1392، صفحه 47-74]
 • کیفیت حکمرانی عوامل مؤثر بر کیفیت حکمرانی در کشورهای دارای رانت منابع طبیعی: رویکرد معادلات همزمان داده‌های تابلویی [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 121-151]
 • کیفیت حکمرانی بررسی تأثیر مصرف انرژی‌های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر، رشد اقتصادی و کیفیت حکمرانی بر انتشار CO2 در کشورهای آسیایی [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 181-215]
 • کیفیت خدمات گردشگردی بررسی رابطه بین کیفیت خدمات گردشگری و رشد اقتصادی بلندمدت در قالب یک الگوی رشد درون زا [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 125-150]
 • کیفیت قوانین تأثیر کیفیت قوانین بر نرخ تورم: مشاهداتی از کشورهای منتخب منطقه MENA [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 39-67]
 • کیفیت نهادی کیفیت نهادی، افزایش سهم بانک‌های خصوصی و ثبات نظام بانکی در ایران [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 143-171]
 • کیفیت نهادی نقش کیفیت نهادها در کارایی فنی کشورهای منتخب آسیا و خاورمیانه؛ رهیافت تحلیل مرزی تصادفی [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 111-138]
 • کیفیت نهادی اثر کیفیت نهادی بر چرخه‌ تجاری و پویایی‌های متغیرهای کلان اقتصادی در ایران [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 29-66]
 • کیفیت نهادی بررسی اثرات عوامل نهادی و سرمایه ‌انسانی بر رشد اقتصادی: مطالعه موردی کشورهای منتخب درحال‌توسعه [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 119-151]
 • کلان‌شهر تهران بررسی اثرات سرریز تقاضای وسایل حمل و نقل عمومی درون‌شهری در کلان‌شهر تهران: الگوی خودرگرسیون برداری جامع [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 107-139]
 • کنترل بهینه تعیین رشد حجم پول بهینه در اجرای سیاست هدفمندی یارانه حامل‌های انرژی: رویکرد هدفگذاری تورمی انعطاف پذیر [دوره 2، شماره 6-5، 1390، صفحه 91-130]
 • کنترل بهینه تصادفی هدف‌گذاری تورم انعطاف پذیر در اقتصاد ایران با تاکید بر قیمت دارایی: رویکرد کنترل بهینه تصادفی [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 1-37]
 • کنترل بهینه تصادفی تعیین سطح بهینه اجزای بودجه دولت در چارچوب برنامه ششم توسعه اقتصادی: رهیافت الگوریتم کنترل بهینه تصادفی [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 75-99]
 • کنترل فساد تأثیر کنترل فساد و افزایش نقدینگی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب در حال توسعه [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 85-106]
 • کینزین‌های جدید خنثایی پول و عدم تقارن در شوک‌های پولی در اقتصاد ایران با در نظر گرفتن اندازه و جهت شوک‌ها [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 33-59]
 • کووید 19 وابستگی بین بازدهی بورس، بازدهی طلا و گسترش ویروس کرونا در ایران: رویکرد توابع کاپیولا [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 181-221]

گ

 • گروه‌بندی استان‌ها تأثیر عوامل اجتماعی- فرهنگی بر رشد اقتصادی ایران: رویکرد داده‌های تابلویی و خوشه‌بندی [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 49-70]
 • گشتاورهای تعمیم یافته اثر آزادسازی مالی بر توسعه بازار سرمایه: کاربرد همجمعی در داده‌های تابلویی پویا [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 103-128]
 • گشتاورهای تعمیم یافته برآورد کشش‌های قیمتی و درآمدی مؤثر بر تقاضای بنزین و نفت‌گاز در بخش حمل و نقل کشور [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 117-142]
 • گشتاورهای تعمیم‌یافته برآورد کشش قیمتی عرضه مسکن جدید در ایران (مطالعه استانی) [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 151-176]
 • گشتاورهای تعمیم یافته(GMM) تأثیر تسهیلات اعطایی بانک جهانی بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزة منا: درس‌هایی برای ایران [دوره 1، شماره 3، 1389، صفحه 85-102]

ل

 • لاجیت چندجمله‌ای بررسی تأثیر اشتغال زنان بر ازدواج و طلاق [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 167-195]
 • لجستیک ‌هاروی پیش‌بینی نرخ ارز: مقایسه الگوهای رشد لجستیک با الگوهای رقیب [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 139-177]

م

 • میادین مستقل گازی دریایی شبیه سازی مسیر تولید و نقطه اوج تولید گاز از میادین مستقل دریایی ایران و سناریو های جریان درآمدی [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 151-180]
 • مارکف -سوئیچینگ بررسی همزمانی سیکل‌های نرخ ارز با قیمت نفت، قیمت طلا و ارزش سهام در ایران: الگوی مارکف-سوئیچینگ با ساختار مؤلفه‌ای [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 151-193]
 • مارکف-سوئیچینگ کاربرد رویکردهای احتیاطی و مرکانتیلیستی در شناسایی تعیین‌کننده‌های تغییرات ذخایر بین‌‌‌المللی در کشورهای اوپک [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 89-124]
 • مارکوف – سوئیچینگ بررسی اثرات نامتقارن شوک‌های پولی بر قیمت در ادوار‌ تجاری ایران با استفاده از تکنیک مارکوف - سوئیچینگ [دوره 2، شماره 8-7، 1390، صفحه 183-222]
 • مالیات بر درآمد بررسی مالیات بر درآمد به عنوان یک تثبیت‌کننده خودکار مالی و تعدیل سیکلهای تجاری با استفاده از رهیافت تجزیه موجک [دوره 5، شماره 17-18، 1393، صفحه 17-57]
 • مالیات سبز تحلیل تأثیر مالیات سبز بر میزان انتشار آلاینده‌ها و شاخص سلامت در ایران: الگوی معادلات همزمان [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 89-117]
 • مالیات سبز بررسی اعمال مالیات سبز بر حامل‌های انرژی انتشار دهنده گاز دی‌اکسید کربن و منفعت مضاعف ناشی از آن در اقتصاد ایران [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 125-147]
 • مالیات فرآورده‎های نفتی بررسی و مقایسه‎ی اثرات قیمت نفت خام و مالیات فرآورده‎های نفتی بر روی قیمت و مقدار تقاضای تعادلی فرآورده‎های نفتی در کشورهای عضو OECD [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 1-21]
 • مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم برآورد کشش شناوری مالیاتی به روش همجمعی [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 71-96]
 • مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم ارزیابی سیاست‌های مالیاتی از جنبه توزیع درآمد [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 55-74]
 • مالکیت خودرو برآورد و پیش‏بینی تابع احتمال خرید اتومبیل نو [دوره 2، شماره 8-7، 1390، صفحه 223-243]
 • ماندگاری نظام پولی برآورد ماندگاری نظام‌های پولی و محیط‌های تورمی و تأثیر آن بر درجه عبور نرخ ارز: مطالعه موردی کشورهای درحال توسعه با نظام پولی لنگرگاه ارزی [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 1-32]
 • میانگین‌گیری بیزی بررسی عوامل مؤثر بر تورم ایران با استفاده از رویکرد میانگین‌گیری بیزی [دوره 2، شماره 8-7، 1390، صفحه 27-58]
 • میانگین گروهی ترکیبی کاربرد رویکردهای احتیاطی و مرکانتیلیستی در شناسایی تعیین‌کننده‌های تغییرات ذخایر بین‌‌‌المللی در کشورهای اوپک [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 89-124]
 • متغیرهای اقتصاد کلان بررسی اثر حذف یارانه‎ی کالاهای اساسی بر متغیرهای عمده‎ی اقتصاد کلان در چارچوب یک الگوی اقتصاد سنجی کلان ساختاری [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 81-105]
 • متغیرهای اقتصاد کلان بررسی آثار شوک‌ ناشی از ویروس کرونا بر اقتصاد ایران: کاربرد الگوی خودرگرسیون برداری جهانی [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 125-153]
 • متغیرهای کلان آنالیز نقش سیاست پولی نامتعارف با استفاده از شاخص شرایط مالی: رهیافت خودرگرسیون برداری بیزی [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 211-240]
 • متغیرهای کلان اقتصادی بررسی سرریز سیاست پولی بانک مرکزی اروپا بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران: رهیافت برداری ساختاری [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 75-110]
 • متغیر وابسته گسسته استفاده از الگوهای متغیر وابسته گسسته در تحلیل رفتار مصرفی خانوار (مورد مصرف دخانیات) [دوره 4، شماره 14-15، 1392، صفحه 191-215]
 • متوسط دارایی بانک‌‌ها عوامل تعیین کننده تعداد بانک در یک اقتصاد: اقتصاد ایران به چند بانک نیاز دارد؟ [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 129-160]
 • محدودیت منابع آبی اثرات محدودیت منابع آبی بر برنامه‌ریزی گسترش ظرفیت تولید برق: کاربرد الگوی چند هدفه تحت شرایط نااطمینانی [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 157-185]
 • محدودیت نقدینگی آزمون وجود محدودیت نقدینگی بودجة خانوار در اقتصاد ایران [دوره 1، شماره 3، 1389، صفحه 19-38]
 • محصولات ارگانیک برآورد میزان تمایل به پرداخت مصرف کنندگان برای محصول ارگانیک مرغ سبز به روش دو مرحله‌ای هکمن [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 115-130]
 • محصولات صنعتی ارزیابی تجارت محصولات صنعتی ایران با کشورهای مختلف از دیدگاه آب مجازی [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 143-187]
 • محیط تورمی برآورد ماندگاری نظام‌های پولی و محیط‌های تورمی و تأثیر آن بر درجه عبور نرخ ارز: مطالعه موردی کشورهای درحال توسعه با نظام پولی لنگرگاه ارزی [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 1-32]
 • مخارج بهداشتی دولت ارتباط متقابل مخارج بهداشتی دولت و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب حوزه منا: رویکرد سیستم معادلات همزمان [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 55-87]
 • مخارج بهداشت و درمان بررسی اثرات مخارج بهداشت و درمان دولت بر توسعه انسانی در ایران [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 129-149]
 • مخارج دولت تعیین سطح بهینه اجزای بودجه دولت در چارچوب برنامه ششم توسعه اقتصادی: رهیافت الگوریتم کنترل بهینه تصادفی [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 75-99]
 • مخارج عمرانی دولت تأثیر اندازه دولت بر سرمایه اجتماعی در استان‌های ایران [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 55-87]
 • مخارج مصرفی دولت تأثیر اندازه دولت بر سرمایه اجتماعی در استان‌های ایران [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 55-87]
 • مخارج نظامی تحلیل پویای اثر مخارج نظامی بر رشد اقتصادی کشورهای نفتی و غیرنفتی خاورمیانه [دوره 4، شماره 14-15، 1392، صفحه 47-74]
 • میداس پیش‌بینی نرخ تورم ماهانه: کاربرد الگوی تصحیح خطای داده‌های ترکیبی با تواتر متفاوت [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 55-70]
 • میداس پیش‌بینی رشد اقتصادی ایران به کمک الگوی داده‌های ترکیبی با تواتر متفاوت [دوره 4، شماره 14-15، 1392، صفحه 1-23]
 • مدت زمان اعمال سیاست اقتصادی مدت مناسب برای اعمال سیاست‌ها در سطح اقتصاد کلان ایران چقدر است؟ [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 83-113]
 • مدلGARCH تأثیر بی‌ثباتی نرخ واقعی ارز بر تولید ناخالص داخلی (مطالعة موردی ایران) [دوره 1، شماره 4، 1389، صفحه 129-156]
 • مدل آریما ارائه مدل پیش‌بینی مصرف سالیانه برق در ایران با استفاده از شبکه‌عصبی نارکس و بررسی تاثیر هدفمندسازی یارانه‌ها بر آن [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 89-113]
 • مدل پانل پویا تحلیل پویای اثر مخارج نظامی بر رشد اقتصادی کشورهای نفتی و غیرنفتی خاورمیانه [دوره 4، شماره 14-15، 1392، صفحه 47-74]
 • مدل تاپسیس رتبه‌بندی فعالیت‌های اقتصادی استان یزد با استفاده از دو مدل داده – ستانده و تاپسیس (با تاکید بر توسعه پایدار) [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 121-150]
 • مدل تصحیح خطا اثر نوسانات نرخ ارز واقعی موثر بر مصرف در ایران [دوره 5، شماره 19-20، 1393، صفحه 165-181]
 • مدل تصحیح خطای برداری ارزیابی رابطه بلند مدت یارانه مواد غذایی و کالری دریافتی خانوارهای مناطق شهری در ایران:1363-1387 [دوره 2، شماره 8-7، 1390، صفحه 149-174]
 • مدل تصحیح خطای برداری بررسی میزان و نحوه تأثیرگذاری تسهیلات بانکی بر ادوار تجاری به تفکیک دو بخش خدمات و مسکن در اقتصاد ایران [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 31-59]
 • مدل تصحیح خطای پانل بررسی رابطة بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی در استان‌های ایران با استفاده از مدل هم انباشتگی و تصحیح خطای پانل چندمتغیره [دوره 3، شماره 9، 1391، صفحه 148-185]
 • مدل تعادل عمومی پویای تصادفی بررسی قاعده پولی بهینه در یک اقتصاد باز کوچک در دو رژیم نرخ ارز شناور و مدیریت شده [دوره 4، شماره 13، 1392، صفحه 61-80]
 • مدل تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید اثر سیاست‏ توسعه صادرات بر متغیرهای عمده اقتصاد کلان [دوره 4، شماره 14-15، 1392، صفحه 97-132]
 • مدل جاذبه بررسی هزینه و فایده‎ی حمایت‎گرایی تجاری در ایران با استفاده از مدل جاذبه [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 131-150]
 • مدل داده – ستانده رتبه‌بندی فعالیت‌های اقتصادی استان یزد با استفاده از دو مدل داده – ستانده و تاپسیس (با تاکید بر توسعه پایدار) [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 121-150]
 • مدل رشد درونزا تأثیر سرمایة کارآفرینی بر تولید و رشد بخش صنعت ایران [دوره 2، شماره 6-5، 1390، صفحه 211-247]
 • مدل رگرسیونی انتقال ملایم تابلویی (PSTR) تأثیر کیفیت قوانین بر نرخ تورم: مشاهداتی از کشورهای منتخب منطقه MENA [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 39-67]
 • مدل سولوی‌تعمیم‌یافته تحلیل پویای اثر مخارج نظامی بر رشد اقتصادی کشورهای نفتی و غیرنفتی خاورمیانه [دوره 4، شماره 14-15، 1392، صفحه 47-74]
 • مدل شتاب انعطاف‌پذیر اثر تسهیلات اعطایی و نرخ سود بانکی بر سرمایه‌گذاری خصوصی در ایران [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 53-74]
 • مدل قیمت هدانیک برآورد تابع تقاضای مسکن با استفاده از مدل قیمت هدانیک (سال‌های 1388-1378) مطالعة موردی شهر کرمان [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 237-258]
 • مدل لاجیت برآورد و پیش‏بینی تابع احتمال خرید اتومبیل نو [دوره 2، شماره 8-7، 1390، صفحه 223-243]
 • مدل لوجیت تحلیل عوامل اجتماعی-اقتصادی موثر بر اشتغال زنان در ایران [دوره 5، شماره 17-18، 1393، صفحه 75-91]
 • مدل‌های خودرگرسیون بررسی عملکرد رگرسیون‌ داده‌های ترکیبی با تواتر متفاوت در پیش‌بینی تورم فصلی ایران [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 25-46]
 • مدل هکمن برآورد میزان تمایل به پرداخت مصرف کنندگان برای محصول ارگانیک مرغ سبز به روش دو مرحله‌ای هکمن [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 115-130]
 • مرغ سبز برآورد میزان تمایل به پرداخت مصرف کنندگان برای محصول ارگانیک مرغ سبز به روش دو مرحله‌ای هکمن [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 115-130]
 • مرکزیت بررسی شاخص یکپارچگی تجارت منطقه‌ای برای ایران: نظریه گراف [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 27-55]
 • مزیت‌سنجی مزیت‌سنجی اقتصاد ایران در صنعت و کشاوزری با استفاده از شاخص‌های مختلف [دوره 1، شماره 4، 1389، صفحه 83-108]
 • مزیت نسبی تحلیل ریسک و تنوع صادرات غیر نفتی ایران: کاربرد روش ناپارامتری و نیمه‌پارامتری [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 33-70]
 • مسأله رمزی بررسی تأثیر بهره‌وری، سیاست‌های مالی و پولی بر رفاه اجتماعی در شرایط تعهدی و مبتنی بر مسأله رمزی [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 97-124]
 • مسکن برآورد تابع تقاضای مسکن با استفاده از مدل قیمت هدانیک (سال‌های 1388-1378) مطالعة موردی شهر کرمان [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 237-258]
 • مسکن بررسی مقیاس-زمان سرریز نوسانات میان نرخ ارز، تورم، سهام و مسکن در ایران [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 61-90]
 • مشخصات جمعیتی هزینه نسبی پرورش کودک برای خانواده‌های ایرانی: تخمین‌های مقیاس معادل‌های بچه برای ایران [دوره 5، شماره 19-20، 1393، صفحه 13-34]
 • مشوق‌های مالیاتی بررسی تأثیر معافیت‌های مالیاتی موضوع ماده 132 (ق.م.م) بر تعداد و ارزش افزوده واحد‌های صنعتی ایجاد شده در مناطق مشمول معافیت در ایران [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 1-30]
 • مصرف اثر نوسانات نرخ ارز واقعی موثر بر مصرف در ایران [دوره 5، شماره 19-20، 1393، صفحه 165-181]
 • مصرف آزمون وجود محدودیت نقدینگی بودجة خانوار در اقتصاد ایران [دوره 1، شماره 3، 1389، صفحه 19-38]
 • مصرف انرژی بررسی رابطة بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی در استان‌های ایران با استفاده از مدل هم انباشتگی و تصحیح خطای پانل چندمتغیره [دوره 3، شماره 9، 1391، صفحه 148-185]
 • مصرف انرژی بررسی ارتباط بین شهرنشینی و مصرف انرژی در استان‌‌‌های ایران با بکارگیری الگوی STIRPAT تعمیم‌‌‌یافته [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 27-54]
 • مصرف انرژی الکتریکی تعیین عوامل اقتصادی ـ اجتماعی مؤثر بر مخارج برق خانوارهای روستایی ایران با استفاده از نقشه‌های خود سازمان‌ده دسته‌ای [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 147-175]
 • مطالبات معوق ارتباط ثبات مالی و تمرکز در نظام بانکداری ایران [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 108-137]
 • مطالبات معوق ارزیابی تعامل بخش‏های حقیقی و مالی در اقتصاد ایران: رویکرد DSGE [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 1-32]
 • مطالبات معوق آثار مطالبات معوق بانکی بر تولید و تورم [دوره 4، شماره 14-15، 1392، صفحه 158-189]
 • معادلات ساختاری تخمین قدرت بازاری و مقیاس تولید در صنعت نساجی ایران براساس رویکرد معادلات ساختاری [دوره 3، شماره 11-12، 1391، صفحه 120-142]
 • معادلات همزمان تحلیل تأثیر مالیات سبز بر میزان انتشار آلاینده‌ها و شاخص سلامت در ایران: الگوی معادلات همزمان [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 89-117]
 • معادله دستمزد مینسر بررسی تأثیر تحصیلات و تجربه بر درآمد افراد [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 75-101]
 • معیار بهینگی تعداد بانک بررسی ساختار بازار صنعت بانکداری و آثار ادغام‌های فرضی بر آن [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 93-123]
 • معیارهای اسراف شاخص اسراف در مصارف بخش خصوصی [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 133-156]
 • معافیت‌های مالیاتی بررسی تأثیر معافیت‌های مالیاتی موضوع ماده 132 (ق.م.م) بر تعداد و ارزش افزوده واحد‌های صنعتی ایجاد شده در مناطق مشمول معافیت در ایران [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 1-30]
 • مقیاس معادل فرزند هزینه نسبی پرورش کودک برای خانواده‌های ایرانی: تخمین‌های مقیاس معادل‌های بچه برای ایران [دوره 5، شماره 19-20، 1393، صفحه 13-34]
 • مقام پولی ارزیابی زیان‌های تولیدی ناشی از بحران‌های پولی و نقش دخالت بانک مرکزی در اقتصادهای نوظهور [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 41-65]
 • مکان‌یابی مکان‌یابی بهینة جایگاه‌های سوخت‌گیری (مطالعة موردی مناطق 22 گانة شهر تهران) [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 79-108]
 • مکان‌یابی بهینه مکان‌یابی بهینة جایگاه‌های سوخت‌گیری (مطالعة موردی مناطق 22 گانة شهر تهران) [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 79-108]
 • میل نهایی به مصرف بررسی وجود همجمعی در تابع مصرف بخش خصوصی [دوره 5، شماره 17-18، 1393، صفحه 59-74]
 • منحنی J نرخ ارز حقیقی و سازوکار منحنی J و S بین ایران و شرکای برتر تجاری [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 31-53]
 • منحنی S نرخ ارز حقیقی و سازوکار منحنی J و S بین ایران و شرکای برتر تجاری [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 31-53]
 • منحنی انگل هزینه نسبی پرورش کودک برای خانواده‌های ایرانی: تخمین‌های مقیاس معادل‌های بچه برای ایران [دوره 5، شماره 19-20، 1393، صفحه 13-34]
 • منحنی انگل بررسی سطح رفاه خانوارهای استان خراسان شمالی با استفاده از منحنی‌های انگل [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 137-154]
 • منحنی بازدهی ساز و کار اثرگذاری سیاست‌های پولی در چارچوب نظریه ساختار زمانی نرخ بهره در اقتصاد ایران [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 1-34]
 • منحنی روتبارت هزینه نسبی پرورش کودک برای خانواده‌های ایرانی: تخمین‌های مقیاس معادل‌های بچه برای ایران [دوره 5، شماره 19-20، 1393، صفحه 13-34]
 • منحنی فیلیپس اندازه‌گیری همزمان نایرو و هستة تورم در اقتصاد ایران [دوره 2، شماره 8-7، 1390، صفحه 81-115]
 • منحنی فیلیپس بررسی ناپایداری منحنی فیلیپس در اقتصاد ایران با استفاده از رهیافت حالت- فضا [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 57-81]
 • منطق فازی اندازه‌گیری فقر (نسبی) در ایران با استفاده از منطق فازی [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 53-78]
 • منطقه روستایی تأثیر افزایش قیمت کالاها بر رفاه اجتماعی خانوار [دوره 4، شماره 14-15، 1392، صفحه 75-96]
 • منطقه شهری تأثیر افزایش قیمت کالاها بر رفاه اجتماعی خانوار [دوره 4، شماره 14-15، 1392، صفحه 75-96]
 • منفعت مضاعف بررسی اعمال مالیات سبز بر حامل‌های انرژی انتشار دهنده گاز دی‌اکسید کربن و منفعت مضاعف ناشی از آن در اقتصاد ایران [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 125-147]
 • مهاجران افغانی تأثیر مهاجران افغانی بر نرخ بیکاری در اقتصاد ایران [دوره 1، شماره 4، 1389، صفحه 157-182]
 • مهاجرت اثر مهاجرت نیروی کار ماهر بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران: کاربرد الگوی تعادل عمومی محاسبه پذیر [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 31-58]
 • مهاجرت بین‌المللی مهاجرت نیروی کار از ایران به کشورهای OECD و عوامل اقتصادی مؤثر بر آن [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 63-94]
 • موافقت نامه آزاد تجاری تحلیل اثرات رفاهی آزادسازی تجاری با رویکرد الگوی تعادل عمومی محاسبه‌پذیر چند منطقه‌ای: مورد مطالعه ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 153-179]
 • موافقت‌نامه‌ تجاری بررسی شاخص یکپارچگی تجارت منطقه‌ای برای ایران: نظریه گراف [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 27-55]
 • موافقت‌نامه‌های تجارت منطقه‌ای تحلیل پویای الگوی تجارت ایران در چارچوب توافقات منطقه‌ای: رهیافت شبکه [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 101-140]
 • موانع مقید شناسایی موانع رشد مبتنی بر صادرات در ایران با استفاده از درخت تصمیم ‏گیری [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 1-53]
 • موسسات اعتبار صادراتی بررسی تأثیر توسعه مالی در بخش صادرات بر نابرابری درآمد در ایران [دوره 4، شماره 13، 1392، صفحه 81-104]

ن

 • نااطمینانی اقتصاد کلان اثر مخارج دولت و نااطمینانی اقتصاد کلان بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ایران [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 67-99]
 • نااطمینانی نرخ ارز بررسی تأثیر تحریم‌های اقتصادی و نااطمینانی نرخ ارز بر جذب FDI در ایران: رویکرد فازی [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 33-59]
 • نابرابری تورمی نابرابری تورمی و اثرات آن بر توزیع سهم مخارج گروه‌های شغلی در ایران [دوره 3، شماره 11-12، 1391، صفحه 1-43]
 • نابرابری تورمی نابرابری تورمی در ایران به تفکیک استانی [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 31-51]
 • نابرابری توزیع درآمد بررسی رابطه بین اندازه دولت و نابرابری توزیع درآمد در ایران: رهیافت الگوی خودرگرسیونی برداری مارکوف سوئیچینگ [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 29-64]
 • نابرابری درآمد تأثیر توسعه مالی بر نابرابری درآمد در ایران: بازبینی نقش سرمایه انسانی [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 119-148]
 • نابرابری درآمد تاثیر سطح توسعه یافتگی بر نسبت مواجهه‌ی خانوارهای شهری با هزینه زیاد سلامت در ایران 1390-1384 [دوره 5، شماره 19-20، 1393، صفحه 59-77]
 • نابرابری درآمد بررسی تأثیر توسعه مالی در بخش صادرات بر نابرابری درآمد در ایران [دوره 4، شماره 13، 1392، صفحه 81-104]
 • نابرابری درآمد ارزیابی سیاست‌های مالیاتی از جنبه توزیع درآمد [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 55-74]
 • نابرابری درآمدی تغییرات اقلیمی، تجارت و نابرابری درآمدی: رهیافت رگرسیون چندکی در داده‌های تابلویی [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 57-92]
 • نابرابری درآمد و ثروت نابرابری تورمی و اثرات آن بر توزیع سهم مخارج گروه‌های شغلی در ایران [دوره 3، شماره 11-12، 1391، صفحه 1-43]
 • ناپایداری مالی رابطه غیرخطی سطح وابستگی به درآمدهای نفتی و ناپایداری مالی در کشورهای منتخب صادرکننده نفت؛ رهیافت داده‌های ترکیبی آستانه‌ای [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 1-28]
 • نایرو(NAIRU) اندازه‌گیری همزمان نایرو و هستة تورم در اقتصاد ایران [دوره 2، شماره 8-7، 1390، صفحه 81-115]
 • ناکارایی X برآورد هزینه‌های رفاهی انحصار در صنعت خودروی ایران [دوره 3، شماره 11-12، 1391، صفحه 80-119]
 • ناکارایی تخصیص برآورد هزینه‌های رفاهی انحصار در صنعت خودروی ایران [دوره 3، شماره 11-12، 1391، صفحه 80-119]
 • نرخ ارز بررسی قاعده پولی بهینه در یک اقتصاد باز کوچک در دو رژیم نرخ ارز شناور و مدیریت شده [دوره 4، شماره 13، 1392، صفحه 61-80]
 • نرخ ارز تبیین عوامل اثرگذار بر انتخاب نظام ارزی در ایران و سایر کشورهای عضو اپک [دوره 4، شماره 13، 1392، صفحه 35-59]
 • نرخ ارز بررسی اثرات مستقیم و غیرمستقیم تغییرات نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 23-39]
 • نرخ ارز تحلیل اثرات نامتقارن نرخ ارز بر شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران: رهیافت NARDL [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 59-91]
 • نرخ ارز پیش‌بینی نرخ ارز: مقایسه الگوهای رشد لجستیک با الگوهای رقیب [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 139-177]
 • نرخ ارز بررسی همزمانی سیکل‌های نرخ ارز با قیمت نفت، قیمت طلا و ارزش سهام در ایران: الگوی مارکف-سوئیچینگ با ساختار مؤلفه‌ای [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 151-193]
 • نرخ ارز اثر پیچیدگی اقتصادی بر نرخ ارز در کشورهای درحال توسعه منتخب دانش محور [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 1-25]
 • نرخ ارز بررسی مقیاس-زمان سرریز نوسانات میان نرخ ارز، تورم، سهام و مسکن در ایران [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 61-90]
 • نرخ ارز حقیقی نرخ ارز حقیقی و سازوکار منحنی J و S بین ایران و شرکای برتر تجاری [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 31-53]
 • نرخ ارز حقیقی اثرات نامتقارن تغییرات نرخ ارز بر تجارت ایران و چین [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 29-59]
 • نرخ ارز واقعی بررسی منابع نوسانات نرخ ارز واقعی و تورم در اقتصاد ایران [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 75-103]
 • نرخ استفاده از ظرفیت‌های تولیدی واکنش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به هزینة استفاده از سرمایه، نااطمینانی و نرخ استفاده از ظرفیت‌های تولیدی [دوره 3، شماره 11-12، 1391، صفحه 44-62]
 • نرخ استهلاک کالاهای سرمایه‌ای بررسی اثر ثروت نفتی (ارزش ذخایر اثبات شده) برسرمایه‌گذاری بخش خصوصی (مطالعة موردی ایران) [دوره 1، شماره 3، 1389، صفحه 1-18]
 • نرخ بیکاری تاثیر سطح توسعه یافتگی بر نسبت مواجهه‌ی خانوارهای شهری با هزینه زیاد سلامت در ایران 1390-1384 [دوره 5، شماره 19-20، 1393، صفحه 59-77]
 • نرخ بیکاری تأثیر مهاجران افغانی بر نرخ بیکاری در اقتصاد ایران [دوره 1، شماره 4، 1389، صفحه 157-182]
 • نرخ بیکاری تحلیل عوامل کلان اقتصادی مؤثر بر بیکاری در استان‌های ایران: با تأکید بر اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 1-30]
 • نرخ بیکاری بررسی عدم تقارن داخل رژیم‌ها در قانون اوکان: رهیافت چرخشی مارکوف [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 207-232]
 • نرخ بهره بررسی رابطه بین نرخ بهره و نرخ تورم در ایران [دوره 2، شماره 8-7، 1390، صفحه 1-25]
 • نرخ بهره بهرة پولی (ربا) و بحران مالی [دوره 2، شماره 6-5، 1390، صفحه 39-68]
 • نرخ بهره بررسی اثر تغییر نرخ سود سپرده‌های بانکی بر متغیرهای کلان اقتصادی به روش پویای سیستمی [دوره 1، شماره 4، 1389، صفحه 23-52]
 • نرخ بهره تحلیل آگزیوماتیک نرخ بهره بهینه در الگو‌های بیولی [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 155-183]
 • نرخ بهره بین بانکی تحلیل رفاهی تعامل بین دولت و بانک مرکزی در چارچوب بازی‌های سیاستی [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 1-31]
 • نرخ بهره پولی تحلیل ریاضی آثار نرخ بهره پولی بر توزیع درآمد شخصی در یک ساختار اقتصادکلان [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 161-186]
 • نرخ تورم تاثیر سطح توسعه یافتگی بر نسبت مواجهه‌ی خانوارهای شهری با هزینه زیاد سلامت در ایران 1390-1384 [دوره 5، شماره 19-20، 1393، صفحه 59-77]
 • نرخ تورم تأثیر کیفیت قوانین بر نرخ تورم: مشاهداتی از کشورهای منتخب منطقه MENA [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 39-67]
 • نرخ تورم بررسی رابطه بین نرخ بهره و نرخ تورم در ایران [دوره 2، شماره 8-7، 1390، صفحه 1-25]
 • نرخ تورم بررسی منابع نوسانات نرخ ارز واقعی و تورم در اقتصاد ایران [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 75-103]
 • نرخ سود بررسی قاعده پولی بهینه در یک اقتصاد باز کوچک در دو رژیم نرخ ارز شناور و مدیریت شده [دوره 4، شماره 13، 1392، صفحه 61-80]
 • نرخ سود بررسی اثر تغییر نرخ سود سپرده‌های بانکی بر متغیرهای کلان اقتصادی به روش پویای سیستمی [دوره 1، شماره 4، 1389، صفحه 23-52]
 • نرخ سود تسهیلات بانکی اثر تسهیلات اعطایی و نرخ سود بانکی بر سرمایه‌گذاری خصوصی در ایران [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 53-74]
 • نرخ سود سپرده تأثیر تغییر دستوری نرخ سود سپرده بر ثبات مالی بانکی ایران درشرایط تحریم [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 1-26]
 • نرخ شهرنشینی بررسی ارتباط بین شهرنشینی و مصرف انرژی در استان‌‌‌های ایران با بکارگیری الگوی STIRPAT تعمیم‌‌‌یافته [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 27-54]
 • نرخ مشارکت زنان بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت زنان در بازار کار: مطالعه موردی کشور سوریه [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 153-178]
 • نیروی کار مهاجرت نیروی کار از ایران به کشورهای OECD و عوامل اقتصادی مؤثر بر آن [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 63-94]
 • نیروی‌کار بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت زنان در بازار کار: مطالعه موردی کشور سوریه [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 153-178]
 • نیروی کار ساده بررسی اثرات کاهش درآمدهای نفتی بر اشتغال در ایران: تحلیل تعادل عمومی محاسبه‌پذیر [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 1-24]
 • نیروی کار ماهر بررسی اثرات کاهش درآمدهای نفتی بر اشتغال در ایران: تحلیل تعادل عمومی محاسبه‌پذیر [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 1-24]
 • نیروی کار ماهر اثر مهاجرت نیروی کار ماهر بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران: کاربرد الگوی تعادل عمومی محاسبه پذیر [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 31-58]
 • نیروی کار ماهر و غیرماهر اثر آزادسازی تجاری بر تحرک بین‌المللی نیروی کار با استفاده از پروژه تحلیل تجارت جهانی: بازبینی نظریه ماندل در اقتصاد ایران [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 1-32]
 • نظام ارزی تبیین عوامل اثرگذار بر انتخاب نظام ارزی در ایران و سایر کشورهای عضو اپک [دوره 4، شماره 13، 1392، صفحه 35-59]
 • نظام اقتصادی بحران های اقتصادی و راه حل اقتصاد اسلامی [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 107-130]
 • نظام بانکی آثار مطالبات معوق بانکی بر تولید و تورم [دوره 4، شماره 14-15، 1392، صفحه 158-189]
 • نظام پولی لنگرگاه ارزی برآورد ماندگاری نظام‌های پولی و محیط‌های تورمی و تأثیر آن بر درجه عبور نرخ ارز: مطالعه موردی کشورهای درحال توسعه با نظام پولی لنگرگاه ارزی [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 1-32]
 • نظام مالی بحران های اقتصادی و راه حل اقتصاد اسلامی [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 107-130]
 • نظریه اطلاعات تحلیل پویای الگوی تجارت ایران در چارچوب توافقات منطقه‌ای: رهیافت شبکه [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 101-140]
 • نظریه بازی‌ها تحلیل رابطه بین دولت، بانک مرکزی و سفته بازان در ایران: رهیافت نظریه بازی‌ها با رویکرد تعادل نش [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 139-167]
 • نظریه بازی‌ها تحلیل رفاهی تعامل بین دولت و بانک مرکزی در چارچوب بازی‌های سیاستی [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 1-31]
 • نظریه پورتفولیوی مارکویتز تحلیل ریسک و تنوع صادرات غیر نفتی ایران: کاربرد روش ناپارامتری و نیمه‌پارامتری [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 33-70]
 • نظریه شبکه بررسی آثار تحریم‌های بین‌المللی بر ساختار تجاری ایران: رویکرد نظریه شبکه [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 1-28]
 • نظریه شبکه انتخاب شرکای تجاری مناسب برای اقتصاد ایران در واردات ماشین‌آلات و ابزار حمل و نقل: رویکرد نظریه شبکه [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 27-56]
 • نظریه شبکه تحلیل پویای الگوی تجارت ایران در چارچوب توافقات منطقه‌ای: رهیافت شبکه [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 101-140]
 • نظریه گراف بررسی شاخص یکپارچگی تجارت منطقه‌ای برای ایران: نظریه گراف [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 27-55]
 • نظریه ماندل اثر آزادسازی تجاری بر تحرک بین‌المللی نیروی کار با استفاده از پروژه تحلیل تجارت جهانی: بازبینی نظریه ماندل در اقتصاد ایران [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 1-32]
 • نظریه نقطه ی اوج هوبرت شبیه سازی مسیر تولید و نقطه اوج تولید گاز از میادین مستقل دریایی ایران و سناریو های جریان درآمدی [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 151-180]
 • نظریه‌های رشد و کارآفرینی تأثیر سرمایة کارآفرینی بر تولید و رشد بخش صنعت ایران [دوره 2، شماره 6-5، 1390، صفحه 211-247]
 • نفت بررسی تکانه‌های قیمت نفت بر رشد اقتصادی با تأکید بر نقش سرمایه‌گذاری [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 150-168]
 • نفت خام برآورد تولید بهینة نفت خام ایران و سرمایه‌گذاری مورد نیاز سالیانه برای افق بیست ساله [دوره 2، شماره 6-5، 1390، صفحه 1-37]
 • نفت‌گاز برآورد کشش‌های قیمتی و درآمدی مؤثر بر تقاضای بنزین و نفت‌گاز در بخش حمل و نقل کشور [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 117-142]
 • نفرین منابع بازبینی فرضیه نفرین منابع با استفاده از شبیه‌سازی پویا [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 61-92]
 • نقدینگی تأثیر کنترل فساد و افزایش نقدینگی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب در حال توسعه [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 85-106]
 • نقشه‌های خودسازمانده دسته‌ای تعیین عوامل اقتصادی ـ اجتماعی مؤثر بر مخارج برق خانوارهای روستایی ایران با استفاده از نقشه‌های خود سازمان‌ده دسته‌ای [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 147-175]
 • نگرش پولی به تراز پرداخت‌ها تراز پرداخت‌ها به عنوان یک پدیدة پولی: تحلیلی در چارچوب یک الگوی اقتصادسنجی کلان ساختاری کوچک مقیاس [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 105-130]
 • نهاد ریسک تأثیر تعاملی نهاد ریسک و پیچیدگی اقتصادی بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای منتخب اسلامی [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 141-171]
 • نهادگرایی کاربرد نظریه طراحی مکانیسم و نظریه تطبیق در طراحی بازار آب: رویکرد نهادی [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 121-158]
 • نهاده انرژی برآورد کشش‌های جانشینی نهاده انرژی در تابع تولید کلان اقتصاد ایران به روش CES دو مرحله‌ای [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 71-96]
 • نوآفرینی نگرشی بر نوآفرینی و بازآرایی نظام حقوق مالکیت معنوی [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 1-51]
 • نوآوری مالی تحلیل نظری تأثیر نوآوری‌های مالی بر نوسان اهرم مالی و بروز بحران مالی [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 131-150]
 • نوسانات درآمدهای نفتی بررسی رابطه بین نوسانات درآمدهای نفتی و اندازه دولت بر سرمایه اجتماعی در ایران [دوره 5، شماره 19-20، 1393، صفحه 79-109]
 • نوسانات نرخ ارز واقعی موثر اثر نوسانات نرخ ارز واقعی موثر بر مصرف در ایران [دوره 5، شماره 19-20، 1393، صفحه 165-181]
 • نوسان درآمدهای نفتی نوسان رشد اقتصادی و نوسان درآمدهای نفتی درکشورهای عضو اوپک: بررسی نقش توسعه مالی [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 97-127]
 • نوسان رشد اقتصادی نوسان رشد اقتصادی و نوسان درآمدهای نفتی درکشورهای عضو اوپک: بررسی نقش توسعه مالی [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 97-127]
 • نوسان نرخ ارز تأثیر نوسان‌ نرخ ارز حقیقی بر رشد بهره‌وری کل عوامل با لحاظ توسعه مالی [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 35-61]
 • نوسان‌‌‌های قیمت نفت کاربرد رویکردهای احتیاطی و مرکانتیلیستی در شناسایی تعیین‌کننده‌های تغییرات ذخایر بین‌‌‌المللی در کشورهای اوپک [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 89-124]

و

 • واردات ماشین‌آلات انتخاب شرکای تجاری مناسب برای اقتصاد ایران در واردات ماشین‌آلات و ابزار حمل و نقل: رویکرد نظریه شبکه [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 27-56]
 • واردات و صادرات کالا تدوین یک الگوی اقتصادسنجی برای شبیه‌سازی تقاضای ورود کشتی به بندر شهید رجایی [دوره 5، شماره 17-18، 1393، صفحه 135-167]
 • وجوه ارسالی اثر مهاجرت نیروی کار ماهر بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران: کاربرد الگوی تعادل عمومی محاسبه پذیر [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 31-58]
 • ورشکستگی کاربرد سامانة خبره تلفیقی در پیش‌بینی ورشکستگی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران [دوره 3، شماره 9، 1391، صفحه 42-66]
 • ویژگی‌های صنایع ارزیابی ویژگی‌های صنایع بر شدت انرژی صنایع تولیدی در ایران [دوره 3، شماره 11-12، 1391، صفحه 174-191]
 • وضعیت تولید بررسی رفتار غیرخطی عبور نرخ ارز با توجه به وضعیت تولید در اقتصاد ایران [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 1-32]

ه

 • هاروی پیش‌بینی نرخ ارز: مقایسه الگوهای رشد لجستیک با الگوهای رقیب [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 139-177]
 • هال-راجر سنجش اندازه رقابت در بازار بانکی ایران: رویکرد هال- راجر [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 47-73]
 • هدف‌گذاری تورم هدف‌گذاری تورم انعطاف پذیر در اقتصاد ایران با تاکید بر قیمت دارایی: رویکرد کنترل بهینه تصادفی [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 1-37]
 • هدف‌گذاری تورم قیمت‌گذاری دارایی‌های مالی و نقش سیاست‌های پولی مبتنی بر تورم [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 83-109]
 • هدفمندی یارانه‌ها تعیین رشد حجم پول بهینه در اجرای سیاست هدفمندی یارانه حامل‌های انرژی: رویکرد هدفگذاری تورمی انعطاف پذیر [دوره 2، شماره 6-5، 1390، صفحه 91-130]
 • هدفمندسازی یارانه‌ها ارائه مدل پیش‌بینی مصرف سالیانه برق در ایران با استفاده از شبکه‌عصبی نارکس و بررسی تاثیر هدفمندسازی یارانه‌ها بر آن [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 89-113]
 • هدف‌مند کردن یارانه‌ها بررسی تأثیر طرح هدف‌مندی یارانه‌‌ها بر الگوی مصرفی خانوارهای شهری در ایران [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 33-48]
 • هزینة استفاده از سرمایه واکنش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به هزینة استفاده از سرمایه، نااطمینانی و نرخ استفاده از ظرفیت‌های تولیدی [دوره 3، شماره 11-12، 1391، صفحه 44-62]
 • هزینة استفاده از سرمایه بررسی اثر ثروت نفتی (ارزش ذخایر اثبات شده) برسرمایه‌گذاری بخش خصوصی (مطالعة موردی ایران) [دوره 1، شماره 3، 1389، صفحه 1-18]
 • هزینة برق بررسی اثر افزایش قیمت برق بر فرایند تولید زیربخش‌های 23 گانة صنعت رویکرد پانل سیستمی [دوره 2، شماره 8-7، 1390، صفحه 59-79]
 • هزینة رفاهی انحصار برآورد هزینه‌های رفاهی انحصار در صنعت خودروی ایران [دوره 3، شماره 11-12، 1391، صفحه 80-119]
 • هزینة نهایی ارزیابی رابطة ساختار بازار و قیمت گذاری در صنایع ایران [دوره 2، شماره 6-5، 1390، صفحه 189-209]
 • هزینه سلامت تاثیر سطح توسعه یافتگی بر نسبت مواجهه‌ی خانوارهای شهری با هزینه زیاد سلامت در ایران 1390-1384 [دوره 5، شماره 19-20، 1393، صفحه 59-77]
 • هزینه فرزند هزینه نسبی پرورش کودک برای خانواده‌های ایرانی: تخمین‌های مقیاس معادل‌های بچه برای ایران [دوره 5، شماره 19-20، 1393، صفحه 13-34]
 • هزینه مبادله سنجش تأثیر روابط اعتباری با مشتری بر هزینه‌های مبادله‌ای اعطای تسهیلات بانکی: الگوی شبکه عصبی [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 97-120]
 • هزینه‌های مالی بررسی رابطه بین نرخ بهره و نرخ تورم در ایران [دوره 2، شماره 8-7، 1390، صفحه 1-25]
 • هزینه هماهنگی سنجش تأثیر روابط اعتباری با مشتری بر هزینه‌های مبادله‌ای اعطای تسهیلات بانکی: الگوی شبکه عصبی [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 97-120]
 • هستة تورم اندازه‌گیری همزمان نایرو و هستة تورم در اقتصاد ایران [دوره 2، شماره 8-7، 1390، صفحه 81-115]
 • هکیت استفاده از الگوهای متغیر وابسته گسسته در تحلیل رفتار مصرفی خانوار (مورد مصرف دخانیات) [دوره 4، شماره 14-15، 1392، صفحه 191-215]
 • هم-انباشتگی ارزیابی رابطه بلند مدت یارانه مواد غذایی و کالری دریافتی خانوارهای مناطق شهری در ایران:1363-1387 [دوره 2، شماره 8-7، 1390، صفحه 149-174]
 • هم‌انباشتگی تأثیرتخصیص مجدد مخارج عمومی دولت بر رشد اقتصادی بلندمدت ایران [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 55-84]
 • هم انباشتگی پانل بررسی رابطة بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی در استان‌های ایران با استفاده از مدل هم انباشتگی و تصحیح خطای پانل چندمتغیره [دوره 3، شماره 9، 1391، صفحه 148-185]
 • همبستگی شرطی پویا بررسی سرایت میان بازارهای پولی و مالی در ایران [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 123-166]
 • همجمعی پول الکترونیک و اثر آن بر نقش بانک مرکزی در مدیریت سیاست پولی [دوره 5، شماره 17-18، 1393، صفحه 93-109]
 • همجمعی بررسی وجود همجمعی در تابع مصرف بخش خصوصی [دوره 5، شماره 17-18، 1393، صفحه 59-74]
 • همجمعی نقش انرژی در فرایند تولید بخش صنعت و معدن [دوره 5، شماره 17-18، 1393، صفحه 1-15]
 • همجمعی اثر تغییرات جهانی ارزش دلار و قیمت نفت بر تراز تجاری و رشد اقتصادی ایران: تحلیلی در چارچوب یک الگوی اقتصاد سنجی کلان ساختاری [دوره 5، شماره 19-20، 1393، صفحه 111-142]
 • همجمعی نقش ساختار سنی جمعیت در تقاضای سرمایه‌گذاری خانوارها برای مستغلات [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 69-87]
 • همجمعی بررسی تاثیر مالیات بر رفتار سرمایه‌گذاری خصوصی: با تاکید بر سیاست‌های مالیاتی در برنامه پنجم توسعه [دوره 4، شماره 14-15، 1392، صفحه 25-45]
 • همجمعی واکنش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به هزینة استفاده از سرمایه، نااطمینانی و نرخ استفاده از ظرفیت‌های تولیدی [دوره 3، شماره 11-12، 1391، صفحه 44-62]
 • همجمعی اثر تغییر ساختار سنی جمعیت بر تورم در اقتصاد ایران [دوره 2، شماره 6-5، 1390، صفحه 69-90]
 • همجمعی آزمون وجود محدودیت نقدینگی بودجة خانوار در اقتصاد ایران [دوره 1، شماره 3، 1389، صفحه 19-38]
 • همجمعی تراز پرداخت‌ها به عنوان یک پدیدة پولی: تحلیلی در چارچوب یک الگوی اقتصادسنجی کلان ساختاری کوچک مقیاس [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 105-130]
 • همجمعی بررسی اثر حذف یارانه‎ی کالاهای اساسی بر متغیرهای عمده‎ی اقتصاد کلان در چارچوب یک الگوی اقتصاد سنجی کلان ساختاری [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 81-105]
 • همجمعی بررسی رابطه بین کیفیت خدمات گردشگری و رشد اقتصادی بلندمدت در قالب یک الگوی رشد درون زا [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 125-150]
 • همزمانی چرخه‌های تجاری همزمانی چرخه‌های تجاری و یکپارچگی تجاری: مقایسه کشورهای D8، اتحادیه اروپا و جنوب شرق آسیا [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 61-94]
 • همسان‌سازی تحلیل اثرات جهانی‌شدن بر کسری بودجه دولت‌ها: رهیافت همسان‌سازی [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 65-96]
 • همگرایی سیگما نقش سیاست‌های ‌مالی برشکل‌گیری همگرایی اقتصاد ایران در شرایط تعهدی [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 115-138]
 • همگرایی شرطی و غیر شرطی بتا نقش سیاست‌های ‌مالی برشکل‌گیری همگرایی اقتصاد ایران در شرایط تعهدی [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 115-138]
 • هند تأثیر خصوصی‌سازی بر عملکرد صادراتی شرکت‌های پتروشیمی ایران (مطالعه موردی: صادرات پلی ـ اتیلن) [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 101-124]

ی

 • یارانه بررسی اثرات افزایش قیمت کالاهای اساسی بر رفاه خانوارهای شهری کشور [دوره 2، شماره 6-5، 1390، صفحه 161-187]
 • یارانه بررسی اثر حذف یارانه‎ی کالاهای اساسی بر متغیرهای عمده‎ی اقتصاد کلان در چارچوب یک الگوی اقتصاد سنجی کلان ساختاری [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 81-105]
 • یارانه‌ بررسی تأثیر طرح هدف‌مندی یارانه‌‌ها بر الگوی مصرفی خانوارهای شهری در ایران [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 33-48]
 • یارانه غذایی ارزیابی رابطه بلند مدت یارانه مواد غذایی و کالری دریافتی خانوارهای مناطق شهری در ایران:1363-1387 [دوره 2، شماره 8-7، 1390، صفحه 149-174]
 • یکپارچگی تجاری همزمانی چرخه‌های تجاری و یکپارچگی تجاری: مقایسه کشورهای D8، اتحادیه اروپا و جنوب شرق آسیا [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 61-94]
 • یکپارچگی تجارت منطقه‌ای بررسی شاخص یکپارچگی تجارت منطقه‌ای برای ایران: نظریه گراف [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 27-55]
 • یکپارچگی مالی بین‌المللی اثر یکپارچگی مالی بین‌المللی بر تلاطم اقتصاد کلان در ایران: رهیافت الگوی تلاطم تصادفی [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 179-206]